2019-11-22

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

ul. Mickiewicza 7

83-262 Czarna Woda

 

 

Zmiana ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

Dotyczy: procedury o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonej wg zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Wartośćzamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz dwunastu podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie (zakres świadczeń około trzydziestu godzin dziennie), na zasadach określonych ustawą o pomocy społecznej, w miejscu zamieszkania osób wymagających opiekina terenie Gminy Czarna Woda w dni powszednie z zastrzeżeniem, że w szczególnie trudnych i uzasadnionych sytuacjach zdrowotnych, wynikających z wywiadu środowiskowego i zaświadczeń lekarskich, Zamawiający zleci Wykonawcy świadczenie usług opiekuńczych w niedziele i święta oraz w godzinach nocnych.
  2. Szacunkowa ilość godzin wykonywanych usług w okresie trwania umowy
    – ok. 7920.
  3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy.

 

 

W ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 18 listopada 2019 r.  ZMIANIE ULEGNĄ ZAPISY:

 

  1. Rozdział XI Opis sposobu przygotowania ofert, ust. 9 otrzymuje brzmienie:

9. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie
w siedzibie Zamawiającego – w pokoju nr 1. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana  na Zamawiającego i oznaczona:

„Oferta:

Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie”

Nie otwierać przed 2 grudnia 2019 r.  godz. 11.05”

 

  1. Rozdział X Terminy, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 7 w Czarnej Wodzie, pokój nr 1 w terminie do 2grudnia 2019 r.  dogodz. 11.00.

 

  1. Rozdział XI Informacje o trybie otwarcia ofert i oceny ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert jest jawne inastąpi w dniu02.12.2019 r. o godz. 11:05,w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.

 

  1. Rozdział XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, otrzymuje brzmienie:

1.Kryteriami oceny ofert są:

1.1Cena ofertowa brutto [C];

1.2Doświadczenie Wykonawcy [D];

1.3 Termin płatności faktury [T[.

2.        Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

Nr kryterium

Opis kryteriów oceny

Znaczenie %

C

Cena oferty brutto

50,00 %

D

Doświadczenie Wykonawcy

20,00 %

T

Termin płatności faktury

30,00 %

 

3.Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

We wszystkich kryteriach oferta może uzyskać łącznie max. 100 pkt

P - oznacza sumaryczną ilość punktów,

PC - liczbę punktów za kryterium „cena” (max. 50 pkt),

PD - liczbę punktów za kryterium „doświadczenie” (max. 20 pkt),

PTliczba punktów za kryterium „termin płatności faktury” (max. 30 pkt).

 

4.Ocenie w oparciu o ww kryteria oceny ofert poddawane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

4.1W zakresie kryterium cena ofertowa brutto każdej z ocenianych ofert zostanie przypisana liczba punktów wg wzoru:

                               Cena brutto – najniższa z nieodrzuconych  ofert

Pc = --------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 50 %.

                              Cena brutto  ocenianej oferty

 

4.2W przypadku kryterium „doświadczenie” oferta otrzyma punkty PD według następującej zasady:

za doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych przez:

1 – 15 lat     – 0 pkt
15 lat i więcej – 20 pkt

 

4.3W przypadku kryterium „termin płatności faktury” oferta otrzyma punkty PT według następującej zasady:

30 punktów – termin płatności do 30 dni lub więcej od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,

15 punktów – termin płatności do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,

0 punktów – termin płatności do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat.

W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 30 pkt

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym terminu płatności. Minimalny termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat. W przypadku, gdy wykonawca zadeklaruje termin płatności krótszy niż 14 dniod daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vatlub niejednoznacznie wskaże termin płatności, oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

 

4.4Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów wg wzoru:

P = PC + PD + PT

5.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone dwie oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

5.  Załącznik nr 1 do ogłoszenia FORMULARZ OFERTOWY otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej zmiany ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.

6. Załącznik nr 7 do ogłoszenia UMOWA - WZÓR otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej zmiany ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.

 

 

 

 

Data:  22 listopada 2019 r.                                      

  

Załączniki

  załącznik nr 1 - ... - ZMIANA.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 - ... - ZMIANA.doc 116 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana ogłoszenia.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się