2017-01-25

XXI Sesja Rady Miejskiej

Informuję, że w dniu 26.06.2017r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej
 2. a) stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. b) przyjęcie porządku obrad,
 4. c) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
 5. d) informacja z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 6. e) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym

2.Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

 1. a) udzielenia absolutorium dla Burmistrza Czarnej Wody z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
 2. b) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie,
 3. c) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Czarna Woda na lata 2017-2019,
 4. d) sprzedaży nieruchomości gruntowej,
 5. e) sprzedaży nieruchomości gruntowej,
 6. f) zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna Woda w latach 2014-2018,
 7. g) rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Urząd Czarna Woda, reprezentowany przez Burmistrza Czarnej Wody.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski i informacje
 3. Zakończenie

 

 

 PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                           Rady Miejskiej

                                                                                                        /-/ Sebastian Schmidt