Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
06.12.2018 więcej
Informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne
Informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne
05.12.2018 więcej
ZP.271.1.2018.MOPS Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
ZP.271.1.2018.MOPS Ogłoszenie o zamówieniu na usługi
społeczne
20.11.2018 więcej
ZAWIADOMIENIE
„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -
Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203”
06.06.2018 więcej
Obwieszczenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia: “Prace na alternatywnym ciągu transportowym
Bydgoszcz – Trójmiasto obejmującym linie 201 i 203”
04.04.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie
26.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
25.01.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony
środowiska dla powiatu starogardzkiego na lata 2017-2020 z
perspektywą na lata 2021-2024
28.03.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Starosty Starogardzkiego o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na ulicy Mickiewicza w Czarnej Wodzie.
12.09.2016 więcej
Obwieszczenie
„Rozbudowa drogi gminnej nr 225002G - ulicy, Mickiewicza w
Czarnej Wodzie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz
budową oświetlenia drogowego.”
27.07.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się