2020-09-08

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej

Informuję, że odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie w dniu 02.09.2020r. (środa) o godz. 15:00 w Świetlicy Miejskiej „Kulturalnia” w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 1.

Proponowana tematyka posiedzenia:

 

1.  Otwarcie posiedzenia.

2   Sprawdzenie obecności, stwierdzenie prawomocności obrad.

3.  Wybór prowadzącego.

4.  Zatwierdzenie porządku obrad.

 

5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna Woda za pierwsze półrocze 2020 roku.

 

6.Omówienie projektów uchwał:

6.1) w sprawie zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2020 rok,

 

6.2) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2020-2031,

 

6.3) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 

6.4) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

 

7.  Sprawy bieżące.

8.  Wolne wnioski.

9.  Zakończenie.

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                          Rady Miejskiej

                                                                        

                                                                                                       Sebastian Schmidt

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się