2014-12-30

I KADENCJA 1993 - 1994

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I / 02.03.1993r.

I/1/93

Zatwierdzenia wyboru Sylweriusza Szatkowskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Radni

 

I / 02.03.1993r.

I/2/93

Wyboru delegata Rady Miejskiej do Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego

Radni

Wybrano Radnego Jana Grzonka

I / 02.03.1993r.

I/3/93

Ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Radni

Dokonano wyboru 1-go Wiceprzewodniczącego

I / 02.03.1993r.

I/4/93

Stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Radni

Wybrano Radnego Andrzeja Narloch

II / 05.03.1993r.

II/5/93

Sposobu wyboru Burmistrza Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Radni

Dokonano wyboru Burmistrza spośród Radnych

II / 05.03.1993r.

II/6/93

Zatwierdzenia wyboru Andrzeja Grzyba na stanowisko Burmistrza Czarnej Wody

Radni

Wybrano Radnego Andrzeja Grzyba

II / 05.03.1993r.

II/7/93

Ustalenia liczby członków Zarządu Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Radni

Ustalono liczbę członków Zarządu w ilości 5osób

II / 05.03.1993r.

II/8/93

Zatwierdzenia wyboru członków Zarządu

Radni

 

II / 05.03.1993r.

II/9/93

Ustalenia liczby stałych Komisji Problemowych oraz osoby na Przewodniczących Komisji

Radni

 

II / 05.03.1993r.

II/10/93

Wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie nazwy Czarna Woda w znaku firmowym Zakładu Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie

Burmistrz

 

III / 19.03.1993r.

III/11/93

PowołaniaSekretarza Urzędu Miasta

Radni

Powołano Romana Sikorę

III / 19.03.1993r.

III/12/93

Powołania Skarbnika Urzędu Miasta

Radni

Powołano Barbarę Kropidłowską

III / 19.03.1993r.

III/13/93

Podatków i opłat lokalnych

B. Meca

Uchylona XI/70/93 z 10.12.1993r.

III / 19.03.1993r.

III/14/93

Zatwierdzenia Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

Radni

Uchylona XIX/113/96 z 29.03.96 i XVII/94/96 z 19.02.96

III / 19.03.1993.

III/15/93

Ustalenia zasad przyznawania diet dla Radnych i członków Komisji spoza Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Uchylona X/67/93 z 10.12.93

III / 19.03.1993r.

III/16/93

Określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w 1993 roku

B. Kropidłowska

 

III / 19.03.1993r.

III/17/93

Obsługi bankowej Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Kropidłowska

Uchylona XV/131/00 z 04.02.00

III / 19.03.1993r.

III/18/93

Określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego od gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej

B. Meca

Uchylona XXIII/157/96 z 27.12.96

III / 19.03.1993r.

III/19/93

Powołania składów osobowych Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

IV / 29.03.1993r.

IV/20/93

Uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie na 1993 rok

 

B. Kropidłowska

 

IV / 29.03.1993r.

IV/21/93

Określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej

A. Matyjak

Uchylona XI/63/93 z 10.12.93

V / 23.04.1993r.

V/22/93

Utworzenia zakładu budżetowego

G. Ziemiańska

Uchylona V/23/93 z 23.04.93 i VII/43/93 z 30.06.93

V / 23.04.1993r.

V/23/93

Utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Uchylona XXIV/2013/01 z 23.02.01

V / 23.04.1993r.

V/24/93

Przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

Sekretarz UM

 

V / 23.04.1993r.

V/25/93

Zawarcia porozumienia komunalnego z Radą Gminy Kaliska na prowadzenie przez nią niektórych zadań publicznych

R. Wegner

 

V / 23.04.1993r.

V/26/93

Ustalenia odpłatności 1m³ wody z wodociągu miejskiego w Czarnej Wodzie

R. Szramka

Zmieniona XII/72/94 z 18.02.94, VI/29/94 z 28.12.94, XVI/89/95 z 29.12.95, XXIII/152/96 z 27.12.96 i XXIV/200/01 z 23.02.01

V / 23.04.1993r.

V/27/93

Sprzedaży nieruchomości (działka z gruntu Nr 200 o powierzchni 5 300 m² – młyn gospodarczy)

R. Wojdowski

 

V / 23.04.1993r.

V/28/93

Sprzedaży działek budowlanych pod działalność gospodarczą i usługową przy ulicy Mostowej metodą przetargu publicznego

R. Wojdowski

 

V / 23.04.1993r.

V/29/93

Sprzedaży działki Nr 417/3 przy ulicy Starogardzkiej metodą przetargu publicznego

R. Wojdowski

 

V / 23.04.1993r.

V/30/93

Wydzierżawienia mienia gminnego położonego w Czarnej Wodzie przy ulicy Dworcowej

R. Wojdowski

 

V / 23.04.1993r.

V/31/93

Powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

M. Filas

Powołano Danutę Reszczyńską

VI / 28.05.1993r.

VI/32/93

Wyrażenia opinii dotyczącej przyłączenia obrębu Lubiki i obrębu Huta Kalna wchodzących w skład Gminy Kaliska – do Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Wegner

 

VI / 28.05.1993r.

VI/33/93

Zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego

R. Wegner

Zmieniona X/56/95 z 05.06.95 i uchylona XVII/95/96 z 19.02.96

VI / 28.05.1993r.

VI/34/93

Zawarcia porozumienia podziału majątku i środków finansowych pomiędzy gminami Czarna Woda a Kaliskami

B. Kropidłowska

 

VI / 28.05.1993r.

VI/35/93

Nadania herbu Miasta Czarna Woda

 

 

VI / 28.05.1993r.

VI/36/93

Zbycia działek NR 535 i 537 przy ulicy Starogardzkiej w Czarnej Wodzie na rzecz małżeństwa Barbary i Zdzisława Beling

R. Wojdowski

 

VI / 28.05.1993r.

VI/37/93

Podjęcia prac nad odnowieniem ewidencji gruntów na terenie Miasta Czarna Woda

R. Wojdowski

 

VI / 28.05.1993r.

VI/38/93

Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu oraz zasad usytuowania na terenie Miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

A. Matyjak

Uchylona VII/47/93 z 30.06.93

VI / 28.05.1993r.

VI/39/93

Przystąpienia do opracowania planu szczegółowego dla części Miasta Czarna Woda

R. Wojdowski

 

VII / 30.06.1993r.

VII/40/93

Przejęcia na podstawie porozumienia z Wojewodą Gdańskim niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących ochrony zdrowia

R. Wegner

 

VII / 30.06.1993r.

VII/41/93

Powołania Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

VII / 30.06.1993r.

VII/42/93

Zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniona X/60/95 z 05.06.95 i uchylona XVI/86/95 z 29.12.95

VII / 30.06.1993r.

VII/43/93

Utworzenia zakładu budżetowego

M. Ratajczak

Uchylająca V/22/93 z 23.04.93

VII / 30.06.1993r.

VII/44/93

Zatwierdzenia Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czarnej Wodzie

M. Ratajczak

Uchylona XXVII/178/97 z 16.06.97

VII / 30.06.1993r.

VII/45/93

Szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze

B. Czapiewska

Uchylona X/64/93 z 10.12.93 i XXVII/177/97 z 16.06.97

VII / 30.06.1993r.

VII/46/93

Utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów wyborczych oraz siedzib dowodowych komisji wyborczych na terenie miasta Czarna Woda  dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 19 września 1993 roku

R. Wegner

Zmieniona XVI/82/95 z 29.12.95 i uchylona XXVIII/183/97 z 08.08.97

VII / 30.06.1993r.

VII/47/93

Liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

A. Matyjak

Uchylająca VI/38-93 z 28.05.93 i uchylona XII/75/94 z 18.02.94

VII / 30.06.1993r.

VII/48/93

Upoważnienia Kierownika MOPS-u w Czarnej Wodzie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy dot. opieki społecznej

B. Czapiewska

Uchylona XXIV/204/01 z 23.02.01

VIII /23.08.1993r.

VIII/49/93

Zmian Uchwały Nr IV/20/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29.03.19939r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie na 1993 rok

B. Kropidłowska

 

VIII /23.08.1993r.

VIII/50/93

Nowelizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Czarna Woda

A. Matyjak

 

VIII /23.08.1993r.

VIII/51/93

Przyjęcia i uznania dotychczasowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska w części obejmującej miejscowość Czarna Woda, jako miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda

R. Wojdowski

 

IX / 22.10.1993r.

IX/52/93

Przeciwdziałania zakłócaniu życia gospodarczego w okresie zimy 1993/94 na terenie miasta Czarna Woda

A . Matyjak

 

IX / 22.10.1993r.

IX/53/93

Opłaty administracyjnej do wniosków dot. zgłoszenia propozycji do planu zagospodarowania przestrzennego

G. Ziemiańska

Uchylona

IX / 22.10.1993r.

IX/54/93

Zmian Uchwały Nr IV/20/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 marca 1993r. W sprawach uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1993 rok

L.Landowska

 

IX / 22.10.1993r.

IX/55/93

Odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu

R. Wegner

 

IX / 22.10.1993r.

IX/56/93

Opłat za umieszczanie tablic informacyjno - reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda

G. Ziemiańska

A. Matyjak

Uchylona VI/31/94 z 28.12.94

IX / 22.10.1993r.

IX/57/93

Powołania komisji Inwentaryzacyjnej dla spisu mienia komunalnego

R. Wojdowski

Zmieniona II/12/94 z 29.07.94

Wprowadzono zmiany uchwałą Nr. XXXI/216/14 z dnia 25.05.2014r.

IX / 22.10.1993r.

IX/58/93

Wniosku o przekazanie na mienie komunalne gruntu położonego w Czarnej Wodzie przy ulicy Starogardzkiej

R. Wojdowski

 

IX / 22.10.1993r.

IX/59/93

Wniosku o przekazanie na mienie komunalne gruntu położonego w Czarnej Wodzie

R. Wojdowski

 

IX / 22.10.1993r.

IX/60/93

Wniosku o przekazanie gruntu położonego w Czarnej Wodzie

R. Wojdowski

 

IX / 22.10.1993r.

IX/61/93

Dot. opinii w sprawie zaliczania dróg do kategorii lokalnych miejskich

A. Matyjak

 

IX / 22.10.1993r.

IX/62/93

Otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności w mieście Czarna Woda

A. Matyjak

 

X / 10.12.1993r.

X/63/93

Określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej

A. Matyjak

Uchylająca IV/21/93 z 29.03.93

X / 10.12.1993r.

X/64/93

Szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze

B. Czapiewska

Uchylająca VII/45/93 z 30.06.93

X / 10.12.1993r.

X/65/93

Procedury uchwalenia budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 1994 rok

R. Wegner

Zmieniona III/21/94 z 07.10.94, uchylona XXVIII/182/97 z 08.08.97 i zmieniona XXV/161/97 z 17.03.97

X / 10.12.1993r.

X/66/93

Przydzielenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej

R. Wegner

 

X / 10.12.1993r.

X/67/93

Podwyższenia diet dla członków Zarządu Radnych i spoza Rady

R. Wegner

Uchylająca III/15/93 z 19.03.93 i uchylona II/11/94 z 29.07.94

X / 10.12.1993r.

X/68/93

Zbycia mienia komunalnego położonego w Czarnej Wodzie przy ulicy Wrzosowej Nr 4 na rzecz J. Kiedrowskiego i przy ulicy Mickiewicza Nr 1 na rzecz pana Janusza Mundrego

R. Wojdowski

 

X / 10.12.1993r.

X/69/93

Nadania nazwy ulicy „Jarzębinowa” odchodzącej od ulicy Wiśniowej, Długiej i Poprzecznej

R. Wojdowski

 

X / 10.12.1993r.

X/70/93

Podatków i opłat lokalnych na 1994 rok

B. Meca

A. Matyjak

Uchylona VI/30/94 z 28.12.94 i uchylająca III/13/93 z 19.03.93

XI / 27.12.1993r.

XI/71/93

Zmian Uchwały Nr V/20/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 marca 1993 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie na 1993 rok

L. Landowska

 

XII / 18.02.1994r.

XII/72/94

Zmieniająca Uchwałę Nr V/26/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 kwietnia 1993 roku w sprawie ustalenia odpłatności za 1m³ wody z wodociągu  miejskiego w Czarnej Wodzie

R. Szramka

Zmieniająca V/26/93 z 23.04.93

XII / 18.02.1994r.

XII/73/94

Zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej

D. Rekowska

Zmieniona II/13/94 z 29.07.94 i uchylona XX/117/96 z 13.06.96

XII / 18.02.1994r.

XII/74/94

Utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

XII / 18.02.1994r.

XII/75/94

Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

A. Matyjak

Uchylająca VII/47/93 z 30.06.93, zmieniona XI/67/95 z 25.08.95 i uchylona XXXI/257/02 z 01.03.02

XIII / 25.03.1994r.

XIII/76/94

Budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1994 rok

B. Kropidłowska

 

XIII / 25.03.1994r.

XIII/77/94

Przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta

B. Kropidłowska

 

XIII / 25.03.1994r.

XIII/78/94

Zbycia mienia gminnego

R. Wojdowski

 

XIII / 25.03.1994r.

XIII/79/94

Wykupu gruntu z przeznaczeniem pod ulicę Leśną

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIII / 25.03.1994r.

XIII/80/94

Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na ochronę środowiska

B. Kropidłowska

R. Szramka

 

XIV/20.05.1994r.

XIV/81/94

Dotycząca zmian Uchwały Nr XIII/76/94 Rady Miejskiej z dnia 25.03.94r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie na 1994 rok

B. Kropidłowska

 

XIV/20.05.1994r.

XIV/82/94

Przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do UNII MIASTECZEK POLSKICH

R. Wegner

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02