Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół kontroli RIO 2013 r.
P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej w Gminie Miejskiej Czarna
Woda przez pracowników Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w 20013 roku
02.03.2017 więcej
Protokół kontroli RIO 2009 r.
P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej w Gminie Miejskiej Czarna
Woda przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli
Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w
2009 roku
02.03.2017 więcej