2019-09-26

VIII Sesja Rady Miejskiej

Informuję, że zwołuję na dzień 23.09.2019r. ( poniedziałek)  na godz. 16:00

VIII Sesję Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie VIII kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 7.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.  Otwarcie Sesji Rady Miejskiej

      a)  stwierdzenie obecności, stwierdzenie prawomocności obrad,

      b)  przyjęcie porządku obrad,

      c)  przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

      d)  informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie,

      e) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym,zwłaszcza z wykonania        uchwał  Rady.

2.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna Woda za pierwsze półrocze 2019 roku.

3. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

 

  1. uchwalenia regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarna Woda,
  2. uchwalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarna Woda,
  3. zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2019 rok,
  4. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2019-2028.

 

4.   Interpelacje i zapytania radnych

5.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach

6.   Wolne wnioski i informacje

7.   Zakończenie

                                                                                                                              

                                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                                Rady Miejskiej

                                                                                              

                                                                                                                            /-/  Sebastian Schmidt

 

Załączniki

  Uchwała.VIII.81.20...019-09-10.pdf 233,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VIII.82.20...019-09-10.pdf 216,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VIII.84.20...019-09-23.pdf 547,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.VIII.83.20...019-09-10.pdf 647,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się