2014-12-30

IV KADENCJA 2002 - 2006

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I / 19.11.2002r.

I/1/02

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

I / 19.11.2002r.

I/2/02

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

I / 19.11.2002r.

I/3/02

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

R. Wegner

 

I / 19.11.2002r.

I/4/02

Wyboru Przewodniczących Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

II / 26.11.2002r.

II/5/02

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Czarna Woda

M. Filas–Beling

Uchylona V/37/03 z 06.02.03

II / 26.11.2002r.

II/6/02

Zmian budżetu gminy na 2002 rok

B. Kropidłowska

 

II / 26.11.2002r.

II/7/02

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Kropidłowska

 

II / 26.11.2002r.

II/8/02

Rozpoczęcia procedury dotyczącej wyboru banku dla obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Kropidłowska

 

II / 26.11.2002r.

II/9/02

Wyboru Członków Komisji Rewizyjnej

R. Wegner

 

II / 26.11.2002r.

II/10/02

Wyboru członków Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

II / 26.11.2002r.

II/11/02

Wyboru reprezentantów Gminy Miejskiej Czarna Woda w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

R. Roman

Uchylająca IV/33/98 z 28.12.98 i uchylona II/9/06 z 04.12.06

II / 26.11.2002r.

II/12/02

Uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2003 rok

R. Roman

 

III / 09.12.2002r.

III/13/02

Określenia zasad zwrotu wydatków gminy Czarna Woda przeznaczonych na pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dla uczniów szkół na terenie gminy Czarna Woda /mieszkańców gminy miejskiej Czarnej Wody/

J. Gołębiewska

Uchylająca XXXI/254/02 z 01.03.02 i uchylona XII/80/04 z 16.01.04

III / 09.12.2002r.

III/14/02

Ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

M. Rekowska

Uchylająca XXX/242/01 z 28.12.01 i uchylona XI/68/03 z 03.12.03

III / 09.12.2002r.

III/15/02

Podatków i opłat lokalnych na 2003 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

III / 09.12.2002r.

III/16/02

Określenia wzorów: formularza „Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, formularza „Deklaracji na podatek od nieruchomości”, formularza „Informacji o gruntach”, formularza „Deklaracji na podatek rolny”, formularza „Informacji o lasach”, formularza „Deklaracji na podatek leśny”

S. Freitag

Zmieniona XI/75/03 z 03.12.03 i uchylona XVII/114/04 z 29.11.04

III / 09.12.2002r.

III/17/02

Podatku od środków transportowych na 2003 rok

E. Kwiatkowska

 

III / 09.12.2002r.

III/18/02

Opłaty targowej na 2003 rok

E. Kwiatkowska

 

III / 09.12.2002r.

III/19/02

Utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna” i nadania jej statutu

J. Gwizdała

Zmieniona V/28/03 z 06.02.03 zmieniona XV/132/08 z 21.10.08, zmieniona uchwałą Nr XXXIII/227/14 z dnia 30.09.2014r.

III / 09.12.2002r.

III/20/02

Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Wegner

Uchylająca XXXII/262/02 z 26.03.02 i zmiana III/18/07 z 12.01.07

IV / 30.12.2002r.

IV/21/02

Budżetu gminy na 2003 rok

B. Kropidłowska

 

IV / 30.12.2002r.

IV/22/02

Zmian budżetu gminy na 2002 rok

B. Kropidłowska

 

IV / 30.12.2002r.

IV/23/02

Upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Urząd Miejski w Czarnej Wodzie – wobec Burmistrza Miasta Czarna Woda

M. Filas-Beling

 

IV / 30.12.2002r.

IV/24/02

Zmiany dotychczasowych Uchwał Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

Zmieniająca dotychczasowe Uchwały sformułowaniem „Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta” na: „... Burmistrzowi Miasta”

IV / 30.12.2002r.

IV/25/02

Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Czarna Woda z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

B. Kropidłowska

Uchylająca XXXV/280/02 z 02.08.02 i uchylona XXVIII/210/06 z 26.04.06

V / 06.02.2003r.

V/26/03

Oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste

P. Jędrzejewski

 

V / 06.02.2003r.

V/27/03

Planu Gospodarki Odpadami

R. Roman

 

V / 06.02.2003r.

V/28/03

Zmieniająca Uchwałę Nr III/19/02 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 9.12.2002 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna” i nadania jej statutu

J. Gwizdała

Zmieniająca III/19/02 z 09.12.02

V / 06.02.2003r.

V/29/03

Wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy Czarna Woda

B. Kropidłowska

Uchylająca XV/131/00 z 04.02.00

V / 06.02.2003r.

V/30/03

Zmian budżetu gminy na 2003 rok

B. Kropidłowska

 

V / 06.02.2003r.

V/31/03

Udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Zakłady Płyt Pilśniowych „Czarna Woda” S.A. w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

Uchylona IX/60/03 z 27.08.03

V / 06.02.2003r.

V/32/03

Zasad przyznawania radnym rekompensaty za utracone wynagrodzenie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

B. Kropidłowska

Uchylająca V/37/99 z 26.02.99 i XXI/183/00 z 12.10.00

V / 06.02.2003r.

V/33/03

Określenia trybu postępowania przy udzieleniu dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

B. Kropidłowska

D. Szpręga

Uchylająca XIV/120/99 z 28.12.99 i uchylona XIII/88/04 z 29.03.04

V / 06.02.2003r.

V/34/03

Przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej

R. Wegner

 

V / 06.02.2003r.

V/35/03

Przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Wegner

 

V / 06.02.2003r.

V/36/03

Ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych oraz sołtysów sołectwa Lubiki i Huta Kalna

R. Wegner

Uchylająca XIV/124/99 z 28.12.99 i uchylona IV/35/07 z 19.02.07

V / 06.02.2003r.

V/37/03

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Czarna Woda

M. Filas-Beling

Uchylająca II/5/02 z 26.11.02, zmieniona VIII/55/03 z 6.06.03 XIV/95/04 z 22.06.04, XXI/144/05 z 15.04.05 i uchylona IV/36/07 z 19.02.07

V / 06.02.2003r.

V/38/03

Statutu sołectw Lubiki i Huta Kalna

R. Wegner

 

VI / 10.03.2003r.

VI/39/03

Połączenia systemu kanalizacyjnego Gminy Miejskiej Czarna Woda z systemem kanalizacyjnym Miasta i Gminy Czersk

R. Roman

 

VI / 10.03.2003r.

VI/40/03

Przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 2002 rok

R. Wegner

 

VI / 10.03.2003r.

VI/41/03

Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Kierownik MZGKiM

Zmieniona XIII/86/04 z 29.03.04

VI / 10.03.2003r.

VI/42/03

Uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

Kierownik MZGKiM

 

VI / 10.03.2003r.

VI/43/03

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2003 rok

B. Kropidłowska

 

VII / 07.04.2003r.

VI/44/03

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Czarna Woda za 2002 rok

R. Wegner

 

VII / 07.04.2003r.

VI/45/03

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2003 rok

B. Kropidłowska

 

VII / 07.04.2003r.

VII/46/03

Sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu

P. Jędrzejewski

 

VII / 07.04.2003r.

VII/47/03

Wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

P. Jędrzejewski

 

VIII / 06.06.2003r.

VIII/48/03

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2003 rok

B. Kropidłowska

 

VIII / 06.06.2003r.

VIII/49/03

Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie – udziału własnego

B. Kropidłowska

 

VIII / 06.06.2003r.

VIII/50/03

Zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych

B. Kropidłowska

 

VIII / 06.06.2003r.

VIII/51/03

Określenia sposobu ustalenia miesięcznej odpłatności za naukę gry na instrumentach muzycznych w Publicznym Ognisku Muzycznym w Czarnej Wodzie oraz w sprawie zasad ponoszenia odpłatności przez rodziców

 

Uchylona XVII/112/04 z 29.11.04

VIII / 06.06.2003r.

VIII/52/03

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

P. Jędrzejewski

 

VIII / 06.06.2003r.

VIII/53/03

Przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

R. Roman

 

VIII / 06.06.2003r.

VIII/54/03

Przystąpienia Gminy Czarna Woda do „Programu Odnowy Wsi Województwa Pomorskiego”

Z. Baczyńska

 

VIII / 06.06.2003r.

VIII/55/03

Zmieniająca Uchwałę Nr V/37/03 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 06.02.2003r. W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Czarna Woda

M. Filas-Beling

Zmieniająca V/37/03 z 06.02.03

IX / 27.08..2003r.

IX/56/03

Akceptacji „Planu Odnowy Sołectwa Lubiki”

Z. Baczyńska

Uchylona XXVII/194/06 z 28.03.06

IX / 27.08.2003r.

IV/57/03

Powołania zespołu, który na Sesji Rady Miejskiej przedstawi swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

 

 

IX / 27.08.2003r.

IX/58/03

Zamiany nieruchomości między Gminą Miejską Czarna Woda, a Panią Ireną Suchomską i Panem Markiem Suchomskim

P. Jędrzejewski

 

IX / 27.08.2003r.

IX/59/03

Nabycia na własność Gminy Miejskiej Czarna Woda działki 795/21 położonej w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza

P. Jędrzejewski

 

IX / 27.08.2003r.

IX/60/03

Uchylenia Uchwały w sprawie udzielenia poręcz4enia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Zakłady Płyt Pilśniowych „Czarna Woda” S.A. w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

Uchylająca V/31/03 z 06.02.03

IX / 27.08.2003r.

IX/61/03

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2003 rok

B. Kropidłowska

 

X / 21.10.2003r.

X/62/03

Zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda do kategorii dróg gminnych

E. Kwiatkowska

 

X / 21.10.2003r.

X/63/03

Ustalenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda

E. Kwiatkowska

R. Sikora

 

X / 21.10.2003r.

X/64/03

Wyboru Ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim i Sądu Okręgowego w Gdańsku

R. Sikora

 

X / 21.10.2003r.

X/65/03

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2003 rok

B. Kropidłowska

 

X / 21.10.2003r.

X/66/03

Procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

B. Kropidłowska

Uchylająca XII/96/99 z 24.09.99 i uchylona XXVIII/209/06 z 26.04.06 i XXIII/210/10 z 17.03.10

X / 21.10.2003r.

X/67/03

Zabezpieczenia w planie wieloletnim na lata 2004 – 2006 środków finansowych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie

B. Kropidłowska

Zmiana IV/31/07 z 19.02.07

XI / 03.12.2003r.

XI/68/03

Ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 

Uchylająca III/14/02 z 09.12.02 i uchylona XVII/104/04 z 29.11.04

XI / 03.12.2003r.

XI/69/03

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

P. Jędrzejewski

 

XI / 03.12.2003r.

XI/70/03

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2003 rok

B. Kropidłowska

 

XI / 03.12.2003r.

XI/71/03

Podatków i opłat lokalnych na 2004 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

E. Kwiatkowska

 

XI / 03.12.2003r.

XI/72/03

Podatku od środków transportowych na 2004 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

E. Kwiatkowska

 

XI / 03.12.2003r.

XI/73/03

Opłaty targowej na 2004 r

E. Kwiatkowska

 

XI / 03.12.2003r.

XI/74/03

Zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym

E. Kwiatkowska

 

XI / 03.12.2003r.

XI/75/03

Określenia wzorów formularzy: „Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych” i „Deklaracji na podatek od nieruchomości” oraz w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 9 grudnia 2002r w sprawie określenia wzorów: formularza „Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, formularza „Deklaracji na podatek od nieruchomości”, formularza „Informacji o gruntach”, formularza „Deklaracji na podatek rolny”, formularza „Informacji o lasach”, formularza „Deklaracji na podatek leśny”

E. Kwiatkowska

Zmieniająca III/16/02 z 09.12.02 i uchylona XVII/114/04 z 29.11.04

XI / 03.12.2003r.

XI/76/03

Wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego w Gdańsku

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

XII / 16.01.2004r.

XII/77/04

budżetu gminy na 2004 rok

B. Kropidłowska

 

XII / 16.01.2004r.

XII/78/04

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 454/2 położonej w obrębie miasta Czarna Woda

W. Szopińska

 

XII / 16.01.2004r.

XII/79/04

zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

 

XII / 16.01.2004r.

XII/80/04

uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy Czarna Woda przeznaczonych na pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dla uczniów szkół na terenie gminy Czarna Woda /mieszkańców gminy miejskiej Czarnej Wody/

J. Gołębiewska

uchylająca III/13/02 z 09.12.02

XII / 16.01.2004r.

XII/81/04

uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2004 rok”

R. Roman

 

XIII / 29.03.2004r.

XIII/82/04

przyjęcia sprawozdania z działalności MZGKiM za 2003 rok

Kierownik MZGKiM

 

XIII / 29.03.2004r.

XIII/83/04

przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 2003 rok

M. Narloch

 

XIII / 29.03.2004r.

XIII/84/04

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Czarna Woda za 2003 rok

M. Narloch

 

XIII / 29.03.2004r.

XIII/85/04

przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XIII / 29.03.2004r.

XIII/86/04

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Kierownik MZGKiM

zmieniona XX/136/05 z 11.03.05 i zmieniająca VI/41/03 z 10.03.03

XIII / 29.03.2004r.

XIII/87/04

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostą Starogardzkim o powierzeniu powiatowej komisji urbanistyczno - architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz

 

XIII / 29.03.2004r.

XIII/88/04

programu i trybu współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004 

R. Sikora

uchylająca V/33/03 z 06.02.03 i chylona XVIII/116/04 z 27.12.04

XIII / 29.03.2004r.

XIII/89/04

zbycia gruntu

P. Jędrzejewski

 

XIII / 29.03.2004r.

XIII/90/04

zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2004 rok

B. Kropidłowska

 

XIV / 22.06.2004r.

XIV/91/04

zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2004 rok

B. Kropidłowska

 

XIV / 22.06.2004r.

XIV/92/04

współfinansowania i realizacji projektu „Żyjmy razem - Modernizacja obiektu remizo-świetlicy w Lubikach” wykonywanego przez Sołectwo Lubiki

Z. Baczyńska

 

XIV / 22.06.2004r.

XIV/93/04

przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”

D. Szpręga

 

XIV / 22.06.2004r.

XIV/94/04

przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do lokalnej Organizacji Turystycznej „Bory Tucholskie”

D. Szpręga

 

XIV / 22.06.2004r.

XIV/95/04

zmieniająca uchwałę Nr V/37/03 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 06.02.2003 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Czarna Woda

M. Filas-Beling

zmieniająca V/37/03 z 06.02.03

XIV / 22.06.2004r.

XIV/96/04

szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za świadczone usługi opiekuńcze

B. Gliniecka

uchylająca V/36/99 z 26.02.99

XV / 03.08.2004r.

XV/97/04

przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Sikora

 

XV / 03.08.2004r.

XV/98/04

współfinansowania inwestycji „Budowa nawierzchni ulicy Polnej w Czarnej Wodzie” w latach 2004-2005

B. Kropidłowska

 

XV / 03.08.2004r.

XV/99/04

zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2004 rok

B. Kropidłowska

 

 

XVI / 29.09.2004r.

XVI/100/04

zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2004 rok

B. Kropidłowska

 

XVI / 29.09.2004r.

XVI/101/04

zmiany Uchwały Nr XI/92/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 20.08.1999 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie i w sprawie zmiany innych uchwał

R. Sikora

zmieniająca: XX/124/96 z 13.06.96, XI/92/99 z 25.08.99, XXIV/203/01 z 23.02.01 i XXV/212/01 z 30.03.01

XVII / 29.11.2004r.

XVII/102/04

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/191/00 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 12 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Czarna Woda

M. Filas-Beling

Zmieniająca XXII/191/00 z dnia 12.12.2000r. Traci moc uchwałą Nr. X/72/07 z dnia 27.12.2007r.

XVII / 29.11.2004r.

XVII/103/04

zbycia nieruchomości gruntowej

P. Jędrzejewski

 

XVII / 29.11.2004r.

XVII/104/04

ustalenia odpłatności za świadczenia Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Czarna Woda

P. Jędrzejewski

uchylająca XI/68/03 z 03.12.03

XVII / 29.11.2004r.

XVII/105/04

podatków i opłat lokalnych na 2005 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

E. Kwiatkowska

 

XVII / 29.11.2004r.

XVII/106/04

zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym na 2005 rok

E. Kwiatkowska

 

XVII / 29.11.2004r.

XVII/107/04

podatku od środków transportowych na 2005 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

E. Kwiatkowska

Zmieniona przez XIX/125/05 z dnia 15.02.2005r.

XVII / 29.11.2004r.

XVII/108/04

opłaty targowej na 2005 rok

E. Kwiatkowska

 

XVII / 29.11.2004r.

XVII/109/04

zwolnienia od opłat z tytułu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

E. Kwiatkowska

 

XVII / 29.11.2004r.

XVII/110/04

zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda do kategorii dróg gminnych

R. Sikora

 

XVII / 29.11.2004r.

XVII/111/04

zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2004 rok

B. Kropidłowska

 

XVII / 29.11.2004r.

XVII/112/04

likwidacji jednostki organizacyjnej - Ognisko Muzyczne w Czarnej Wodzie

I. Pruszak

uchylająca XXIII/155/96 z 27.12.96 i VIII/51/03 z 06.06.03

XVII / 29.11.2004r.

XVII/113/04

uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/95 z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego Gminy Miejskiej Czarna Woda

D. Szpręga

uchylająca XVI/88/95 z 29.12.95

XVII / 29.11.2004r.

XVII/114/04

określenia wzorów: formularza „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”, formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, formularza „Informacja w sprawie podatku rolnego”, formularza „Deklaracja na podatek rolny”, formularza „Informacja w sprawie podatku leśnego”, formularza „Deklaracja na podatek leśny”

R. Sikora

uchylająca III/16/02 z 09.12.02 i XI/75/03 z 03.12.03

XVIII / 27.12.2004r.

XVIII/115/04

budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2005 rok

B. Kropidłowska

 

XVIII / 27.12.2004r.

XVIII/116/04

programu i trybu współpracy Gminy Miejskiej Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005

D. Szpręga

uchylająca XIII/88/04 z 29.03.04

XVIII / 27.12.2004r.

XVIII/117/04

„Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2005 rok”

R. Roman

zmieniona XXI/145/05 z 15.04.05

XVIII / 27.12.2004r.

XVIII/118/04

zmieniająca uchwałę Nr XVII/151/2000 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od posiadania psów

B. Kropidłowska

zmieniająca XVII/151/2000 z 28.03.00

XVIII / 27.12.2004r.

XVIII/119/04

określenia zasad o trybu umarzania odsetek od wpłat wierzytelności Gminy Miejskiej Czarna Woda z tytułu należności pieniężnych dokonanych po terminie płatności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

B. Kropidłowska

uchylona XXVIII/210/06 z 26.04.06

XVIII / 27.12.2004r.

XVIII/120/04

zwolnień z opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, korzystanie z boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim, korzystanie z hali sportowej, za wynajem salki sportowo - konferencyjnej i korzystanie z komputerów w salce internetowej

D. Szpręga

uzupełnienie XIX/127/05 z 15.02.05 i zmiana IV/27/07 z 19.02.07

XIX / 15.02.2005r.

XIX/121/05

Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XIX / 15.02.2005r.

XIX/122/05

Przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XIX / 15.02.2005r.

XIX/123/05

Ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda

K. Pliszka

M. Filas-Beling

Uchylona XXV/179/05 z 28.12.05

XIX / 15.02.2005r.

XIX/124/05

Uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda w roku 2005

K. Pliszka

M. Filas-Beling

Uchylająca XX/172/00 z 29.08.00 i zmieniona XXV/180/05 z 28.12.05

XIX / 15.02.2005r.

XIX/125/05

Zmieniająca uchwałę Nr XVII/107/04 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29.11.2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2005 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

Zmieniająca XVII/107/04 z 29.11.04

XIX / 15.02.2005r.

XIX/126/05

Współdziałania Gminy Miejskiej Czarna Woda z Gminą Czersk w zakresie realizacji zadania użyteczności publicznej - „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gmin Czersk i Czarna Woda”

B. Kropidłowska

R. Roman

Uchylona III/13/07 z 12.01.07

XIX / 15.02.2005r.

XIX/127/05

Opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, korzystanie z boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim, korzystanie z hali sportowej, za wynajem salki sportowo-konferencyjnej i językowej, wynajem domków kempingowych i korzystanie z komputerów oraz drukowanie w salce internetowej

D. Szpręga

Uzupełnienie XVIII/120/04 z 27.12.04, zmieniona X/71/07 z 27.12.07 i XXII/194/09 z 17.12.09 i uchylona IV/18/11 z 17.02.11

XIX / 15.02.2005r.

XIX/128/05

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2005 rok

B. Kropidłowska

 

XIX / 15.02.2005r.

XIX/129/05

Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w związku z zamiarem zmiany urzędowej nazwy miejscowości Kamionka na nazwę zwyczajową miejscowości - „Kamionna”

R. Sikora

 

XIX / 15.02.2005r.

XIX/130/05

Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w związku z zamiarem zmiany urzędowej nazwy miejscowości Małe Lubiki na nazwę zwyczajową miejscowości „Lubiki Małe”

R. Sikora

 

XX / 11.03.2005r.

XX/131/05

Przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 2004 rok

Burmistrz

Skarbnik

 

XX / 11.03.2005r.

XX/132/05

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

D. Rekowska

Uchylona XXI/143/05 z 15.04.05

XX / 11.03.2005r.

XX/133/05

Liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

R. Roman

Uchylająca XXXI/257/02 z 01.03.02 i uchylona XXV/178/05 z 28.12.05

XX / 11.03.2005r.

XX/134/05

Ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz pedagoga szkolnego

P. Jędrzejewski

Uchylona XIX/170/09 z 26.06.09

XX / 11.03.2005r.

XX/135/05

Wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2005 r

P. Jędrzejewski

 

XX / 11.03.2005r.

XX/136/05

Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Kierownik MZGKiM

Zmieniająca XIII/86/04 z 29.03.04 i XXVII/201/06 z 28.03.06

XX / 11.03.2005r.

XX/137/05

Przedstawienia wniosku o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Małe Lubiki na nazwę zwyczajową miejscowości - „Lubiki Małe”

R. Sikora

 

XX / 11.03.2005r.

XX/138/05

Wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Kamionka na nazwę zwyczajową miejscowości - „Kamionna”

R. Sikora

 

XXI / 15.04.2005r.

XXI/139/05

Udzielenia absolutorium Burmistrza Miasta Czarna Woda za 2004 rok

M. Narloch

 

XXI / 15.04.2005r.

XXI/140/05

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

P. Jędrzejewski

 

XXI / 15.04.2005r.

XXI/141/05

Zaopiniowania propozycji planu aglomeracji

R. Roman

 

XXI / 15.04.2005r.

XXI/142/05

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2004 rok

Kierownik MZGKiM

 

XXI / 15.04.2005r.

XXI/143/05

„Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda”

D. Rekowska

Uchylająca XX/132/05 z 11.03.05

XXI / 15.04.2005r.

XXI/144/05

Zmieniająca uchwałę Nr V/37/03 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 6.02.2003 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Czarna Woda

M. Filas-Beling

Zmieniająca V/37/03 z 06.02.03

XXI / 15.04.2005r.

XXI/145/05

Zmiany „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2005 rok”, dotyczącej planu finansowego na rok 2005

J. Gołębiewska

Zmieniająca XVIII/117/04 z 27.12.04

XXI / 15.04.2005r.

XXI/146/05

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2005 rok

B. Kropidłowska

 

XXII / 28.06.2005r.

XXII/147/05

Ustalenia zasad oraz określenia wysokości wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy w związku z jubileuszami pożycia małżeńskiego, jubileuszami urodzin i innych

D. Reszczyńska MOPS

Uchylona XXIII/208/10 z 17.03.2010

XXII / 28.06.2005r.

XXII/148/05

Sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu

P. Jędrzejewski

 

XXII / 28.06.2005r.

XXII/149/05

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

P. Jędrzejewski

Uchylona XXX/223/06 z 07.09.06

XXII / 28.06.2005r.

XXII/150/05

Akceptacji „Planu Odnowy Sołectwa Huta Kalna”

Z. Baczyńska

Uchylona XXVII/193/06 z 28.03.06

XXII / 28.06.2005r.

XXII/151/05

Współfinansowania i realizacji projektu „Adaptacja części budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Hucie Kalnej” wykonywanego przez Sołectwo Huta Kalna

Z. Baczyńska

 

XXII / 28.06.2005r.

XXII/152/05

Współfinansowania i realizacji projektu „Wiata przy budynku remizy OSP w Hucie Kalnej” wykonywanego przez Sołectwo Huta Kalna

Z. Baczyńska

 

XXII / 28.06.2005r.

XXII/153/05

Współfinansowania i realizacji projektu „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lubikach” wykonywanego przez Sołectwo Lubiki

Z. Baczyńska

 

XXII / 28.06.2005r.

XXII/154/05

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2005 rok

B. Kropidłowska

 

XXII / 28.06.2005r.

XXII/155/05

Zasad i trybu korzystania ze stołówki szkolnej

P. Jędrzejewski Dyrektor Szkoły

Uchylona XI/83/08 z 26.02.08

XXII / 28.06.2005r.

XXII/156/05

Zasad korzystania z wyżywienia w stołówce funkcjonującej w Publicznym Przedszkolu w Czarnej Wodzie

P. Jędrzejewski Dyrektor Przedszkola

Uchylona XI/83/08 z 26.02.08

XXII / 28.06.2005r.

XXII/157/05

Zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie inwestycji p.n. „Budowa nawierzchni ulicy Polnej w Czarnej Wodzie”

B. Kropidłowska

 

XXII / 28.06.2005r.

XXII/158/05

Wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczeń realizacji projektu „Budowa nawierzchni ulicy Polnej w Czarnej Wodzie”

B. Kropidłowska

 

XXII / 28.06.2005r.

XXII/159/05

Zmieniająca uchwałę Nr XVIII/165/00 z dnia 22 maja 2000 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

Kierownik MZGKiM

Zmieniająca XVIII/165/00 z 22.05.00 i XXVI/215/01 z 18.05.01

XXII / 28.06.2005r.

XXII/160/05

Zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

Kierownik MZGKiM

Zmieniająca XXV/212/01 z 30.03.01 i zmieniona XXXI/227/06 z 13.10.06

XXIII / 22.09.2005r.

XXIII/161/05

Zbycia nieruchomości i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu

P. Jędrzejewski

Zmieniona XXVII/195/06

XXIII / 22.09.2005r.

XXIII/162/05

Zmieniająca uchwałę Nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 15 marca 1999r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 5

P. Jędrzejewski

Zmieniająca VI/45/99 z 15.03.99

XXIII / 22.09.2005r.

XXIII/163/05

Ustalenia stawki jednostkowej dotacji do 1GJ sprzedanego ciepła dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie na 2005 rok

B. Kropidłowska

 

XXIII / 22.09.2005r.

XXIII/164/05

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2005 rok

B. Kropidłowska

 

XXIV / 29.11.2005r.

XXIV/165/05

Ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Czarna Woda

P. Jędrzejewski

Uchylona XXXI/229/06 z 13.10.06

XXIV / 29.11.2005r.

XXIV/166/05

Podatków i opłat lokalnych na 2006 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

XXIV / 29.11.2005r.

XXIV/167/05

Określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

S. Freitag

Uchylona IX/53/11 z 10.10.11

XXIV / 29.11.2005r.

XXIV/168/05

Zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym na 2006 rok

S. Freitag

Zmieniona XXV/184/05 z 28.12.05

XXIV / 29.11.2005r.

XXIV/169/05

Podatku od środków transportowych na 2006 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

XXIV / 29.11.2005r.

XXIV/170/05

Opłaty targowej na 2006 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

Zmieniona XXXI/230/06 z 13.10.06

XXIV / 29.11.2005r.

XXIV/171/05

Uchylająca uchwały w sprawie zwolnienia niektórych podmiotów gospodarczych z podatku od nieruchomości

S. Freitag

Uchylająca XXXIII/216/98 i XXXIII/215/98 z 20.03.98

XXIV / 29.11.2005r.

XXIV/172/05

Uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

 

Uchylona VII/39/11 z 29.06.11

XXIV / 29.11.2005r.

XXIV/173/05

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2005 rok

B. Kropidłowska

 

XXIV / 29.11.2005r.

XXIV/174/05

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Kropidłowska

 

XXIV / 29.11.2005r.

XXIV/175/05

Uchylenia Uchwały Nr XXIX/236/2001 z dnia 6 listopada 2001r. w sprawie powołania „Sztabu Akcji Zimowej”

 

Uchylająca XXIX/236/01 z 06.11.01

XXIV / 29.11.2005r.

XXIV/176/05

Programu i trybu współpracy Gminy Miejskiej Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

R. Sikora

D. Szpręga

 

XXV / 28.12.2005r.

XXV/177/05

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Czarnej Wodzie w 2006 roku”

J. Gołębiewska

Zmieniona XXIX/220/06 z 19.06.06

XXV / 28.12.2005r.

XXV/178/05

Liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

J. Gołębiewska

E. Kwiatkowska

Uchylona XXIV/218/10 z 22.04.10 i uchylająca XX/133/05 z 11.03.05

XXV / 28.12.2005r.

XXV/179/05

Uchwalenia regulaminu określającego wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda w roku 2006

K. Pliszka

M. Filas-Beling

Uchylająca XIX/123/05 z 15.02.05 i uchylona IV/29/07  19.02.07

XXV / 28.12.2005r.

XXV/180/05

Uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda w roku 2006

M. Filas-Beling

Zmieniona XXVII/197/06 z 28.03.06 i uchylająca IV/28/07 z 19.02.07

Traci moc uchwałą Nr IV/28/07 z dnia 19.02.2007r.

XXV / 28.12.2005r.

XXV/181/05

Uchwalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda

M. Filas-Beling

Uchylająca XIX/124/05 z 15.02.05

XXV / 28.12.2005r.

XXV/182/05

Wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2006 r

P. Jędrzejewski

 

XXV / 28.12.2005r.

XXV/183/05

Ustalenia sieci szkół dla gminy Czarna Woda

P. Jędrzejewski

Uchylona VI/46/99 z 15.03.99

XXV / 28.12.2005r.

XXV/184/05

Zwolnień w podatku od nieruchomości

S. Freitag

Uchylona XXIV/168/05 z 29.11.05 i IX/65/07 z 14.11.07

XXV / 28.12.2005r.

XXV/185/05

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2005 rok

B. Kropidłowska

 

XXV / 28.12.2005r.

XXV/186/05

Budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2006 rok

B. Kropidłowska

 

XXVI / 03.02.2006r.

XXVI/187/06

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

M. Narloch

 

XXVI / 03.02.2006r.

XXVI/188/06

Uzupełnienia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej

M. Narloch

 

XXVI / 03.02.2006r.

XXVI/189/06

Wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy Czarna Woda

B. Kropidłowska

 

XXVI / 03.02.2006r.

XXVI/190/06

Zmian budżetu gminy na 2006 rok

B. Kropidłowska

 

XXVI / 03.02.2006r.

XXVI/191/06

Zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki na realizację inwestycji „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie wraz z budową kolektora tłocznego łączącego systemu kanalizacyjne Czarnej Wody i Czerska” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

B. Kropidłowska

Zmieniona XXVII/204/06 z 28.03.06r.

XXVI / 03.02.2006r.

XXVI/192/06

Zatwierdzenia taryfy dla ciepła opracowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

MZGKiM

 

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/193/06

Akceptacji „Planu Odnowy Sołectwa Huta Kalna”

Z. Baczyńska

Uchylona XV/127/08 z 21.10.08 i uchylająca XXII/150/05 z 28.06.05

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/194/06

Akceptacji „Planu Odnowy Sołectwa Lubiki”

Z. Baczyńska

Uchylająca IX/56/03 z 27.08.03 i uchylona XIV/119/08 z 01.09.08

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/195/06

Zbycia nieruchomości i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu

P. Jędrzejewski

Uchylająca XXIII/161/05 z 22.09.05

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/196/06

Zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu

P. Jędrzejewski

 

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/197/06

Zmieniająca regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda w roku 2006

P. Jędrzejewski

M. Filas-Beling

Zmieniająca XXV/180/05 z 28.12.05

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/198/06

Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin

M. Filas-Beling

 

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/199/06

Ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda”

M. Kromer

Inf.dod: stwierdzenie nieważności przez Wojewodę rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 27.04.2012r.

Uchylająca XXXIV/272/02 z 28.06.02, zmieniająca X/75/07 z 27.12.07 i zmieniona XIV/91/12 z 28.03.12

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/200/06

Przyjęcia sprawozdania Kierownika z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2005 rok

Kierownik MZGKiM

 

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/201/06

Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Kierownik MZGKiM

Zmiana XX/136/05 z 11.03.05 i przedłużenie IV/23/07 z 19.02.07

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/202/06

Ustalenia stawek jednostkowych dotacji do utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych i komunalnych budynków gospodarczych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie na 2006 rok

B. Kropidłowska

 

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/203/06

Zmiany budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2006 rok

B. Kropidłowska

 

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/204/06

Zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki na realizację inwestycji „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie wraz z budową kolektora tłocznego łączącego systemy kanalizacyjne Czarnej Wody i Czerska” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

B. Kropidłowska

Zmiana XXVI/191/06 z 03.02.06

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/205/06

Przyjęcia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2005 rok

B. Kropidłowska

 

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/206/06

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Burmistrza Miasta Czarna Woda z Zarządem Powiatu Starogardzkiego

R. Sikora

E. Kwiatkowska

 

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/207/06

Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Rada Miejska

 

XXVII / 28.03.2006r.

XXVII/208/06

Przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Rada Miejska

 

XXVIII / 26.04.2006r.

XXVIII/209/

06

 

Procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

B. Kropidłowska

Uchylająca X/66/03 z 21.10.03

XXVIII / 26.04.2006r.

XXVIII/210/

06

Szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miejskiej Czarna Woda oraz jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

B. Kropidłowska

(L. Landowska)

Uchylająca IV/25/02 z 30.12.02 i XVIII/119/04 z 27.12.04, zmiana XVI/143/08 z 18.12.08 i uchylona XXIV/215/10 z 22.04.10

XXVIII / 26.04.2006r.

XXVIII/211/

06

Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za pierwsze półrocze

B. Kropidłowska

Uchylająca IX/74/99 z 29.06.99 i uchylona XXIII/209/10 z 17.03.10

XXVIII / 26.04.2006r.

XXVIII/212/

06

Zmiany budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2006 rok

B. Kropidłowska

 

XXVIII / 26.04.2006r.

XXVIII/213/

06

Udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 2005 rok

Rada Miejska

 

XXIX / 19.06.2006r.

XXIX/214/06

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych

P. Jędrzejewski

 

XXIX / 19.06.2006r.

XXIX/215/06

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Miejskiej Czarna Woda w obrębie ewidencyjnym Czarna Woda

W. Szopińska

Zmieniona XI/92/08 z 26.02.08

XXIX / 19.06.2006r.

XXIX/216/06

Ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwowa Straż Pożarną

R. Muszyński

(B. Kropidłowska)

 

XXIX / 19.06.2006r.

XXIX/217/06

Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

MOPS

Zmiana XXIV/203/01 z 23.02.01

XXIX / 19.06.2006r.

XXIX/218/06

Uchwalenia Statutu Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

R. Sikora

 

XXIX / 19.06.2006r.

XXIX/219/06

Zmiany budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2006 rok

B. Kropidłowska

 

XXIX / 19.06.2006r.

XXIX/220/06

Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie nr XXV/177/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Czarnej Wodzie w 2006 roku”

J. Gołębiewska

Zmiany XXV/177/05 z 28.12.2005 i XXX/225/06 z 07.09.06

XXX / 07.09.2006r.

XXX/221/06

Zmiany budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2006 rok

B. Kropidłowska

 

XXX / 07.09.2006r.

XXX/222/06

Określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

L. Landowska

Uchylająca XXXVII/289/02 z 30.09.02 i zmiana XXIII/155/13

XXX / 07.09.2006r.

XXX/223/06

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

P. Jędrzejewski

Uchylająca XXII/149/05 z 28.06.05

XXX / 07.09.2006r.

XXX/224/06

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

P. Jędrzejewski

 

XXX / 07.09.2006r.

XXX/225/06

Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie nr XXIX/220/06 z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Czarnej Wodzie w 2006 roku”

J. Gołębiewska

Zmiana XXIX/220/06 z 19.06.06

XXXI / 13.10.2006r.

XXXI/226/06

Zmieniająca Uchwałę Nr III/19/02 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie utworzenia instytucji pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna” i nadania jej statutu

J. Gwizdała

Zmiana III/19/02 z 09.12.02r. Zmienia się nazwę uchwały Nr. XV/132/08 z dnia 21.10.2008r.

XXXI / 13.10.2006r.

XXXI/227/06

Zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

Kierownik MZGKiM

Zmiana XXII/160/05 z 28.06.05

XXXI / 13.10.2006r.

XXXI/228/06

Stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do 1 GJ dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie na 2006 rok

B. Kropidłowska

 

XXXI / 13.10.2006r.

XXXI/229/06

Ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Czarna Woda

P. Jędrzejewski

Uchylająca XXIV/165/05 z 29.11.05 i uchylona IX/61/07 z 14.11.07 i X/79/07 z 27.12.07

XXXI / 13.10.2006r.

XXXI/230/06

Wysokości stawek podatku od nieruchomości i wysokości opłaty administracyjnej w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2007 rok oraz o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej

S. Freitag

Zmiana XXIV/170/05 z 29.11.05

XXXI / 13.10.2006r.

XXXI/231/06

Podatku od środków transportowych na 2007 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

XXXI / 13.10.2006r.

XXXI/232/06

Podatku od posiadania psów na 2007 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

XXXI / 13.10.2006r.

XXXI/233/06

Zmiany budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2006 rok

B. Kropidłowska

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..