Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – dotyczy osób
prawnych i fizycznych
12.01.2015 więcej
Wydawanie zaświadczeń o przychodowości gospodarstwa rolnego
Wydawanie zaświadczeń o przychodowości gospodarstwa rolnego
12.01.2015 więcej
Wydawanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności
Wydawanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności i
rozłożenia na raty zapłaty zobowiązań podatkowych – dot.
osób prawnych i fizycznych
12.01.2015 więcej
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i
leśny – dotyczy osób prawnych
12.01.2015 więcej
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych
Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych,
odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, dot. osób
prawnych i fizycznych
12.01.2015 więcej
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych –
dot. osób prawnych i fizycznych
12.01.2015 więcej
Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku
Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego – dot. osób fizycznych
12.01.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się