DRUKUJ
2019-06-19

Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie
Gminy Czarna Woda

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) został przedłożony Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie raport o stanie Gminy Czarna Woda  za 2018 rok.

Informuję, iż w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mają możliwość zabrania głosu. W tym celu mieszkaniec Gminy Czarna Woda zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami mieszkańców Gminy Czarna Woda.

Zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, w którym zwołana zostanie sesja, podczas której będzie przedstawiony raport o stanie gminy. Sesję Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie planuje się na dzień 24 czerwca 2019 roku.