2014-12-30

III KADENCJA 1998 – 2002

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I / 27.10.1998r.

I/1/98

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Wybrano Adama Pliszkę

 

I / 27.10.1998r.

I/2/98

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Wybrano Mirosława Kania

I / 27.10.1998r.

I/3/98

Wyboru Burmistrza Miasta Czarna Woda

R. Wegner

Uchylona IV/30/98 z 28.12.98

I / 27.10.1998r.

I/4/98

Wyboru nieetatowego zastępcy Burmistrza Miasta Czarna Woda oraz członków Zarządu Miasta

R. Wegner

Uchylona IV/32/98 z 28.12.98

I / 27.10.1998r.

I/5/98

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

R. Wegner

 

I / 27.10.1998r.

I/6/98

Wyboru Członków Komisji Rewizyjnej

R. Wegner

Zmieniona V/41/99 z 26.02.99

I / 27.10.1998r.

I/7/98

Wyboru Przewodniczących Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniona VI/51/99 z 15.03.99

II / 07.11.1998r.

II/8/98

Wyboru członków Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniona VI/52/99 z 15.03.99

II / 07.11.1998r.

II/9/98

Ustalenia diety w formie ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

Uchylona XIV/124/99 z 28.12.99

II / 07.11.1998r.

II/10/98

Ustalenia diet dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie oraz nieetatowego Zastępcy Burmistrza Miasta Czarna Woda

R. Wegner

II / 07.11.1998r.

II/11/98

Ustalenia diet dla Członków Zarządu Miasta, Radnych i Członków Komisji spoza Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie oraz sołtysów sołectw Lubiki i Huta Kalna

R. Wegner

II / 07.11.1998r.

II/12/98

Wyboru reprezentantów Gminy Czarna Woda w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

R. Roman

Uchylająca XXII/148/96 z 15.11.96 i uchylona IV/33/98 z 28.12.98

II / 07.11.1998r.

II/13/98

Przystąpienia do opracowania projektu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda

W. Szopińska

Uchylająca XXXIV/222/98 z 7.05.98

II / 07.11.1998r.

II/14/98

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/223/98 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie  dnia 7 maja 1998 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda

W. Szopińska

Uchylająca XXXIV/223/98 z 7.05.98 i zmieniona VI/50/99 z 15.03.99

II / 07.11.1998r.

II/15/98

Przeciwdziałania skutkom zimy na terenie miasta Czarna Woda

E. Kwiatkowska

Uchylająca XXIX/187/97 z 5.11.97 i zmieniona XIII/109/99 z 15.11.99

II / 07.11.1998r.

II/16/98

Nadania Statutu Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

Uchylająca XXXIV/219/98 z 7.05.98

II / 07.11.1998r.

II/17/98

Przekształcenia Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

L. Jasińska

 

II / 07.11.1998r.

II/18/98

Wniosku do Wojewody Gdańskiego o skomunalizowanie mienia

R. Wojdowski

 

III / 27.11.1998r.

III/19/98

Zmian budżetu na 1998 r.

B. Kropidłowska

 

III / 27.11.1998r.

III/20/98

Określenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Ogniska Muzycznego w Czarnej Wodzie

M. Pryba

 

III / 27.11.1998r.

III/21/98

Powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Ogniska Muzycznego w Czarnej Wodzie

M. Pryba

 

III / 27.11.1998r.

III/22/98

Nabycia gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz”

IV / 28.12.1998r.

IV/23/98

Zmian budżetu na 1998 r.

B. Kropidłowska

 

IV / 28.12.1998r.

IV/24/98

Podatków i opłat lokalnych na 1999 rok

S. Freitag

E. Kwiatkowska

Uchylająca XXXI/198/97 z 22.12.97, zmieniona XII/101/99 z 24.09.99 i uchylona XIII/112/99 z 15.11.99

IV / 28.12.1998r.

IV/25/98

Wysokości czynszu za dzierżawę miejsca pod umieszczenie tablic informacyjno – reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1999 r.

E. Kwiatkowska

Uchylająca XXXI/199/97 z 22.12.97, uchylona XIII/113/99 z 15.11.99 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IV / 28.12.1998r.

IV/26/98

zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IV / 28.12.1998r.

IV/27/98

Ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Kaliska i przeniesienia nieodpłatnie własności znajdujących się na nim budynków

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IV / 28.12.1998r.

IV/28/98

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/204/98 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

M. Filas-Beling

Zmieniająca XXXII/204/98 z 6.02.98

IV / 28.12.1998r.

IV/29/98

Powołania Pełnomocnika do spraw wdrażania reformy oświatowej w Gminie Czarna Woda

M. Filas-Beling

 

IV / 28.12.1998r.

IV/30/98

Przyjęcia rezygnacji Burmistrza Miasta Czarna Woda z członkostwa w Zarządzie Gminy

M. Filas-Beling

Uchylająca I/3/98 z 27.10.98

IV / 28.12.1998r.

IV/31/98

Wyboru Burmistrza Miasta Czarna Woda

M. Filas-Beling

 

IV / 28.12.1998r.

IV/32/98

Wyboru nieetatowego zastępcy Burmistrza Miasta Czarna Woda oraz członków Zarządu Miasta

R. Wegner

Uchylająca I/4/98 z 27.10.98

IV / 28.12.1998r.

IV/33/98

Wyboru reprezentantów Gminy Czarna Woda w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

R. Roman

Uchylająca II/12/98 z 7.11.98 i uchylona II/11/02 z 26.11.02

V / 26.02.1999r.

V/34/99

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 1998 roku

B. Kropidłowska

 

V / 26.02.1999r.

V/35/99

Przekazania mienia komunalnego w nieodpłatne użytkowanie

L. Jasińska

Zmieniona VII/57/99 i VII/60/99 z 26.03.99

V / 26.02.1999r.

V/36/99

Szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze

B. Gliniecka

Uchylona XIV/96/04 z 22.06.04

V / 26.02.1999r.

V/37/99

Zasad przyznawania radnym rekompensaty za utracone wynagrodzenie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

R. Wegner

Uchylona V/32/03 z 6.02.03

V / 26.02.1999r.

V/38/99

Wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy

S. Freitag

 

V / 26.02.1999r.

V/39/99

Wygaśnięcia mandatu Radnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie Małgorzaty Kalamon

 

 

V / 26.02.1999r.

V/40/99

Uzupełnienia składu Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej

R. Wegner

 

V / 26.02.1999r.

V/41/99

Zmieniająca Uchwałę Nr I/6/98 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 października 1998 roku w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej

R. Wegner

Zmieniająca I/6/98 z 27.10.98

VI / 15.03.1999r.

VI/42/99

Przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Jażdżewskiego w Czarnej Wodzie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Jażdżewskiego w Czarnej Wodzie o strukturze organizacyjnej klas I-VI

P. Jędrzejewski

Zmieniona XVII/149/00 z 28.03.00 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VI / 15.03.1999r.

VI/43/99

Przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Kalnej o niepełnej strukturze organizacyjnej z klasami I-VI w Publiczną Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VI / 15.03.1999r.

VI/44/99

Założenia Publicznego Gimnazjum w Czarnej Wodzie, ul. A. Mickiewicza

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VI / 15.03.1999r.

VI/45/99

Utworzenia jednostki organizacyjnej Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie, ul. A. Mickiewicza 5

P. Jędrzejewski

Uchylająca XX/122/96 z 13.06.96, zmieniona XXIX/237/01 z 6.11.01 i XXIII/162/05 z 22.09.05

VI / 15.03.1999r.

VI/46/99

Ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum dla gminy Czarna Woda

P. Jędrzejewski

Uchylająca XX/122/96 z 13.06.96, zmieniona XVII/150/00 z 28.03.00 i XXIX/238/01 z 6.11.01 i uchylona XXV/183/05 z 28.12.05

VI / 15.03.1999r.

VI/47/99

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VI / 15.03.1999r.

VI/48/99

Zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 13 czerwca 1996 roku w sprawie ustalenia odpłatności za odprowadzenie 1 m³ ścieków

 

Zmieniająca XX/118/96 z 13.06.96

VI / 15.03.1999r.

VI/49/99

Ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu

M. Rekowska

Uchylająca XX/119/96 z 13.06.96 i uchylona XIV/115/99 z 28.12.99

VI / 15.03.1999r.

VI/50/99

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek nr 666/1, 5/4, 5/5, 134/2, 69, 70, 76/13, 40/48, 40/55, 76/7, 76/5, 454 położonych w obrębie miasta Czarna Woda

W. Szopińska

Zmieniająca XXXIV/223/98 z 7.05.98 i II/14/98 z 07.11.98

VI / 15.03.1999r.

VI/51/99

Zmieniająca Uchwałę Nr I/7/98 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 października 1998 roku

R. Wegner

Zmieniająca I/7/98 z 27.10.98

VI / 15.03.1999r.

VI/52/99

Zmieniająca Uchwałę Nr II/8/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 7 listopada 1999 roku w sprawie wyboru członków Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniająca II/8/98 z 07.11.98

VII / 26.03.1999r.

VII/53/99

Budżetu gminy na 1999 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VII / 26.03.1999r.

VII/54/99

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

B. Kropidłowska

 

VII / 26.03.1999r.

VII/55/99

Określenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

 

VII / 26.03.1999r.

VII/56/99

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie ul. Mickiewicza nr 5

P. Jędrzejewski

 

VII / 26.03.1999r.

VII/57/99

Wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Przychodnię Rejonowo – Specjalistyczną w czarnej Wodzie

L. Jasińska

Zmieniająca V/35/99 z 26.02.99

VII / 26.03.1999r.

VII/58/99

Zaopatrzenia w ciepło miasto Czarna Woda

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VII / 26.03.1999r.

VII/59/99

Wyłonienia przedstawiciela Gminy Czarna Woda do Rady Społecznej Szpitala Św. Jana w Starogardzie Gdańskim

L. Jasińska

 

VII / 26.03.1999r.

VII/60/99

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie garaży przez Przychodnię Rejonowo – Specjalistyczną w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

Zmieniająca V/35/99 z 26.02.99

VIII/07.05.1999r.

VIII/61/99

Zmian uchwały budżetowej na 1999 rok

B. Kropidłowska

 

VIII/07.05.1999r.

VIII/62/99

Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Wegner

Uchylająca XIX/113/96 z 29.03.96, zmieniona XXVII/224/01 z 27.07.01, XXIII/197/00 z 27.12.00 i XIV/125/99 z 28.12.99 i uchylona XXXII/262/02 z 26.03.02

VIII/07.05.1999r.

VIII/63/99

Podwyższenia wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości gruntowe wykorzystywane na cele działalności gospodarczej

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VIII/07.05.1999r.

VIII/64/99

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

W. Szopińska

Uchylająca XXXIV/231/98 z 7.05.98 i uchylona XVIII/165/00 z 22.05.00

VIII/07.05.1999r.

VIII/65/99

Ustalenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych – garaży i pomieszczeń gospodarczych pozostających w administrowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

W. Szopińska

Uchylająca XXI/138/96 z 22.08.96 i uchylona XV/123/08 z 21.10.08

VIII/07.05.1999r.

VIII/66/99

Wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

D. Szpręga

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VIII/07.05.1999r.

VIII/67/99

Nazewnictwa ulic w sołectwie Huta Kalna

R. Wojdowski

VIII/07.05.1999r.

VIII/68/99

Wyboru przedstawiciela Gminy do stałej współpracy z Komisją Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Starogardzkiego

R. Wegner

 

VIII/07.05.1999r.

VIII/69/99

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VIII/07.05.1999r.

VIII/70/99

O rozwiązaniu porozumienia w sprawie prowadzenia przez organy samorządu miasta Czarna Woda niektórych spraw dotyczących dróg wojewódzkich w tym mieście, objętych właściwością Wojewody Gdańskiego

E. Kwiatkowska

VIII/07.05.1999r.

VIII/71/99

Zmian budżetu na 1999 rok

B. Kropidłowska

 

IX / 29.06.1999r.

IX/72/99

Wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o uznanie lasu za ochronny

Z. Baczyńska

 

IX / 29.06.1999r.

IX/73/99

Procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

B. Kropidłowska

Inf.dod: przekazano Nadlesnictwu Kaliska

Uchylona XII/96/99 z 24.09.99 i zmiana z „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IX / 29.06.1999r.

IX/74/99

Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02 i uchylająca XXVIII/211/06 z 26.04.06

IX / 29.06.1999r.

IX/75/99

Zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IX / 29.06.1999r.

IX/76/99

Zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków bieżących

B. Kropidłowska

IX / 29.06.1999r.

IX/77/99

Uchwalenia regulaminu nagród dla uczniów szczególnie uzdolnionych

P. Jędrzejewski

Inf.dod: wypłacono 500zł M.Szopińskiemu Sz. P. Czarna Woda

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IX / 29.06.1999r.

IX/78/99

Zmian budżetu na 1999 rok

B. Kropidłowska

 

IX / 29.06.1999r.

IX/79/99

Wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz wysokości wynagrodzenia dla osób upoważnionych przez Burmistrza do wykonywania tych czynności

L. Landowska

 

IX / 29.06.1999r.

IX/80/99

Inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz posiadania psów

L. Landowska

Uchylająca XXXIII/214/98 z 20.03.98 i uchylona XVII/151/00 z 28.03.00

IX / 29.06.1999r.

IX/81/99

Ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia jednego punktu dla potrzeb wynagradzania pracowników zakładu budżetowego Gminy – Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

M. Filas-Beling

A. Gąsiorowski

Uchylona XXII/191/00 z 12.12.00

IX / 29.06.1999r.

IX/82/99

Wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej

R. Wegner

Inf.dod: Radna R. Zielińska

 

IX / 29.06.1999r.

IX/83/99

Wyboru Członków Komisji Budżetowej

R. Wegner

 

 

IX / 29.06.1999r.

IX/84/99

Przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej

R. Wegner

 

X / 30.07.1999r.

X/85/99

Powołania komisji doraźnej Rady

R. Wegner

 

X / 30.07.1999r.

X/86/99

Przystąpienia do stowarzyszenia pn. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych nr 22, nr 50, i nr 508

R. Wegner

E. Kwiatkowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

Zmieniająca uchwałę Nr V/29/11 z dnia 28.03.11r.

X / 30.07.1999r.

X/87/99

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02 i zmieniona XIII/107/99 z 15.11.99

X / 30.07.1999r.

X/88/99

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XI / 25.08.1999r.

XI/89/99

Zmian budżetu na 1999 rok

B. Kropidłowska

 

XI / 25.08.1999r.

XI/90/99

Likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

R. Sikora

 

XI / 25.08.1999r.

XI/91/99

Wyboru oferty za dzierżawę majątku po likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie oraz wykonywania świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu

R. Sikora

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XI / 25.08.1999r.

XI/92/99

Nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

Zmieniona XXIX/239/01 z 6.11.01 i XVI/101/04 z 29.09.04

XI / 25.08.1999r.

XI/93/99

Wyboru Członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gd.

D. Reszczyńska

 

XI / 25.08.1999r.

XI/94/99

Wyboru Ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd i Sądu Okręgowego w Gdańsku

D. Reszczyńska

 

XII/24.09.1999r.

XII/95/99

Zmian budżetu na 1999 rok

B. Kropidłowska

 

XII/24.09.1999r.

XII/96/99

Procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

B. Kropidłowska

Uchylająca IX/73/99 z 29.06.99 uchylona X/66/03 z 21.10.03 i Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XII/24.09.1999r.

XII/97/99

Określenia zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd na „Burmistrz” IV/24/02

XII/24.09.1999r.

XII/98/99

Ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi będą zawierane umowy najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy w pierwszej kolejności

W Szopińska

XII/24.09.1999r.

XII/99/99

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki 40/61, położonej w obrębie miasta Czarna Woda

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XII/24.09.1999r.

XII/100/99

Wyrażenia zgody na zawarcie umowy

R. Roman

 

XII/24.09.1999r.

XII/101/99

Zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/98 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 28 grudnia 1998r w sprawie podatków o płat lokalnych na 1999r

E. Kwiatkowska

Zmieniająca IV/24/98 z 28.12.98

XII/24.09.1999r.

XII/102/99

Wyrażenia zgody na poddzierżawienie laboratorium wraz z wyposażeniem przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polmed” w Starogardzie Gd

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XII/24.09.1999r.

XII/103/99

Ustalenia wynagrodzenia dla likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

M. Filas-Beling

 

XIII/15.11.1999r.

XIII/104/99

Przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Czarna Woda

W. Szopińska

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIII/15.11.1999r.

XIII/105/99

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

XIII/15.11.1999r.

XIII/106/99

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

XIII/15.11.1999r.

XIII/107/99

Zmieniająca Uchwałę Nr X/87/99 z dnia 30 lipca 1999r w sprawie zbycia nieruchomości

P. Jędrzejewski

Zmieniająca X/87/99 z 30.07.99

XIII/15.11.1999r.

XIII/108/99

Porozumienia Gminy Miejskiej Czarna Woda z Wojewoda Pomorskim w Gdańsku dotyczącego realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

B. Gliniecka

 

XIII/15.11.1999r.

XIII/109/99

W sprawie: „Powołuje się Miejski Sztab zapobiegania ujemnym skutkom ataku zimy zwany dalej „Sztabem Akcji Zimowej”, w składzie jak w załączniku do niniejszej Uchwały”

E. Kwiatkowska

Zmieniająca II/15/98 z 7.11.98 i uchylona XXI/181/00 z 12.10.00

XIII/15.11.1999r.

XIII/110/99

Zatwierdzenia regulaminu korzystania z targowiska miejskiego przy ul. Słowackiego w Czarnej Wodzie

E. Kwiatkowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIII/15.11.1999r.

XIII/111/99

Zmian budżetu na 1999 rok

B. Kropidłowska

 

XIII/15.11.1999r.

XIII/112/99

Podatków i opłat lokalnych na 2000 rok

S. Freitag

E. Kwiatkowska

Uchylająca IV/24/98 z 28.12.98 i zmieniona XIV/126/99 z 28.12.99

XIII/15.11.1999r.

XIII/113/99

Wysokości czynszu za dzierżawę miejsca pod umieszczenie tablic informacyjno – reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2000 r

E. Kwiatkowska

Uchylająca IV/25/98 z 28.12.98 i XXII/188/00 z 12.12.00

XIII/15.11.1999r.

XIII/114/99

Umieszczenia tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci Piotra Szturmowskiego

 

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/115/99

Ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 

Uchylająca VI/49/99 z 15.03.99

XIV/28.12.1999r.

XIV/116/99

Przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej

R. Wegner

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/117/99

Przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Kultury oraz Bezpieczeństwa

R. Wegner

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/118/99

Zmian budżetu na 1999 rok

B. Kropidłowska

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/119/99

Powołania środka specjalnego w Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

E. Czapiewska

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/120/99

Określenia trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na cele publiczne podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

Uchylona V/33/03 z 06.02.03 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIV/28.12.1999r.

XIV/121/99

Zmieniająca Uchwałę Nr XVI/88/95 z dnia 29.12.1995r w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego Gminy Miejskiej Czarna Woda

D. Szpręga

Zmieniająca XVI/88/95 z 29.12.95 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIV/28.12.1999r.

XIV/122/99

Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

R. Sikora

Uchylająca XXXII/204/98 z 06.02.98

XIV/28.12.1999r.

XIV/123/99

Odwołania Członków Komisji Edukacji, Sportu i Kultury oraz Bezpieczeństwa Publicznego

R. Wegner

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/124/99

Ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i nieetatowego Zastępcy Burmistrza, dla Członków Zarządu Miasta, Radnych i Członków Komisji spoza Rady Miejskiej oraz sołtysów sołectw Lubiki i Huta Kalna

R. Wegner

Uchylona V/36/03 06.02.03 i uchylająca II/9, 10, 11/98 z 07.11.98

XIV/28.12.1999r.

XIV/125/99

Zmieniająca Uchwałę Nr VIII/62/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 7 maja 1999 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

 

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/126/99

Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/112/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 15 listopada 1999 roku w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2000 rok

S. Freitag

Zmieniająca XIII/112/99 z 15.11.99

XIV/28.12.1999r.

XIV/127/99

Zbycia nieruchomości na rzecz Gdańskiej Kompanii Energetycznej ENERGA w Gdańsku i zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

P. Jędrzejewski

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIV/28.12.1999r.

XIV/128/99

Wystąpienia z Unii Miasteczek Polskich

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/129/99

akceptacji koncepcji Powiatu Starogardzkiego dot uporządkowania gospodarki odpadami

R. Roman

XIV/28.12.1999r.

XIV/130/99

Budżetu gminy na rok 2000

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XV/04.02.2000r.

XV/131/00

Wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy Czarna Woda

B. Kropidłowska

Uchylająca III/17/93 z 19.03.93, uchylona V/29/03 z 6.02.03 i Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVI/25.02.2000r.

XVI/132/00

Likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Kalnej

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVI/25.02.2000r.

XVI/133/00

Zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok

B. Kropidłowska

Uchylona XVIII/157/00 z 22.05.00

XVI/25.02.2000r.

XVI/134/00

Zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych

B. Kropidłowska

Zmieniona XX/175/00 z 29.08.00 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVI/25.02.2000r.

XVI/135/00

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVI/25.02.2000r.

XVI/136/00

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

XVII/28.03.2000r.

XVII/137/00

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda dotyczącego działek nr: 5/4, 5/5

W. Szopińska

 

 

 

 

 

Uchylające

 

IV/26/94 z

 

21.11.94

XVII.28.03.2000r.

XVII/138/00

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda dotyczącego działek nr : 69, 70/13

W. Szopińska

XVII/28.03.2000r.

XVII/139/00

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda dotyczącego działek nr : 40/55, 76/7, 76/5, 40/61

W. Szopińska

XVII/28.03.2000r.

XVII/140/00

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda dotyczącego działki nr : 666/1

W. Szopińska

XVII/28.03.2000r.

XVII/141/00

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda dotyczącego działki nr : 134/2

W. Szopińska

XVII/28.03.2000r.

XVII/142/00

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda dotyczącego części działki nr : 40/48

W. Szopińska

XVII/28.03.2000r.

XVII/143/00

Odrzucenia zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 454/2 w Czarnej Wodzie

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/28.03.2000r.

XVII/144/00

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 1999 rok

B. Kropidłowska

 

XVII/28.03.2000r.

XVII/145/00

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

R. Wegner

 

XVII/28.03.2000r.

XVII/146/00

Zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 13 czerwca 1996 roku w sprawie ustalenia odpłatności za odprowadzenie ścieków

R. Roman

Zmieniająca XX/118/96 z 13.06.96

XVII/28.03.2000r.

XVII/147/00

Zmian budżetu na 2000 rok

B. Kropidłowska

 

XVII/28.03.2000r.

XVII/148/00

Określenia regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Czarnej Wodzie oraz powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

 

XVII/28.03.2000r.

XVII/149/00

Zmieniająca Uchwałę Nr VI/42/99 z dnia 15 marca 1999r w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Jażdżewskiego w Czarnej Wodzie o strukturze organizacyjnej klas I/VIII w sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Jażdżewskiego w Czarnej Wodzie o strukturze organizacyjnej klas I-VI

P. Jędrzejewski

Zmieniająca VI/42/99 z 15.03.99

XVII/28.03.2000r.

XVII/150/00

Zmieniająca Uchwałę Nr VI/46/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 15 marca 1999r w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum dla gminy Czarna Woda

P. Jędrzejewski

Zmieniająca VI/46/99 z 15.03.99

XVII/28.03.2000r.

XVII/151/00

Inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od posiadania psów

L. Landowska

Zmiana III/20/07 z 12.01.07 i V/44/07 z 18.04.07, zmieniona XI/84/08 z 26.02.08

XVII/28.03.2000r.

XVII/152/00

Określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

L. Landowska

Uchylona XXX/243/01 z 28.12.01 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/28.03.2000r.

XVII/153/00

Upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie do wystąpienia do Urzędu Ochrony Państwa o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie wymogów Ustawy o ochronie informacji niejawnych dla Burmistrza Miasta

D. Reszczyńska

 

XVII/28.03.2000r.

XVII/154/00

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/28.03.2000r.

XVII/155/00

Zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli

B. Kropidłowska

 

XVIII/22.05.2000r

XVIII/156/00

Zmian budżetu na 2000 rok

B. Kropidłowska

 

XVIII/22.05.2000r

XVIII/157/00

Uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie Nr XVI/133/00 z dnia 25.02.2000r w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok

B. Kropidłowska

Uchylająca XVI/133/00 z 25.02.00

XVIII/22.05.2000r

XVIII/158/00

Przyjęcia należności i zobowiązań Społecznego komitetu Budowy Ciepłociągu w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

 

XVIII/22.05.2000r

XVIII/159/00

Zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych

B. Kropidłowska

Zmieniona XX/174/00 z 29.08.00 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVIII/22.05.2000r

XVIII/160/00

Wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

R. Wegner

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVIII/22.05.2000r

XVIII/161/00

Zbycia nieruchomości

P. Jędrzejewski

XVIII/22.05.2000r

XVIII/162/00

Przyjęcia do realizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Czarna Woda w energię elektryczną i paliwa gazowe jako suplementu do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło Gminy Miejskiej Czarna Woda

W. Szopińska

XVIII/22.05.2000r

XVIII/163/00

Uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2000 rok

R. Roman

 

XVIII/22.05.2000r

XVIII/164/00

Powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

R. Roman

Uchylona XXVIII/230/01 z 13.09.01

XVIII/22.05.2000r

XVIII/165/00

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

Uchylająca III/64/99 z 7.05.99, zmieniona XXVI/215/01 z 18.05.01 i XXII/159/05 z 28.06.05

XVIII/22.05.2000r

XVIII/166/00

Wyrażenia zgody na dzierżawę kręgielni

D. Szpręga

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVIII/22.05.2000r.

XVIII/167/00

Zmiany Uchwały Nr XX/124/96 z dnia 13.06.1996r w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Przedszkole w Czarnej Wodzie

B. Meca

Zmieniająca XX/124/96 z 13.06.96

XIX/29.06.2000r.

XIX/168/00

Zmian budżetu na 2000 rok

B. Kropidłowska

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIX/29.06.2000r.

XIX/169/00

Pozbawienia drogi gminnej – ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie – dotychczasowej kategorii

E. Kwiatkowska

XIX/29.06.2000r.

XIX/170/00

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

XIX/29.06.2000r.

XIX/171/00

Wyrażenia zgody na poddzierżawienie dwóch gabinetów rehabilitacji wraz z wyposażeniem przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polmed” w Starogardzie Gd

 

XX / 29.08.2000r.

XX/172/00

Zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

M. Filas–Beling

D. Rekowska

I

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02 i chylona XIX/124/05 z 15.02.05

XX / 29.08.2000r.

XX/173/00

Zmian budżetu na 2000 rok

B. Kropidłowska

 

XX / 29.08.2000r.

XX/174/00

Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/159/00 z dnia 22.05.2000r w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych

B. Kropidłowska

Zmieniająca XVIII/159/00 z 22.05.00 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XX / 29.08.2000r.

XX/175/00

Zmieniająca Uchwałę Nr XVI/134/00 z dnia 25.02.2000r w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych

B. Kropidłowska

Zmieniająca XVI/134/00 z 25.02.00 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XX / 29.08.2000r.

XX/176/00

Przyjęcia dotacji UKFiS w Warszawie na modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków z dotacji UKFiS przeznaczonych na modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

D. Szpręga

B. Kropidłowska

 

 

 

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XX / 29.08.2000r.

XX/177/00

Wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

B. Kropidłowska

XX / 29.08.2000r.

XX/178/00

Odwołania Członka Komisji Działalności Gospodarczej i Zagospodarowania Przestrzennego

R. Wegner

 

XX / 29.08.2000r.

XX/179/00

Rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań Zarządu Miejskiego

R. Wegner

 

XXI/12.10.2000r.

XXI/180/00

Uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Czarna Woda”

W. Szopińska

Zmieniona IX/50/11 z 10.10.11

XXI/12.10.2000r.

XXI/181/00

W sprawie : „Powołuje się Miejski sztab zapobiegania ujemnym skutkom ataku zimy zwany dalej „Sztabem Akcji Zimowej” , w składzie jak w załączniku do niniejszej Uchwały”

E. Kwiatkowska

Uchylająca XIII/109/99 z 15.11.99, uchylona XXIX/236/01 z 06.11.01

XXI/12.10.2000r.

XXI/182/00

Planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Czarna Woda w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/12.10.2000r.

XXI/183/00

Ustalenia zwrotu radnym Gminy kosztów używania do celów służbowych pojazdów samochodowych nie będących własnością gminy

B. Kropidłowska

Uchylona V/32/03 z 06.02.03 i zmiana  „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/12.10.2000r.

XXI/184/00

Zaciągnięcia kredytu na inwestycję „Wodociąg grupowy dla miejscowości Huta Kalna i Lubiki – I etap Huta Kalna” w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/12.10.2000r.

XXI/185/00

Zmian budżetu na 2000 rok

B. Kropidłowska

 

XXII/12.12.2000r.

XXII/186/00

Zmian budżetu na 2000 rok

B. Kropidłowska

 

XXII/12.12.2000r.

XXII/187/00

Podatków i opłat lokalnych na 2001 rok

E. Kwiatkowska

 

XXII/12.12.2000r.

XXII/188/00

Wysokości czynszu za dzierżawę miejsca pod umieszczenie tablic informacyjno - reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2001r

E. Kwiatkowska

Uchylająca XIII/113/99 z 15.11.99 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXII/12.12.2000r.

XXII/189/00

Ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu

M. Rekowska

Uchylona XXX/242/01 z 28.12.01

XXII/12.12.2000r.

XXII/190/00

Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

M. Filas-Beling

 

XXII/12.12.2000r.

XXII/191/00

Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Czarna Woda

M. Filas-Beling

 

XXII/12.12.2000r.

XXII/192/00

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie skutków wdrożenia Ustawy Karta Nauczyciela

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXII/12.12.2000r.

XXII/193/00

Przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej

R. Wegner

 

XXIII/27.12.2000r

XXIII/194/00

Budżetu gminy na 2001 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIII/27.12.2000r

XXIII/195/00

Uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2001 rok

R. Roman

 

XXIII/27.12.2000r

XXIII/196/00

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/204/98 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

 

 

R. Sikora

Zmieniająca XXXII/204/98 z 06.02.98

XXIII/27.12.2000r

XXIII/197/00

Zmieniająca Uchwałę Nr VIII/62/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 7 maja 1999 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Sikora

Zmieniająca VIII/62/99 z 07.05.99

XXIII/27.12.2000r

XXIII/198/00

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostą Powiatu Starogardzkiego w sprawie powierzenia do prowadzenia organom Gminy Miejskiej Czarna Woda zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty

 

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIII/27.12.2000r

XXIII/199/00

Oddania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie

P. Jędrzejewski

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/200/01

Zmieniająca Uchwałę Nr V/26/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 kwietnia 1993 roku w sprawie ustalenia odpłatności za 1m³ wody z wodociągu miejskiego w Czarnej Wodzie

Kierownik MZGKiM

Zmieniająca V/26/93 z 23.04.93

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/201/01

Zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 13 czerwca 1996 roku w sprawie ustalenia odpłatności za odprowadzenie ścieków

Kierownik MZGKiM

Uchylająca XX/118/96 z 13.06.96

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/202/01

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie inwestycji „Budowa wodociągu grupowego dla sołectw Lubiki i Huta Kalna – II etap sołectwo Lubiki”

B. Kropidłowska

Uchylona XXVII/227/01 z 27.07.01 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/203/01

Utworzenia jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

B. Gliniecka

Uchylająca V/23/93 z 23.04.09 zmiana XXIX/217/06 z 19.06.06

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/204/01

Upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy dotyczących opieki społecznej, oraz w sprawie przyznawania i odmowy przyznawania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

B. Gliniecka

Uchylająca VII/48/93 z 30.06.93, XI/69/95 z 25.07.95; zmieniona XVI/101/04 z 29.09.04 i XXXI/256/02 z 01.03.02 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/205/01

Przystąpienia do Towarzystwa Rozwoju Powiatu Starogardzkiego

 

 

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/206/01

Zmian budżetu gminy na 2001 rok

B. Kropidłowska

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/207/01

Nazwy ulic

R. Wojdowski

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/208/01

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej na okres 12 lat

P. Jędrzejewski

XXV/30.03.2001r.

XXV/209/01

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 2000 rok

B. Kropidłowska

 

XXV/30.03.2001r.

XXV/210/01

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

R. Wegner

 

XXV/30.03.2001r.

XXV/211/01

Wyrażenia zgody na zagospodarowanie pomieszczeń po byłej siedzibie MZGKiM i użyczenia tych pomieszczeń do czasu zagospodarowania

W. Szopińska

 

XXV/30.03.2001r.

XXV/212/01

Zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

Kierownik MZGKiM

Zmieniona XVI/101/04 z 29.09.04, XXII/160/05 z 28.06.05, V/43/07 z 18.04.07 i XIII/117/08 z 26.06.08r., Utraciła moc uchwała Nr XXXIII/226/14 z dnia 30.09.2014r.

XXV/30.03.2001r.

XXV/213/01

Zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie inwestycji „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie” w ramach programu celowego „DOMINO – program pilotażowy”

B. Kropidłowska

 

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/214/01

Zmian budżetu gminy na 2001 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/215/01

Zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

MZGKiM – Główny Księgowy

Zmieniająca XVIII/165/00 z 22.05.00 i zmiana XXII/159/05 z 28.06.05

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/216/01

Realizacji modernizacji oświetlenia ulic w Mieście Czarna Woda

W. Szopińska

 

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/217/01

Ustalenia odpłatności za podłączenie do wodociągu gminnego

R. Roman

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/218/01

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wystąpienia do komitetu Badań Naukowych z wnioskiem o ustanowienie projektu celowego zamawianego pn. „Strategia aktywizacji rozwoju strefy peryferyjnej regionu pomorskiego”

E. Kwiatkowska

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/219/01

Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

P. Jędrzejewski

 

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/220/01

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

R. Sikora

Uchylająca XXXII/204/98 z 06.02.98 i uchylona XXXI/258/02 z 01.03.02

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/221/01

Wyrażenia zgody na zbycie gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVII / 27.07.2001r.

XXVII/222/01

Zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Czarna Woda

W. Szopińska

Uchylająca XXXI/225/98 z 07.05.98 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVII / 27.07.2001r.

XXVII/223/01

Zbycia nieruchomości gruntowej

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVII / 27.07.2001r.

XXVII/224/01

Zmiany Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Wegner

Zmieniająca VIII/62/99 z 07.05.99

XXVII / 27.07.2001r.

XXVII/225/01

Zmian budżetu na 2001 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVII / 27.07.2001

XXVII/226/01

Realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie zadania własnego gminy w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych

B. Gliniecka

Uchylona XXXI/255/02 z 01.03.02

XXVII / 27.07.2001r.

XXVII/227/01

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie inwestycji „Budowa wodociągu grupowego dla sołectw Lubiki i Huta Kalna – II etap sołectwo Lubiki” w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”

B. Kropidłowska

Uchylająca XXIV/202/01 z 23.02.01 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVIII / 13.09.2001r.

XXVIII/228/ 01

Zmian budżetu gminy na 2001 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVIII / 13.09.2001r.

XXVIII/229/ 01

Określenia zasad zwrotu wydatków gminy Czarna Woda przeznaczonych na pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dla uczniów szkół na terenie gminy Czarna Woda (mieszkańców gminy miejskiej Czarna Woda)

B. Gliniecka

Uchylona XXXI/254/02 z 01.03.02

XXVIII / 13.09.2001r.

XXVIII/230/ 01

Rozwiązania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

R. Roman

Uchylająca XVIII/164/00 z 22.05.00

XXVIII / 13.09.2001r.

XXVIII/231/  01

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIX /06.11.2001r.

XXIX/232/01

Zmian budżetu na 2001 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIX / 06.11.2001r.

XXIX/233/01

Podatków i opłat lokalnych na 2002 rok

S. Freitag

 

XXIX / 06.11.2001r.

XXIX/234/01

Podatku od środków transportowych na 2002 rok

E. Kwiatkowska

 

XXIX / 06.11.2001r.

XXIX/235/01

Wysokości czynszu za dzierżawę miejsca pod umieszczenie tablic informacyjno – reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2002 rok

E. Kwiatkowska

Uchylona XXXVII/290/02 z 30.09.02 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIX / 06.11.2001r.

XXIX/236/01

Powołania „Sztabu Akcji Zimowej”

E. Kwiatkowska

Uchylająca XXI/181/00 z 12.10.00 i uchylona XXIV/175/05 z 29.11.05

XXIX / 06.11.2001r.

XXIX/237/01

Zmieniająca Uchwałę Nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 15 marca 1999r w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie, ul. A. Mickiewicza 5

P. Jędrzejewski

Zmieniająca VI/45/99 z 15.03.99

XXIX /

06.11.2001r.

XXIX/238/01

Zmieniająca Uchwałę Nr VI/46/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 15 marca 1999r w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum dla gminy Czarna Woda

P. Jędrzejewski

Zmieniająca VI/46/99 z 15.03.99

XXIX / 06.11.2001r.

XXIX/239/01

Zmieniająca Uchwałę Nr XI/92/99 z dnia 25 sierpnia 1999 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

Zmieniająca XI/92/99 z 25.08.99

XXX/28.12.2001r.

XXX/240/01

Wyrażenia zgody na utworzenie apteki w wydzierżawionym budynku i dokonania zmiany w przedmiocie dzierżawy

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXX/28.12.2001r.

XXX/241/01

Zmian budżetu na 2001 rok

B. Kropidłowska

XXX/28.12.2001r.

XXX/242/01

Ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 

Uchylająca XXII/189/00 z 12.12.00 i uchylona III/14/02 z 9.12.02

XXX/28.12.2001r.

XXX/243/01

Określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

 

Uchylająca XVII/152/00 z 28.03.00 i uchylona XXXVII/289/02 z 30.09.02

XXX/28.12.2001r.

XXX/244/01

Wystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda ze Stowarzyszenia Gmin Regionu Kociewsko – Borowiackiego

R. Roman

 

XXX/28.12.2001r.

XXX/245/01

Opłat lokalnych na 2002 rok

E. Kwiatkowska

W. Szopińska

Zmieniona XXXI/259/02 z 01.03.02

XXX/28.12.2001r.

XXX/246/01

Przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej

R. Wegner

 

XXX/28.12.2001r.

XXX/247/01

Przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Kultury oraz Bezpieczeństwa Publicznego

R. Wegner

 

XXX/28.12.2001r.

XXX/248/01

Uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2002 rok

R. Roman

 

XXX/28.12.2001r.

XXX/249/01

Wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do unowocześnienia drogi krajowej nr 22

E. Kwiatkowska

 

XXX/28.12.2001r.

XXX/250/01

Budżetu gminy na 2002 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/251/02

Zmian budżetu gminy na 2002 rok

B. Kropidłowska

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/252/02

Akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny

Z. Baczyńska

Inf.dod: przesłano do starostwa Powiatowego

 

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/253/02

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 11 lat

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/254/02

Określenia zasad zwrotu wydatków gminy Czarna Woda przeznaczonych na pomoc w postaci jednego gorącego posiłki dla uczniów szkół na terenie gminy Czarna Woda

B. Gliniecka

 

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/255/02

Realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie zadania własnego w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych

B. Gliniecka

Uchylająca XXVII/226/01 z 27.07.01

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/256/02

Zmieniająca Uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy dotyczących opieki społecznej oraz w sprawie przyznania i odmowy przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

J. Gołębiewska

Zmieniająca XXIV/204/01 z 23.02.01

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/257/02

Liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

R. Roman

Uchylająca XII/75/94 z 18.02.94; uchylona XX/133/05 z 11.03.05 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/258/02

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

R. Sikora

Uchylająca XXVI/220/01 z 18.05.01

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/259/02

Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat lokalnych na 2002 rok

W. Szopińska

Zmieniająca XXX/245/01 z 28.12.01

XXXII / 26.03.2002r.

XXXII/260/02

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 2001 rok

B. Kropidłowska

 

XXXII / 26.03.2002r.

XXXII/261/02

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

R. Wegner

 

XXXII / 26.03.2002r.

XXXII/262/02

Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Sikora

Uchylająca VIII/62/99 z 07.05.99 i uchylona III/20/02 z 09.12.02

XXXII / 26.03.2002r.

XXXII/263/02

Zmieniająca Uchwałę Nr XXX/250/01 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu gminy na 2002 rok

B. Kropidłowska

 

XXXII / 26.03.2002r.

XXXII/264/02

Akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny

Z. Baczyńska

 

XXXII / 26.03.2002r.

XXXII/265/02

Wygaśnięcia mandatu Radnego

R. Wegner

 

XXXIII / 29.04.2002r.

XXXIII/266/

02

Zmian budżetu gminy na 2002 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIII / 29.04.2002r.

XXXIII/267/

02

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej lub przeznaczonej na cele mieszkaniowe

P. Jędrzejewski

 

XXXIII / 29.04.2002r.

XXXIII/268/

02

Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz na ustanowienie służebności gruntowej

P. Jędrzejewski

 

XXXIII / 29.04.2002r.

XXXIII/269/

02

Przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do spółki prawa handlowego

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIV / 28.06.2002r.

XXXIV/270/

02

Zmian budżetu gminy na 2002 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIV / 28.06.2002r.

XXXIX/271/

02

Planu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Roman

XXXIV / 28.06.2002r.

XXXIV/272/

02

Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Roman

Uchylająca XXVI/167/97 z 18.04.97

XXXIV / 28.06.2002r.

XXXIV/273/

02

Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste

P. Jędrzejewski

 

XXXIV / 28.06.2002r.

XXXIV/274/

02

Wyrażenia opinii dot. połączenia Gminy Miejskiej Czarna Woda z Gminami Wiejskimi Kaliska, Osieczna i Lubichowo w celu utworzenia okręgu wyborczego

R. Wegner

 

XXXIV / 28.06.2002r.

XXXIV/275/

02

Nadania nazwy ulicy w Czarnej Wodzie

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIV / 28.06.2002r.

XXXIV/276/

02

Akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny

Z. Baczyńska

 

XXXV / 02.08.2002r.

XXXV/277/02

Akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny

Z. Baczyńska

 

XXXV / 02.08.2002r.

XXXV/278/02

Wyrażenia zgody na zbycie działek nr nr 597/61 i 597/62 w drodze zmiany na działki nr nr 429/2 i 429/5

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXV / 02.08.2002r.

XXXV/279/02

Zatwierdzenia umowy spółki i objęcia udziałów w spółce prawa handlowego

R. Roman

XXXV / 02.08.2002r.

XXXV/280/02

Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Czarna Woda z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

B. Kropidłowska

Uchylona IV/25/02 z 30.12.02 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXV / 02.08.2002r.

XXXV/281/02

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie remontu budynków oświatowych w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SA w Gdyni ze środków „Fundacji Wspomagania Wsi”

B. Kropidłowska

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXV / 02.08.2002r.

XXXV/282/02

Wyrażenia zgody na dzierżawę budynku Przychodni Zdrowia wraz z wyposażeniem w Czarnej Wodzie przy ul. Okrężnej 10, i określenia warunków dzierżawy oraz kryteriów oceny ofert

E. Kwiatkowska

XXXVI / 12.08.2002r.

XXXVI/283/

02

Powołania komisji przetargowej do wyłonienia dzierżawcy Przychodni Zdrowia wraz z wyposażeniem przy ulicy Okrężnej 10 w Czarnej Wodzie

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXVII / 30.09.2002r.

XXXVII/284/

02

Nieakceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny

Z. Baczyńska

 

XXXVII / 30.09.2002r.

XXXVII/285/

02

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Energą Gdańską Kompanią Energetyczną S.A Zakładem w Starogardzie Gdańskim

W. Szopińska

 

 

 

Zmiana „Zarząd”

 

 na „Burmistrz”

 

IV/24/02

XXXVII / 30.09.2002r.

XXXVII/286/02

Zmian budżetu gminy na 2002 rok

B. Kropidłowska

XXXVII / 30.09.2002r.

XXXVII/287/02

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

XXXVII / 30.09.2002r.

XXXVII/288/02

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie remontu budynków oświatowych i komunalnych

B. Kropidłowska

XXXVII / 30.09.2002r.

XXXVII/289/02

Określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

B. Kropidłowska

Uchylająca XXX/243/01 z 28.12.01, uchylona XXX/222/06 z 07.09.06 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXVII /

30.09.2002r.

XXXVII/290/02

Uchylenia Uchwały Nr XXIX/235/01 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 6 listopada 2001 roku w sprawie wysokości czynszu za dzierżawę miejsca pod umieszczenie tablic informacyjno – reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2002 rok

E. Kwiatkowska

Uchylająca XXIX/235/01 z 06.11.01

XXXVII / 30.09.2002r.

XXXVII/291/02

Niezaskarżania rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody pomorskiego w Gdańsku do Sądu Administracyjnego

E. Kwiatkowska