2019-06-06

ZMIANA zapytania na wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu

ZMIANA

Zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu przez rzekę WDA

 

1. Nazwa i dane teleadresowe

Adres:   Gmina Czarna Woda

             ul. Mickiewicza 7

             83-262 Czarna Woda

Email:   budownictwo@czarna-woda.pl

Tel:       58 587 8855

 

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja wykonania dokumentacji projektowej dla zadania
pn. „Przebudowa i remont mostu przez rzekę WDA” w ciągu ulicy Mickiewicza i Mostowej w Czarnej Wodzie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Kosztorys
 • Przedmiar robót
 • Projekt budowlany
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Uzgodnienia z zarządcami sieci przebiegających przez most
 • Uzgodnienia z zarządcą dróg
 • Uzgodnienia z Regionalnym Zarządcą Gospodarki Wodnej – Wody Polskie (operat wodnoprawny)
 • Pozostałe uzgodnienia wymagane do wykonania dokumentacji projektowej

 

Przebudowa, remont mostu polegać ma na:

 • Wykonaniu poszerzenia chodników
 • Zmiana nośności obiektu
 • Piaskowanie lub wymiana zużytych elementów konstrukcji
 • Wymiana pokładu drewnianego (zalecana płyta ortotropowa)

 

3. Dane obiektu.

Obiekt mostowy czteroprzęsłowy, stalowy o mieszanej konstrukcji przęseł zlokalizowany w ciągu ulicy Mickiewicza i Mostowej w Czarnej Wodzie, przeprowadzający ruch kołowy przez rzekę WDA.

 

Parametry:

 • Rozpiętość ustroju nośnego – 62,48 m
 • Szerokość jezdni na obiekcie – 3,00 m
 • Szerokość chodników – 2 x 0,64 m
 • Szerokość całkowita – 4,36 m
 • Aktualne ograniczenie nośności – 5 ton

 

Stan techniczny obiektu - niedostateczny

 

4. Termin i miejsce składania ofert.

Termin: do 14.06.2019 r.

Miejsce: Gmina Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda lub
budownictwo@czarna-woda.pl

 

5. Termin wykonania dokumentacji wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami.

Termin: do 30.04.2020 r.

 

6. Pozostałe informacje.

 • Listopad 2017 r. wykonano ekspertyzę techniczną – ważność do 26.11.2019 r.
 • Zinwentaryzowane na mapie sieci przechodzące przez most – 10 szt.
 • Sieci niezinwentaryzowane – brak informacji

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się