2014-12-30

II KADENCJA 1994-1998

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I / 01.07.1994r.

I/1/94

Wyboru Sylweriusza Szatkowskiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

I / 01.07.1994r.

I/2/94

Wybory Delegata Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie do Sejmiku Samorządowego Woj. Gdańskiego

R. Wegner

Przesłano Uchwałę do Biura Sejmiku Samorządowego w Gdańsku

I / 01.07.1994r.

I/3/94

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

I / 01.07.1994r.

I/4/94

Zatwierdzenia wyboru Andrzeja Grzyba na stanowisko Burmistrza Miasta Czarna Woda

R. Wegner

 

I / 01.07.1994r.

I/4a/94

Wyboru Zarządu Miasta Czarna Woda

R. Wegner

Zmieniona XVIII/107/96 z 08.03.96

I / 01.07.1994r.

I/5/94

Wyboru Przewodniczących Komisji Problemowych

R. Wegner

Zmieniona XVIII/104/96 z 08.03.96 i zmieniona VIII/43/95 z 24.03.95

II / 29.07.1994r.

II/5a/94

Wyrażenia opinii dotyczącej przyłączenia obrębu Lubiki i obrębu Huta Kalna, wchodzących w skład Gminy Kaliska do Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Wegner

Przesłano do Warszawy

II / 29.07.1994r.

II/6/94

Powołania składów osobowych Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniona VIII/44/95 z 24.03.95 i zmieniona XVIII/104/96 z 08.03.96

II / 29.07.1994r.

II/7/94

Dotycząca zmian Uchwały Nr XIII/76/94 Rady Miejskiej z dnia 25.03.94r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1994 rok

B. Kropidłowska

Przesłano do RIO Gdańsk

II / 29.07.1994r.

II/8/94

Zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 marca 1993 roku

R. Wegner

 

II / 29.07.1994r.

II/9/94

Określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w 1994 roku

B. Kropidłowska

 

II / 29.07.1994r.

II/10/94

Ustalenia diety w formie ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

D. Rekowska

 

II / 29.07.1994r.

II/11/94

Ustalenia diet dla członków Zarządu Miejskiego, Radnych i członków Komisji spoza Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Uchylająca X/67/93 z 10.12.93 i uchylona VIII/45/95 z 24.03.95

II / 29.07.1994r.

II/12/94

Zmieniająca Uchwałę Nr IX/57/93 z 22 października 1993r. Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla spisu mienia komunalnego

R. Wojdowski

Zmieniająca IX/57/93 z 22.10.93

II / 29.07.1994r.

II/13/94

Zmieniająca Uchwałę Nr XII/73/94 z dnia 18 lutego 1994 r w sprawie zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej

D. Rekowska

Zmieniająca XII/73/94 z 18.02.94

II / 29.07.1994r.

II/14/94

Zbycia mienia gminnego (działki bud. Przy ul. Jarzębinowej 29 i działki handlowe przy ul. Mickiewicza  - 16szt)                                                      

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

III / 07.10.1994r.

III/15/94

Założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Czarna Woda

W. Szopińska

 

III / 07.10.1994r.

III/16/94

Powołanie Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Czarnej Wodzie

D. Rekowska

Zmieniona OVI/85/95 z 29.12.95 i zmieniona XXXIV/218/98 z 07.05.98

III / 07.10.1994r.

III/17/94

Wyboru Ławników dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

R. Wegner

Przesłano do Sądu

III / 07.10.1994r.

III/18/94

Wyboru członków Kolegium ds. wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

R. Wegner

Przesłano do Sądu

III / 07.10.1994r.

III/19/94

Wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej

R. Wegner

 

III / 07.10.1994r.

III/20/94

Dot. zmian Uchwały XIII/76/94 Rady Miejskiej z dnia 25.03.1994r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1994 rok

B. Kropidłowska

 

III / 07.10.1994r.

III/21/94

Zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Nr X/65/93 z dnia 10 grudnia 1993 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektom budżetu na 1994 rok

B. Kropidłowska

Zmieniająca X/65/93 z 10.12.93

IV / 21.11.1994r.

IV/22/94

Uzupełnienia składu Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, i Opieki Społecznej

R. Wegner

 

IV / 21.11.1994r.

IV/23/94

Zbycia mienia gminnego

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IV / 21.11.1994r.

IV/24/94

Zbycia Zakładu Produkcji Drzewnej w Czarnej Wodzie

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IV / 21.11.1994r.

IV/25/94

Przeciwdziałania skutkom zimy na terenie miasta Czarna Woda

E. Kwiatkowska

 

IV / 21.11.1994r.

IV/26/94

Zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda

W. Szopińska

Zmieniona przez XXIII/152/96 z 27.12.96, zmieniona XXVI/166/97 z 18.04.97 i uchylona XVII/137-142/00 z 28.03.00

V / 07.12.1994r.

V/27/94

Zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Czarna Woda

W. Szopińska

Zmieniona XXIII/154/96 z 27.12.96 i zmieniona XXVI/166/97 z 18.04.97

V / 07.12.1994r.

V/28/94

Dotyczy zmian Uchwały Nr XIII/76/94 Rady Miejskiej z dnia 25.03.1994 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1994 rok

B. Kropidłowska

Przesłano do RIO-Gdańsk

VI / 28.12.1994r.

VI/29/94

Ustalenia odpłatności za 1m³ wody z wodociągu miejskiego

Z. Wasik

Zmieniająca V/26/93 z 23.04.93

VI / 28.12.1994r.

VI/30/94

Podatków i opłat lokalnych za 1995 rok

B. Meca

E. Kwiatkowska

Uchylająca X/70/93 z 10.12.93

VI / 28.12.1994r.

VI/31/94

Opłat za umieszczanie tablic informacyjno – reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda

E Kwiatkowska

Uchylająca IX/56/93 z 22.10.93

VI / 28.12.1994r.

VI/32/94

Dotycząca zmian Uchwały Nr XIII/76/94 Rady Miejskiej z dnia 25.03.1994r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1994 rok

B. Kropidłowska

 

VI / 28.12.1994r.

VI/33/94

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

W. Szopińska

 

VII / 10.02.1995r.

VII/34/95

Przyjęcia i uchwalenia fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska i części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna jako miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta czarna Woda

W. Szopińska

Uchylona IX/50/95 z 18.04.95

VII / 10.02.1995r.

VII/35/95

Nabycia nieruchomości (od małżeństwa K i M Ratajczak)

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VII / 10.02.1995r.

VII/36/95

Przejęcia na mienie gminne nieruchomości położonej w Czarnej Wodzie – ujęcie wody

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VII / 10.02.1995r.

VII/37/95

Zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Czarna Woda (Dom Książki)

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VII / 10.02.1995r.

VII/38/95

Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na ochronę środowiska

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VII / 10.02.1995r.

VII/39/95

Ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu

R. Wegner

Uchylona XX/119/96 z 13.06.96

VIII / 24.03.1995r.

VIII/40/95

Przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

B. Kropidłowska

Udzielono absolutorium

VIII / 24.03.1995r.

VIII/41/95

Budżetu Gminy na rok 1995

B. Kropidłowska

Zatwierdzono budżet

VIII / 24.03.1995r.

VIII/42/95

Zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 marca 1993r.

R. Wegner

 

VIII / 24.03.1995r.

VIII/43/95

Zmieniająca Uchwałę Nr I/5/94 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 lipca 1994r w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Problemowych

R. Wegner

Zmieniająca I/5/94 z 01.07.94

VIII / 24.03.1995r.

VIII/44/95

Zmieniająca Uchwałę Nr II/6/94 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 lipca 1994r w sprawie powołania składów osobowych Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniająca II/6/94 z 29.07.94

VIII / 24.03.1995r.

VIII/45/95

Ustalenia diet dla członków Zarządu Miasta, Radnych i członków Komisji spoza Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie oraz Sołtysów sołectw Lubiki i Huta Kalna

R. Wegner

Uchylająca II/11/94 z 29.07.94

VIII / 24.03.1995r.

VIII/46/95

Zbycia nieruchomości dotychczasowym wieczystym użytkownikom (J.J. Cieślińscy)

R. Wojdowski

 

VIII / 24.03.1995r.

VIII/47/95

Wykazu nieruchomości Gminy Miejskiej Czarna Woda przeznaczonych do sprzedaży (ul. Pomorska)

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VIII / 24.03.1995r.

VIII/48/95

Nabycia nieruchomości (od Pani Wiktorii Werner)

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VIII / 24.03.1995r.

VIII/49/95

Porozumienia pomiędzy Gminą Kaliska a Gminą Miejską Czarna Woda dot. przekazania Gminie Miejskiej Czarna Woda mienia w związku z przyłączeniem do Gminy Miejskiej Czarna Woda obszarów wsi Huta Kalna, Lubiki i Małe Lubiki

R. Wegner

 

IX / 18.04.1995r.

IX/50/95

Uchylenia Uchwały Nr VII/34/95 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 10 lutego 1995 roku w sprawie przyjęcia i uchwalenia fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska  w części obejmującej sołectwa Lubiki i Hutę Kalną

W. Szopińska

Uchylająca VII/34/95 z 10.02.95

IX / 18.04.1995r.

IX/51/95

Zmian Uchwały budżetowej na 1995 rok

B. Kropidłowska

Przesłano do RIO – Gdańsk

IX / 18.04.1995r.

IX/52/95

Zmieniająca Uchwałę Nr VII/37/95 z dnia 10.02.1995 roku Rady Miejskiej w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Wojdowski

Zmieniająca VI/37/95 z 10.02.95 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

X / 05.06.1995r.

X/53/95

Zmiany Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda z dnia 19.03.1993roku

R. Wegner

 

X / 05.06.1995r.

X/54/95

Wyboru uzupełniającego do Zarządu Miasta Czarna Woda

R. Wegner

Wybrano R. Kromera

X / 05.06.1995r.

X/55/95

Przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do Stowarzyszenia Gmin Regionu Kociewsko – Borowiackiego

 

 

X / 05.06.1995r.

X/56/95

Zmieniająca Uchwałę Nr VI/33/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 28.05.1993 r w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

Sekretarz

Zmieniająca VI/33/93 z 28.05.93

X / 05.06.1995r.

X/57/95

Porozumienia z Kuratorium Oświaty w Gdańsku dot. finansowania inwestycji p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie”

B. Kropidłowska

 

X / 05.06.1995r.

X/58/95

Prowadzenia przez organy Miasta Czarna Woda niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

R. Wegner

 

X / 05.06.1995r.

X/59/95

Prowadzenia przez organy samorządu Miasta Czarna Woda niektórych spraw dotyczących dróg wojewódzkich w tym mieście objętych właściwością Wojewody Gdańskiego

E. Kwiatkowska

 

X / 05.06.1995r.

X/60/95

zmieniająca Uchwałę Nr VII/42/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 30.06.1993 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Czarnej Wodzie

D. Rekowska

Zmieniająca VII/42/93 z 30.06.93

X / 05.06.1995r.

X/61/95

Zmian Uchwały budżetowej na 1995 rok

B. Kropidłowska

 

X / 05.06.1995r.

X/62/95

Zbycia mienia gminnego (nieruchomość w Hucie Kalnej – działka Nr 154 o pow. 0,23 ha)

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

X / 05.06.1995r.

X/63/95

Wyrażenia zgody na zawarcie z Wojewodą Gdańskim w Gdańsku porozumienia dot. generalnego finansowania służby zdrowia w Gminie Miejskiej Czarna Woda

D. Rekowska

 

XI / 25.08.1995r.

XI/64/95

Zmiany budżetu na 1995 rok

B. Kropidłowska

 

XI / 25.08.1995r.

XI/65/95

Przystąpienia do opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego sołectw Lubiki i Huta Kalna

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XI / 25.08.1995r.

XI/66/95

Szczegółowych zasad organizacji i działania zintegrowanego systemu ratowniczego w Czarnej Wodzie

M. Kucharski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XI / 25.08.1995r.

XI/67/95

Zmieniająca Uchwałę Nr XII/75/94 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 18 lutego 1994 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, do spożycia poza miejscem  sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

E. Kwiatkowska

Zmieniająca XII/75/94 z 18.02.94

XI / 25.08.1995r.

XI/68/95

Osiedlenia w Gminie Czarna Woda rodziny narodowości  polskiej – przesiedleńców z Republiki Kazachstanu.

 

Zmieniona XXXIV/221/98 z 07.05.98

XI / 25.08.1995r.

XI/69/95

Upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania i odmowy zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

B. Gliniecka

Uchylona XXIV/204/01 z 23.02.01

XII / 07.09.1995r.

XII/70/95

Nieodpłatnego nabycia budynków i urządzeń od ZPP Czarna Woda

P. Jędrzejewski

R. Wojdowski

Z. Wasik

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XII / 07.09.1995r.

XII/71/95

Zbycia mienia gminnego (zmiana działek)

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIII / 25.09.1995r.

XIII/72/95

Powołania składów osobowych Komisji Wyborczych

Sekretarz

 

XIII / 25.09.1995r.

XIII/73/95

Zmian Uchwały budżetowej na 1995 rok

B. Kropidłowska

 

XIV /15.11.1995r.

XIV/74/95

Wniosku o przekazanie na mienie komunalne gruntu położonego w Czarnej Wodzie (działka pod Ośrodkiem Zdrowia)

R. Wojdowski

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XV / 01.12.1995r.

XV/75/95

Zmiany budżetu na 1995 rok

B. Kropidłowska

 

XV / 01.12.1995r.

XV/76/95

Zmiany Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda z dnia 19 marca 1999 roku

R. Wegner

 

XV / 01.12.1995r.

XV/77/95

Nabycia nieruchomości

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XV / 01.12.1995r.

XV/78/95

Wynajmu lokalu

W. Szopińska

 

XV / 01.12.1995r.

XV/79/95

Przeciwdziałania skutkom zimy na terenie miasta Czarna Woda

E. Kwiatkowska

 

 

XV / 01.12.1995r.

XV/80/95

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

R. Roman

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XV / 01.12.1995r.

XV/81/95

Przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie

R. Wegner

 

XVI / 29.12.1995r

XVI/82/95

Zmieniająca Uchwałę Nr VII/46/93 z dnia 30.06.1993r w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów wyborczych oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Czarna Woda dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 19 września 1993 roku

Sekretarz

Zmieniająca VII/46/93 z 30.06.93

XVI / 29.12.1995r

XVI/83/95

Zmiany budżetu na 1995 rok

B. Kropidłowska

 

XVI / 29.12.1995r

XVI/84/95

Podatków i opłat lokalnych na 1996 rok

S. Freitag

E. Kwiatkowska

Uchylająca VI/30/94 z 28.12.94 i uchylona XXIII/150/96 z 27.12.96

XVI / 29.12.1995r

XVI/85/95

Zmiany Uchwały Nr III/16/94 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 7 października 1994 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

Zmieniająca III/16/94 z 07.10.94

XVI / 29.12.1995r

XVI/86/95

Zatwierdzenia Statutu Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

Uchylająca VII/42/93 z 30.06.93 i uchylona XXXIV/219/98 z 07.05.98

XVI / 29.12.1995r

XVI/87/95

Odwołania dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie i powołania nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

Powołano na Przewodniczącego Sylweriusza Szatkowskiego

XVI / 29.12.1995r

XVI/88/95

Utworzenia gospodarstwa pomocniczego Gminy Miejskiej Czarna Woda – hotel, Pralnia, Stadion

P. Biesek

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02 i zmieniona XXI/142/96 z 22.08.96 i XIV/121/99 z 28.12.99

XVI / 29.12.1995r

XVI/89/95

Zmieniająca Uchwałę Nr V/26/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 kwietnia 1993 roku w sprawie ustalenia odpłatności za 1m³ wody z wodociągu miejskiego w Czarnej Wodzie

Z. Wasik

Zmieniająca V/26/93 z 23.04.93

XVI / 29.12.1995r

XVI/90/95

Nabycia nieruchomości

R. Wojdowski

 

XVI / 29.12.1995r

XVI/91/95

Zbycia nieruchomości

R. Wojdowski

 

XVI / 29.12.1995r

XVI/92/95

Przekazania w zarząd Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie części nieruchomości Gminy Miejskiej Czarna Woda

Z. Wasik

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/19.02.1996r.

XVII/93/96

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 1995 rok

B. Kropidłowska

 

XVII/19.02.1996r.

XVII/94/96

Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

Sekretarz

Uchylająca II/14/93 z 19.03.93 i uchylona XIX/112/96 z 29.03.96

XVII/19.02.1996r.

XVII/95/96

Zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

Sekretarz

Uchylająca VI/33/93 z 28.05.93, zmieniona XXIII/156/96 z 27.12.96 i uchylona XXXII/204/98 z 06.02.98

XVII/19.02.1996r.

XVII/96/96

Uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

 

XVII/19.02.1996r.

XVII/97/96

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Z. Wasik

Uchylona XXIII/151/96 z 27.12.96 i zmiana „Zarząd”

XVII/19.02.1996r.

XVII/98/96

Opłaty za umieszczanie tablic informacyjno – reklamowych na budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda

E. Kwiatkowska

Uchylająca VI/31/94 z 28.12.94, uchylona XXII/146/96 z 15.11.96 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/19.02.1996r.

XVII/99/96

Przystąpienia do opracowania projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Czarna Woda

W Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/19.02.1996r.

XVII/100/96

Zbycia mienia gminnego (grunt w Lubikach)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/19.02.1996r.

XVII/101/96

Zbycia mienia gminnego (działka przy ul. Mostowej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/19.02.1996r.

XVII/102/96

Zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej

B. Kropidłowska

 

XVIII/8.03.1996r.

XVIII/103/96

Zmieniająca Uchwałę Nr I/5/94 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 01.07.1994r. W sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Problemowych 

R. Wegner

Zmieniająca I/5/94 z 01.07.94

XVIII/8.03.1996r.

XVIII/104/96

Zmieniająca Uchwałę Nr II/6/94 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29.07.1994r w sprawie powołania składów osobowych Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniająca II/6/94 z 29.07.94

XVIII/8.03.1996r.

XVIII/105/96

Określenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

XVIII/8.03.1996r.

XVIII/106/96

Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

XVIII/8.03.1996r.

XVIII/107/96

Zmieniająca Uchwałę Nr I/4/94 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 01.07.1994r w sprawie wyboru Zarządu Miasta Czarna Woda

R. Wegner

Zmieniająca I/4/94 z 01.07.94

XVIII/8.03.1996r.

XVIII/108/96

Zatwierdzenia zmiany Statutu Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

L. Jasińska

 

XIX/ 29.03.1996r.

XIX/109/96

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

R. Wegner

 

XIX/ 29.03.1996r.

XIX/110/96

Budżetu Gminy na rok 1996

B. Kropidłowska

 

XIX/ 29.03.1996r.

XIX/111/96

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIX/ 29.03.1996r.

XIX/112/96

Uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19.02.1996r w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Sikora

R. Wegner

Uchylająca XVII/94/96 z 19.02.96

XIX/ 29.03.1996r.

XIX/113/96

Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Sikora

R. Wegner

Uchylająca III/14/93 z 19.03.93, zmieniona XXXII/205/98 z 06.02.98 i uchylona VIII/62/99 z 07.05.99

XIX/ 29.03.1996r.

XIX/114/96

Wykupu gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie działki nr 122/1 zabudowanej budynkiem klubu – świetlicy w Lubikach

P. Jędrzejewski

 

XX/ 13.06.1996r.

XX/115/96

Sprzedaży mieszkań i budynków gospodarczych związanych z tymi mieszkaniami zajmowanych przez najemcę na rzecz tego najemcy albo wskazanej przez niego osoby bliskiej stale z nim zamieszkującej oraz ulg przy sprzedaży tych mieszkań

P. Jędrzejewski
(W. Szopińska)

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XX/ 13.06.1996r.

XX/116/96

Zmian Uchwały budżetowej

B. Kropidłowska

 

XX/ 13.06.1996r.

XX/117/96

Wystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda z Kociewskiego Konsorcjum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim

L. Jasińska

Uchylająca XII/73/94 z 18.02.94

XX/ 13.06.1996r.

XX/118/96

Ustalenia odpłatności za odprowadzenie 1m³ ścieków

Z. Wasik

Zmieniona XXIII/153/96 XXXIV/230/98 VI/48/99 XVII/146/00 i uchylona XXIV/201/01 z 02.03.01

XX/ 13.06.1996r.

XX/119/96

Ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu

M. Rekowska

Uchylająca VII/39/95 z 10.02.95 i uchylona VI/49/99 z 15.03.99

XX/ 13.06.1996r.

XX/120/96

Statutu sołectw Lubiki i Huta Kalna

R. Wegner

 

XX/ 13.06.1996r.

XX/121/96

Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/99/96 z dnia 19.02.1996r w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Czarna Woda

W. Szopińska

 

XX/ 13.06.1996r.

XX/122/96

Utworzenia jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

Uchylona VI/45 i 46/99 z 15.03.99 i zmieniona XXVI/169/97 z 18.04.97

XX/ 13.06.1996r.

XX/123/96

Utworzenia jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa w Hucie Kalnej

P. Jędrzejewski

Zmieniona XXVI/170/97 z 18.04.97

XX/ 13.06.1996r.

XX/124/96

Utworzenia jednostki budżetowej – Przedszkole w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

Zmieniona XXVI/171/97 XVIII/167/00 XVI/101/04

XX/ 13.06.1996r.

XX/125/96

Utworzenia jednostki budżetowej – Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

 

XX/ 13.06.1996r.

XX/126/96

Nabycia mienia (grunt od p. Stępniewskiej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XX/ 13.06.1996r.

XX/127/96

Nabycia mienia (grunt od Państwa Omyłko do wydzielenia drogi dojazdowej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/128/96

Zaciągnięcia kredytu w Banku Gdańskim o/Starogard

B. Kropidłowska

 

XXI/22.08.1996r.

XXI129/96

Zmian budżetu na 1996 rok

B. Kropidłowska

 

XXI/22.08.1996r.

XXI/130/96

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

 

XXI/22.08.1996r.

XXI/131/96

Zbycia mienia gminnego (działki Nr 40/16 o pow. 700m² i 40/55 o pow.355m² przy ulicy Okrężnej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/132/96

Zbycia mienia gminnego (dz. Nr 195 o pow. 2500m² przy ulicy Starogardzkiej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/133/96

Zbycia mienia gminnego (działki przy ulicy Polnej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/134/96

Nabycia mienia (dz. Nr 499 o pow. 1600m² – część ulicy Wrzosowej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/135/96

Nabycia mienia (dz. Nr 450/1 o pow. 225m² od Pani G. Wegner)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/136/96

Nabycia mienia (dz. Nr 76/11 o pow. 1700m² od Pani J. Węsierskiej i I. Zaremba dla budowy ulicy Okrężnej)

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/137/96

Zbycia mienia (lokal mieszkalny przy ulicy Słowackiego)

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/138/96

Ustalenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych – garaży, pomieszczeń gospodarczych pozostających w administrowaniu MZGKiM

Z. Wasik

Uchylona VIII/65/99 z 07.05.99

XXI/22.08.1996r.

XXI/139/96

Nazw ulic

R. Wojdowski

 

XXI/22.08.1996r.

XXI/140/96

Przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do Związku Miast i Gmin zlewni Wdy

R. Roman

Uchylona XXII/147/96 z 15.11.96 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/22.08.1996r.

XXI/141/96

Przystąpienia do porozumienia dot. „Programu ochrony wód na terenie gmin Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

R. Roman

 

XXI/22.08.1996r.

XXI/142/96

Zmieniająca Uchwałę Nr XVI/88/95 w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego Gminy Miejskiej Czarna Woda

L. Zabrocki

Zmieniająca XVI/88/95 z 29.12.95

XXII/15.11.1996r

XXII/143/96

Zmian budżetu na 1996 rok

B. Kropidłowska

 

XXII/15.11.1996r

XXII/144/96

Przeciwdziałania skutkom zimy 1996/97

E. Kwiatkowska

Uchylona XXIX/187/97 z 05.11.97

XXII/15.11.1996r

XXII/145/96

Nadania nazw ulicom (Kamienna, Brzozowa)

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXII/15.11.1996r

XXII/146/96

Wysokości czynszu za dzierżawę miejsca pod umieszczeniem tablic informacyjno-reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1997 rok.

 

E. Kwiatkowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02, uchylająca XVII/98/96 z 19.02.96 i uchylona XXX/199/97 z 22.12.97

XXII/15.11.1996r

XXII/147/96

Przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

R. Roman

Uchylająca XXI/140/96 z 22.08.96 i uchylona XXXIV/232/98 z 7.05.98

XXII/15.11.1996r

XXII/148/96

Wybrania reprezentantów Gminy Miejskiej Czarna Woda w zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

R. Roman

Uchylona II/12/98 z 7.11.98

XXIII/27.12.1996r

XXIII/149/96

Zmian budżetu na 1996 rok

B. Kropidłowska

 

XXIII/27.12.1996r

XXIII/150/96

Podatków i opłat lokalnych na 1997 rok

B. Kropidłowska

Uchylająca XVI/84/95 z 29.12.95 i uchylona XXXI/198/97 z 22.12.97

XXIII/27.12.1996r

XXIII/151/96

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Z. Wasik

Uchylająca XVII/97/96 z 19.02.96 i uchylona XXXIV/231/98 z 7.05.98

XXIII/27.12.1996r

XXIII/152/96

Zmieniająca uchwałę Nr V/26/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 kwietnia 1993 roku w sprawie ustalenia odpłatności za 1m³ wody z wodociągu miejskiego w Czarnej Wodzie

Z. Wasik

Zmieniająca V/26/93 z 23.04.93

XXIII/27.12.1996r

XXIII/153/96

Zmieniająca uchwałę Nr XX/118/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dn. 13.06.96 w sprawie ustalenia odpłatności za odprowadzenie 1m³ ścieków

Z. Wasik

Zmieniająca XX/118/96 z 13.06.96

XXIII/27.12.1996r

XXIII/154/96

Uchwalenia zmiany do miejscowego planu szczegółowego Miasta Czarna Woda dotyczącej działki Nr 429 oraz zmian do miejscowego planu ogólnego Miasta Czarna Woda dotyczącej działek Nr 672/4, Nr 205/6, Nr 401, Nr 417/4 i Nr 76/11

W. Szopińska

Zmieniająca IV/26/94 z 21.11.94, V/27/94 z 7.12.94; uchylona XXV/163/97 z 17.03.97 i zmiana z „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIII/27.12.1996r

XXIII/155/96

Utworzenia jednostki organizacyjnej – Ognisko Muzyczne w Czarnej Wodzie

I. Pruszak

Uchylona przez XVII/112/04 z 29.11.04

XXIII/27.12.1996r

XXIII/156/96

Zmieniająca uchwałę Nr XVII/95/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 lutego 1996 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

R. Sikora

Zmieniająca XVII/95/96 z 19.02.96 i zmieniona XXXI/201/97 z 22.12.97

XXIII/27.12.1996r

XXIII/157/96

Określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego od gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej

S. Freitag

Uchylająca III/18/93 z 19.03.93

XXIV/

02.03.1997r.

XXIV/158/97

Ustanowienia Dnia Czarnej Wody (29 stycznia)

R. Wegner

 

XXIV/

02.03.1997r.

XXIV/159/97

Ustanowienia Honorowej Księgi Zasłużonych dla Czarnej Wody

R. Wegner

 

XXV/17.03.1997r.

XXV/160/97

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 1996 rok

B. Kropidłowska

 

XXV/17.03.1997r.

XXV/161/97

Zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Nr X/65/93 z dnia 10 grudnia 1993 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu Miasta oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 1994 rok

B. Kropidłowska

Zmieniająca X/65/93 z 10.12.93

XXV/17.03.1997r.

XXV/162/97

Budżetu Gminy na rok 1997

B. Kropidłowska

 

XXV/17.03.1997r.

XXV/163/97

Uchylenia Uchwały Nr XXIII/154/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 grudnia 1996 roku w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu szczegółowego Miasta Czarna Woda dotyczącej działki Nr 429 oraz zmian do miejscowego planu ogólnego Miasta Czarna Woda dotyczącej działek: Nr 672/4, Nr 205/6, Nr 401, Nr 417/4 i Nr 76/11

W. Szopińska

Uchylająca XXIII/154/96 z 27.12.96

XXVI/

18.04.1997r.

XXVI/164/97

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

 

 

XXVI/

18.04./1997r.

XXVI/165/97

Odrzucenia protestu do ustaleń przyjętych w projekcie zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania Czarnej Wody

W. Szopińska

 

XXVI/

18.04.1997r.

XXVI/166/97

Uchwalenia zmiany do miejscowego planu szczegółowego Miasta Czarna Woda dotyczącej działki Nr 429 oraz zmian do miejscowego planu ogólnego Miasta Czarna Woda dotyczących działek: Nr 672/4, Nr 205/6, Nr 401, Nr 417/4, Nr 76/11 i Nr 277

W. Szopińska

Zmieniająca IV/26/4 z 21.11.94 i V/27/94 z 07.12.94

XXVI/

18.04.1997r.

XXVI/167/97

Ustalająca szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda, stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasady rozliczania świadczonych usług

R. Roman

Uchylona XXXIV/272/62 z 28.06.97

XXVI/

18.04.1997r.

XXVI/168/97

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie Nr XXV/162/97 z dnia 17.03.1997 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 1997

B. Kropidłowska

 

XXVI/

18.04.1997r.

XXVI/169/97

Zmieniająca uchwałę Nr XX/122/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 13.06.96 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Szkoła Podstawowa w Czarnej Wodzie.

B. Meca

Zmieniająca XX/122/96 z 13.06.96

XXVI/

18.04.1997r.

XXVI/170/97

Zmieniająca uchwałę Nr XX/123/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 13.06.1996 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Szkoła Podstawowa w Hucie Kalnej

B. Meca

Zmieniająca XX/123/96 z 13.06.96

XXVI/

18.04.1997r.

XXVI/171/97

Zmieniająca uchwałę Nr XX/124/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 13.06.1996 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Przedszkole w Czarnej Wodzie

B. Meca

Zmieniająca XX/124/96 z 13.06.96

XXVII/

16.06.1997r.

XXVII/172/97

Wypowiedzenia umowy dzierżawy z dnia 27 maja 1994 roku (dotyczy byłego tartaku)

P. Jędrzejewski

 

 

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVII/

16.06.1997r.

XXVII/173/97

Zbycia Zakładu Produkcji Drzewnej w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

XXVII/

16.06.1997r.

XXVII/174/97

Nabycia mienia (grunt o pow.300 m² od Pana J. Doczyka pod kręgielnię)

P. Jędrzejewski

XXVII/

16.06.1997r.

XXVII/175/97

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

XXVII/

16.06.1997r.

XXVII/176/97

Sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu

P. Jędrzejewski

XXVII/

16.06.1997r.

XXVII/177/97

Szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze

B. Gliniecka

Uchylająca VII/45/93 z 30.06.93

XXVII/

16.06.1997r.

XXVII/178/97

Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

Z. Wasik

Uchylająca VII/44/93 z 30.06.93

XXVIII/

08.08.1997r.

XXVIII/179/

97

Zmian budżetu na 1997 rok

B. Kropidłowska

 

XXVIII/

08.08.1997r.

XXVIII/180/

97

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Czarna Woda w części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02, zmiany XX/180/09 i  XX/179/09 z 4.09.09r. Zmieniona uchwałą Nr XXX/207/14 z dnia 31.03.2014r.

XXVIII/

08.08.1997r.

XXVIII/181/

97

Zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVIII/

08.08.1997r.

XXVIII/182/

97

Procedury uchwalenia budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

B. Kropidłowska

Uchylająca X/65/93 z 10.12.93

XXVIII/

08.08.1997r.

XXVIII/183/

97

Utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów wyborczych oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r

R. Sikora

Uchylająca VII/46/93 z 30.06.93

XXVIII/

08.08.1997r.

XXVIII/184/

97

Zamiany działek gruntowych

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIX /

05.11.1997r.

XXIX/185/97

Przekazania Kierownikowi Urzędu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim zadań należących do jego właściwości, a zleconych uprzednio do prowadzenia przez organy Gminy

W. Szopińska

 

XXIX /

05.11.1997r.

XXIX/186/97

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIX /

05.11.1997r.

XXIX/187/97

Przeciwdziałania skutkom zimy na terenie miasta

E. Kwiatkowska

Uchylająca XXII/144/96 z 15.11.96 i uchylona II/15/98 z 7.11.98

XXIX /

05.11.1997r.

XXIX/188/97

Przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregionu Południowo Wschodniego Bałtyku

R. Wegner

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIX /

15.11.1997r.

XXIX/189/97

Zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Opieki Społecznej

R. Wegner

 

XXX/01.12.1997r.

XXX/190/97

Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

XXX/01.12.1997r.

XXX/191/97

Wyrażenia zgody na rozwiązanie z Radnym stosunku pracy

M. Pryba

 

XXX/01.12.1997r.

XXX/192/97

Zmian budżetu na 1997 rok

B. Kropidłowska

 

XXX/01.12.1997r.

XXX/193/97

Zaciągnięcia kredytu w Banku Gdańskim

B. Kropidłowska

Uchylona XXXI/196/97 z 22.12.97

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/194/97

Wyboru A. Narlocha na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/195/97

Odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/196/97

Uchylenia Uchwały Nr XXX/192/97 z dnia 1 grudnia 1997 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gdańskim o/Starogard Gdański

B. Kropidłowska

Uchylająca XXX/193/97 z 1.12.97r

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/197/97

Zmian budżetu na 1997 rok

B. Kropidłowska

Uchylająca XXIII/150/96 z 27.12.96 i uchylona IV/24/98 z 28.12.98

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/198/97

Podatków i opłat lokalnych na 1998 rok

S. Freitag

 

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/199/97

Wysokości czynszu za dzierżawę miejsca pod umieszczanie tablic informacyjno – reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1998 rok

E. Kwiatkowska

Uchylająca XXII/146/96 z 15.11.96

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/200/97

Zmiany porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim oraz Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 5 maja 1993 roku

E. Kwiatkowska

 

XXXI /

22.12.1997r.

XXXI/201/97

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/156/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27.12.1996 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

Sekretarz UM

Zmieniająca XXIII/156/96 z 27.12.96

XXXII /

06.02.1998r.

XXXII/202/98

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

XXXII /

06.02.1998r.

XXXII/203/98

Przystąpienia do Kociewskiego Porozumienia Kultury

R. Wegner

 

XXXII /

06.02.1998r.

XXXII/204/98

Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Sekretarz UM

Uchylająca XVII/95/96 z 19.02.96, zmieniona IV/28/98 z 28.12.98, uchylona XIV/122/99 z 28.12.99, zmieniona XXIII/196/00 z 27.12.00 i uchylona XXVI/220/01 z 18.05.01

XXXII /

06.02.1998r.

XXXII/205/98

Zmieniająca Uchwałę Nr XIX/113/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29.03.1996 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Wegner

Zmieniająca XIX/113/96 z 29.03.96

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/206/

98

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 1997 rok

B. Kropidłowska

 

 

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/207/

98

Budżetu Gminy na rok 1998

B. Kropidłowska

 

 

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/208/

98

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

 

 

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/209/

98

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/210/

98

Nabycia gruntu

P. Jędrzejewski

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/211/

98

Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

R. Wegner

 

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/212/

98

Uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

R. Wegner

 

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/213/

98

Wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu publicznego ustnego lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku nr 11 przy ulicy Słowackiego

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/214/

98

Inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od posiadania psów i w sprawie prowizji dla Sołtysów za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt

L. Landowska

Uchylona IX/80/99 z 29.06.99

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/215/

98

Zwolnienia niektórych podmiotów gospodarczych z podatku od nieruchomości

E. Kwiatkowska

S. Freitag

Uchylona XXIV/171/05 z 29.11.05

XXXIII /

20.03.1998r.

XXXIII/216/

98

Zwolnienia niektórych podmiotów gospodarczych z podatku od nieruchomości

E. Kwiatkowska

S. Freitag

P. Jędrzejewski

W. Szopińska

Zmieniona XXXIV/224/98 z 07.05.98 i uchylona XXIV/171/05 z 29.11.05

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/217/

98

Odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

Zmieniająca III/16/94 z 07.10.94

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/218/

98

Powołania Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

 

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/219/

98

Nadania Statutu Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

Uchylająca XVI/86/95 z 29.12.95 i uchylona II/16/98 z 7.11.98

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/220/

98

Zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej

L. Jasińska

 

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/221/

98

Zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 1995 roku w sprawie osiedlenia w Gminie Czarna Woda rodziny narodowości polskiej – przesiedleńców z Republiki Kazachstanu

 

 

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/222/

98

Przystąpienia do opracowania projektu zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Czarna Woda w części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna

W. Szopińska

Uchylona II/13/98 z 7.11.98 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/223/

98

Przystąpienia do opracowania projektu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Czarna Woda

W. Szopińska

Zmieniona II/14/98 z 7.11.98, zmieniona VI/50/99 z 15.03.99 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/224/

98

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/216/98 z dnia 20.03.1998 roku w sprawie zwolnienia niektórych podmiotów gospodarczych z podatku od nieruchomości

P. Jędrzejewski

S. Freitag

Zmieniająca XXXIII/216/98 z 20.03.98

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/225/

98

Zbycia nieruchomości

P. Jędrzejewski

Uchylona XXXVII/222/01 z 27.07.01 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/226/

98

Nabycia gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/227/

98

Określenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektorów Szkół prowadzonych prowadzona przez Gminę Czarna Woda

P. Jędrzejewski

 

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/228/

98

Powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

 

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/229/

98

Zmieniająca Uchwałę Nr V/26/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 kwietnia 1993 roku w sprawie ustalenia odpłatności za 1m³ wody z wodociągu miejskiego w Czarnej Wodzie

Z. Wasik

R. Roman

Zmieniająca V/26/93 z 23.07.93

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/230/

98

Zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 13 czerwca 1996 roku w sprawie ustalenia odpłatności za odprowadzenie 1m³ ścieków

Z. Wasik

R. Roman

Zmieniająca XX/118/96 z 13.06.96

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/231/

98

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Z. Wasik

Uchylająca XXIII/151/96 z 27.12.96 i uchylona VIII/64/99 z 7.05.99

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/232/

98

Utworzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy i przyjęciu jego statutu

R. Roman

Uchylająca XXII/147/96 z  15.11.96

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/233/

98

Przyjęcia oferty promocyjnej telefonii komórkowej oraz dofinansowania zakupu aparatów telefonicznych dla mieszkańców sołectw Lubiki i Huta Kalna

 

 

XXXIV /

07.05.1998r.

XXXIV/234/

98

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

D. Szpręga

 

XXXV /

16.06.1998r.

 

XXXV/235/98

Zmian budżetu na 1998 rok

B. Kropidłowska

 

XXXV /

16.06.1998r.

XXXV/236/98

Zaciągnięcia kredytu w BJG Banku Gdańskim o/ Starogard Gdański

B. Kropidłowska

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXV /

16.06.1998r.

XXXV/237/98

Zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku

B. Kropidłowska

XXXV /

16.06.1998r.

XXXV/238/98

Zbycia gruntu

R. Roman

P. Jędrzejewski

XXXV /

16.06.1998r.

XXXV/239/98

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

XXXV /

16.06.1998r.

XXXV/240/98

Zamiany działek gruntu

P. Jędrzejewski

 

XXXV /

16.06.1998r.

XXXV/241/98

Realizacji inwestycji Budowa Ujęcia Wody dla sołectw Lubiki i Huta Kalna

R. Roman

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..