2019-06-17

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Burmistrz Czarnej Wody ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej

położonej w Gminie Czarna Woda:

 

1. Numer ewidencyjny nieruchomości: 597/66

Oznaczenie w księdze wieczystej: GD1A/00029737/1 Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

Powierzchnia działki:0,6823 ha.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Czarnej Wodzie, w Gminie Czarna Woda, niezabudowana i niezagospodarowana stanowiąca teren rolny, dojazd od strony ul. Szturmowskiego.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jako obszar rozwoju zabudowy, w tym o głównym przeznaczeniu: MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie dotyczy.

Cena wywoławcza: 102.500,00  zł brutto *

* sprzedaż zwolniona z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

 

Wadium w zł:  20.000,00 zł

Minimalne postąpienie w zł:  1.000,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 31.07.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Czarnej Wodzie ul. Mickiewicza 7 w pokoju nr 20.

 

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami.

Warunkiem uczestnictwa w przetargujest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 26.07.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie Bank Spółdzielczy o/Zblewo nr 11 8342 0009 4003 2001 2000 0004     z zaznaczeniem, na jaką działkę wpłacone jest wadium oraz okazanie wpłaty wadium komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zapłata pozostałej części należności za zakup działki winna być dokonana nie później niż dwa dni przed zawarciem umowy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 58 587-88-55 w. 38.

 

Burmistrz Czarnej Wody

Arkadiusz Gliniecki

21.06.2019 r.     

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się