Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół kontroli RIO 2017 r.
PROTOKÓŁ kontroli finansowej i zamówień publicznych Gminy
Czarna Woda, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Czarnej
Wodzie, w okresie od 3 kwietnia 2017 r. do 19 września 2017 r.
17.10.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne Rada Miejska 15-20 lutego 2017 r.
Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w
Radzie Miejskiej Czarna Woda w dniach 15-20 lutego 2017r.
28.03.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne Urząd Miejski 15-20 lutego 2017 r.
Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w
Urzędzie Miasta Czarna Woda w dniach 15-20 lutego 2017r.
28.03.2017 więcej
Protokół kontroli RIO 2013 r.
P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej w Gminie Miejskiej Czarna
Woda przez pracowników Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w 20013 roku
02.03.2017 więcej
Protokół kontroli RIO 2009 r.
P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej w Gminie Miejskiej Czarna
Woda przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli
Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w
2009 roku
02.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się