2019-08-19

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CZARNEJ WODZIE

POK. NR 19 W TERMINIE OD 2 WRZEŚNIA DO 16 WRZEŚNIA 2019 ROKU

(w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019 r.).

 

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków  rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

zamieszkałych na terenie Gminy Czarna Woda.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę w rodzinie. Wnioskodawcy przedstawiają informację      o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku tj. za miesiąc sierpień 2019 r.,  bądź - w przypadku utraty dochodu - z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

 

Wnioski mogą składać:

•       rodzice ucznia,

•       pełnoletni uczniowie,

•       dyrektorzy szkół, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

UWAGA! Dla każdego z uczniów należy złożyć indywidualny wniosek.

 

Wydatki poniesione na pomoc rzeczową dla ucznia  będą refundowane za rachunki i faktury /nie paragony/ wystawiane od 01 lipca 2019 r.

 

Ponadto informujemy, że uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek losowy w formie świadczenia pieniężnego lub w formie pomocy rzeczowej na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. O zasiłek losowy można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 587 88 55 w. 38.

Druk wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zamieszczono poniżej.

Załączniki

  wniosek o stypendium.doc 87,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się