2014-12-30

I KADENCJA 1993 - 1994

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I / 02.03.1993r.

I/1/93

Zatwierdzenia wyboru Sylweriusza Szatkowskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Radni

 

I / 02.03.1993r.

I/2/93

Wyboru delegata Rady Miejskiej do Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego

Radni

Wybrano Radnego Jana Grzonka

I / 02.03.1993r.

I/3/93

Ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Radni

Dokonano wyboru 1-go Wiceprzewodniczącego

I / 02.03.1993r.

I/4/93

Stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Radni

Wybrano Radnego Andrzeja Narloch

II / 05.03.1993r.

II/5/93

Sposobu wyboru Burmistrza Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Radni

Dokonano wyboru Burmistrza spośród Radnych

II / 05.03.1993r.

II/6/93

Zatwierdzenia wyboru Andrzeja Grzyba na stanowisko Burmistrza Czarnej Wody

Radni

Wybrano Radnego Andrzeja Grzyba

II / 05.03.1993r.

II/7/93

Ustalenia liczby członków Zarządu Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Radni

Ustalono liczbę członków Zarządu w ilości 5osób

II / 05.03.1993r.

II/8/93

Zatwierdzenia wyboru członków Zarządu

Radni

 

II / 05.03.1993r.

II/9/93

Ustalenia liczby stałych Komisji Problemowych oraz osoby na Przewodniczących Komisji

Radni

 

II / 05.03.1993r.

II/10/93

Wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie nazwy Czarna Woda w znaku firmowym Zakładu Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie

Burmistrz

 

III / 19.03.1993r.

III/11/93

PowołaniaSekretarza Urzędu Miasta

Radni

Powołano Romana Sikorę

III / 19.03.1993r.

III/12/93

Powołania Skarbnika Urzędu Miasta

Radni

Powołano Barbarę Kropidłowską

III / 19.03.1993r.

III/13/93

Podatków i opłat lokalnych

B. Meca

Uchylona XI/70/93 z 10.12.1993r.

III / 19.03.1993r.

III/14/93

Zatwierdzenia Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

Radni

Uchylona XIX/113/96 z 29.03.96 i XVII/94/96 z 19.02.96

III / 19.03.1993.

III/15/93

Ustalenia zasad przyznawania diet dla Radnych i członków Komisji spoza Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Uchylona X/67/93 z 10.12.93

III / 19.03.1993r.

III/16/93

Określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w 1993 roku

B. Kropidłowska

 

III / 19.03.1993r.

III/17/93

Obsługi bankowej Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Kropidłowska

Uchylona XV/131/00 z 04.02.00

III / 19.03.1993r.

III/18/93

Określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego od gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej

B. Meca

Uchylona XXIII/157/96 z 27.12.96

III / 19.03.1993r.

III/19/93

Powołania składów osobowych Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

IV / 29.03.1993r.

IV/20/93

Uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie na 1993 rok

 

B. Kropidłowska

 

IV / 29.03.1993r.

IV/21/93

Określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej

A. Matyjak

Uchylona XI/63/93 z 10.12.93

V / 23.04.1993r.

V/22/93

Utworzenia zakładu budżetowego

G. Ziemiańska

Uchylona V/23/93 z 23.04.93 i VII/43/93 z 30.06.93

V / 23.04.1993r.

V/23/93

Utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Uchylona XXIV/2013/01 z 23.02.01

V / 23.04.1993r.

V/24/93

Przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

Sekretarz UM

 

V / 23.04.1993r.

V/25/93

Zawarcia porozumienia komunalnego z Radą Gminy Kaliska na prowadzenie przez nią niektórych zadań publicznych

R. Wegner

 

V / 23.04.1993r.

V/26/93

Ustalenia odpłatności 1m³ wody z wodociągu miejskiego w Czarnej Wodzie

R. Szramka

Zmieniona XII/72/94 z 18.02.94, VI/29/94 z 28.12.94, XVI/89/95 z 29.12.95, XXIII/152/96 z 27.12.96 i XXIV/200/01 z 23.02.01

V / 23.04.1993r.

V/27/93

Sprzedaży nieruchomości (działka z gruntu Nr 200 o powierzchni 5 300 m² – młyn gospodarczy)

R. Wojdowski

 

V / 23.04.1993r.

V/28/93

Sprzedaży działek budowlanych pod działalność gospodarczą i usługową przy ulicy Mostowej metodą przetargu publicznego

R. Wojdowski

 

V / 23.04.1993r.

V/29/93

Sprzedaży działki Nr 417/3 przy ulicy Starogardzkiej metodą przetargu publicznego

R. Wojdowski

 

V / 23.04.1993r.

V/30/93

Wydzierżawienia mienia gminnego położonego w Czarnej Wodzie przy ulicy Dworcowej

R. Wojdowski

 

V / 23.04.1993r.

V/31/93

Powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

M. Filas

Powołano Danutę Reszczyńską

VI / 28.05.1993r.

VI/32/93

Wyrażenia opinii dotyczącej przyłączenia obrębu Lubiki i obrębu Huta Kalna wchodzących w skład Gminy Kaliska – do Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Wegner

 

VI / 28.05.1993r.

VI/33/93

Zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego

R. Wegner

Zmieniona X/56/95 z 05.06.95 i uchylona XVII/95/96 z 19.02.96

VI / 28.05.1993r.

VI/34/93

Zawarcia porozumienia podziału majątku i środków finansowych pomiędzy gminami Czarna Woda a Kaliskami

B. Kropidłowska

 

VI / 28.05.1993r.

VI/35/93

Nadania herbu Miasta Czarna Woda

 

 

VI / 28.05.1993r.

VI/36/93

Zbycia działek NR 535 i 537 przy ulicy Starogardzkiej w Czarnej Wodzie na rzecz małżeństwa Barbary i Zdzisława Beling

R. Wojdowski

 

VI / 28.05.1993r.

VI/37/93

Podjęcia prac nad odnowieniem ewidencji gruntów na terenie Miasta Czarna Woda

R. Wojdowski

 

VI / 28.05.1993r.

VI/38/93

Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu oraz zasad usytuowania na terenie Miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

A. Matyjak

Uchylona VII/47/93 z 30.06.93

VI / 28.05.1993r.

VI/39/93

Przystąpienia do opracowania planu szczegółowego dla części Miasta Czarna Woda

R. Wojdowski

 

VII / 30.06.1993r.

VII/40/93

Przejęcia na podstawie porozumienia z Wojewodą Gdańskim niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących ochrony zdrowia

R. Wegner

 

VII / 30.06.1993r.

VII/41/93

Powołania Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

VII / 30.06.1993r.

VII/42/93

Zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniona X/60/95 z 05.06.95 i uchylona XVI/86/95 z 29.12.95

VII / 30.06.1993r.

VII/43/93

Utworzenia zakładu budżetowego

M. Ratajczak

Uchylająca V/22/93 z 23.04.93

VII / 30.06.1993r.

VII/44/93

Zatwierdzenia Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czarnej Wodzie

M. Ratajczak

Uchylona XXVII/178/97 z 16.06.97

VII / 30.06.1993r.

VII/45/93

Szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze

B. Czapiewska

Uchylona X/64/93 z 10.12.93 i XXVII/177/97 z 16.06.97

VII / 30.06.1993r.

VII/46/93

Utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów wyborczych oraz siedzib dowodowych komisji wyborczych na terenie miasta Czarna Woda  dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 19 września 1993 roku

R. Wegner

Zmieniona XVI/82/95 z 29.12.95 i uchylona XXVIII/183/97 z 08.08.97

VII / 30.06.1993r.

VII/47/93

Liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

A. Matyjak

Uchylająca VI/38-93 z 28.05.93 i uchylona XII/75/94 z 18.02.94

VII / 30.06.1993r.

VII/48/93

Upoważnienia Kierownika MOPS-u w Czarnej Wodzie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy dot. opieki społecznej

B. Czapiewska

Uchylona XXIV/204/01 z 23.02.01

VIII /23.08.1993r.

VIII/49/93

Zmian Uchwały Nr IV/20/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29.03.19939r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie na 1993 rok

B. Kropidłowska

 

VIII /23.08.1993r.

VIII/50/93

Nowelizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Czarna Woda

A. Matyjak

 

VIII /23.08.1993r.

VIII/51/93

Przyjęcia i uznania dotychczasowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska w części obejmującej miejscowość Czarna Woda, jako miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda

R. Wojdowski

 

IX / 22.10.1993r.

IX/52/93

Przeciwdziałania zakłócaniu życia gospodarczego w okresie zimy 1993/94 na terenie miasta Czarna Woda

A . Matyjak

 

IX / 22.10.1993r.

IX/53/93

Opłaty administracyjnej do wniosków dot. zgłoszenia propozycji do planu zagospodarowania przestrzennego

G. Ziemiańska

Uchylona

IX / 22.10.1993r.

IX/54/93

Zmian Uchwały Nr IV/20/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 marca 1993r. W sprawach uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1993 rok

L.Landowska

 

IX / 22.10.1993r.

IX/55/93

Odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu

R. Wegner

 

IX / 22.10.1993r.

IX/56/93

Opłat za umieszczanie tablic informacyjno - reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda

G. Ziemiańska

A. Matyjak

Uchylona VI/31/94 z 28.12.94

IX / 22.10.1993r.

IX/57/93

Powołania komisji Inwentaryzacyjnej dla spisu mienia komunalnego

R. Wojdowski

Zmieniona II/12/94 z 29.07.94

Wprowadzono zmiany uchwałą Nr. XXXI/216/14 z dnia 25.05.2014r.

IX / 22.10.1993r.

IX/58/93

Wniosku o przekazanie na mienie komunalne gruntu położonego w Czarnej Wodzie przy ulicy Starogardzkiej

R. Wojdowski

 

IX / 22.10.1993r.

IX/59/93

Wniosku o przekazanie na mienie komunalne gruntu położonego w Czarnej Wodzie

R. Wojdowski

 

IX / 22.10.1993r.

IX/60/93

Wniosku o przekazanie gruntu położonego w Czarnej Wodzie

R. Wojdowski

 

IX / 22.10.1993r.

IX/61/93

Dot. opinii w sprawie zaliczania dróg do kategorii lokalnych miejskich

A. Matyjak

 

IX / 22.10.1993r.

IX/62/93

Otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności w mieście Czarna Woda

A. Matyjak

 

X / 10.12.1993r.

X/63/93

Określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej

A. Matyjak

Uchylająca IV/21/93 z 29.03.93

X / 10.12.1993r.

X/64/93

Szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze

B. Czapiewska

Uchylająca VII/45/93 z 30.06.93

X / 10.12.1993r.

X/65/93

Procedury uchwalenia budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 1994 rok

R. Wegner

Zmieniona III/21/94 z 07.10.94, uchylona XXVIII/182/97 z 08.08.97 i zmieniona XXV/161/97 z 17.03.97

X / 10.12.1993r.

X/66/93

Przydzielenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej

R. Wegner

 

X / 10.12.1993r.

X/67/93

Podwyższenia diet dla członków Zarządu Radnych i spoza Rady

R. Wegner

Uchylająca III/15/93 z 19.03.93 i uchylona II/11/94 z 29.07.94

X / 10.12.1993r.

X/68/93

Zbycia mienia komunalnego położonego w Czarnej Wodzie przy ulicy Wrzosowej Nr 4 na rzecz J. Kiedrowskiego i przy ulicy Mickiewicza Nr 1 na rzecz pana Janusza Mundrego

R. Wojdowski

 

X / 10.12.1993r.

X/69/93

Nadania nazwy ulicy „Jarzębinowa” odchodzącej od ulicy Wiśniowej, Długiej i Poprzecznej

R. Wojdowski

 

X / 10.12.1993r.

X/70/93

Podatków i opłat lokalnych na 1994 rok

B. Meca

A. Matyjak

Uchylona VI/30/94 z 28.12.94 i uchylająca III/13/93 z 19.03.93

XI / 27.12.1993r.

XI/71/93

Zmian Uchwały Nr V/20/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 marca 1993 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie na 1993 rok

L. Landowska

 

XII / 18.02.1994r.

XII/72/94

Zmieniająca Uchwałę Nr V/26/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 kwietnia 1993 roku w sprawie ustalenia odpłatności za 1m³ wody z wodociągu  miejskiego w Czarnej Wodzie

R. Szramka

Zmieniająca V/26/93 z 23.04.93

XII / 18.02.1994r.

XII/73/94

Zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej

D. Rekowska

Zmieniona II/13/94 z 29.07.94 i uchylona XX/117/96 z 13.06.96

XII / 18.02.1994r.

XII/74/94

Utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

XII / 18.02.1994r.

XII/75/94

Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

A. Matyjak

Uchylająca VII/47/93 z 30.06.93, zmieniona XI/67/95 z 25.08.95 i uchylona XXXI/257/02 z 01.03.02

XIII / 25.03.1994r.

XIII/76/94

Budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1994 rok

B. Kropidłowska

 

XIII / 25.03.1994r.

XIII/77/94

Przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta

B. Kropidłowska

 

XIII / 25.03.1994r.

XIII/78/94

Zbycia mienia gminnego

R. Wojdowski

 

XIII / 25.03.1994r.

XIII/79/94

Wykupu gruntu z przeznaczeniem pod ulicę Leśną

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIII / 25.03.1994r.

XIII/80/94

Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na ochronę środowiska

B. Kropidłowska

R. Szramka

 

XIV/20.05.1994r.

XIV/81/94

Dotycząca zmian Uchwały Nr XIII/76/94 Rady Miejskiej z dnia 25.03.94r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie na 1994 rok

B. Kropidłowska

 

XIV/20.05.1994r.

XIV/82/94

Przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do UNII MIASTECZEK POLSKICH

R. Wegner

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się