2020-07-06

Rozstrzygnięcie przetargu: ZP.PN.271.4.2020

Czarna Woda, dnia 6 lipca 2020 r.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

Burmistrz Czarnej Wody zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym dotyczącym zadania pn.: ,,Remont chodnika przy ul. Okrężnej oraz remont chodników na ul. Słowackiego w Czarnej Wodzie; ZP.PN.271.4.2020,

złożono następujące oferty:

1)      Drew-Kos Dariusz Różycki

89-500 Tuchola

ul. Chojnicka 74

- kwota brutto dla części I: 100.343,86 zł,

- kwota brutto dla części II: 43.429,91 zł,

- deklarowany termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,

- termin gwarancji 5 lat;

 

2)      USŁUGI DROGOWO-BUDOWLANE Szmaglinski Krzysztof

89-650 Czersk

Klaskawa 27

- kwota brutto dla części I: 63.960,00 zł,

- kwota brutto dla części II: 30.135,00 zł,

- deklarowany termin płatności: 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,

- termin gwarancji 5 lat,

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

3)      BRUKARSTWO Łukasz Szmaglinski

ul. Derdowskiego 10

89-650 Czersk

- kwota brutto dla części I: 56.000,00 zł,

- kwota brutto dla części II: 25.000,00 zł,

- deklarowany termin płatności: 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,

- termin gwarancji 5 lat;

 

4)      MP BUDOWNICTWO DROGOWE Piotr Paszko

CHOJNICZKI, ul. Wiejska 3

89-606 Charzykowy

- kwota brutto dla części I: 69.064,50 zł,

- kwota brutto dla części II: 30.504,00 zł,

- deklarowany termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,

- termin gwarancji 5 lat;

 

5)      Zakład Usługowy – Usługi Drogowe Bogusław Szyca

Racławki 4a

89-620 Chojnice

- kwota brutto dla części I: 73.776,35 zł,

- kwota brutto dla części II: 29.885,90 zł,

- deklarowany termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,

- termin gwarancji 5 lat;

 

6)      Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek

83-224 Borzechowo

ul. Szkolna 18

- kwota brutto dla części I: 88.477,81 zł,

- kwota brutto dla części II: 29.085,55 zł,

- deklarowany termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,

- termin gwarancji 5 lat.

 

Oferty otrzymały następującą ilość punktów:

CZĘŚĆ I:

Oferta nr 1:                 73,49 pkt

Oferta nr 3:               100,00 pkt

Oferta nr 4:                 88,65 pkt

Oferta nr 5:                 85,54 pkt

Oferta nr 6:                 77,98 pkt

 

CZĘŚĆ II:

Oferta nr 1:                 74,54 pkt

Oferta nr 3:               100,00 pkt

Oferta nr 4:                 89,17 pkt

Oferta nr 5:                 90,19 pkt

Oferta nr 6:                 91,57 pkt

 

W związku z powyższym firma:

 

1)   BRUKARSTWO Łukasz Szmaglinski, ul. Derdowskiego 10, 89-650 Czersk została wyłoniona jako zwycięzca przetargu dla części I,

 

2)   BRUKARSTWO Łukasz Szmaglinski, ul. Derdowskiego 10, 89-650 Czersk została wyłoniona jako zwycięzca przetargu dla części II.

 

 

Burmistrz Czarnej Wody      

Arkadiusz Gliniecki          

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się