2014-12-30

V KADENCJA 2006 - 2010

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I / 27.11.2006r.

I/1/06

Przyjęcia „Regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie”

M. Narloch

 

I / 27.11.2006r.

I/2/06

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

Wybrano T. Zaremskiego

I / 27.11.2006r.

I/3/06

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

Wybrano P. Wilczyńskiego

II / 04.12.2006r.

II/4/06

Wyboru Komisji Rozwoju Gminy, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

Zmieniona XIII/105/08 z 26.06.08

II / 04.12.2006r.

II/5/06

Wyboru Komisji Edukacji, Sportu i Kultury oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

II / 04.12.2006r.

II/6/06

Wyboru Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

II / 04.12.2006r.

II/7/06

Wyboru Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

Zmieniona XIII/106/08 z 26.06.08

II / 04.12.2006r.

II/8/06

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

II / 04.12.2006r.

II/9/06

Wyboru reprezentantów Gminy Miejskiej Czarna Woda w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni WDY

K. Pliszka

R. Roman

Traci moc uchwała II/11/02 z 26.11.02

II / 04.12.2006r.

II/10/06

Zmiany budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2006 rok

B. Kropidłowska

 

II / 04.12.2006r.

II/11/06

Ustalenia wysokości i sposobu podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2007 roku

P. Jędrzejewski

 

II / 04.12.2006r.

II/12/06

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

P. Jędrzejewski

 

III / 12.01.2007r.

III/13/07

Uchylenia uchwały Nr XIX/126/05 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 15.02.2005 r. w sprawie współdziałania Gminy Miejskiej Czarna Woda z Gminą Czersk w zakresie realizacji zadania użyteczności publicznej - „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Czersk i Czarna Woda”

B. Kropidłowska

R. Roman

Uchylenie uchwały XIX/126/05 z 15.02.05

III / 12.01.2007r.

III/14/07

Udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk na modernizację oczyszczalni ścieków w Gminie Czersk

B. Kropidłowska

R. Roman

Uchylona IV/30/07 z 19.02.07

III / 12.01.2007r.

III/15/07

Uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2007

B. Kropidłowska

 

III / 12.01.2007r.

III/16/07

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Czarnej Wodzie w 2007 roku”

J. Gołębiewska

 

III / 12.01.2007r.

III/17/07

Wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2007 r

P. Jędrzejewski

 

III / 12.01.2007r.

III/18/07

Zmiany Statutu Gminy Miejskiej Czarna Woda

 

Zmiana III/20/02 z 09.12.02

III / 12.01.2007r.

III/19/07

Wyboru członków komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

Zmieniona uchwałą XIII/107/08 z 26.06.08

III / 12.01.2007r.

III/20/07

Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/151/2000 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz posiadania psów

L. Landowska

Zmieniająca XVII/151/2000 z 28.03.00

IV / 19.02.2007r.

IV/21/07

Przyjęcia sprawozdania Kierownika z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2006 rok

MZGKiM

 

IV / 19.02.2007r.

IV/22/07

Zatwierdzenia taryfy dla ciepła opracowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

MZGKiM

 

IV / 19.02.2007r.

IV/23/07

Przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

MZGKiM

Przedłużenie XXVII/201/06 z 28.03.06

IV / 19.02.2007r.

IV/24/07

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres powyżej trzech lat oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

P. Jędrzejewski

K. Pliszka

Zmiany XII/102/08 z 22.04.08

IV / 19.02.2007r.

IV/25/07

Wyrażenia zgody na zwrot zryczałtowanych kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego rodzica do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – samochodem rodziców ucznia

P. Jędrzejewski

Zmiany uchwałą V/45/07 z 18.04.07

IV / 19.02.2007r.

IV/26/07

Programu i trybu współpracy Gminy Miejskiej Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na roku 2007

A. Kuchta

 

IV / 19.02.2007r.

IV/27/07

Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/120/04 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, korzystanie z boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim, korzystanie z hali sportowej, za wynajem salki sportowo – konferencyjnej i korzystanie z komputerów w salce internetowej 

A Kuchta

Zmieniająca XVIII/120/04 z 27.12.04

IV / 19.02.2007r.

IV/28/07

Uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda w roku 2007

M. Filas-Beling

Traci moc uchwała XXV/180/05 z 28.12.05 i uchylona uchwałą XI/80/08 z 26.02.08

IV / 19.02.2007r.

IV/29/07

Ustalenia regulaminu określającego wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda w roku 2007

M. Filas-Beling

Traci moc uchwała XXV/179/05 z 28.12.05 i uchylona uchwałą XI/81/08 z 26.02.08

IV / 19.02.2007r.

IV/30/07

Udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w formie dotacji celowej na budowę sieci kanalizacyjnej w związku z koniecznością zwiększenia średnic sieci kanalizacyjnej i wydajności urządzeń przepompowni budowanych na terenie gminy Czersk, na skutek zwiększenia ilości ścieków o ścieki z Gminy Czarna Woda oraz koniecznością modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Czersk

B. Kropidłowska

R. Roman

Traci moc uchwała III/14/07 z 12.01.07

IV / 19.02.2007r.

IV/31/07

Zmieniająca Uchwałę Nr X/67/03 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 21.10.2003 roku w sprawie zabezpieczenia w planie wieloletnim na lata 2004-2006 środków finansowych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie

B. Kropidłowska

Zmieniająca X/67/03 z 21.10.03

IV / 19.02.2007r.

IV/32/07

Wyrażenia zgody na złożenie przez Burmistrza Jana Grzonkę oświadczenia woli w imieniu Gminy Miejskiej Czarna Woda w zakresie objęcia podwyższonej wartości nominalnej udziałów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. W Starogardzie Gd. oraz pokrycia różnicy wynikającej ze zwiększonej wartości nominalnej udziałów wkładem pieniężnym 

R. Roman

Zmiana uchwałą XVIII/166/09 z 23.04.09

IV / 19.02.2007r.

IV/33/07

Zmiany budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2007 rok

B. Kropidłowska

 

IV / 19.02.2007r.

IV/34/07

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Kropidłowska

 

IV / 19.02.2007r.

IV/35/07

Ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych oraz sołtysów sołectwa Lubiki i Huta Kalna

M. Narloch

Traci moc uchwała V/36/03 z 06.02.03 i uchylona XI/87/08 z 26.02.08

IV / 19.02.2007r.

IV/36/07

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Czarna Woda

M. Filas-Beling

Uchylająca V/37/03 z 06.02.03 i uchylona XI/88/08 z 26.02.08

IV / 19.02.2007r.

IV/37/07

Przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

IV / 19.02.2007r.

IV/38/07

Przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

V / 18.04.2007r.

V/39/07

Przyjęcia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2006 rok

B. Kropidłowska

 

V / 18.04.2007r.

V/40/07

Udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu za 2006 rok

M. Narloch

 

V / 18.04.2007r.

IV/41/07

Sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu

K. Pliszka

 

V / 18.04.2007r.

V/42/07

Ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność remontową komunalnych zasobów mieszkaniowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie na rok 2007

B. Kropidłowska

 

V / 18.04.2007r.

V/43/07

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie Nr XXV/212/01 z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

MZGKiM

Zmieniająca XXV/212/01 z 30.03.01r. Wprowadzono zmiany uchwałą Nr XXXIII/226/14 z dnia 30.09.2014r.

V / 18.04.2007r.

V/44/07

Zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz posiadania psów

L. Landowska

Zmiana XVII/151/00 z 28.03.00

V / 18.04.2007r.

V/45/07

Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwrot zryczałtowanych kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego rodzica do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – samochodem rodziców ucznia

K. Pliszka

Zmieniająca IV/25/07 z 19.02.07

V / 18.04.2007r.

V/46/07

Zmiany budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2007 rok

B. Kropidłowska

 

V / 18.04.2007r.

V/47/07

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Burmistrza Miasta Czarna Woda z Zarządem Powiatu Starogardzkiego dotyczącego wspólnej realizacji powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego

B. Kropidłowska

E. Kwiatkowska

 

VI / 28.06.2007r.

VI/48/07

Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności oraz zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

MOPS

Traci moc uchwała XIV/96/04 z 22.06.04

VI / 28.06.2007r.

VI/49/07

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres ponad trzech lat oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

K. Pliszka

 

VI / 28.06.2007r.

VI/50/07

Przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

Burmistrz

 

VI / 28.06.2007r.

VI/51/07

Powołania zespołu, który na Sesji Rady Miejskiej przedstawi swoja opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

R. Sikora

 

VI / 28.06.2007r.

VI/52/07

Wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Jana Grzonkę porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz realizacji projektu upamiętnienia miejsca martyrologii narodu polskiego na początku II wojny światowej w 1939 r., grobów masowych w Szpęgawsku p.n. „Golgota Kociewska”

Burmistrz

 

VI / 28.06.2007r.

VI/53/07

Wyrażenia zgody na dzierżawę budynku Przychodni Zdrowia wraz z wyposażeniem w Czarnej Wodzie przy ul. Okrężnej 20 w sprawie określenia warunków dzierżawy oraz kryteriów oceny ofert

R. Sikora

 

VI / 28.06.2007r.

VI/54/07

Zmiany budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2007 rok

B. Kropidłowska

 

VI / 28.06.2007r.

VI/55/07

Zmieniająca Uchwałę Nr IV/34/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Kropidłowska

Zmiana uchwały IV/34/07 z 19.02.07

VII / 17.09.2007r.

VII/56/07

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Miejskiej Czarna Woda w obrębie ewidencyjnym Czarna Woda

W. Szopińska

Zmieniona uchwałą XI/92/08 z 26.02.08

VII / 17.09.2007r.

VII/57/07

Zmiany budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2007 rok

B. Kropidłowska

 

VII / 17.09.2007r.

VII/58/07

Przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”

Burmistrz

 

VII / 17.09.2007r.

VII/59/07

Wyboru Ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim i Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2008 – 2011

R. Sikora

 

VIII / 25.09.2007r.

VIII/60/07

Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

MZGKiM

B. Szramka

Zmiana XIII/116/08 z 26.06.08

IX / 14.11.2007r.

IX/61/07

Ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Czarna Woda

K. Pliszka

Uchylająca XXXI/229/06 z 13.10.06 i uchylona X/78/07 z 27.12.07

IX / 14.11.2007r.

IX/62/07

Ustalenia wysokości i sposobu i podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2008 roku

K. Pliszka

B. Kropidłowska

Uchylona XI/82/08 z 26.02.08

IX / 14.11.2007r.

IX/63/07

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2008 rok

S. Freitag

 

IX / 14.11.2007r.

IX/64/07

Podatku od środków transportowych na 2008 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

IX / 14.11.2007r.

IX/65/07

Zwolnień w podatku od nieruchomości

S. Freitag

Uchylona XXV/184/05 z 28.12.05

IX / 14.11.2007r.

IX/66/07

Programu i trybu współpracy Gminy Miejskiej Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

A. Kuchta

 

IX / 14.11.2007r.

IX/67/07

Zmiany budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2007 rok

B. Kropidłowska

 

IX / 14.11.2007r.

IX/68/07

Udzielenia pomocy finansowej Gminie Osieczna w formie dotacji celowej na modernizację ujęcia wody w miejscowości Klaniny

B. Kropidłowska

 

X / 27.12.2007r.

X/69/07

Wspierania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2008 r

K. Pliszka

 

X / 27.12.2007r.

X/70/07

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Czarnej Wodzie w 2008 roku”

J. Gołębiewska

 

X / 27.12.2007r.

X/71/07

Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, korzystanie z boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim, korzystanie z hali sportowej, za wynajem salki sportowo-konferencyjnej i językowej, wynajem domków kempingowych i korzystanie z komputerów oraz drukowanie w salce internetowej

A. Kuchta

Zmiany XIX/127/05 z 15.02.05

X / 27.12.2007r.

X/72/07

Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Czarna Woda

M. Filas-Beling

Traci moc XXII/191/00 z 12.12.00 i zmiana XVII/102/04 z 29.11.04

X / 27.12.2007r.

X/73/07

Przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2008 – 2011”

B. Szramka

Zmiana XXII/191/09 z 17.12.09

X / 27.12.2007r.

X/74/07

Ustalenia wysokości dofinansowania w 2008 roku kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia pokryć dachowych zawierających azbest

B. Szramka

B. Kropidłowska

 

X / 27.12.2007r.

X/75/07

Zmieniająca uchwałę Nr XXVII/199/06 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda”

B. Szramka

Zmiany XXVII/199/06 z 28.03.06 i XIV/91/12 z 28.03.12

X / 27.12.2007r.

X/76/07

Zmiany budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2007 rok

B. Kropidłowska

 

X / 27.12.2007r.

X/77/07

Uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2008

B. Kropidłowska

 

X / 27.12.2007r.

X/78/07

Uchylenia uchwały Nr IX/61/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Czarna Woda

K. Pliszka

M. Rekowska

Uchylona IX/61/07 z 14.11.07

X / 27.12.2007r.

X/79/07

Ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Czarna Woda

K. Pliszka

M. Rekowska

Uchylona XXXI/229/06 z 13.10.06 i uchylająca XV/125/08 z 21.10.08

XI / 26.02.2008r.

XI/80/08

Uchwalenia regulaminu określającego wysokości stawek: szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wygrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda w roku 2008

K. Pliszka

M. Filas-Beling

Uchylona IV/28/07 z 19.02.07, zmiana XIII/108/08 z 26.06.08 i uchylająca XVII/147/09 z 25.02.09

XI / 26.02.2008r.

XI/81/08

Ustalenia regulaminu określającego wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda w roku 2008  

K. Pliszka

M. Filas-Beling

Traci moc uchwała IV/29/07 z 19.02.07 i uchylająca XVII/148/09 z 25.02.09

XI / 26.02.2008r.

XI/82/08

Ustalenia wysokości i sposobu podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2008 roku

K. Pliszka

Skarbnik

Uchylona IX/62/07  14.11.07 i zmiana XIII/109/08 z 26.06.08

XI / 26.02.2008r.

XI/83/08

Zasad korzystania ze stołówek w Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie i Publicznym Przedszkolu w Czarnej Wodzie oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki

K. Pliszka

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Przedszkola

Uchylone XXII/156/05 i XXII/155/05 z 28.06.05

XI / 26.02.2008r.

XI/84/08

Inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

S. Freitag

L. Landowska

Uchylona XVII/151/00 z 28.03.00 i uchylająca IV/17/11 z 17.02.11

XI / 26.02.2008r.

XI/85/08

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

M. Narloch

 

XI / 26.02.2008r.

XI/86/08

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

M. Narloch

 

XI / 26.02.2008r.

XI/87/08

Ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych oraz sołtysów sołectwa Lubiki i Huta Kalna

M. Narloch

Traci moc uchwała IV/35/07 z 19.01.07.

Wprowadzono zmiany uchwałą Nr XX/130/12 z dnia 17 grudnia 2012r.

Diety nie przysługują za m-c lipiec i sierpień każdego roku.

XI / 26.02.2008r.

XI/88/08

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Czarna Woda

D. Rekowska

M. Filas-Beling

Uchylająca IV/36/07 z 19.02.07

XI / 26.02.2008r.

XI/89/08

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Kropidłowska

 

XI / 26.02.2008r.

XI/90/08

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miejską Czarna Woda z Powiatem Starogardzkim dotyczącego wspólnej realizacji powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego

E. Kwiatkowska

Skarbnik

 

XI / 26.02.2008r.

XI/91/08

rozwiązania klubu radnych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie - Klub Radnych „Niezależni”

M. Narloch

 

XI / 26.02.2008r.

XI/92/08

zmieniająca uchwały Nr XXIX/215/06 z dnia 19 czerwca 2006 r. i Nr VII/56/07 z dnia 17 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Miejskiej Czarna Woda w obrębie ewidencyjnym Czarna Woda

W. Szopińska

zmieniająca XXIX/215/06 z 19.06.06 i VII/56/07 z 17.09.07

XI / 26.02.2008r.

XI/93/08

wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

K. Pliszka

 

XI / 26.02.2008r.

XI/94/08

zatwierdzenia taryfy dla ciepła opracowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

MZGKiM

traci moc uchwała XVII/149/09 z 25.02.09

XI / 26.02.2008r.

XI/95/08

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XI / 26.02.2008r.

XI/96/08

przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XII / 22.04.2008r.

XII/97/08

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie za 2007 rok

J. Gwizdała

 

XII / 22.04.2008r.

XII/98/08

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2007 rok

MZGKiM

 

XII / 22.04.2008r.

XII/99/08

przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2007 rok

M. Narloch

Skarbnik

 

XII / 22.04.2008r.

XII/100/08

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2007 rok

M. Narloch

Skarbnik

 

XII / 22.04.2008r.

XII/101/08

wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

A. Kuchta

 

XII / 22.04.2008r.

XII/102/08

zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

K. Pliszka

zmiana IV/24/07 z 19.02.07

XII / 22.04.2008r.

XII/103/08

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

K. Pliszka

 

XII / 22.04.2008r.

XII/104/08

zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2008

B. Meca

E. Kwiatkowska

 

XIII / 26.06.2008r.

XIII/105/08

o zmianie uchwały Nr II/4/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru komisji Rozwoju Gminy, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

zmiana II/4/06 z 04.12.06

XIII / 26.06.2008r.

XIII/106/08

o zmianie uchwały Nr II/7/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

zmiana II/7/06 z 04.12.06

XIII / 26.06.2008r.

XIII/107/08

o zmianie uchwały Nr III/19/07 z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

zmiana III/19/07 z 12.01.07

XIII / 26.06.2008r.

XIII/108/08

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda w roku 2008

K. Pliszka

M. Filas-Beling

zmieniająca uchwałę XI/80/08 z 26.02.08

XIII / 26.06.2008r.

XIII/109/08

zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i sposobu podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

K. Pliszka

M. Filas-Beling

zmiana do uchwały XI/82/08 z 26.02.08

XIII / 26.06.2008r.

XIII/110/08

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy zatrudnionego w placówkach oświatowych gminy Czarna Woda

K. Pliszka

M. Filas-Beling

traci moc uchwałą XIX/170/09 z 26.06.09

XIII / 26.06.2008r.

XIII/111/08

nazewnictwa ulic w sołectwie Lubiki

R. Sikora

R. Wojdowski

 

XIII / 26.06.2008r.

XIII/112/08

przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do polskiego Projektu 400 Miast

E. Kwiatkowska

 

XIII / 26.06.2008r.

XIII/113/08

intencji przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Poszerzenie programu edukacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie” Działanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”

M. Gliniecki

M. Rekowska

 

XIII / 26.06.2008r.

XIII/114/08

zmiany budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2008

B. Meca

 

XIII / 26.06.2008r.

XIII/115/08

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Czarna Woda

M. Filas-Beling

uchylająca XI/88/08 z 26.02.08 i uchylona II/9/10 z 10.12.10

XIII / 26.06.2008r.

XIII/116/08

ustalenia wysokości dopłat z budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

B. Szramka

MZGKiM

zmiany do uchwały VIII/60/07 z 25.09.07

XIII / 26.06.2008r.

XIII/117/08

o zmianie uchwały Nr XXV/212/01 z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

MZGKiM

R. Sikora

zmiany do uchwały XXV/212/01 z 30.03.01r. Wprowadziła zmiany uchwałą Nr XXXIII/226/14 z dnia 30.09.2014r.

XIV / 01.09.2008r.

XIV/118/08

przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Czarna Woda, w części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna w jednostce ewidencyjnej Czarna Woda, obręb Lubiki i Huta Kalna

W. Szopińska

uchylona uchwałą XX/178/09 z 04.09.09

XIV / 01.09.2008r.

XIV/119/08

akceptacji „Planu Odnowy Sołectwa Lubiki”

M. Gliniecki

uchylona uchwała XXVII/194/06 z 28.03.06 i uchylona XIX/175/09 z 26.06.09

XIV / 01.09.2008r.

XIV/120/08

o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

MZGKiM

B. Szramka

 

XIV / 01.09.2008r.

XIV/121/08

zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2008

B. Kropidłowska

 

XV / 21.10.2008r.

XV/122/08

przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Czarna Woda w latach 2009 - 2013”

W. Szopińska

MZGKiM

zmiana XVII/114/12 z 19.06.12

XV / 21.10.2008r.

XV/123/08

ustalenia minimalnej wysokości stawek czynszu miesięcznego najmu lokali użytkowych - garaży i pomieszczeń gospodarczych pozostających w administrowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

W. Szopińska

MZGKiM

traci moc uchwała VIII/65/99 z 07.05.99

XV / 21.10.2008r.

XV/124/08

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Czarna Woda

W. Szopińska

 

XV / 21.10.2008r.

XV/125/08

ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Czarna Woda

K. Pliszka

M. Rekowska

uchylająca X/79/07 z 27.12.07 i uchylona XXII/193/09 z 17.12.09

XV / 21.10.2008r.

XV/126/08

uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Czarna Woda”

W. Szopińska

B. Szramka

zmiana XVI/142/08 z 18.12.08, VII/46/11 z 29.06.11 i IX/58/11 z 10.10.11

XV / 21.10.2008r.

XV/127/08

akceptacji „Planu Odnowy Sołectwa Huta Kalna”

M. Gliniecki

uchylona uchwała XXVII/193/06 z 28.03.06 i uchylona XIX/174/09 z 26.06.09

XV / 21.10.2008r.

XV/128/08

ustalenia aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejskiej Czarna Woda, opracowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Gminami będącymi udziałowcami spółki ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o., jako zadania finansowanego ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

B. Szramka

 

XV / 21.10.2008r.

XV/129/08

rocznego programu i trybu współpracy Gminy Miejskiej Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

A. Jędrzejewska

 

XV / 21.10.2008r.

XV/130/08

podatku od środków transportowych na 2009 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

XV / 21.10.2008r.

XV/131/08

wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2009 rok

S. Freitag

 

XV / 21.10.2008r.

XV/132/08

nadania imienia i zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie

J. Gwizdała

zmiana III/19/02 z 09.12.02, V/28/03 z 060203, XXXI/226/06 z 13.10.06

XV / 21.10.2008r.

XV/133/08

zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2008

B. Kropidłowska

 

XVI / 18.12.2008r.

XVI/134/08

uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2009

B. Kropidłowska

 

XVI / 18.12.2008r.

XVI/135/08

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Czarna Woda latach 2009 - 2013

W. Szopińska

MZGKiM

Zmiana w uchwale XV/122/08 z dnia 21.10.2008r.

XVI / 18.12.2008r.

XVI/136/08

ustalenia wysokości dofinansowania w 2009 roku kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia pokryć dachowych zawierających azbest

B. Szramka

 

XVI / 18.12.2008r.

XVI/137/08

zmiany harmonogramu usuwania wyrobów azbestowych w gminie Czarna Woda przyjętego w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2008 - 2011

B. Szramka

 

XVI / 18.12.2008r.

XVI/138/08

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

K. Pliszka

 

XVI / 18.12.2008r.

XVI/139/08

wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2009 r.

K. Pliszka

 

XVI / 18.12.2008r.

XVI/140/08

o uchyleniu uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek w Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie i Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki

K. Pliszka

 

XVI / 18.12.2008r.

XVI/141/08

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Czarnej Wodzie w 2009 roku”

J. Gołębiewska

 

XVI / 18.12.2008r.

XVI/142/08

zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Czarna Woda”

W. Szopińska

B. Szramka

M. Gliniecki

zmiany XV/126/08 z 21.10.08 i VII/47/11 z 29.06.11.

XVI / 18.12.2008r.

XVI/143/08

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miejskiej Czarna Woda oraz jej jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

B. Kropidłowska

zmiana do uchwały  XXVIII/210/06 z 26.04.06, traci moc uchwałą XXIV/215/10 z 22.04.10

XVI / 18.12.2008r.

XVI/144/08

zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2008

B. Kropidłowska

 

XVI / 18.12.2008r.

XVI/145/08

wyrażenia zgody na umorzenie kwoty należnej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie z tytułu niezapłaconego czynszu

MZGKiM

B. Kropidłowska

 

XVII / 25.02.2009r.

XVII/146/09

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Miejskiej Czarna Woda w obrębie ewidencyjnym Czarna Woda

W. Szopińska

 

XVII / 25.02.2009r.

XVII/147/09

uchwalenia regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunku przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda

K. Pliszka

M. Filas-Beling

traci moc uchwała XI/80/08 z 26.02.08

XVII / 25.02.2009r.

XVII/148/09

ustalenia regulaminu określającego wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda

K. Pliszka

M. Filas-Beling

traci moc uchwała XI/81/08 z 26.02.08

XVII / 25.02.2009r.

XVII/149/09

zatwierdzenia taryfy dla ciepła opracowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

MZGKiM

uchylająca XI/94/08 z 26.02.08 i uchylona IV/20/11 z 17.02.11

XVII / 25.02.2009r.

XVII/150/09

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2008 rok

 

 

XVII / 25.02.2009r.

XVII/151/09

wyrażenia zgody na zawarcie umowy i wniesienie zabezpieczenia realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży w Czarnej Wodzie”

B. Kropidłowska

A. Jędrzejewska

 

XVII / 25.02.2009r.

XVII/152/09

budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży w Czarnej Wodzie

A. Jędrzejewska

uchylona uchwałą XIX/176/09 z 26.06.09

XVII / 25.02.2009r.

XVII/153/09

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miejską Czarna Woda z Powiatem Starogardzkim, dotyczącego przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wszystkich gmin powiatu starogardzkiego oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie p.n. „Turystyczne trasy rowerowe w powiecie starogardzkim”

A. Jędrzejewska

zmiany XXII/195/09 z 17.12.09

XVII / 25.02.2009r.

XVII/154/09

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miejską Czarna Woda z Powiatem Starogardzkim dotyczącego wspólnej realizacji powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego

E. Kwiatkowska

 

XVII / 25.02.2009r.

XVII/155/09

ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 225021G - ulicy Szyszkowiec

W. Szopińska

 

XVII / 25.02.2009r.

XVII/156/09

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Rada Miejska

 

XVII / 25.02.2009r.

XVII/157/09

przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Rada Miejska

 

XVII / 25.02.2009r.

XVII/158/09

zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2009

B. Kropidłowska

 

XVIII / 23.04.2009r.

XVIII/159/09

wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

A. Jędrzejewska

 

XVIII / 23.04.2009r.

XVIII/160/09

wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

A. Jędrzejewska

 

XVIII / 23.04.2009r.

XVIII/161/09

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

W. Szopińska

 

XVIII / 23.04.2009r.

XVIII/162/09

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie

J. Gwizdała

B. Kropidłowska

B. Meca

 

XVIII / 23.04.2009r.

XVIII/163/09

Przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2008 rok

B. Kropidłowska

 

XVIII / 23.04.2009r.

XVIII/164/09

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2008 rok

B. Kropidłowska

 

XVIII / 23.04.2009r.

XVIII/165/09

Zmiany opisu granic obwodów głosowania na obszarze Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Sikora

 

XVIII / 23.04.2009r.

XVIII/166/09

Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Burmistrza Miasta Jana Grzonkę oświadczenia woli w imieniu Gminy Miejskiej Czarna Woda w zakresie objęcia podwyższonej wartości nominalnej udziałów w zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz pokrycia różnicy wynikającej ze zwiększenia wartości nominalnej udziałów wkładem pieniężnym

J. Grzonka

B. Kropidłowska

B. Szramka

Zmiana w uchwale IV/32/07 z 19.02.07

XVIII / 23.04.2009r.

XVIII/167/09

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2009

B. Kropidłowska

 

XVIII / 23.04.2009r.

XVIII/168/09

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

B. Kropidłowska

 

XIX / 26.06.2009r.

XIX/169/09

Zatwierdzenia do realizacji przez Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie projektu pn. „Równowaga” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

E. Czapiewska

B. Kropidłowska

 

XIX / 26.06.2009r.

XIX/170/09

Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć

K. Pliszka

M. Filas-Beling

Tracą moc uchwały XX/134/05 z 11.03.05 i XIII/110/08 z 26.06.08 i uchylona XXIV/162/13 z 02.09.13

XIX / 26.06.2009r.

XIX/171/09

Przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Czarna Woda na lata 2009 – 2013”

MOPS

B. Gliniecka

 

XIX / 26.06.2009r.

XIX/172/09

Upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawania wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego

MOPS

B. Gliniecka

 

XIX / 26.06.2009r.

XIX/173/09

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

M. Gliniecki
B. Kropidłowska

 

XIX / 26.06.2009r.

XIX/174/09

Akceptacji „Planu Odnowy Miejscowości Huta Kalna”

M. Gliniecki

Uchylająca XV/127/08 z 21.10.08 i uchylona XXIII/205/10 z 17.03.10

XIX / 26.06.2009r.

XIX/175/09

Akceptacji „Planu Odnowy Miejscowości Lubiki”

M. Gliniecki

Uchylona XIV/119/08 z 26.06.08

XIX / 26.06.2009r.

XIX/176/09

Budowy w Czarnej Wodzie wielofunkcyjnego boiska sportowego dostępnego dla wszystkich mieszkańców

M. Gliniecki

Uchylona XVII/152/09 z 25.02.09

XIX / 26.06.2009r.

XIX/177/09

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2009

B. Kropidłowska

 

XX / 04.09.2009r.

XX/178/09

Uchylenia uchwały Nr XXIV/118/08 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Czarna Woda, w części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna w jednostce ewidencyjnej Czarna Woda, obręb Lubiki i Huta Kalna 

W. Szopińska

Uchylona uchwała XXIV/118/08 z 01.09.08

XX / 04.09.2009r.

XX/179/09

Przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gminy miejskiej Czarna Woda, w części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna” uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 z dnia 8 sierpnia 1997r. (Dz. U. Woj. Gdańskiego Nr 2 z dnia 20 stycznia 1998r. Poz. 4) oraz do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy miejskiej Czarna Woda, obręb Czarna Woda

W. Szopińska

Zmiany XXVIII/180/97 z 08.08.97

XX / 04.09.2009r.

XX/180/09

Przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Czarna Woda w części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna” uchwalonego uchwała Nr XXVIII/180/97 z dnia 8 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Woj. Gdańskiego Nr 2 z dnia 20 stycznia 1998 r. Poz.4)

W. Szopińska

Zmiany XXVIII/180/97 z 08.08.97

XX / 04.09.2009r.

XX/181/09

Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

MZGKiM

 

XX / 04.09.2009r.

XX/182/09

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2009

B. Kropidłowska

 

XX / 04.09.2009r.

XX/183/09

Zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki na realizację inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda Etap I” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

B. Kropidłowska

Zmiana XXIII/213/10 z 17.03.10

XXI / 24.09.2009r.

XXI/184/09

Podatku od środków transportowych na 2010 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

XXI / 24.09.2009r.

XXI/185/09

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2010 rok

S. Freitag

 

XXI / 24.09.2009r.

XXI/186/09

Zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Czarnej Wodzie

M. Gliniecki

 

XXI / 24.09.2009r.

XXI/187/09

Zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

S. Freitag

 

XXII / 17.12.2009r.

XXII/188/09

Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2010

B. Kropidłowska

 

XXII / 17.12.2009r.

XXII/189/09

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Czarnej Wodzie w 2010 roku”

J. Gołębiewska

 

XXII / 17.12.2009r.

XXII/190/09

Ustalenia wysokości dofinansowania w 2010 roku kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia pokryć dachowych zawierających azbest

B. Szramka

Zmiana XXIII/204/10 z 17.03.10

XXII / 17.12.2009r.

XXII/191/09

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2008 – 2011”

B. Szramka

Zmiana X/73/07 z 27.12.07

XXII / 17.12.2009r.

XXII/192/09

Wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2010 r

A. Rekowska

Zmiana XXVI/231/10 z 29.09.10

XXII / 17.12.2009r.

XXII/193/09

Ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Czarna Woda

A. Rekowska

Uchylająca uchwałę XV/125/08 z 21.10.08 i uchylona VII/35/11 z 29.06.11

XXII / 17.12.2009r.

XXII/194/09

Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, korzystanie z boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim, korzystanie z hali sportowej, za wynajem salki sportowo-konferencyjnej i językowej, wynajem domków kempingowych i korzystanie z komputerów oraz drukowanie w salce internetowej

M. Gliniecki

Zmiany do uchwały XIX/127/05 z 15.02.05

XXII / 17.12.2009r.

XXII/195/09

Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miejską Czarna Woda z Powiatem Starogardzkim, dotyczącego przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wszystkich gmin powiatu starogardzkiego oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie p.n. „Turystyczne trasy rowerowe w powiecie starogardzkim”

M. Gliniecki

Zmiany do uchwały XVII/153/09 z 25.02.09

XXII / 17.12.2009r.

XXII/196/09

Rocznego programu i trybu współpracy Gminy Miejskiej Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

R. Sikora

M. Gliniecki

 

XXII / 17.12.2009r.

XXII/197/09

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

M. Gliniecki

 

XXII / 17.12.2009r.

XXII/198/09

Zmian budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2009

B. Kropidłowska

 

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/199/10

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie za 2009 rok

B. Meca

J. Gwizdała

 

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/200/10

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie z 2009 rok

MZGKiM

 

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/201/10

Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie na rok 2010

M. Narloch

 

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/202/10

Przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie na 2010 rok

M. Narloch

 

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/203/10

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2010

B. Kropidłowska

 

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/204/10

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania w 2010 roku kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia pokryć dachowych zawierających azbest

B. Szramka

Zmiana uchwały XXII/190/09 z 17.12.09

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/205/10

Akceptacji „Planu Odnowy Miejscowości Huta Kalna”

Z. Baczyńska

Uchylona XIX/174/09 z 26.06.09

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/206/10

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

B. Kropidłowska

 

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/207/10

Wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia przez Gminę Miejską Czarna Woda z Powiatem Starogardzkim dotyczącego wspólnej realizacji powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego

E. Kwiatkowska

 

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/208/10

Ustalenia zasad oraz określenia wysokości wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy w związku z jubileuszami pożycia małżeńskiego oraz jubileuszami urodzin i innych

B. Gliniecka

D. Reszczyńska

Traci moc uchwała XXII/147/05 z 28.06.05

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/209/10

Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za pierwsze półrocze

B. Kropidłowska

Traci moc uchwała XXVIII/211/06 z 26.04.06

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/210/10

Trybu nad projektem uchwały budżetowej

B. Kropidłowska

Uchylona X/66/03 z 21.10.03

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/211/10

Ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

W. Szopińska

 

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/212/10

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

A. Rekowska

 

XXIII / 17.03.2010r.

XXIII/213/10

Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki na realizację inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda Etap I” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

B. Kropidłowska

B. Szramka

Zmiana w uchwale XX/183/09 z 04.09.09

XXIV / 22.04.2010r.

XXIV/214/10

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Czarna Woda z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2009 rok

M. Narloch

 

XXIV / 22.04.2010r.

XXIV/215/10

Szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Czarna Woda i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych

B. Kropidłowska

L. Landowska

Tracą moc uchwały :

XXVIII/210/06 z 26.04.06 i XVI/143/08 z 18.12.08

XXIV / 22.04.2010r.

XXIV/216/10

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2010

B. Kropidłowska

 

XXIV / 22.04.2010r.

XXIV/217/10

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na budowę drogi powiatowej w Czarnej Wodzie – ulicy Sosnowej

B. Kropidłowska

 

XXIV / 22.04.2010r.

XXIV/218/10

Liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

J. Gołębiewska

E. Kwiatkowska

Traci moc uchwała XXV/178/05 z 28.12.05

XXIV / 22.04.2010r.

XXIV/219/10

Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej

A. Rekowska

 

XXIV / 22.04.2010r.

XXIV/220/10

Przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do realizacji wspólnego projektu pt. „Zwiększenie efektywności systemu ratownictwa w regionie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratownictwa z powiatu starogardzkiego” w ramach RPO WP 2007-2013

B. Kropidłowska

R. Muszyński

 

XXIV / 22.04.2010r.

XXIV/221/10

Zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 roku

B. Kropidłowska

 

XXV / 30.06.2010r.

XXV/222/10

Zamiany nieruchomości gruntowych

A. Rekowska

 

XXV / 30.06.2010r.

XXV/223/10

Zamiany nieruchomości gruntowych

A. Rekowska

 

XXV / 30.06.2010r.

XXV/224/10

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2010

B. Kropidłowska

 

XXV / 30.06.2010r.

XXV/225/10

Zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013 realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda – etap II”

B. Kropidłowska

 

XXV / 30.06.2010r.

XXV/226/10

Zaciągnięcia kredytu na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda – etap I i etap II”

B. Kropidłowska

 

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/227/10

Zapewnienia w budżecie w 2011 roku środków finansowych na realizację zadań drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – budowa drogi powiatowej nr 2766G – ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie na odcinku 700 m

B. Kropidłowska

Uchylona uchwałą V/28/11 z 28.03.11

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/228/10

Nabycia nieruchomości

W. Szopińska

 

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/229/10

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2011 rok

S. Freitag

 

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/230/10

Podatku od środków transportowych na 2011 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/231/10

Zmieniająca uchwałę w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miejskie Czarna Woda w 2010 r

A. Rekowska

M. Filas-Beling
M. Pruszak

Zmiany XXII/192/09 z 17.12.09

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/232/10

Opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, korzystanie z boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim, korzystanie z hali sportowej, za wynajem salki sportowo-konferencyjnej i językowej, wynajem domków kempingowych i korzystanie z komputerów oraz drukowanie w salce internetowej

A. Jędrzejewska

M. Pruszak
B. Cybula

2.11.10-nieważność uchwały. Do stosowania uchwała XIX/127/05 z 15.02.05, uchwała XIX/127/05 traci moc uchwałą IV/18/11 z 17.02.11, do stosowania uchwała XIX/127/05 z 17.02.05

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/233/10

Zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

B. Kropidłowska

 

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/234/10

Zawarcia porozumienia międzygminnego z Gmina Miejską Starogard Gdański w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Starogard Gdański wykonywania zadania własnego Gminy Miejskiej Czarna Woda w zakresie utrzymywania wysypisk (składowisk odpadów) i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

B. Szramka

Utraciła moc XVII/115/12 z 19.06.12

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/235/10

Rocznego programu i trybu współpracy Gminy Miejskiej Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

A. Jędrzejewska

R. Sikora

 

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/236/10

Uchylenia uchwały Nr XXIV/220/10 z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do realizacji wspólnego projektu pt. „Zwiększenia efektywności systemu ratownictwa w regionie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratownictwa z powiatu starogardzkiego” w ramach RPO WP 2007 – 2013

B. Kropidłowska

 

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/237/10

Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

MZGKiM

 

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/238/10

Zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda oraz dalszego z nimi postępowania

B. Szramka

Utraciła moc uchwałą XIV/90/12 z 28.03.12

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/239/10

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Czarna Woda oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubiki (uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miasta w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r. - Dz. U. Woj. Gdańskiego Nr 2 z dnia 20 stycznia 1998 r. Poz.4)

W. Szopińska

 

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/240/10

Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 146/2, obręb Lubiki (uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r. - Dz. U. Woj. Gdańskiego Nr 2 z dnia 20 stycznia 1998 r. Poz. 4)

W. Szopińska

 

XXVI / 29.09.2010r.

XXVI/241/10

Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej

A. Rekowska

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..