Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o działaniach lobbingowych w 2018 r.
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Czarnej
Wody w 2018 r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność
lobbingową.
18.03.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
15.03.2019 więcej
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej
08.03.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
25.01.2019 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne
14.01.2019 więcej
Unieważnienie zapytania ofertoweg
Unieważnienie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji
projektowej
21.12.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Burmistrza Czarnej Wody z dnia 22 listopada 2018 r.
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
23.11.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE – Opracowanie dokumentacji projektowej
ZAPYTANIE OFERTOWE – Opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami
dla miasta Czarna Woda
18.10.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych
12.10.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
24.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się