2017-01-25

XVII Sesja Rady Miejskiej

  Informuję, że w dniu 30.01.2017r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej.

 

 Tematyka sesji:     

1.  Otwarcie Sesji Rady Miejskiej

      a)  stwierdzenie prawomocności obrad,

      b)  przyjęcie porządku obrad,

      c)  przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

      d)  informacja z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,

      e)  sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym

 

2.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

3.Przedstawienie sprawozdań poszczególnych komisji z działalności za 2016 rok oraz  planów pracy na 2017 rok.

 

4.Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

a)określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Woda na 2017 rok",

b)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania ”Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci” w 2017 roku,

c)przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie na 2017 rok,

d)przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie na 2017 rok,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie,

f)zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

g)zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2017 rok,

h)zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2026.

 

5.  Interpelacje i zapytania radnych

6.  Wolne wnioski i informacje

7.  Zakończenie obrad   

                                                           

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

/-/ Sebastian Schmidt