2017-01-25

XXV Sesja Rady Miejskiej

Informuję, że w dniu 18.12.2017r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:            

1.  Otwarcie Sesji Rady Miejskiej

      a)  stwierdzenie prawomocności obrad,

      b)  przyjęcie porządku obrad,

      c)  przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

      d)  informacja z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,

      e)  sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym

 

2.Sprawozdanie finansowe za 2017r. z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy  Czarna Woda na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020-2032.

 

3.Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

a)dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Czarna Woda za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,

b) uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna Woda na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024,

c) „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Woda w 2018 roku”,

d) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2018-2028,

     -opinie poszczególnych komisji

     -opinia RIO

e)uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok,

     -opinie poszczególnych komisji

     -opinia RIO

f) zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2017 rok,

g)ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Czarna Woda.

 

4.  Interpelacje i zapytania radnych

5.  Wolne wnioski i informacje

6.  Zakończenie

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                           Rady Miejskiej

 

                                                                                                        /-/ Sebastian Schmidt