Lista artykułów

Nazwa artykułu
D E C Y Z J A o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa i przebudowa linii elektroenergetycznych kablowych i
napowietrznych, budowa złączy elektroenergetycznych kablowych
SN 15 kV oraz budowa stacji transformatorowej słupowej
03.11.2020 więcej
D E C Y Z J A o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ustala się warunki zabudowy dla inwestycji rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej
13.10.2020 więcej
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 20/7
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 20/7
13.08.2020 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 419
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 419
13.08.2020 więcej
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia
17.07.2020 więcej
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej
25.05.2020 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych
25.05.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 11.05.2020 r.
W sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn: „Zalesienie terenu części działki o numerze
ewidencyjnym 79/9
11.05.2020 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
24.04.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 14 kwietnia 2020 r.
dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwumodułowej stacji
regazyfikacji gazu LNG Q=2x1250 Nm3/h oraz stacji gazowej
redukcyjno-pomiarowej pś/c Q=2500 Nm3/h o maksymalnym ciśnieniu
wlotowym MOP 1,6 MPa”,
16.04.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się