2014-12-30

II KADENCJA 1994-1998

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I / 01.07.1994r.

I/1/94

Wyboru Sylweriusza Szatkowskiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

I / 01.07.1994r.

I/2/94

Wybory Delegata Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie do Sejmiku Samorządowego Woj. Gdańskiego

R. Wegner

Przesłano Uchwałę do Biura Sejmiku Samorządowego w Gdańsku

I / 01.07.1994r.

I/3/94

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

I / 01.07.1994r.

I/4/94

Zatwierdzenia wyboru Andrzeja Grzyba na stanowisko Burmistrza Miasta Czarna Woda

R. Wegner

 

I / 01.07.1994r.

I/4a/94

Wyboru Zarządu Miasta Czarna Woda

R. Wegner

Zmieniona XVIII/107/96 z 08.03.96

I / 01.07.1994r.

I/5/94

Wyboru Przewodniczących Komisji Problemowych

R. Wegner

Zmieniona XVIII/104/96 z 08.03.96 i zmieniona VIII/43/95 z 24.03.95

II / 29.07.1994r.

II/5a/94

Wyrażenia opinii dotyczącej przyłączenia obrębu Lubiki i obrębu Huta Kalna, wchodzących w skład Gminy Kaliska do Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Wegner

Przesłano do Warszawy

II / 29.07.1994r.

II/6/94

Powołania składów osobowych Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniona VIII/44/95 z 24.03.95 i zmieniona XVIII/104/96 z 08.03.96

II / 29.07.1994r.

II/7/94

Dotycząca zmian Uchwały Nr XIII/76/94 Rady Miejskiej z dnia 25.03.94r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1994 rok

B. Kropidłowska

Przesłano do RIO Gdańsk

II / 29.07.1994r.

II/8/94

Zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 marca 1993 roku

R. Wegner

 

II / 29.07.1994r.

II/9/94

Określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w 1994 roku

B. Kropidłowska

 

II / 29.07.1994r.

II/10/94

Ustalenia diety w formie ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

D. Rekowska

 

II / 29.07.1994r.

II/11/94

Ustalenia diet dla członków Zarządu Miejskiego, Radnych i członków Komisji spoza Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Uchylająca X/67/93 z 10.12.93 i uchylona VIII/45/95 z 24.03.95

II / 29.07.1994r.

II/12/94

Zmieniająca Uchwałę Nr IX/57/93 z 22 października 1993r. Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla spisu mienia komunalnego

R. Wojdowski

Zmieniająca IX/57/93 z 22.10.93

II / 29.07.1994r.

II/13/94

Zmieniająca Uchwałę Nr XII/73/94 z dnia 18 lutego 1994 r w sprawie zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej

D. Rekowska

Zmieniająca XII/73/94 z 18.02.94

II / 29.07.1994r.

II/14/94

Zbycia mienia gminnego (działki bud. Przy ul. Jarzębinowej 29 i działki handlowe przy ul. Mickiewicza  - 16szt)                                                      

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

III / 07.10.1994r.

III/15/94

Założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Czarna Woda

W. Szopińska

 

III / 07.10.1994r.

III/16/94

Powołanie Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Czarnej Wodzie

D. Rekowska

Zmieniona OVI/85/95 z 29.12.95 i zmieniona XXXIV/218/98 z 07.05.98

III / 07.10.1994r.

III/17/94

Wyboru Ławników dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

R. Wegner

Przesłano do Sądu

III / 07.10.1994r.

III/18/94

Wyboru członków Kolegium ds. wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

R. Wegner

Przesłano do Sądu

III / 07.10.1994r.

III/19/94

Wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej

R. Wegner

 

III / 07.10.1994r.

III/20/94

Dot. zmian Uchwały XIII/76/94 Rady Miejskiej z dnia 25.03.1994r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1994 rok

B. Kropidłowska

 

III / 07.10.1994r.

III/21/94

Zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Nr X/65/93 z dnia 10 grudnia 1993 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektom budżetu na 1994 rok

B. Kropidłowska

Zmieniająca X/65/93 z 10.12.93

IV / 21.11.1994r.

IV/22/94

Uzupełnienia składu Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, i Opieki Społecznej

R. Wegner

 

IV / 21.11.1994r.

IV/23/94

Zbycia mienia gminnego

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IV / 21.11.1994r.

IV/24/94

Zbycia Zakładu Produkcji Drzewnej w Czarnej Wodzie

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IV / 21.11.1994r.

IV/25/94

Przeciwdziałania skutkom zimy na terenie miasta Czarna Woda

E. Kwiatkowska

 

IV / 21.11.1994r.

IV/26/94

Zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda

W. Szopińska

Zmieniona przez XXIII/152/96 z 27.12.96, zmieniona XXVI/166/97 z 18.04.97 i uchylona XVII/137-142/00 z 28.03.00

V / 07.12.1994r.

V/27/94

Zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Czarna Woda

W. Szopińska

Zmieniona XXIII/154/96 z 27.12.96 i zmieniona XXVI/166/97 z 18.04.97

V / 07.12.1994r.

V/28/94

Dotyczy zmian Uchwały Nr XIII/76/94 Rady Miejskiej z dnia 25.03.1994 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1994 rok

B. Kropidłowska

Przesłano do RIO-Gdańsk

VI / 28.12.1994r.

VI/29/94

Ustalenia odpłatności za 1m³ wody z wodociągu miejskiego

Z. Wasik

Zmieniająca V/26/93 z 23.04.93

VI / 28.12.1994r.

VI/30/94

Podatków i opłat lokalnych za 1995 rok

B. Meca

E. Kwiatkowska

Uchylająca X/70/93 z 10.12.93

VI / 28.12.1994r.

VI/31/94

Opłat za umieszczanie tablic informacyjno – reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda

E Kwiatkowska

Uchylająca IX/56/93 z 22.10.93

VI / 28.12.1994r.

VI/32/94

Dotycząca zmian Uchwały Nr XIII/76/94 Rady Miejskiej z dnia 25.03.1994r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1994 rok

B. Kropidłowska

 

VI / 28.12.1994r.

VI/33/94

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

W. Szopińska

 

VII / 10.02.1995r.

VII/34/95

Przyjęcia i uchwalenia fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska i części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna jako miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta czarna Woda

W. Szopińska

Uchylona IX/50/95 z 18.04.95

VII / 10.02.1995r.

VII/35/95

Nabycia nieruchomości (od małżeństwa K i M Ratajczak)

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VII / 10.02.1995r.

VII/36/95

Przejęcia na mienie gminne nieruchomości położonej w Czarnej Wodzie – ujęcie wody

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VII / 10.02.1995r.

VII/37/95

Zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Czarna Woda (Dom Książki)

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VII / 10.02.1995r.

VII/38/95

Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na ochronę środowiska

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VII / 10.02.1995r.

VII/39/95

Ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu

R. Wegner

Uchylona XX/119/96 z 13.06.96

VIII / 24.03.1995r.

VIII/40/95

Przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

B. Kropidłowska

Udzielono absolutorium

VIII / 24.03.1995r.

VIII/41/95

Budżetu Gminy na rok 1995

B. Kropidłowska

Zatwierdzono budżet

VIII / 24.03.1995r.

VIII/42/95

Zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 marca 1993r.

R. Wegner

 

VIII / 24.03.1995r.

VIII/43/95

Zmieniająca Uchwałę Nr I/5/94 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 lipca 1994r w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Problemowych

R. Wegner

Zmieniająca I/5/94 z 01.07.94

VIII / 24.03.1995r.

VIII/44/95

Zmieniająca Uchwałę Nr II/6/94 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 lipca 1994r w sprawie powołania składów osobowych Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniająca II/6/94 z 29.07.94

VIII / 24.03.1995r.

VIII/45/95

Ustalenia diet dla członków Zarządu Miasta, Radnych i członków Komisji spoza Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie oraz Sołtysów sołectw Lubiki i Huta Kalna

R. Wegner

Uchylająca II/11/94 z 29.07.94

VIII / 24.03.1995r.

VIII/46/95

Zbycia nieruchomości dotychczasowym wieczystym użytkownikom (J.J. Cieślińscy)

R. Wojdowski

 

VIII / 24.03.1995r.

VIII/47/95

Wykazu nieruchomości Gminy Miejskiej Czarna Woda przeznaczonych do sprzedaży (ul. Pomorska)

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VIII / 24.03.1995r.

VIII/48/95

Nabycia nieruchomości (od Pani Wiktorii Werner)

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VIII / 24.03.1995r.

VIII/49/95

Porozumienia pomiędzy Gminą Kaliska a Gminą Miejską Czarna Woda dot. przekazania Gminie Miejskiej Czarna Woda mienia w związku z przyłączeniem do Gminy Miejskiej Czarna Woda obszarów wsi Huta Kalna, Lubiki i Małe Lubiki

R. Wegner

 

IX / 18.04.1995r.

IX/50/95

Uchylenia Uchwały Nr VII/34/95 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 10 lutego 1995 roku w sprawie przyjęcia i uchwalenia fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska  w części obejmującej sołectwa Lubiki i Hutę Kalną

W. Szopińska

Uchylająca VII/34/95 z 10.02.95

IX / 18.04.1995r.

IX/51/95

Zmian Uchwały budżetowej na 1995 rok

B. Kropidłowska

Przesłano do RIO – Gdańsk

IX / 18.04.1995r.

IX/52/95

Zmieniająca Uchwałę Nr VII/37/95 z dnia 10.02.1995 roku Rady Miejskiej w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Wojdowski

Zmieniająca VI/37/95 z 10.02.95 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

X / 05.06.1995r.

X/53/95

Zmiany Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda z dnia 19.03.1993roku

R. Wegner

 

X / 05.06.1995r.

X/54/95

Wyboru uzupełniającego do Zarządu Miasta Czarna Woda

R. Wegner

Wybrano R. Kromera

X / 05.06.1995r.

X/55/95

Przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do Stowarzyszenia Gmin Regionu Kociewsko – Borowiackiego

 

 

X / 05.06.1995r.

X/56/95

Zmieniająca Uchwałę Nr VI/33/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 28.05.1993 r w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

Sekretarz

Zmieniająca VI/33/93 z 28.05.93

X / 05.06.1995r.

X/57/95

Porozumienia z Kuratorium Oświaty w Gdańsku dot. finansowania inwestycji p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie”

B. Kropidłowska

 

X / 05.06.1995r.

X/58/95

Prowadzenia przez organy Miasta Czarna Woda niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

R. Wegner

 

X / 05.06.1995r.

X/59/95

Prowadzenia przez organy samorządu Miasta Czarna Woda niektórych spraw dotyczących dróg wojewódzkich w tym mieście objętych właściwością Wojewody Gdańskiego

E. Kwiatkowska

 

X / 05.06.1995r.

X/60/95

zmieniająca Uchwałę Nr VII/42/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 30.06.1993 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Czarnej Wodzie

D. Rekowska

Zmieniająca VII/42/93 z 30.06.93

X / 05.06.1995r.

X/61/95

Zmian Uchwały budżetowej na 1995 rok

B. Kropidłowska

 

X / 05.06.1995r.

X/62/95

Zbycia mienia gminnego (nieruchomość w Hucie Kalnej – działka Nr 154 o pow. 0,23 ha)

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

X / 05.06.1995r.

X/63/95

Wyrażenia zgody na zawarcie z Wojewodą Gdańskim w Gdańsku porozumienia dot. generalnego finansowania służby zdrowia w Gminie Miejskiej Czarna Woda

D. Rekowska

 

XI / 25.08.1995r.

XI/64/95

Zmiany budżetu na 1995 rok

B. Kropidłowska

 

XI / 25.08.1995r.

XI/65/95

Przystąpienia do opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego sołectw Lubiki i Huta Kalna

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XI / 25.08.1995r.

XI/66/95

Szczegółowych zasad organizacji i działania zintegrowanego systemu ratowniczego w Czarnej Wodzie

M. Kucharski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XI / 25.08.1995r.

XI/67/95

Zmieniająca Uchwałę Nr XII/75/94 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 18 lutego 1994 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, do spożycia poza miejscem  sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

E. Kwiatkowska

Zmieniająca XII/75/94 z 18.02.94

XI / 25.08.1995r.

XI/68/95

Osiedlenia w Gminie Czarna Woda rodziny narodowości  polskiej – przesiedleńców z Republiki Kazachstanu.

 

Zmieniona XXXIV/221/98 z 07.05.98

XI / 25.08.1995r.

XI/69/95

Upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania i odmowy zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

B. Gliniecka

Uchylona XXIV/204/01 z 23.02.01

XII / 07.09.1995r.

XII/70/95

Nieodpłatnego nabycia budynków i urządzeń od ZPP Czarna Woda

P. Jędrzejewski

R. Wojdowski

Z. Wasik

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XII / 07.09.1995r.

XII/71/95

Zbycia mienia gminnego (zmiana działek)

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIII / 25.09.1995r.

XIII/72/95

Powołania składów osobowych Komisji Wyborczych

Sekretarz

 

XIII / 25.09.1995r.

XIII/73/95

Zmian Uchwały budżetowej na 1995 rok

B. Kropidłowska

 

XIV /15.11.1995r.

XIV/74/95

Wniosku o przekazanie na mienie komunalne gruntu położonego w Czarnej Wodzie (działka pod Ośrodkiem Zdrowia)

R. Wojdowski

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XV / 01.12.1995r.

XV/75/95

Zmiany budżetu na 1995 rok

B. Kropidłowska

 

XV / 01.12.1995r.

XV/76/95

Zmiany Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda z dnia 19 marca 1999 roku

R. Wegner

 

XV / 01.12.1995r.

XV/77/95

Nabycia nieruchomości

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XV / 01.12.1995r.

XV/78/95

Wynajmu lokalu

W. Szopińska

 

XV / 01.12.1995r.

XV/79/95

Przeciwdziałania skutkom zimy na terenie miasta Czarna Woda

E. Kwiatkowska

 

 

XV / 01.12.1995r.

XV/80/95

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

R. Roman

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XV / 01.12.1995r.

XV/81/95

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie

R. Wegner

 

XVI / 29.12.1995r

XVI/82/95

Zmieniająca Uchwałę Nr VII/46/93 z dnia 30.06.1993r w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów wyborczych oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Czarna Woda dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 19 września 1993 roku

Sekretarz

Zmieniająca VII/46/93 z 30.06.93

XVI / 29.12.1995r

XVI/83/95

Zmiany budżetu na 1995 rok

B. Kropidłowska

 

XVI / 29.12.1995r

XVI/84/95

Podatków i opłat lokalnych na 1996 rok

S. Freitag

E. Kwiatkowska

Uchylająca VI/30/94 z 28.12.94 i uchylona XXIII/150/96 z 27.12.96

XVI / 29.12.1995r

XVI/85/95

Zmiany Uchwały Nr III/16/94 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 7 października 1994 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

Zmieniająca III/16/94 z 07.10.94

XVI / 29.12.1995r

XVI/86/95

Zatwierdzenia Statutu Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

Uchylająca VII/42/93 z 30.06.93 i uchylona XXXIV/219/98 z 07.05.98

XVI / 29.12.1995r

XVI/87/95

Odwołania dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie i powołania nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

Powołano na Przewodniczącego Sylweriusza Szatkowskiego

XVI / 29.12.1995r

XVI/88/95

Utworzenia gospodarstwa pomocniczego Gminy Miejskiej Czarna Woda – hotel, Pralnia, Stadion

P. Biesek

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02 i zmieniona XXI/142/96 z 22.08.96 i XIV/121/99 z 28.12.99

XVI / 29.12.1995r

XVI/89/95

Zmieniająca Uchwałę Nr V/26/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 kwietnia 1993 roku w sprawie ustalenia odpłatności za 1m³ wody z wodociągu miejskiego w Czarnej Wodzie

Z. Wasik

Zmieniająca V/26/93 z 23.04.93

XVI / 29.12.1995r

XVI/90/95

Nabycia nieruchomości

R. Wojdowski

 

XVI / 29.12.1995r

XVI/91/95

Zbycia nieruchomości

R. Wojdowski

 

XVI / 29.12.1995r

XVI/92/95

Przekazania w zarząd Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie części nieruchomości Gminy Miejskiej Czarna Woda

Z. Wasik

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/19.02.1996r.

XVII/93/96

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 1995 rok

B. Kropidłowska

 

XVII/19.02.1996r.

XVII/94/96

Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

Sekretarz

Uchylająca II/14/93 z 19.03.93 i uchylona XIX/112/96 z 29.03.96

XVII/19.02.1996r.

XVII/95/96

Zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

Sekretarz

Uchylająca VI/33/93 z 28.05.93, zmieniona XXIII/156/96 z 27.12.96 i uchylona XXXII/204/98 z 06.02.98

XVII/19.02.1996r.

XVII/96/96

Uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

 

XVII/19.02.1996r.

XVII/97/96

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Z. Wasik

Uchylona XXIII/151/96 z 27.12.96 i zmiana „Zarząd”

XVII/19.02.1996r.

XVII/98/96

Opłaty za umieszczanie tablic informacyjno – reklamowych na budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda

E. Kwiatkowska

Uchylająca VI/31/94 z 28.12.94, uchylona XXII/146/96 z 15.11.96 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/19.02.1996r.

XVII/99/96

Przystąpienia do opracowania projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Czarna Woda

W Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/19.02.1996r.

XVII/100/96

Zbycia mienia gminnego (grunt w Lubikach)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/19.02.1996r.

XVII/101/96

Zbycia mienia gminnego (działka przy ul. Mostowej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/19.02.1996r.

XVII/102/96

Zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej

B. Kropidłowska

 

XVIII/8.03.1996r.

XVIII/103/96

Zmieniająca Uchwałę Nr I/5/94 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 01.07.1994r. W sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Problemowych 

R. Wegner

Zmieniająca I/5/94 z 01.07.94

XVIII/8.03.1996r.

XVIII/104/96

Zmieniająca Uchwałę Nr II/6/94 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29.07.1994r w sprawie powołania składów osobowych Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniająca II/6/94 z 29.07.94

XVIII/8.03.1996r.

XVIII/105/96

Określenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

XVIII/8.03.1996r.

XVIII/106/96

Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

XVIII/8.03.1996r.

XVIII/107/96

Zmieniająca Uchwałę Nr I/4/94 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 01.07.1994r w sprawie wyboru Zarządu Miasta Czarna Woda

R. Wegner

Zmieniająca I/4/94 z 01.07.94

XVIII/8.03.1996r.

XVIII/108/96

Zatwierdzenia zmiany Statutu Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

L. Jasińska

 

XIX/ 29.03.1996r.

XIX/109/96

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

R. Wegner

 

XIX/ 29.03.1996r.

XIX/110/96

Budżetu Gminy na rok 1996

B. Kropidłowska

 

XIX/ 29.03.1996r.

XIX/111/96

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIX/ 29.03.1996r.

XIX/112/96

Uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19.02.1996r w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Sikora

R. Wegner

Uchylająca XVII/94/96 z 19.02.96

XIX/ 29.03.1996r.

XIX/113/96

Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Sikora

R. Wegner

Uchylająca III/14/93 z 19.03.93, zmieniona XXXII/205/98 z 06.02.98 i uchylona VIII/62/99 z 07.05.99

XIX/ 29.03.1996r.

XIX/114/96

Wykupu gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie działki nr 122/1 zabudowanej budynkiem klubu – świetlicy w Lubikach

P. Jędrzejewski

 

XX/ 13.06.1996r.

XX/115/96

Sprzedaży mieszkań i budynków gospodarczych związanych z tymi mieszkaniami zajmowanych przez najemcę na rzecz tego najemcy albo wskazanej przez niego osoby bliskiej stale z nim zamieszkującej oraz ulg przy sprzedaży tych mieszkań

P. Jędrzejewski
(W. Szopińska)

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XX/ 13.06.1996r.

XX/116/96

Zmian Uchwały budżetowej

B. Kropidłowska

 

XX/ 13.06.1996r.

XX/117/96

Wystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda z Kociewskiego Konsorcjum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim

L. Jasińska

Uchylająca XII/73/94 z 18.02.94

XX/ 13.06.1996r.

XX/118/96

Ustalenia odpłatności za odprowadzenie 1m³ ścieków

Z. Wasik

Zmieniona XXIII/153/96 XXXIV/230/98 VI/48/99 XVII/146/00 i uchylona XXIV/201/01 z 02.03.01

XX/ 13.06.1996r.

XX/119/96

Ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu

M. Rekowska

Uchylająca VII/39/95 z 10.02.95 i uchylona VI/49/99 z 15.03.99

XX/ 13.06.1996r.

XX/120/96

Statutu sołectw Lubiki i Huta Kalna

R. Wegner

 

XX/ 13.06.1996r.

XX/121/96

Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/99/96 z dnia 19.02.1996r w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Czarna Woda

W. Szopińska

 

XX/ 13.06.1996r.

XX/122/96

Utworzenia jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

Uchylona VI/45 i 46/99 z 15.03.99 i zmieniona XXVI/169/97 z 18.04.97

XX/ 13.06.1996r.

XX/123/96

Utworzenia jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa w Hucie Kalnej

P. Jędrzejewski

Zmieniona XXVI/170/97 z 18.04.97

XX/ 13.06.1996r.

XX/124/96

Utworzenia jednostki budżetowej – Przedszkole w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

Zmieniona XXVI/171/97 XVIII/167/00 XVI/101/04

XX/ 13.06.1996r.

XX/125/96

Utworzenia jednostki budżetowej – Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

 

XX/ 13.06.1996r.

XX/126/96

Nabycia mienia (grunt od p. Stępniewskiej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XX/ 13.06.1996r.

XX/127/96

Nabycia mienia (grunt od Państwa Omyłko do wydzielenia drogi dojazdowej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/128/96

Zaciągnięcia kredytu w Banku Gdańskim o/Starogard

B. Kropidłowska

 

XXI/22.08.1996r.

XXI129/96

Zmian budżetu na 1996 rok

B. Kropidłowska

 

XXI/22.08.1996r.

XXI/130/96

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

 

XXI/22.08.1996r.

XXI/131/96

Zbycia mienia gminnego (działki Nr 40/16 o pow. 700m² i 40/55 o pow.355m² przy ulicy Okrężnej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/132/96

Zbycia mienia gminnego (dz. Nr 195 o pow. 2500m² przy ulicy Starogardzkiej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/133/96

Zbycia mienia gminnego (działki przy ulicy Polnej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/134/96

Nabycia mienia (dz. Nr 499 o pow. 1600m² – część ulicy Wrzosowej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/135/96

Nabycia mienia (dz. Nr 450/1 o pow. 225m² od Pani G. Wegner)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/136/96

Nabycia mienia (dz. Nr 76/11 o pow. 1700m² od Pani J. Węsierskiej i I. Zaremba dla budowy ulicy Okrężnej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/137/96

Zbycia mienia (lokal mieszkalny przy ulicy Słowackiego)

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/138/96

Ustalenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych – garaży, pomieszczeń gospodarczych pozostających w administrowaniu MZGKiM

Z. Wasik

Uchylona VIII/65/99 z 07.05.99

XXI/22.08.1996r.

XXI/139/96

Nazw ulic

R. Wojdowski

 

XXI/22.08.1996r.

XXI/140/96

Przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do Związku Miast i Gmin zlewni Wdy

R. Roman

Uchylona XXII/147/96 z 15.11.96 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/141/96

Przystąpienia do porozumienia dot. „Programu ochrony wód na terenie gmin Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

R. Roman

 

XXI/22.08.1996r.

XXI/142/96

Zmieniająca Uchwałę Nr XVI/88/95 w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego Gminy Miejskiej Czarna Woda

L. Zabrocki

Zmieniająca XVI/88/95 z 29.12.95

XXII/15.11.1996r

XXII/143/96

Zmian budżetu na 1996 rok

B. Kropidłowska

 

XXII/15.11.1996r

XXII/144/96

Przeciwdziałania skutkom zimy 1996/97

E. Kwiatkowska

Uchylona XXIX/187/97 z 05.11.97

XXII/15.11.1996r

XXII/145/96

Nadania nazw ulicom (Kamienna, Brzozowa)

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXII/15.11.1996r

XXII/146/96

Wysokości czynszu za dzierżawę miejsca pod umieszczeniem tablic informacyjno-reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1997 rok.

 

E. Kwiatkowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02, uchylająca XVII/98/96 z 19.02.96 i uchylona XXX/199/97 z 22.12.97

XXII/15.11.1996r

XXII/147/96

Przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

R. Roman

Uchylająca XXI/140/96 z 22.08.96 i uchylona XXXIV/232/98 z 7.05.98

XXII/15.11.1996r

XXII/148/96

Wybrania reprezentantów Gminy Miejskiej Czarna Woda w zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

R. Roman

Uchylona II/12/98 z 7.11.98

XXIII/27.12.1996r

XXIII/149/96

Zmian budżetu na 1996 rok

B. Kropidłowska

 

XXIII/27.12.1996r

XXIII/150/96

Podatków i opłat lokalnych na 1997 rok

B. Kropidłowska

Uchylająca XVI/84/95 z 29.12.95 i uchylona XXXI/198/97 z 22.12.97

XXIII/27.12.1996r

XXIII/151/96

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Z. Wasik

Uchylająca XVII/97/96 z 19.02.96 i uchylona XXXIV/231/98 z 7.05.98

XXIII/27.12.1996r

XXIII/152/96

Zmieniająca uchwałę Nr V/26/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 kwietnia 1993 roku w sprawie ustalenia odpłatności za 1m³ wody z wodociągu miejskiego w Czarnej Wodzie

Z. Wasik

Zmieniająca V/26/93 z 23.04.93

XXIII/27.12.1996r

XXIII/153/96

Zmieniająca uchwałę Nr XX/118/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dn. 13.06.96 w sprawie ustalenia odpłatności za odprowadzenie 1m³ ścieków

Z. Wasik

Zmieniająca XX/118/96 z 13.06.96

XXIII/27.12.1996r

XXIII/154/96

Uchwalenia zmiany do miejscowego planu szczegółowego Miasta Czarna Woda dotyczącej działki Nr 429 oraz zmian do miejscowego planu ogólnego Miasta Czarna Woda dotyczącej działek Nr 672/4, Nr 205/6, Nr 401, Nr 417/4 i Nr 76/11

W. Szopińska

Zmieniająca IV/26/94 z 21.11.94, V/27/94 z 7.12.94; uchylona XXV/163/97 z 17.03.97 i zmiana z „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIII/27.12.1996r

XXIII/155/96

Utworzenia jednostki organizacyjnej – Ognisko Muzyczne w Czarnej Wodzie

I. Pruszak

Uchylona przez XVII/112/04 z 29.11.04

XXIII/27.12.1996r

XXIII/156/96

Zmieniająca uchwałę Nr XVII/95/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 lutego 1996 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

R. Sikora

Zmieniająca XVII/95/96 z 19.02.96 i zmieniona XXXI/201/97 z 22.12.97

XXIII/27.12.1996r

XXIII/157/96

Określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego od gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej

S. Freitag

Uchylająca III/18/93 z 19.03.93

XXIV/

02.03.1997r.

XXIV/158/97

Ustanowienia Dnia Czarnej Wody (29 stycznia)

R. Wegner

 

XXIV/

02.03.1997r.

XXIV/159/97

Ustanowienia Honorowej Księgi Zasłużonych dla Czarnej Wody

R. Wegner

 

XXV/17.03.1997r.

XXV/160/97

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 1996 rok

B. Kropidłowska

 

XXV/17.03.1997r.

XXV/161/97

Zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Nr X/65/93 z dnia 10 grudnia 1993 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu Miasta oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 1994 rok

B. Kropidłowska

Zmieniająca X/65/93 z 10.12.93

XXV/17.03.1997r.

XXV/162/97

Budżetu Gminy na rok 1997

B. Kropidłowska

 

XXV/17.03.1997r.

XXV/163/97

Uchylenia Uchwały Nr XXIII/154/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 grudnia 1996 roku w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu szczegółowego Miasta Czarna Woda dotyczącej działki Nr 429 oraz zmian do miejscowego planu ogólnego Miasta Czarna Woda dotyczącej działek: Nr 672/4, Nr 205/6, Nr 401, Nr 417/4 i Nr 76/11

W. Szopińska

Uchylająca XXIII/154/96 z 27.12.96

XXVI/

18.04.1997r.

XXVI/164/97

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

 

 

XXVI/

18.04./1997r.

XXVI/165/97

Odrzucenia protestu do ustaleń przyjętych w projekcie zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania Czarnej Wody

W. Szopińska

 

XXVI/

18.04.1997r.

XXVI/166/97

Uchwalenia zmiany do miejscowego planu szczegółowego Miasta Czarna Woda dotyczącej działki Nr 429 oraz zmian do miejscowego planu ogólnego Miasta Czarna Woda dotyczących działek: Nr 672/4, Nr 205/6, Nr 401, Nr 417/4, Nr 76/11 i Nr 277

W. Szopińska

Zmieniająca IV/26/4 z 21.11.94 i V/27/94 z 07.12.94

XXVI/

18.04.1997r.

XXVI/167/97

Ustalająca szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda, stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasady rozliczania świadczonych usług

R. Roman

Uchylona XXXIV/272/62 z 28.06.97

XXVI/

18.04.1997r.

XXVI/168/97

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie Nr XXV/162/97 z dnia 17.03.1997 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 1997

B. Kropidłowska

 

XXVI/

18.04.1997r.

XXVI/169/97

Zmieniająca uchwałę Nr XX/122/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 13.06.96 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Szkoła Podstawowa w Czarnej Wodzie.

B. Meca

Zmieniająca XX/122/96 z 13.06.96

XXVI/

18.04.1997r.

XXVI/170/97

Zmieniająca uchwałę Nr XX/123/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 13.06.1996 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Szkoła Podstawowa w Hucie Kalnej

B. Meca

Zmieniająca XX/123/96 z 13.06.96

XXVI/

18.04.1997r.

XXVI/171/97

Zmieniająca uchwałę Nr XX/124/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 13.06.1996 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Przedszkole w Czarnej Wodzie

B. Meca

Zmieniająca XX/124/96 z 13.06.96

XXVII/

16.06.1997r.

XXVII/172/97

Wypowiedzenia umowy dzierżawy z dnia 27 maja 1994 roku (dotyczy byłego tartaku)

P. Jędrzejewski

 

 

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVII/

16.06.1997r.

XXVII/173/97

Zbycia Zakładu Produkcji Drzewnej w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

XXVII/

16.06.1997r.

XXVII/174/97

Nabycia mienia (grunt o pow.300 m² od Pana J. Doczyka pod kręgielnię)

P. Jędrzejewski

XXVII/

16.06.1997r.

XXVII/175/97

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

XXVII/

16.06.1997r.

XXVII/176/97

Sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu

P. Jędrzejewski

XXVII/

16.06.1997r.

XXVII/177/97

Szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze

B. Gliniecka

Uchylająca VII/45/93 z 30.06.93

XXVII/

16.06.1997r.

XXVII/178/97

Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

Z. Wasik

Uchylająca VII/44/93 z 30.06.93

XXVIII/

08.08.1997r.

XXVIII/179/

97

Zmian budżetu na 1997 rok

B. Kropidłowska

 

XXVIII/

08.08.1997r.

XXVIII/180/

97

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Czarna Woda w części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02, zmiany XX/180/09 i  XX/179/09 z 4.09.09r. Zmieniona uchwałą Nr XXX/207/14 z dnia 31.03.2014r.

XXVIII/

08.08.1997r.

XXVIII/181/

97

Zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVIII/

08.08.1997r.

XXVIII/182/

97

Procedury uchwalenia budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

B. Kropidłowska

Uchylająca X/65/93 z 10.12.93

XXVIII/

08.08.1997r.

XXVIII/183/

97

Utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów wyborczych oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r

R. Sikora

Uchylająca VII/46/93 z 30.06.93

XXVIII/

08.08.1997r.

XXVIII/184/

97

Zamiany działek gruntowych

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIX /

05.11.1997r.

XXIX/185/97

Przekazania Kierownikowi Urzędu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim zadań należących do jego właściwości, a zleconych uprzednio do prowadzenia przez organy Gminy

W. Szopińska

 

XXIX /

05.11.1997r.

XXIX/186/97

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIX /

05.11.1997r.

XXIX/187/97

Przeciwdziałania skutkom zimy na terenie miasta

E. Kwiatkowska

Uchylająca XXII/144/96 z 15.11.96 i uchylona II/15/98 z 7.11.98

XXIX /

05.11.1997r.

XXIX/188/97

Przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregionu Południowo Wschodniego Bałtyku

R. Wegner

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIX /

15.11.1997r.

XXIX/189/97

Zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Opieki Społecznej

R. Wegner

 

XXX/01.12.1997r.

XXX/190/97

Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

XXX/01.12.1997r.

XXX/191/97

Wyrażenia zgody na rozwiązanie z Radnym stosunku pracy

M. Pryba

 

XXX/01.12.1997r.

XXX/192/97

Zmian budżetu na 1997 rok

B. Kropidłowska

 

XXX/01.12.1997r.

XXX/193/97

Zaciągnięcia kredytu w Banku Gdańskim

B. Kropidłowska

Uchylona XXXI/196/97 z 22.12.97

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/194/97

Wyboru A. Narlocha na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/195/97

Odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/196/97

Uchylenia Uchwały Nr XXX/192/97 z dnia 1 grudnia 1997 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gdańskim o/Starogard Gdański

B. Kropidłowska

Uchylająca XXX/193/97 z 1.12.97r

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/197/97

Zmian budżetu na 1997 rok

B. Kropidłowska

Uchylająca XXIII/150/96 z 27.12.96 i uchylona IV/24/98 z 28.12.98

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/198/97

Podatków i opłat lokalnych na 1998 rok

S. Freitag

 

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/199/97

Wysokości czynszu za dzierżawę miejsca pod umieszczanie tablic informacyjno – reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1998 rok

E. Kwiatkowska

Uchylająca XXII/146/96 z 15.11.96

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/200/97

Zmiany porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim oraz Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 5 maja 1993 roku

E. Kwiatkowska

 

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/201/97

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/156/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27.12.1996 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

Sekretarz UM

Zmieniająca XXIII/156/96 z 27.12.96

XXXII /

06.02.1998r.

XXXII/202/98

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

XXXII /

06.02.1998r.

XXXII/203/98

Przystąpienia do Kociewskiego Porozumienia Kultury

R. Wegner

 

XXXII /

06.02.1998r.

XXXII/204/98

Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Sekretarz UM

Uchylająca XVII/95/96 z 19.02.96, zmieniona IV/28/98 z 28.12.98, uchylona XIV/122/99 z 28.12.99, zmieniona XXIII/196/00 z 27.12.00 i uchylona XXVI/220/01 z 18.05.01

XXXII /

06.02.1998r.

XXXII/205/98

Zmieniająca Uchwałę Nr XIX/113/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29.03.1996 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Wegner

Zmieniająca XIX/113/96 z 29.03.96

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/206/

98

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 1997 rok

B. Kropidłowska

 

 

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/207/

98

Budżetu Gminy na rok 1998

B. Kropidłowska

 

 

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/208/

98

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

 

 

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/209/

98

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/210/

98

Nabycia gruntu

P. Jędrzejewski

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/211/

98

Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

R. Wegner

 

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/212/

98

Uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

R. Wegner

 

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/213/

98

Wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu publicznego ustnego lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku nr 11 przy ulicy Słowackiego

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/214/

98

Inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od posiadania psów i w sprawie prowizji dla Sołtysów za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt

L. Landowska

Uchylona IX/80/99 z 29.06.99

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/215/

98

Zwolnienia niektórych podmiotów gospodarczych z podatku od nieruchomości

E. Kwiatkowska

S. Freitag

Uchylona XXIV/171/05 z 29.11.05

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/216/

98

Zwolnienia niektórych podmiotów gospodarczych z podatku od nieruchomości

E. Kwiatkowska

S. Freitag

P. Jędrzejewski

W. Szopińska

Zmieniona XXXIV/224/98 z 07.05.98 i uchylona XXIV/171/05 z 29.11.05

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/217/

98

Odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

Zmieniająca III/16/94 z 07.10.94

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/218/

98

Powołania Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

 

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/219/

98

Nadania Statutu Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

Uchylająca XVI/86/95 z 29.12.95 i uchylona II/16/98 z 7.11.98

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/220/

98

Zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej

L. Jasińska

 

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/221/

98

Zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 1995 roku w sprawie osiedlenia w Gminie Czarna Woda rodziny narodowości polskiej – przesiedleńców z Republiki Kazachstanu

 

 

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/222/

98

Przystąpienia do opracowania projektu zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Czarna Woda w części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna

W. Szopińska

Uchylona II/13/98 z 7.11.98 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/223/

98

Przystąpienia do opracowania projektu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Czarna Woda

W. Szopińska

Zmieniona II/14/98 z 7.11.98, zmieniona VI/50/99 z 15.03.99 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/224/

98

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/216/98 z dnia 20.03.1998 roku w sprawie zwolnienia niektórych podmiotów gospodarczych z podatku od nieruchomości

P. Jędrzejewski

S. Freitag

Zmieniająca XXXIII/216/98 z 20.03.98

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/225/

98

Zbycia nieruchomości

P. Jędrzejewski

Uchylona XXXVII/222/01 z 27.07.01 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/226/

98

Nabycia gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/227/

98

Określenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektorów Szkół prowadzonych prowadzona przez Gminę Czarna Woda

P. Jędrzejewski

 

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/228/

98

Powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

 

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/229/

98

Zmieniająca Uchwałę Nr V/26/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 kwietnia 1993 roku w sprawie ustalenia odpłatności za 1m³ wody z wodociągu miejskiego w Czarnej Wodzie

Z. Wasik

R. Roman

Zmieniająca V/26/93 z 23.07.93

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/230/

98

Zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 13 czerwca 1996 roku w sprawie ustalenia odpłatności za odprowadzenie 1m³ ścieków

Z. Wasik

R. Roman

Zmieniająca XX/118/96 z 13.06.96

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/231/

98

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Z. Wasik

Uchylająca XXIII/151/96 z 27.12.96 i uchylona VIII/64/99 z 7.05.99

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/232/

98

Utworzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy i przyjęciu jego statutu

R. Roman

Uchylająca XXII/147/96 z  15.11.96

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/233/

98

Przyjęcia oferty promocyjnej telefonii komórkowej oraz dofinansowania zakupu aparatów telefonicznych dla mieszkańców sołectw Lubiki i Huta Kalna

 

 

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/234/

98

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

D. Szpręga

 

XXXV /

16.06.1998r.

 

XXXV/235/98

Zmian budżetu na 1998 rok

B. Kropidłowska

 

XXXV /

16.06.1998r.

XXXV/236/98

Zaciągnięcia kredytu w BJG Banku Gdańskim o/ Starogard Gdański

B. Kropidłowska

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXV /

16.06.1998r.

XXXV/237/98

Zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku

B. Kropidłowska

XXXV /

16.06.1998r.

XXXV/238/98

Zbycia gruntu

R. Roman

P. Jędrzejewski

XXXV /

16.06.1998r.

XXXV/239/98

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

XXXV /

16.06.1998r.

XXXV/240/98

Zamiany działek gruntu

P. Jędrzejewski

 

XXXV /

16.06.1998r.

XXXV/241/98

Realizacji inwestycji Budowa Ujęcia Wody dla sołectw Lubiki i Huta Kalna

R. Roman