2014-12-30

III KADENCJA 1998 – 2002

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I / 27.10.1998r.

I/1/98

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Wybrano Adama Pliszkę

 

I / 27.10.1998r.

I/2/98

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Wybrano Mirosława Kania

I / 27.10.1998r.

I/3/98

Wyboru Burmistrza Miasta Czarna Woda

R. Wegner

Uchylona IV/30/98 z 28.12.98

I / 27.10.1998r.

I/4/98

Wyboru nieetatowego zastępcy Burmistrza Miasta Czarna Woda oraz członków Zarządu Miasta

R. Wegner

Uchylona IV/32/98 z 28.12.98

I / 27.10.1998r.

I/5/98

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

R. Wegner

 

I / 27.10.1998r.

I/6/98

Wyboru Członków Komisji Rewizyjnej

R. Wegner

Zmieniona V/41/99 z 26.02.99

I / 27.10.1998r.

I/7/98

Wyboru Przewodniczących Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniona VI/51/99 z 15.03.99

II / 07.11.1998r.

II/8/98

Wyboru członków Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniona VI/52/99 z 15.03.99

II / 07.11.1998r.

II/9/98

Ustalenia diety w formie ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

Uchylona XIV/124/99 z 28.12.99

II / 07.11.1998r.

II/10/98

Ustalenia diet dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie oraz nieetatowego Zastępcy Burmistrza Miasta Czarna Woda

R. Wegner

II / 07.11.1998r.

II/11/98

Ustalenia diet dla Członków Zarządu Miasta, Radnych i Członków Komisji spoza Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie oraz sołtysów sołectw Lubiki i Huta Kalna

R. Wegner

II / 07.11.1998r.

II/12/98

Wyboru reprezentantów Gminy Czarna Woda w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

R. Roman

Uchylająca XXII/148/96 z 15.11.96 i uchylona IV/33/98 z 28.12.98

II / 07.11.1998r.

II/13/98

Przystąpienia do opracowania projektu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda

W. Szopińska

Uchylająca XXXIV/222/98 z 7.05.98

II / 07.11.1998r.

II/14/98

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/223/98 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie  dnia 7 maja 1998 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda

W. Szopińska

Uchylająca XXXIV/223/98 z 7.05.98 i zmieniona VI/50/99 z 15.03.99

II / 07.11.1998r.

II/15/98

Przeciwdziałania skutkom zimy na terenie miasta Czarna Woda

E. Kwiatkowska

Uchylająca XXIX/187/97 z 5.11.97 i zmieniona XIII/109/99 z 15.11.99

II / 07.11.1998r.

II/16/98

Nadania Statutu Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

Uchylająca XXXIV/219/98 z 7.05.98

II / 07.11.1998r.

II/17/98

Przekształcenia Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

L. Jasińska

 

II / 07.11.1998r.

II/18/98

Wniosku do Wojewody Gdańskiego o skomunalizowanie mienia

R. Wojdowski

 

III / 27.11.1998r.

III/19/98

Zmian budżetu na 1998 r.

B. Kropidłowska

 

III / 27.11.1998r.

III/20/98

Określenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Ogniska Muzycznego w Czarnej Wodzie

M. Pryba

 

III / 27.11.1998r.

III/21/98

Powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Ogniska Muzycznego w Czarnej Wodzie

M. Pryba

 

III / 27.11.1998r.

III/22/98

Nabycia gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz”

IV / 28.12.1998r.

IV/23/98

Zmian budżetu na 1998 r.

B. Kropidłowska

 

IV / 28.12.1998r.

IV/24/98

Podatków i opłat lokalnych na 1999 rok

S. Freitag

E. Kwiatkowska

Uchylająca XXXI/198/97 z 22.12.97, zmieniona XII/101/99 z 24.09.99 i uchylona XIII/112/99 z 15.11.99

IV / 28.12.1998r.

IV/25/98

Wysokości czynszu za dzierżawę miejsca pod umieszczenie tablic informacyjno – reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda na 1999 r.

E. Kwiatkowska

Uchylająca XXXI/199/97 z 22.12.97, uchylona XIII/113/99 z 15.11.99 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IV / 28.12.1998r.

IV/26/98

zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IV / 28.12.1998r.

IV/27/98

Ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Kaliska i przeniesienia nieodpłatnie własności znajdujących się na nim budynków

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IV / 28.12.1998r.

IV/28/98

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/204/98 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

M. Filas-Beling

Zmieniająca XXXII/204/98 z 6.02.98

IV / 28.12.1998r.

IV/29/98

Powołania Pełnomocnika do spraw wdrażania reformy oświatowej w Gminie Czarna Woda

M. Filas-Beling

 

IV / 28.12.1998r.

IV/30/98

Przyjęcia rezygnacji Burmistrza Miasta Czarna Woda z członkostwa w Zarządzie Gminy

M. Filas-Beling

Uchylająca I/3/98 z 27.10.98

IV / 28.12.1998r.

IV/31/98

Wyboru Burmistrza Miasta Czarna Woda

M. Filas-Beling

 

IV / 28.12.1998r.

IV/32/98

Wyboru nieetatowego zastępcy Burmistrza Miasta Czarna Woda oraz członków Zarządu Miasta

R. Wegner

Uchylająca I/4/98 z 27.10.98

IV / 28.12.1998r.

IV/33/98

Wyboru reprezentantów Gminy Czarna Woda w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

R. Roman

Uchylająca II/12/98 z 7.11.98 i uchylona II/11/02 z 26.11.02

V / 26.02.1999r.

V/34/99

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 1998 roku

B. Kropidłowska

 

V / 26.02.1999r.

V/35/99

Przekazania mienia komunalnego w nieodpłatne użytkowanie

L. Jasińska

Zmieniona VII/57/99 i VII/60/99 z 26.03.99

V / 26.02.1999r.

V/36/99

Szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze

B. Gliniecka

Uchylona XIV/96/04 z 22.06.04

V / 26.02.1999r.

V/37/99

Zasad przyznawania radnym rekompensaty za utracone wynagrodzenie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

R. Wegner

Uchylona V/32/03 z 6.02.03

V / 26.02.1999r.

V/38/99

Wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy

S. Freitag

 

V / 26.02.1999r.

V/39/99

Wygaśnięcia mandatu Radnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie Małgorzaty Kalamon

 

 

V / 26.02.1999r.

V/40/99

Uzupełnienia składu Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej

R. Wegner

 

V / 26.02.1999r.

V/41/99

Zmieniająca Uchwałę Nr I/6/98 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 października 1998 roku w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej

R. Wegner

Zmieniająca I/6/98 z 27.10.98

VI / 15.03.1999r.

VI/42/99

Przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Jażdżewskiego w Czarnej Wodzie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Jażdżewskiego w Czarnej Wodzie o strukturze organizacyjnej klas I-VI

P. Jędrzejewski

Zmieniona XVII/149/00 z 28.03.00 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VI / 15.03.1999r.

VI/43/99

Przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Kalnej o niepełnej strukturze organizacyjnej z klasami I-VI w Publiczną Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VI / 15.03.1999r.

VI/44/99

Założenia Publicznego Gimnazjum w Czarnej Wodzie, ul. A. Mickiewicza

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VI / 15.03.1999r.

VI/45/99

Utworzenia jednostki organizacyjnej Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie, ul. A. Mickiewicza 5

P. Jędrzejewski

Uchylająca XX/122/96 z 13.06.96, zmieniona XXIX/237/01 z 6.11.01 i XXIII/162/05 z 22.09.05

VI / 15.03.1999r.

VI/46/99

Ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum dla gminy Czarna Woda

P. Jędrzejewski

Uchylająca XX/122/96 z 13.06.96, zmieniona XVII/150/00 z 28.03.00 i XXIX/238/01 z 6.11.01 i uchylona XXV/183/05 z 28.12.05

VI / 15.03.1999r.

VI/47/99

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VI / 15.03.1999r.

VI/48/99

Zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 13 czerwca 1996 roku w sprawie ustalenia odpłatności za odprowadzenie 1 m³ ścieków

 

Zmieniająca XX/118/96 z 13.06.96

VI / 15.03.1999r.

VI/49/99

Ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu

M. Rekowska

Uchylająca XX/119/96 z 13.06.96 i uchylona XIV/115/99 z 28.12.99

VI / 15.03.1999r.

VI/50/99

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek nr 666/1, 5/4, 5/5, 134/2, 69, 70, 76/13, 40/48, 40/55, 76/7, 76/5, 454 położonych w obrębie miasta Czarna Woda

W. Szopińska

Zmieniająca XXXIV/223/98 z 7.05.98 i II/14/98 z 07.11.98

VI / 15.03.1999r.

VI/51/99

Zmieniająca Uchwałę Nr I/7/98 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 października 1998 roku

R. Wegner

Zmieniająca I/7/98 z 27.10.98

VI / 15.03.1999r.

VI/52/99

Zmieniająca Uchwałę Nr II/8/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 7 listopada 1999 roku w sprawie wyboru członków Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniająca II/8/98 z 07.11.98

VII / 26.03.1999r.

VII/53/99

Budżetu gminy na 1999 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VII / 26.03.1999r.

VII/54/99

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

B. Kropidłowska

 

VII / 26.03.1999r.

VII/55/99

Określenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

 

VII / 26.03.1999r.

VII/56/99

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie ul. Mickiewicza nr 5

P. Jędrzejewski

 

VII / 26.03.1999r.

VII/57/99

Wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Przychodnię Rejonowo – Specjalistyczną w czarnej Wodzie

L. Jasińska

Zmieniająca V/35/99 z 26.02.99

VII / 26.03.1999r.

VII/58/99

Zaopatrzenia w ciepło miasto Czarna Woda

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VII / 26.03.1999r.

VII/59/99

Wyłonienia przedstawiciela Gminy Czarna Woda do Rady Społecznej Szpitala Św. Jana w Starogardzie Gdańskim

L. Jasińska

 

VII / 26.03.1999r.

VII/60/99

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie garaży przez Przychodnię Rejonowo – Specjalistyczną w Czarnej Wodzie

L. Jasińska

Zmieniająca V/35/99 z 26.02.99

VIII/07.05.1999r.

VIII/61/99

Zmian uchwały budżetowej na 1999 rok

B. Kropidłowska

 

VIII/07.05.1999r.

VIII/62/99

Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Wegner

Uchylająca XIX/113/96 z 29.03.96, zmieniona XXVII/224/01 z 27.07.01, XXIII/197/00 z 27.12.00 i XIV/125/99 z 28.12.99 i uchylona XXXII/262/02 z 26.03.02

VIII/07.05.1999r.

VIII/63/99

Podwyższenia wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości gruntowe wykorzystywane na cele działalności gospodarczej

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VIII/07.05.1999r.

VIII/64/99

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

W. Szopińska

Uchylająca XXXIV/231/98 z 7.05.98 i uchylona XVIII/165/00 z 22.05.00

VIII/07.05.1999r.

VIII/65/99

Ustalenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych – garaży i pomieszczeń gospodarczych pozostających w administrowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

W. Szopińska

Uchylająca XXI/138/96 z 22.08.96 i uchylona XV/123/08 z 21.10.08

VIII/07.05.1999r.

VIII/66/99

Wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

D. Szpręga

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VIII/07.05.1999r.

VIII/67/99

Nazewnictwa ulic w sołectwie Huta Kalna

R. Wojdowski

VIII/07.05.1999r.

VIII/68/99

Wyboru przedstawiciela Gminy do stałej współpracy z Komisją Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Starogardzkiego

R. Wegner

 

VIII/07.05.1999r.

VIII/69/99

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

VIII/07.05.1999r.

VIII/70/99

O rozwiązaniu porozumienia w sprawie prowadzenia przez organy samorządu miasta Czarna Woda niektórych spraw dotyczących dróg wojewódzkich w tym mieście, objętych właściwością Wojewody Gdańskiego

E. Kwiatkowska

VIII/07.05.1999r.

VIII/71/99

Zmian budżetu na 1999 rok

B. Kropidłowska

 

IX / 29.06.1999r.

IX/72/99

Wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o uznanie lasu za ochronny

Z. Baczyńska

 

IX / 29.06.1999r.

IX/73/99

Procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

B. Kropidłowska

Inf.dod: przekazano Nadlesnictwu Kaliska

Uchylona XII/96/99 z 24.09.99 i zmiana z „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IX / 29.06.1999r.

IX/74/99

Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02 i uchylająca XXVIII/211/06 z 26.04.06

IX / 29.06.1999r.

IX/75/99

Zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IX / 29.06.1999r.

IX/76/99

Zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków bieżących

B. Kropidłowska

IX / 29.06.1999r.

IX/77/99

Uchwalenia regulaminu nagród dla uczniów szczególnie uzdolnionych

P. Jędrzejewski

Inf.dod: wypłacono 500zł M.Szopińskiemu Sz. P. Czarna Woda

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

IX / 29.06.1999r.

IX/78/99

Zmian budżetu na 1999 rok

B. Kropidłowska

 

IX / 29.06.1999r.

IX/79/99

Wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz wysokości wynagrodzenia dla osób upoważnionych przez Burmistrza do wykonywania tych czynności

L. Landowska

 

IX / 29.06.1999r.

IX/80/99

Inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz posiadania psów

L. Landowska

Uchylająca XXXIII/214/98 z 20.03.98 i uchylona XVII/151/00 z 28.03.00

IX / 29.06.1999r.

IX/81/99

Ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia jednego punktu dla potrzeb wynagradzania pracowników zakładu budżetowego Gminy – Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

M. Filas-Beling

A. Gąsiorowski

Uchylona XXII/191/00 z 12.12.00

IX / 29.06.1999r.

IX/82/99

Wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej

R. Wegner

Inf.dod: Radna R. Zielińska

 

IX / 29.06.1999r.

IX/83/99

Wyboru Członków Komisji Budżetowej

R. Wegner

 

 

IX / 29.06.1999r.

IX/84/99

Przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej

R. Wegner

 

X / 30.07.1999r.

X/85/99

Powołania komisji doraźnej Rady

R. Wegner

 

X / 30.07.1999r.

X/86/99

Przystąpienia do stowarzyszenia pn. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych nr 22, nr 50, i nr 508

R. Wegner

E. Kwiatkowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

Zmieniająca uchwałę Nr V/29/11 z dnia 28.03.11r.

X / 30.07.1999r.

X/87/99

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02 i zmieniona XIII/107/99 z 15.11.99

X / 30.07.1999r.

X/88/99

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XI / 25.08.1999r.

XI/89/99

Zmian budżetu na 1999 rok

B. Kropidłowska

 

XI / 25.08.1999r.

XI/90/99

Likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

R. Sikora

 

XI / 25.08.1999r.

XI/91/99

Wyboru oferty za dzierżawę majątku po likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie oraz wykonywania świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu

R. Sikora

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XI / 25.08.1999r.

XI/92/99

Nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

Zmieniona XXIX/239/01 z 6.11.01 i XVI/101/04 z 29.09.04

XI / 25.08.1999r.

XI/93/99

Wyboru Członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gd.

D. Reszczyńska

 

XI / 25.08.1999r.

XI/94/99

Wyboru Ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd i Sądu Okręgowego w Gdańsku

D. Reszczyńska

 

XII/24.09.1999r.

XII/95/99

Zmian budżetu na 1999 rok

B. Kropidłowska

 

XII/24.09.1999r.

XII/96/99

Procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

B. Kropidłowska

Uchylająca IX/73/99 z 29.06.99 uchylona X/66/03 z 21.10.03 i Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XII/24.09.1999r.

XII/97/99

Określenia zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd na „Burmistrz” IV/24/02

XII/24.09.1999r.

XII/98/99

Ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi będą zawierane umowy najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy w pierwszej kolejności

W Szopińska

XII/24.09.1999r.

XII/99/99

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki 40/61, położonej w obrębie miasta Czarna Woda

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XII/24.09.1999r.

XII/100/99

Wyrażenia zgody na zawarcie umowy

R. Roman

 

XII/24.09.1999r.

XII/101/99

Zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/98 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 28 grudnia 1998r w sprawie podatków o płat lokalnych na 1999r

E. Kwiatkowska

Zmieniająca IV/24/98 z 28.12.98

XII/24.09.1999r.

XII/102/99

Wyrażenia zgody na poddzierżawienie laboratorium wraz z wyposażeniem przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polmed” w Starogardzie Gd

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XII/24.09.1999r.

XII/103/99

Ustalenia wynagrodzenia dla likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Czarnej Wodzie

M. Filas-Beling

 

XIII/15.11.1999r.

XIII/104/99

Przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Czarna Woda

W. Szopińska

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIII/15.11.1999r.

XIII/105/99

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

XIII/15.11.1999r.

XIII/106/99

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

XIII/15.11.1999r.

XIII/107/99

Zmieniająca Uchwałę Nr X/87/99 z dnia 30 lipca 1999r w sprawie zbycia nieruchomości

P. Jędrzejewski

Zmieniająca X/87/99 z 30.07.99

XIII/15.11.1999r.

XIII/108/99

Porozumienia Gminy Miejskiej Czarna Woda z Wojewoda Pomorskim w Gdańsku dotyczącego realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

B. Gliniecka

 

XIII/15.11.1999r.

XIII/109/99

W sprawie: „Powołuje się Miejski Sztab zapobiegania ujemnym skutkom ataku zimy zwany dalej „Sztabem Akcji Zimowej”, w składzie jak w załączniku do niniejszej Uchwały”

E. Kwiatkowska

Zmieniająca II/15/98 z 7.11.98 i uchylona XXI/181/00 z 12.10.00

XIII/15.11.1999r.

XIII/110/99

Zatwierdzenia regulaminu korzystania z targowiska miejskiego przy ul. Słowackiego w Czarnej Wodzie

E. Kwiatkowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIII/15.11.1999r.

XIII/111/99

Zmian budżetu na 1999 rok

B. Kropidłowska

 

XIII/15.11.1999r.

XIII/112/99

Podatków i opłat lokalnych na 2000 rok

S. Freitag

E. Kwiatkowska

Uchylająca IV/24/98 z 28.12.98 i zmieniona XIV/126/99 z 28.12.99

XIII/15.11.1999r.

XIII/113/99

Wysokości czynszu za dzierżawę miejsca pod umieszczenie tablic informacyjno – reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2000 r

E. Kwiatkowska

Uchylająca IV/25/98 z 28.12.98 i XXII/188/00 z 12.12.00

XIII/15.11.1999r.

XIII/114/99

Umieszczenia tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci Piotra Szturmowskiego

 

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/115/99

Ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 

Uchylająca VI/49/99 z 15.03.99

XIV/28.12.1999r.

XIV/116/99

Przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej

R. Wegner

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/117/99

Przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Kultury oraz Bezpieczeństwa

R. Wegner

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/118/99

Zmian budżetu na 1999 rok

B. Kropidłowska

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/119/99

Powołania środka specjalnego w Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

E. Czapiewska

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/120/99

Określenia trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na cele publiczne podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

Uchylona V/33/03 z 06.02.03 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIV/28.12.1999r.

XIV/121/99

Zmieniająca Uchwałę Nr XVI/88/95 z dnia 29.12.1995r w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego Gminy Miejskiej Czarna Woda

D. Szpręga

Zmieniająca XVI/88/95 z 29.12.95 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIV/28.12.1999r.

XIV/122/99

Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

R. Sikora

Uchylająca XXXII/204/98 z 06.02.98

XIV/28.12.1999r.

XIV/123/99

Odwołania Członków Komisji Edukacji, Sportu i Kultury oraz Bezpieczeństwa Publicznego

R. Wegner

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/124/99

Ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i nieetatowego Zastępcy Burmistrza, dla Członków Zarządu Miasta, Radnych i Członków Komisji spoza Rady Miejskiej oraz sołtysów sołectw Lubiki i Huta Kalna

R. Wegner

Uchylona V/36/03 06.02.03 i uchylająca II/9, 10, 11/98 z 07.11.98

XIV/28.12.1999r.

XIV/125/99

Zmieniająca Uchwałę Nr VIII/62/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 7 maja 1999 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

 

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/126/99

Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/112/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 15 listopada 1999 roku w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2000 rok

S. Freitag

Zmieniająca XIII/112/99 z 15.11.99

XIV/28.12.1999r.

XIV/127/99

Zbycia nieruchomości na rzecz Gdańskiej Kompanii Energetycznej ENERGA w Gdańsku i zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

P. Jędrzejewski

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIV/28.12.1999r.

XIV/128/99

Wystąpienia z Unii Miasteczek Polskich

 

XIV/28.12.1999r.

XIV/129/99

akceptacji koncepcji Powiatu Starogardzkiego dot uporządkowania gospodarki odpadami

R. Roman

XIV/28.12.1999r.

XIV/130/99

Budżetu gminy na rok 2000

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XV/04.02.2000r.

XV/131/00

Wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy Czarna Woda

B. Kropidłowska

Uchylająca III/17/93 z 19.03.93, uchylona V/29/03 z 6.02.03 i Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVI/25.02.2000r.

XVI/132/00

Likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Kalnej

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVI/25.02.2000r.

XVI/133/00

Zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok

B. Kropidłowska

Uchylona XVIII/157/00 z 22.05.00

XVI/25.02.2000r.

XVI/134/00

Zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych

B. Kropidłowska

Zmieniona XX/175/00 z 29.08.00 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVI/25.02.2000r.

XVI/135/00

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVI/25.02.2000r.

XVI/136/00

Zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

XVII/28.03.2000r.

XVII/137/00

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda dotyczącego działek nr: 5/4, 5/5

W. Szopińska

 

 

 

 

 

Uchylające

 

IV/26/94 z

 

21.11.94

XVII.28.03.2000r.

XVII/138/00

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda dotyczącego działek nr : 69, 70/13

W. Szopińska

XVII/28.03.2000r.

XVII/139/00

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda dotyczącego działek nr : 40/55, 76/7, 76/5, 40/61

W. Szopińska

XVII/28.03.2000r.

XVII/140/00

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda dotyczącego działki nr : 666/1

W. Szopińska

XVII/28.03.2000r.

XVII/141/00

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda dotyczącego działki nr : 134/2

W. Szopińska

XVII/28.03.2000r.

XVII/142/00

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda dotyczącego części działki nr : 40/48

W. Szopińska

XVII/28.03.2000r.

XVII/143/00

Odrzucenia zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 454/2 w Czarnej Wodzie

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/28.03.2000r.

XVII/144/00

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 1999 rok

B. Kropidłowska

 

XVII/28.03.2000r.

XVII/145/00

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

R. Wegner

 

XVII/28.03.2000r.

XVII/146/00

Zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 13 czerwca 1996 roku w sprawie ustalenia odpłatności za odprowadzenie ścieków

R. Roman

Zmieniająca XX/118/96 z 13.06.96

XVII/28.03.2000r.

XVII/147/00

Zmian budżetu na 2000 rok

B. Kropidłowska

 

XVII/28.03.2000r.

XVII/148/00

Określenia regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Czarnej Wodzie oraz powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

 

XVII/28.03.2000r.

XVII/149/00

Zmieniająca Uchwałę Nr VI/42/99 z dnia 15 marca 1999r w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Jażdżewskiego w Czarnej Wodzie o strukturze organizacyjnej klas I/VIII w sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Jażdżewskiego w Czarnej Wodzie o strukturze organizacyjnej klas I-VI

P. Jędrzejewski

Zmieniająca VI/42/99 z 15.03.99

XVII/28.03.2000r.

XVII/150/00

Zmieniająca Uchwałę Nr VI/46/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 15 marca 1999r w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum dla gminy Czarna Woda

P. Jędrzejewski

Zmieniająca VI/46/99 z 15.03.99

XVII/28.03.2000r.

XVII/151/00

Inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od posiadania psów

L. Landowska

Zmiana III/20/07 z 12.01.07 i V/44/07 z 18.04.07, zmieniona XI/84/08 z 26.02.08

XVII/28.03.2000r.

XVII/152/00

Określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

L. Landowska

Uchylona XXX/243/01 z 28.12.01 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/28.03.2000r.

XVII/153/00

Upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie do wystąpienia do Urzędu Ochrony Państwa o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie wymogów Ustawy o ochronie informacji niejawnych dla Burmistrza Miasta

D. Reszczyńska

 

XVII/28.03.2000r.

XVII/154/00

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVII/28.03.2000r.

XVII/155/00

Zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli

B. Kropidłowska

 

XVIII/22.05.2000r

XVIII/156/00

Zmian budżetu na 2000 rok

B. Kropidłowska

 

XVIII/22.05.2000r

XVIII/157/00

Uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie Nr XVI/133/00 z dnia 25.02.2000r w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok

B. Kropidłowska

Uchylająca XVI/133/00 z 25.02.00

XVIII/22.05.2000r

XVIII/158/00

Przyjęcia należności i zobowiązań Społecznego komitetu Budowy Ciepłociągu w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

 

XVIII/22.05.2000r

XVIII/159/00

Zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych

B. Kropidłowska

Zmieniona XX/174/00 z 29.08.00 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVIII/22.05.2000r

XVIII/160/00

Wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

R. Wegner

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVIII/22.05.2000r

XVIII/161/00

Zbycia nieruchomości

P. Jędrzejewski

XVIII/22.05.2000r

XVIII/162/00

Przyjęcia do realizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Czarna Woda w energię elektryczną i paliwa gazowe jako suplementu do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło Gminy Miejskiej Czarna Woda

W. Szopińska

XVIII/22.05.2000r

XVIII/163/00

Uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2000 rok

R. Roman

 

XVIII/22.05.2000r

XVIII/164/00

Powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

R. Roman

Uchylona XXVIII/230/01 z 13.09.01

XVIII/22.05.2000r

XVIII/165/00

Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

Uchylająca III/64/99 z 7.05.99, zmieniona XXVI/215/01 z 18.05.01 i XXII/159/05 z 28.06.05

XVIII/22.05.2000r

XVIII/166/00

Wyrażenia zgody na dzierżawę kręgielni

D. Szpręga

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XVIII/22.05.2000r.

XVIII/167/00

Zmiany Uchwały Nr XX/124/96 z dnia 13.06.1996r w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Przedszkole w Czarnej Wodzie

B. Meca

Zmieniająca XX/124/96 z 13.06.96

XIX/29.06.2000r.

XIX/168/00

Zmian budżetu na 2000 rok

B. Kropidłowska

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XIX/29.06.2000r.

XIX/169/00

Pozbawienia drogi gminnej – ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie – dotychczasowej kategorii

E. Kwiatkowska

XIX/29.06.2000r.

XIX/170/00

Zbycia mienia gminnego

P. Jędrzejewski

XIX/29.06.2000r.

XIX/171/00

Wyrażenia zgody na poddzierżawienie dwóch gabinetów rehabilitacji wraz z wyposażeniem przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polmed” w Starogardzie Gd

 

XX / 29.08.2000r.

XX/172/00

Zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

M. Filas–Beling

D. Rekowska

I

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02 i chylona XIX/124/05 z 15.02.05

XX / 29.08.2000r.

XX/173/00

Zmian budżetu na 2000 rok

B. Kropidłowska

 

XX / 29.08.2000r.

XX/174/00

Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/159/00 z dnia 22.05.2000r w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych

B. Kropidłowska

Zmieniająca XVIII/159/00 z 22.05.00 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XX / 29.08.2000r.

XX/175/00

Zmieniająca Uchwałę Nr XVI/134/00 z dnia 25.02.2000r w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych

B. Kropidłowska

Zmieniająca XVI/134/00 z 25.02.00 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XX / 29.08.2000r.

XX/176/00

Przyjęcia dotacji UKFiS w Warszawie na modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków z dotacji UKFiS przeznaczonych na modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

D. Szpręga

B. Kropidłowska

 

 

 

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XX / 29.08.2000r.

XX/177/00

Wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

B. Kropidłowska

XX / 29.08.2000r.

XX/178/00

Odwołania Członka Komisji Działalności Gospodarczej i Zagospodarowania Przestrzennego

R. Wegner

 

XX / 29.08.2000r.

XX/179/00

Rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań Zarządu Miejskiego

R. Wegner

 

XXI/12.10.2000r.

XXI/180/00

Uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Czarna Woda”

W. Szopińska

Zmieniona IX/50/11 z 10.10.11

XXI/12.10.2000r.

XXI/181/00

W sprawie : „Powołuje się Miejski sztab zapobiegania ujemnym skutkom ataku zimy zwany dalej „Sztabem Akcji Zimowej” , w składzie jak w załączniku do niniejszej Uchwały”

E. Kwiatkowska

Uchylająca XIII/109/99 z 15.11.99, uchylona XXIX/236/01 z 06.11.01

XXI/12.10.2000r.

XXI/182/00

Planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Czarna Woda w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

W. Szopińska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/12.10.2000r.

XXI/183/00

Ustalenia zwrotu radnym Gminy kosztów używania do celów służbowych pojazdów samochodowych nie będących własnością gminy

B. Kropidłowska

Uchylona V/32/03 z 06.02.03 i zmiana  „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/12.10.2000r.

XXI/184/00

Zaciągnięcia kredytu na inwestycję „Wodociąg grupowy dla miejscowości Huta Kalna i Lubiki – I etap Huta Kalna” w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXI/12.10.2000r.

XXI/185/00

Zmian budżetu na 2000 rok

B. Kropidłowska

 

XXII/12.12.2000r.

XXII/186/00

Zmian budżetu na 2000 rok

B. Kropidłowska

 

XXII/12.12.2000r.

XXII/187/00

Podatków i opłat lokalnych na 2001 rok

E. Kwiatkowska

 

XXII/12.12.2000r.

XXII/188/00

Wysokości czynszu za dzierżawę miejsca pod umieszczenie tablic informacyjno - reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2001r

E. Kwiatkowska

Uchylająca XIII/113/99 z 15.11.99 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXII/12.12.2000r.

XXII/189/00

Ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu

M. Rekowska

Uchylona XXX/242/01 z 28.12.01

XXII/12.12.2000r.

XXII/190/00

Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

M. Filas-Beling

 

XXII/12.12.2000r.

XXII/191/00

Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Czarna Woda

M. Filas-Beling

 

XXII/12.12.2000r.

XXII/192/00

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie skutków wdrożenia Ustawy Karta Nauczyciela

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXII/12.12.2000r.

XXII/193/00

Przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej

R. Wegner

 

XXIII/27.12.2000r

XXIII/194/00

Budżetu gminy na 2001 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIII/27.12.2000r

XXIII/195/00

Uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2001 rok

R. Roman

 

XXIII/27.12.2000r

XXIII/196/00

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/204/98 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

 

 

R. Sikora

Zmieniająca XXXII/204/98 z 06.02.98

XXIII/27.12.2000r

XXIII/197/00

Zmieniająca Uchwałę Nr VIII/62/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 7 maja 1999 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Sikora

Zmieniająca VIII/62/99 z 07.05.99

XXIII/27.12.2000r

XXIII/198/00

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostą Powiatu Starogardzkiego w sprawie powierzenia do prowadzenia organom Gminy Miejskiej Czarna Woda zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty

 

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIII/27.12.2000r

XXIII/199/00

Oddania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie

P. Jędrzejewski

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/200/01

Zmieniająca Uchwałę Nr V/26/93 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 kwietnia 1993 roku w sprawie ustalenia odpłatności za 1m³ wody z wodociągu miejskiego w Czarnej Wodzie

Kierownik MZGKiM

Zmieniająca V/26/93 z 23.04.93

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/201/01

Zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/96 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 13 czerwca 1996 roku w sprawie ustalenia odpłatności za odprowadzenie ścieków

Kierownik MZGKiM

Uchylająca XX/118/96 z 13.06.96

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/202/01

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie inwestycji „Budowa wodociągu grupowego dla sołectw Lubiki i Huta Kalna – II etap sołectwo Lubiki”

B. Kropidłowska

Uchylona XXVII/227/01 z 27.07.01 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/203/01

Utworzenia jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

B. Gliniecka

Uchylająca V/23/93 z 23.04.09 zmiana XXIX/217/06 z 19.06.06

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/204/01

Upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy dotyczących opieki społecznej, oraz w sprawie przyznawania i odmowy przyznawania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

B. Gliniecka

Uchylająca VII/48/93 z 30.06.93, XI/69/95 z 25.07.95; zmieniona XVI/101/04 z 29.09.04 i XXXI/256/02 z 01.03.02 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/205/01

Przystąpienia do Towarzystwa Rozwoju Powiatu Starogardzkiego

 

 

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/206/01

Zmian budżetu gminy na 2001 rok

B. Kropidłowska

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/207/01

Nazwy ulic

R. Wojdowski

XXIV / 23.02.2001r.

XXIV/208/01

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej na okres 12 lat

P. Jędrzejewski

XXV/30.03.2001r.

XXV/209/01

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 2000 rok

B. Kropidłowska

 

XXV/30.03.2001r.

XXV/210/01

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

R. Wegner

 

XXV/30.03.2001r.

XXV/211/01

Wyrażenia zgody na zagospodarowanie pomieszczeń po byłej siedzibie MZGKiM i użyczenia tych pomieszczeń do czasu zagospodarowania

W. Szopińska

 

XXV/30.03.2001r.

XXV/212/01

Zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

Kierownik MZGKiM

Zmieniona XVI/101/04 z 29.09.04, XXII/160/05 z 28.06.05, V/43/07 z 18.04.07 i XIII/117/08 z 26.06.08r., Utraciła moc uchwała Nr XXXIII/226/14 z dnia 30.09.2014r.

XXV/30.03.2001r.

XXV/213/01

Zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie inwestycji „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie” w ramach programu celowego „DOMINO – program pilotażowy”

B. Kropidłowska

 

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/214/01

Zmian budżetu gminy na 2001 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/215/01

Zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

MZGKiM – Główny Księgowy

Zmieniająca XVIII/165/00 z 22.05.00 i zmiana XXII/159/05 z 28.06.05

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/216/01

Realizacji modernizacji oświetlenia ulic w Mieście Czarna Woda

W. Szopińska

 

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/217/01

Ustalenia odpłatności za podłączenie do wodociągu gminnego

R. Roman

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/218/01

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wystąpienia do komitetu Badań Naukowych z wnioskiem o ustanowienie projektu celowego zamawianego pn. „Strategia aktywizacji rozwoju strefy peryferyjnej regionu pomorskiego”

E. Kwiatkowska

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/219/01

Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

P. Jędrzejewski

 

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/220/01

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

R. Sikora

Uchylająca XXXII/204/98 z 06.02.98 i uchylona XXXI/258/02 z 01.03.02

XXVI / 18.05.2001r.

XXVI/221/01

Wyrażenia zgody na zbycie gruntu

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVII / 27.07.2001r.

XXVII/222/01

Zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Czarna Woda

W. Szopińska

Uchylająca XXXI/225/98 z 07.05.98 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVII / 27.07.2001r.

XXVII/223/01

Zbycia nieruchomości gruntowej

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVII / 27.07.2001r.

XXVII/224/01

Zmiany Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Wegner

Zmieniająca VIII/62/99 z 07.05.99

XXVII / 27.07.2001r.

XXVII/225/01

Zmian budżetu na 2001 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVII / 27.07.2001

XXVII/226/01

Realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie zadania własnego gminy w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych

B. Gliniecka

Uchylona XXXI/255/02 z 01.03.02

XXVII / 27.07.2001r.

XXVII/227/01

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie inwestycji „Budowa wodociągu grupowego dla sołectw Lubiki i Huta Kalna – II etap sołectwo Lubiki” w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”

B. Kropidłowska

Uchylająca XXIV/202/01 z 23.02.01 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVIII / 13.09.2001r.

XXVIII/228/ 01

Zmian budżetu gminy na 2001 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXVIII / 13.09.2001r.

XXVIII/229/ 01

Określenia zasad zwrotu wydatków gminy Czarna Woda przeznaczonych na pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dla uczniów szkół na terenie gminy Czarna Woda (mieszkańców gminy miejskiej Czarna Woda)

B. Gliniecka

Uchylona XXXI/254/02 z 01.03.02

XXVIII / 13.09.2001r.

XXVIII/230/ 01

Rozwiązania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

R. Roman

Uchylająca XVIII/164/00 z 22.05.00

XXVIII / 13.09.2001r.

XXVIII/231/  01

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIX /06.11.2001r.

XXIX/232/01

Zmian budżetu na 2001 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIX / 06.11.2001r.

XXIX/233/01

Podatków i opłat lokalnych na 2002 rok

S. Freitag

 

XXIX / 06.11.2001r.

XXIX/234/01

Podatku od środków transportowych na 2002 rok

E. Kwiatkowska

 

XXIX / 06.11.2001r.

XXIX/235/01

Wysokości czynszu za dzierżawę miejsca pod umieszczenie tablic informacyjno – reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2002 rok

E. Kwiatkowska

Uchylona XXXVII/290/02 z 30.09.02 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXIX / 06.11.2001r.

XXIX/236/01

Powołania „Sztabu Akcji Zimowej”

E. Kwiatkowska

Uchylająca XXI/181/00 z 12.10.00 i uchylona XXIV/175/05 z 29.11.05

XXIX / 06.11.2001r.

XXIX/237/01

Zmieniająca Uchwałę Nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 15 marca 1999r w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie, ul. A. Mickiewicza 5

P. Jędrzejewski

Zmieniająca VI/45/99 z 15.03.99

XXIX /

06.11.2001r.

XXIX/238/01

Zmieniająca Uchwałę Nr VI/46/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 15 marca 1999r w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum dla gminy Czarna Woda

P. Jędrzejewski

Zmieniająca VI/46/99 z 15.03.99

XXIX / 06.11.2001r.

XXIX/239/01

Zmieniająca Uchwałę Nr XI/92/99 z dnia 25 sierpnia 1999 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski

Zmieniająca XI/92/99 z 25.08.99

XXX/28.12.2001r.

XXX/240/01

Wyrażenia zgody na utworzenie apteki w wydzierżawionym budynku i dokonania zmiany w przedmiocie dzierżawy

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXX/28.12.2001r.

XXX/241/01

Zmian budżetu na 2001 rok

B. Kropidłowska

XXX/28.12.2001r.

XXX/242/01

Ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 

Uchylająca XXII/189/00 z 12.12.00 i uchylona III/14/02 z 9.12.02

XXX/28.12.2001r.

XXX/243/01

Określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

 

Uchylająca XVII/152/00 z 28.03.00 i uchylona XXXVII/289/02 z 30.09.02

XXX/28.12.2001r.

XXX/244/01

Wystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda ze Stowarzyszenia Gmin Regionu Kociewsko – Borowiackiego

R. Roman

 

XXX/28.12.2001r.

XXX/245/01

Opłat lokalnych na 2002 rok

E. Kwiatkowska

W. Szopińska

Zmieniona XXXI/259/02 z 01.03.02

XXX/28.12.2001r.

XXX/246/01

Przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej

R. Wegner

 

XXX/28.12.2001r.

XXX/247/01

Przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Kultury oraz Bezpieczeństwa Publicznego

R. Wegner

 

XXX/28.12.2001r.

XXX/248/01

Uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2002 rok

R. Roman

 

XXX/28.12.2001r.

XXX/249/01

Wyrażenia poparcia dla działań zmierzających do unowocześnienia drogi krajowej nr 22

E. Kwiatkowska

 

XXX/28.12.2001r.

XXX/250/01

Budżetu gminy na 2002 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/251/02

Zmian budżetu gminy na 2002 rok

B. Kropidłowska

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/252/02

Akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny

Z. Baczyńska

Inf.dod: przesłano do starostwa Powiatowego

 

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/253/02

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 11 lat

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/254/02

Określenia zasad zwrotu wydatków gminy Czarna Woda przeznaczonych na pomoc w postaci jednego gorącego posiłki dla uczniów szkół na terenie gminy Czarna Woda

B. Gliniecka

 

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/255/02

Realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie zadania własnego w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych

B. Gliniecka

Uchylająca XXVII/226/01 z 27.07.01

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/256/02

Zmieniająca Uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy dotyczących opieki społecznej oraz w sprawie przyznania i odmowy przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

J. Gołębiewska

Zmieniająca XXIV/204/01 z 23.02.01

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/257/02

Liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

R. Roman

Uchylająca XII/75/94 z 18.02.94; uchylona XX/133/05 z 11.03.05 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/258/02

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

R. Sikora

Uchylająca XXVI/220/01 z 18.05.01

XXXI / 01.03.2002r.

XXXI/259/02

Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat lokalnych na 2002 rok

W. Szopińska

Zmieniająca XXX/245/01 z 28.12.01

XXXII / 26.03.2002r.

XXXII/260/02

Przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 2001 rok

B. Kropidłowska

 

XXXII / 26.03.2002r.

XXXII/261/02

Udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Czarna Woda

R. Wegner

 

XXXII / 26.03.2002r.

XXXII/262/02

Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Sikora

Uchylająca VIII/62/99 z 07.05.99 i uchylona III/20/02 z 09.12.02

XXXII / 26.03.2002r.

XXXII/263/02

Zmieniająca Uchwałę Nr XXX/250/01 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu gminy na 2002 rok

B. Kropidłowska

 

XXXII / 26.03.2002r.

XXXII/264/02

Akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny

Z. Baczyńska

 

XXXII / 26.03.2002r.

XXXII/265/02

Wygaśnięcia mandatu Radnego

R. Wegner

 

XXXIII / 29.04.2002r.

XXXIII/266/

02

Zmian budżetu gminy na 2002 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIII / 29.04.2002r.

XXXIII/267/

02

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej lub przeznaczonej na cele mieszkaniowe

P. Jędrzejewski

 

XXXIII / 29.04.2002r.

XXXIII/268/

02

Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz na ustanowienie służebności gruntowej

P. Jędrzejewski

 

XXXIII / 29.04.2002r.

XXXIII/269/

02

Przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do spółki prawa handlowego

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIV / 28.06.2002r.

XXXIV/270/

02

Zmian budżetu gminy na 2002 rok

B. Kropidłowska

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIV / 28.06.2002r.

XXXIX/271/

02

Planu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Roman

XXXIV / 28.06.2002r.

XXXIV/272/

02

Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Roman

Uchylająca XXVI/167/97 z 18.04.97

XXXIV / 28.06.2002r.

XXXIV/273/

02

Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste

P. Jędrzejewski

 

XXXIV / 28.06.2002r.

XXXIV/274/

02

Wyrażenia opinii dot. połączenia Gminy Miejskiej Czarna Woda z Gminami Wiejskimi Kaliska, Osieczna i Lubichowo w celu utworzenia okręgu wyborczego

R. Wegner

 

XXXIV / 28.06.2002r.

XXXIV/275/

02

Nadania nazwy ulicy w Czarnej Wodzie

R. Wojdowski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXIV / 28.06.2002r.

XXXIV/276/

02

Akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny

Z. Baczyńska

 

XXXV / 02.08.2002r.

XXXV/277/02

Akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny

Z. Baczyńska

 

XXXV / 02.08.2002r.

XXXV/278/02

Wyrażenia zgody na zbycie działek nr nr 597/61 i 597/62 w drodze zmiany na działki nr nr 429/2 i 429/5

P. Jędrzejewski

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXV / 02.08.2002r.

XXXV/279/02

Zatwierdzenia umowy spółki i objęcia udziałów w spółce prawa handlowego

R. Roman

XXXV / 02.08.2002r.

XXXV/280/02

Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Czarna Woda z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

B. Kropidłowska

Uchylona IV/25/02 z 30.12.02 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXV / 02.08.2002r.

XXXV/281/02

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie remontu budynków oświatowych w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SA w Gdyni ze środków „Fundacji Wspomagania Wsi”

B. Kropidłowska

 

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXV / 02.08.2002r.

XXXV/282/02

Wyrażenia zgody na dzierżawę budynku Przychodni Zdrowia wraz z wyposażeniem w Czarnej Wodzie przy ul. Okrężnej 10, i określenia warunków dzierżawy oraz kryteriów oceny ofert

E. Kwiatkowska

XXXVI / 12.08.2002r.

XXXVI/283/

02

Powołania komisji przetargowej do wyłonienia dzierżawcy Przychodni Zdrowia wraz z wyposażeniem przy ulicy Okrężnej 10 w Czarnej Wodzie

 

Zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXVII / 30.09.2002r.

XXXVII/284/

02

Nieakceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny

Z. Baczyńska

 

XXXVII / 30.09.2002r.

XXXVII/285/

02

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Energą Gdańską Kompanią Energetyczną S.A Zakładem w Starogardzie Gdańskim

W. Szopińska

 

 

 

Zmiana „Zarząd”

 

 na „Burmistrz”

 

IV/24/02

XXXVII / 30.09.2002r.

XXXVII/286/02

Zmian budżetu gminy na 2002 rok

B. Kropidłowska

XXXVII / 30.09.2002r.

XXXVII/287/02

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

XXXVII / 30.09.2002r.

XXXVII/288/02

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie remontu budynków oświatowych i komunalnych

B. Kropidłowska

XXXVII / 30.09.2002r.

XXXVII/289/02

Określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

B. Kropidłowska

Uchylająca XXX/243/01 z 28.12.01, uchylona XXX/222/06 z 07.09.06 i zmiana „Zarząd” na „Burmistrz” IV/24/02

XXXVII /

30.09.2002r.

XXXVII/290/02

Uchylenia Uchwały Nr XXIX/235/01 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 6 listopada 2001 roku w sprawie wysokości czynszu za dzierżawę miejsca pod umieszczenie tablic informacyjno – reklamowych na budynkach i gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2002 rok

E. Kwiatkowska

Uchylająca XXIX/235/01 z 06.11.01

XXXVII / 30.09.2002r.

XXXVII/291/02

Niezaskarżania rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody pomorskiego w Gdańsku do Sądu Administracyjnego

E. Kwiatkowska

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..