Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe - Joanna Gwizdała
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej za 2018 rok.
18.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe - Arkadiusz Gliniecki
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Czarnej Wody za 2018 rok.
19.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe - Stanisław Błociński
Oświadczenie majątkowe Kierownika MZGKiM za 2018 rok.
18.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe - Józef Milewski
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej za 2018
rok.
18.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe - Mirosława Wróbel
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola za 2018 rok.
18.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe - Barbara Gliniecka
Oświadczenie majątkowe Kierownika MOPS za 2018 rok.
18.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe - Arkadiusz Gliniecki - na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Czarnej Wody na początek
VIII kadencji.
20.02.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe - Arkadiusz Gliniecki - na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Czarnej Wody na koniec VII
kadencji.
24.10.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe - Stanisław Błociński
Oświadczenie majątkowe Kierownika MZGKiM za 2017 rok.
05.07.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe - Joanna Gwizdała
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej za 2017 rok.
05.07.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się