2017-01-25

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

Informuję, że w dniu 28.05.2018r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej
 2. a) stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. b) przyjęcie porządku obrad,
 4. c) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
 5. d) informacja z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 6. e) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
 1. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwały Nr IX/56/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 10 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu i trybu współpracy Gminy Miejskiej Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, oraz z wykonania uchwały Nr XV/111/16 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 26 października 2016r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r. 
 1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dla Gminy Czarna Woda.

    (Z materiałem można zapoznać się w biurze Obsługi Rady)

a) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarna Woda za 2017 rok,

b) Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

-wniosek Komisji Rewizyjnej

-opinia RIO 

 1. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie za 2017 rok,

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Czarna Woda, obręb Czarna Woda,

d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Czarna Woda, obręb Czarna Woda oraz zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Czarna Woda, w części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna”,

e) lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego,

f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Woda za 2017 rok,

g) zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok,

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2018-2028,

i) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wodzie na zakup sprzętu,

j) udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Kalnej na zakup sprzętu,

k) udzielenia pomocy finansowej Gminie Osieczna,

l) zatwierdzenia taryfy dla ciepła opracowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie,

ł) sprzedaży nieruchomości gruntowej,

m) udzielenia absolutorium dla Burmistrza Czarnej Wody z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 

 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski i informacje
 3. Zakończenie

 

 

 

 

                                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                           Rady Miejskiej

 

                                                                                                                                /-/ Sebastian Schmidt

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się