2019-10-09

Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 9 października 2019 r.

Czarna Woda, dnia 9 października 2019 r.

OSOŚ.6220.3.2019.JG

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) dalej kpa, w zw. z art. 73 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, art. 49 kpa, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) Burmistrz Czarnej Wody podaje do publicznej wiadomości i zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Gminy Czarna Woda z dnia 3.10.2019 r. wszczęte zostało postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czarna Woda na działkach o numerze ewidencyjnym: dz. nr 285, 286, 288, 300, 303, 306, 309, 339, 355, 363, 368, 373, 380, 385, 388, 399, 576, 598, 601, 603, 606, 610, 626, 631, 637, 656, 659, 660, 675, 676, 683, 686, 687, 689, 289/3, 289/5, 291/11, 291/4, 299/1, 320/1, 340/1, 340/2, 359/9, 371/2, 372/1, 372/2, 387/1, 402/3, 403/5, 429/3, 429/4, 429/5, 597/11, 597/47, 597/48, 597/49, 597/5, 597/55, 597/56, 597/57, 597/58, 597/59, 597/60, 597/64, 597/66, 597/67, 602/27, 602/3, 602/33, 602/8, 609/1, 611/1, 611/2, 611/5, 629/1, 635/1, 657/12, 657/2, 657/20, 657/21, 657/26, 657/36, 666/4, 671/3, 671/6, 672/11, 672/2, 677/3, 682/14, 684/6, 692/5, 797/4, 800/1, 800/2, obr. geodezyjny Czarna Woda, gmina Czarna Woda, powiat starogardzki, województwo pomorskie”.

 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Czarnej Wody.

Organami właściwymi do wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 kpa zapewnia się stronom postępowania czynny udział w postępowaniu administracyjnym i możliwość zapoznania się oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (m.in. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karty informacyjnej przedsięwzięcia, mapy określającej lokalizację inwestycji) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie – Referat Ochrony środowiska, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda w godzinach pracy urzędu.

 

 Zastępca Burmistrza

/-/ Łukasz Łangowski

                                  

 

Obwieszczenie umieszcza się:

1/ Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie: http://bip.czarna-woda.pl

2/ Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie: http://www.czarna-woda.pl

3/ Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie.

Załączniki

  obwieszczenie.pdf 456,13 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się