DRUKUJ
2015-03-24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Czarna Woda dn. 24.03.2015 r.

BiGM.6733.3.2015

 

Zgodnie z art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

zawiadamiam

 

że w dniu 23.03.2015 r. na wniosek ENERGII-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 597/46, 597/64, 597/55, 597/56, 597/57, 597/58, 597/59, 597/11, 597/60, 597/48, 576, 429/4, 371/2, 372/1, 373, 372/2, 429/3, 380 w celu zasilenia działek w miejscowości Czarna Woda.

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją oraz terenów sąsiednich, że mogą składać w tut. Urzędzie wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.