2020-07-27

Informacja o treści złożonych ofert dot. ZP.PN.271.7.2020

Czarna Woda, dnia 27 lipca 2020 r.

Informacja o treści złożonych ofert

 

Zamawiający – Gmina Czarna Woda – działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),  informuje, co następuje:

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Dostawa zrębków i trocin dla celów energetycznych do ciepłowni na biomasę w miejscowości Czarna Woda” ZP.PN.271.7.2020 wynosi:

– część 1:   344.400,00 zł,

– część 2: 295.200,00 zł.

 

2. W terminie do dnia 27 lipca 2020 r. do godziny 1100 złożono 4 oferty:

 

1) Przedsiębiorstwo „NURTPOL” Henryk Wiśniewski

Wielki Konopat 35

86-105 Świecie

·      dla części 1 na kwotę brutto: 442.800,00 zł,

·      deklarowany termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat.

 

2) P.P.U. „DREWAR” Jan Wardyn

Górki, ul. Borska 7

83-442 Karsin

·      dla części 1 na kwotę brutto: 67,65 zł/mp,

·      dla części 2 na kwotę brutto: 57,81 zł/mp,

·      deklarowany termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat.

 

3) ROLTOM Stanisław Tomaszewski

Tarnówka Kolonia A 6a

98-240 Szadek

·      dla części 1 na kwotę brutto: 306.270,00 zł,

·      dla części 2 na kwotę brutto: 306.270,00 zł,

·      deklarowany termin płatności: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat.

 

4) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ELMIR” s.c.

Emilia Kolaska Mirosława Ehlert

83-200 Starogard Gdański

os. Piastów 4/7

·      dla części 1 na kwotę brutto: 73,80 zł,

·      dla części 2 na kwotę brutto: 57,81 zł,

·      deklarowany termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat.

 

                       

Burmistrz Czarnej Wody      

Arkadiusz Gliniecki          

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się