2014-12-30

VI KADENCJA 2010-2014

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I / 02.12.2010r.

I/1/10

Przyjęcia „Regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie”

M. Narloch

 

I / 02.12.2010r.

I/2/10

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

Wybrano Sebastiana Schmidta

I / 02.12.2010r.

I/3/10

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

Wybrano Adama Gradowskiego

II / 10.12.2010r.

II/4/10

Wyboru Komisji Rozwoju Gminy, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

II / 10.12.2010r.

II/5/10

Wyboru Komisji Edukacji, Sportu i Kultury oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

II / 10.12.2010r.

II/6/10

Wyboru komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

II / 10.12.2010r.

II/7/10

Wyboru Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

II / 10.12.2010r.

II/8/10

Wyboru komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

II / 10.12.2010r.

II/9/10

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Czarna Woda

M. Filas-Beling

Traci moc uchwała XIII/115/08 z 26.06.08

Utraciła moc uchwałą Nr II/9/14 z dnia 8.12.2014r.

III / 29.12.2010r.

III/10/10

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2010

B. Kropidłowska

B. Meca

 

III / 29.12.2010r.

III/11/10

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

A. Rekowska

Inf.dod: ,,Wega’’

 

III / 29.12.2010r.

III/12/10

Przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

III / 29.12.2010r.

III/13/10

Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

IV / 17.02.2011r.

IV/14/11

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2011 roku”

J. Gołębiewska

 

IV / 17.02.2011r.

IV/15/11

Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011 – 2019

B. Kropidłowska

Zmiana X/59/11 z 26.10.11

IV / 17.02.2011r.

IV/16/11

Uchwała Budżetowa Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2011

B. Kropidłowska

 

IV / 17.02.2011r.

IV/17/11

Inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

L. Landowska

Traci moc uchwała XI/84/08 z 26.02.08

IV / 17.02.2011r.

IV/18/11

Opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, korzystanie z boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim, korzystanie z hali sportowej, za wynajem salko sportowo-konferencyjnej i językowej i wynajem domków kempingowych

A. Jędrzejewska

Traci moc uchwała XIX/127/05 z 15.02.05

IV / 17.02.2011r.

IV/19/11

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miejska Czarna Woda z Powiatem Starogardzkim dotyczącego wspólnej realizacji „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci”

E. Kwiatkowska

 

IV / 17.02.2011r.

IV/20/11

Zatwierdzenia taryfy dla ciepła opracowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

MZGKiM

Traci moc uchwała XVII/149/09 z 25.02.09

IV / 17.02.2011r.

IV/21/11

Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Czarna Woda

M. Narloch
Przewodniczący Rady Miejskiej

 

V / 28.03.2011r.

V/22/11

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2010 rok

B. Kropidłowska

MZGKiM

 

V / 28.03.2011r.

V/23/11

Zwolnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Kropidłowska

MZGKiM

 

 

V / 28.03.2011r.

V/24/11

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie za rok 2010

B. Kropidłowska

J. Gwizdała

 

V / 28.03.2011r.

V/25/11

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

B. Kropidłowska

 

V / 28.03.2011r.

V/26/11

Wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się i uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

B. Szramka

 

V / 28.03.2011r.

V/27/11

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku

B. Kropidłowska

 

V / 28.03.2011r.

V/28/11

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na budowę drogi powiatowej nr 2766G – ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

Burmistrz

Zmiany X/61/11 z 26.10.11, uchylająca XXVI/227/10 z 29.09.10

V / 28.03.2011r.

V/29/11

Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych nr 22, nr 50 i nr 508

M. Narloch
R. Sikora
Burmistrz

W. Szopińska

Inf.dod: Związek Modern. Dróg Krajowych

Zmiana do uchwały X/86/99 z 30.07.99. Zmiana dotycząca Burmistrza

VI / 16.05.2011r.

VI/30/11

Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

MZGKiM

B. Szramka

Przedłużona uchwałą XVI/103/12 z 28.05.12

VI / 16.05.2011r.

VI/31/11

Ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Czarna Woda będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży służbowej

B. Kropidłowska

 

VI / 16.05.2011r.

VI/32/11

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2011

B. Kropidłowska

 

VI / 16.05.2011r.

VI/33/11

Zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Szramka

 

VI / 16.05.2011r.

VI/34/11

O zmianie uchwały Nr X/73/07 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2008 – 2011

B. Szramka

 

VII / 29.06.2011r.

VII/35/11

Ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie

A. Rekowska

Traci moc uchwała XXII/193/09 z 17.12.09

VII / 29.06.2011r.

VII/36/11

Szczegółowych zasad udzielania i rozliczenia dotacji niepublicznym przedszkolom, przedszkolom specjalnym oraz zespołom wychowania przedszkolnego i punktom przedszkolnym na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

A. Rekowska

B. Kropidłowska

 

VII / 29.06.2011r.

VII/37/11

Wyrażenia zgody na wynajem garaży na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

W. Szopińska

 

VII / 29.06.2011r.

VII/38/11

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

B. Szramka

 

VII / 29.06.2011r.

VII/39/11

Uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

B. Szramka

 

VII / 29.06.2011r.

VII/40/11

Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

B. Gliniecka

 

VII / 29.06.2011r.

VII/41/11

Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Czarna Woda

B. Gliniecka

 

VII / 29.06.2011r.

VII/42/11

Powołania zespołu, który na sesji Rady Miejskiej przedstawi swoją opinię i zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

R. Sikora

 

VII / 29.06.2011r.

VII/43/11

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2010 rok

B. Kropidłowska

 

VII / 29.06.2011r.

VII/44/11

Udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Czarna Woda z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

M. Narloch

 

VII / 29.06.2011r.

VII/45/11

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2011

B. Kropidłowska

 

VII / 29.06.2011r.

VII/46/11

Zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Czarna Woda”

Z. Baczyńska

Zmiana XV/126/08 z 21.10.08 i XVI/142/11 z 18.12.11

VII / 29.06.2011r.

VII/47/11

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011 – 2019

B. Kropidłowska

Zmiany IV/15/11 z 17.02.11

VIII / 01.08.2011r.

VIII/48/11

Wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie projektu systemowego pn. „Indywidualizacja szansa na sukces” finansowanego ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

B. Kropidłowska

B. Meca

A. Rekowska

ZSP

 

VIII / 01.08.2011r.

VIII/49/11

Zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Uwierz w siebie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2011 – 2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Kropidłowska

B. Gliniecka

 

IX / 10.10.2011r.

IX/50/11

Uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Czarna Woda”

W. Szopińska

Zmiana XXI/180/00 z 12.10.00

IX / 10.10.2011r.

IX/51/11

Podatku od środków transportowych na 012 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

IX / 10.10.2011r.

IX/52/11

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2012 rok

S. Freitag

 

IX / 10.10.2011r.

IX/53/11

Określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

S. Freitag

Traci moc uchwała XXIV/167/05 z 29.11.05

IX / 10.10.2011r.

IX/54/11

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2011

B. Kropidłowska

 

IX / 10.10.2011r.

IX/55/11

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011 – 2019

B. Kropidłowska

Zmiany IV/15/11 z 17.02.11 i VII/47/11 z 29.06.11

IX / 10.10.2011r.

IX/56/11

Wieloletniego programu i trybu współpracy Gminy Miejskiej Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

A. Jędrzejewska

 

IX / 10.10.2011r.

IX/57/11

Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2012 – 2015

R. Sikora

Uchylona uchwałą X/62/11 z 26.11.11

IX / 10.10.2011r.

IX/58/11

Zmiany uchwały w sprawie „Planu Odnowy Miejscowości Czarna Woda na lata 2008 – 2015”

Z. Baczyńska

Zmiany XV/126/08 z 21.10.08 i zmiany wprowadzone uchwałami XVI/142/08 z 18.12.08 i VII/46/11 z 29.06.11

X / 26.10.2011r.

X/59/11

Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011 – 2019

B. Kropidłowska

Zmiany IV/15/11 z 17.02.11, VII/47/11 z 29.06.11 i IX/55/11 z 10.10.11

X / 26.10.2011r.

X/60/11

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2011

B. Kropidłowska

 

X / 26.10.2011r.

X/61/11

Zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na budowę drogi powiatowej nr 2766G – ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

Zmiana w uchwale V/28/11 z 28.03.11

X / 26.10.2011r.

X/62/11

Uchylenia uchwały Nr IX/57/11 z dnia 10 października 2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2012 – 2015

R. Sikora

Uchylona uchwała IX/57/11 z 10.11.11

X / 26.10.2011r.

X/63/11

Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2012 – 2015

R. Sikora

 

XI / 01.12.2011r.

XI/64/11

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2012 roku”

J. Gołębiewska

 

XI / 01.12.2011r.

XI/65/11

Sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych

A. Rekowska

Inf.dod: przy piekarni (3 działki)

 

XI / 01.12.2011r.

XI/66/11

Wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

A. Rekowska

 

XI / 01.12.2011r.

XI/67/11

Opłat za wynajem sali okolicznościowej mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

A. Jędrzejewska

 

XI / 01.12.2011r.

XI/68/11

Wystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda ze Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „Bory Tucholskie”

A. Jędrzejewska

 

XI / 01.12.2011r.

XI/69/11

Wystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda ze Stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk”

A. Jędrzejewska

 

XI / 01.12.2011r.

XI/70/11

O zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

S. Freitag

Zmiany XXI/187/09 z 24.09.09 i IX/65/07 z 14.11.07

XII / 19.12.2011r.

XII/71/11

Przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Czarna Woda będącej udziałowcem Zakładów Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp.z o.o. Na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 oraz Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Czarna Woda będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021

B. Szramka

 

XII / 19.12.2011r.

XII/72/11

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2012 – 2019

B. Kropidłowska

Uchylająca IV/15/11 z 17.02.11 i zmiana VII/47/11 z 29.06.11, IX/55/11 z 10.10.11 i X/59/11 z 26.10.11

XII / 19.12.2011r.

XII/73/11

Uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2012 rok

B. Kropidłowska

 

XII / 19.12.2011r.

XII/74/11

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2011

B. Kropidłowska

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/75/12

Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej

A. Rekowska

Inf.dod: służebnośc gruntowa wokół pawilonu GS

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/76/12

Wyrażenia zgody na zastosowanie, innej niż określonej w ustawie, stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

A. Rekowska

Inf.dod: wykup gruntu Pawilon GS

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/77/12

Przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

Uchylona XIV/96/12 z 28.03.12

XIII / 27.02.2012r.

XIII/78/12

Przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/79/12

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miejską Czarna Woda z Powiatem Starogardzkim dotyczącego wspólnej realizacji „Powiatowego Programu profilaktyki wad postawy u dzieci”

E. Kwiatkowska

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/80/12

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miejską Czarna Woda z Powiatem Starogardzkim dotyczącego wspólnej realizacji „Samorządowego programu profilaktyki i szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy”

E. Kwiatkowska

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/81/12

Zamiaru przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do związku międzygminnego, którego zadaniem będzie gospodarka odpadami komunalnymi

Ł. Łangowski

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/82/12

Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Czarna Woda w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kamionna

R. Sikora

Konsultacje przeprowadzone:

28.02.2014- Huta Kalna

7.03.2012- Lubiki

20.03.2012- Czarna Woda

XIII / 27.02.2012r.

XIII/83/12

Określenia zasad i trybu przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Czarna Woda dotyczących zmiany granic miejscowości Czarna Woda o statusie miasta, wyłączenia Lubik, Lubik Małych, Huty Kalnej, Podlesia i Kamionnej z miasta i zmiany nazw rodzajowych tych jednostek na wsie i osady oraz zmiany statusu Gminy Miejskiej Czarna Woda z gminy miejskiej na gminę miejsko - wiejską

R. Sikora

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/84/12

Wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miejską Czarna Woda projektu pt. „Aktywna Jesień Życia” złożonego na konkurs nr 01/POKL/9.5/2011, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ł. Łangowski

J. Gwizdała

B. Kropidłowska

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/85/12

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2011 rok

MZGKiM

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/86/12

Zwolnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda

MZGKiM

B. Kropidłowska

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/87/12

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie

J. Gwizdała

B. Meca

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/88/12

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

B. Kropidłowska

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/89/12

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

B. Kropidłowska

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/90/12

Określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2012 rok”

B. Szramka

Traci moc uchwała XXVI/238/10 z 29.09.10

XIV / 28.03.2012r.

XIV/91/12

O zmianie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda”

B. Szramka

Ł. Łangowski

Zmiana XXVII/199/06 z 28.03.06, X/75/07 z 27.12.07. Stwierdzenie nieważności przez Wojewodę

XIV / 28.03.2012r.

XIV/92/12

Przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2032 (aktualizacja)”

B. Szramka

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/93/12

Wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości

R. Sikora

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/94/12

Wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości na terenie Miasta Czarna Woda

R. Sikora

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/95/12

Wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Czarna Woda oraz o zmianę statusu gminy z gminy miejskiej na gminę miejsko – wiejską

R. Sikora

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/96/12

Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

Traci moc uchwała XIII/77/12 z 27.02.12

XV / 24.04.2012r.

XV/97/12

Utworzenia związku gmin pod nazwą Związek Gmin Wierzyca

Ł. Łangowski

 

XV / 24.04.2012r.

XV/98/12

Przyjęcia statutu związku gmin pod nazwą Związek Gmin Wierzyca

Ł. Łangowski

Uchylona XVIII/118/12 z 19.09.12

XV / 24.04.2012r.

XV/99/12

O zmianie uchwały w sprawie określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

L. Landowska

 

XV / 24.04.2012r.

XV/100/12

O zmianie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rozwoju Gminy, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XV / 24.04.2012r.

XV/101/12

Zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Szramka

 

XV / 24.04.2012r.

XV/102/12

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

B. Kropidłowska

 

XVI / 28.05.2012r.

XVI/103/12

Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

MZGKiM

B. Szramka

Przedłuża się uchwałę VI/30/11 z 16.05.2011r.

Wprowadza sie zmiany uchwałą Nr. XX/129/12 z dnia 17.02.2012r. Uchylenie dopłaty dotyczącej również p/w uchwały.

XVI / 28.05.2012r.

XVI/104/12

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku Przychodni Zdrowia wraz z wyposażeniem w Czarnej Wodzie przy ul. Okrężnej 10 na okres 5 lat

A. Rekowska

 

XVI / 28.05.2012r.

XVI/105/12

O zmianie uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej – Ognisko Muzyczne w Czarnej Wodzie

Z. Baczyńska

 

XVI / 28.05.2012r.

XVI/106/12

W sprawie ustalenia maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego

MOPS

D. Ossowska

 

XVI / 28.05.2012r.

XVI/107/12

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2012 – 2019

B. Kropidłowska

 

XVI / 28.05.2012r.

XVI/108/12

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

B. Kropidłowska

 

XVI / 28.05.2012r.

XVI/109/12

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku

B. Kropidłowska

 

XVII / 19.06.2012r.

XVII/110/12

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2011 rok

B. Kropidłowska

 

XVII / 19.06.2012r.

XVII/111/12

Udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Czarna Woda z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

M. Narloch

 

XVII / 19.06.2012r.

XVII/112/12

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2012 – 2019

B. Kropidłowska

 

XVII / 19.06.2012r.

XVII/113/12

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

B. Kropidłowska

 

XVII / 19.06.2012r.

XVII/114/12

O zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Czarna Woda w latach 2009 – 2013”

MZGKiM

I. Oksentowicz
S. Błociński
W. Szopińska

Zmiana XV/122/08 z 21.10.08

XVII / 19.06.2012r.

XVII/115/12

Zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Czarna Woda a Gmina Miejską Starogard Gdański w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Starogard Gdański przez Gminę Miejską Czarna Woda kwestii uregulowania szczegółów realizacji zadania własnego polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk (regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lesie) i unieszkodliwienia odpadów komunalnych

Ł. Łangowski

Utraciła moc uchwała XXVI/234/10 z 29.09.10

XVIII / 19.09.2012r.

XVIII/116/12

Podziału Gminy Miejskiej Czarna Woda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Sikora

Inf.dod: dotyczy okręgu 5 i 6 ul. Polna

Zmieniona uchwałą Nr XXX/213/14 z dnia 31.03.2014r.

XVIII / 19.09.2012r.

XVIII/117/12

Podziału Gminy Miejskiej Czarna Woda na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendów na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Sikora

 

XVIII / 19.09.2012r.

XVIII/118/12

Przyjęcia statutu związku gmin pod nazwą Związek Gmin Wierzyca

Ł. Łangowski

Uchyla się uchwałę XV/98/12 z 24.04.12

XVIII / 19.09.2012r.

XVIII/119/12

Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wodzie

R. Muszyński

B. Kropidłowska

 

XVIII / 19.09.2012r.

XVIII/120/12

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

B. Kropidłowska

 

XIX / 29.10.2012r.

XIX/121/12

Podatku od środków transportowych na 2013 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

XIX / 29.10.2012r.

XIX/122/12

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2013 rok

S. Freitag

 

XIX / 29.10.2012r.

XIX/123/12

Określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

S. Freitag

 

XIX / 29.10.2012r.

XIX/124/12

O zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie

M. Wróbel
Z. Baczyńska

 

XIX / 29.10.2012r.

XIX/125/12

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

B. Kropidłowska

 

XIX / 29.10.2012r.

XIX/126/12

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

W. Szopińska

Wykup działki przez Gminę od A. Krajnik (Szyszkowiec) ,na której wybudowana została przepompownia ścieków komunalnych.

XX / 17.12.2012r.

XX/127/12

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2013 roku”

J. Gołębiewska

 

XX / 17.12.2012r.

XX/128/12

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Szramka

Uchwała XXVII/199/06 traci moc

XX / 17.12.2012r.

XX/129/12

O zmianie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

MZGKiM
B. Szramka

Zmiany XVI/103/12 z 28.05.12

XX / 17.12.2012r.

XX/130/12

O zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych oraz sołtysów sołectwa Lubiki i Huty Kalnej

M. Narloch

Zmiany XI/87/08 z 26.02.08

XX / 17.12.2012r.

XX/131/12

W sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

B. Kropidłowska

 

XX / 17.12.2012r.

XX/132/12

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2013 – 2019

B. Kropidłowska

Dokonano zmian uchwałą Nr. XXII/151/13 z dnia 26.03.2013r i uchwałą Nr. XXIII/160/13 z dnia 24.06.2013r. Dokonano zmian uchwałą Nr. XXV/178/13 z dnia 28 października 2013r.

XX / 17.12.2012r.

XX/133/12

Uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2013 rok

B. Kropidłowska

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/134/13

Wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miejską Czarna Woda projektu pt. „Aktywna Jesień Życia II” złożonego na konkurs nr 01/POKL/9.5/2012, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

J. Gwizdała

B. Kropidłowska

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/135/13

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

MZGKiM
B. Szramka

Obowiązuje od 1.03.2013r. do 28.02.2014r. Przedłużona uchwałą Nr. XXVIII/196/14 z dnia 3 lutego 2014r.

XXI / 28.01.2013r.

XXI/136/13

przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/137/13

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/138/13

wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

B. Szramka

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/139/13

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci” w 2013 roku

R. Sikora
B. Kropidłowska

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/140/13

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku

B. Kropidłowska

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/141/13

zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2013 rok

B. Kropidłowska

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/142/13

sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej

W. Szopińska

Inf.dod: działka nr 79/6 pow. 10,5687 ha wykup-Steico

Wniosek firmy „Steico” o zakup działki w całości na cele inwestycyjne (rozwój zakładu w Czarnej Wodzie)

XXI / 28.01.2013r.

XXI/143/13

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

R. Sikora

Inf.dod: umieszczenie tablic informacyjnych-reklamowych

Uchwała dotyczy umieszczenia przez firmy tablic informacyjno- reklamowych.

XXII / 26.03.2013r.

XXII/144/13

zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2013

B. Kropidłowska

 

XXII / 26.03.2013r.

XXII/145/13

określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2013 rok”

B. Szramka

 

XXII / 26.03.2013r.

XXII/146/13

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie za 2012 rok

B. Kropidłowska
B. Meca
J. Gwizdała

 

XXII / 26.03.2013r.

XXII/147/13

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowanego oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2012 rok

I. Oksentowicz
B. Kropidłowska

 

XXII / 26.03.2013r.

XXII/148/13

zwolnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda

I. Oksentowicz
B. Kropidłowska

 

XXII / 26.03.2013r.

XXII/149/13

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki

B. Kropidłowska

 

XXII / 26.03.2013r.

XXII/150/13

Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Miejskiej Czarna Woda na lata 2012 - 2015

B. Gliniecka

 

XXII / 26.03.2013r.

XXII/151/13

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2013 - 2019

B. Kropidłowska

zmiany do uchwały XX/132/12 z 17.12.12

XXII / 26.03.2013r.

XXII/152/13

zaopiniowania projektu planu aglomeracji Czersk

B. Szramka

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/153/13

wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu

A. Jędrzejewska

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/154/13

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

R. Sikora
A. Jędrzejewska

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/155/13

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

L. Landowska
B. Kropidłowska

zmiana w uchwale XXX/222/06 z 07.09.06

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/156/13

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2012 rok

B. Kropidłowska

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/157/13

udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Czarna Woda z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

B. Kropidłowska

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/158/13

powołania reprezentantów Gminy Miejskiej Czarna Woda do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”

Z. Baczyńska

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/159/13

zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2013

B. Kropidłowska

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/160/13

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2013 - 2019

B. Kropidłowska

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/161/13

podjęcia czynności w celu ustanowienia w Starogardzie Gdańskim ośrodka egzaminacyjnego kandydatów na kierowców

M. Narloch
Burmistrz

Wysłano z pismem przewodnim do Zarządu Powiatu

XXIV / 02.09.2013r.

XXIV/162/13

Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin

M. Filas-Beling
B. Kropidłowska
Dyrektor Szkoły
B. Meca

Traci moc uchwała XIX/170/09 z 26.06.2009r. Wprowadza się zmiany uchwałą Nr. XXVIII/193.14 z dnia 3 lutego 2014r. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć (Świetlica 45- na 60 min.)

XXIV / 02.09.2013r.

XXIV/163/13

Wyrażenia zgody na realizację przez Przedszkole Publiczne w Czarnej Wodzie projektu pod nazwą „Ola i Krzyś to przedszkolacy od dziś” złożonego na konkurs numer 02/POKL/9.1.1/2012 – VI runda, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

M. Wróbel
B. Kropidłowska

 

XXIV / 02.09.2013r.

XXIV/164/13

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda, obręb Czarna Woda

W. Szopińska

 

XXIV / 02.09.2013r.

XXIV/165/13

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Rekowska

Inf.dod: wykup części gruntu pod drogę ul.Poprzeczna od Stanisława Rafińskiego

 

XXIV / 02.09.2013r.

XXIV/166/13

Zmian uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2013

B. Kropidłowska

 

XXIV / 02.09.2013r.

XXIV/167/13

Przekazania dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska
M. Filas-Beling

 

XXIV / 02.09.2013r.

XXIV/168/13

Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

W. Szopińska

R. Sikora

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/169/13

Pozbawienia statusu pomnika przyrody

Z. Baczyńska

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/170/13

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2014 rok

S. Freitag

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/171/13

Podatku od środków transportowych na 2014 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/172/13

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Rekowska

Inf.dod: Nabycie przez Gmine gruntu pod drogę-Szyszkowiec od B.J.Fierek Cz. Woda

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/173/13

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu

A. Rekowska

Inf.dod: dzierżawa części działki ,,Wega’’

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/174/13

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

A. Rekowska

Inf.dod: dzierżawa łąki za zakładem-p. Tadeusz Klaman

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/175/13

Ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie

A. Rekowska
B. Kropidłowska
M. Wróbel

Traci moc VII/35/11 z 29.06.11

XXV / 28.10.2013r.

XXV/176/13

Zawarcia porozumienia o powierzenie Gminie Kaliska realizacji zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Miejskiej Czarna Woda (osób z zaburzeniami psychicznymi) opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach

B. Gliniecka

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/177/13

Zmian uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2013

B. Kropidłowska

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/178/13

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2013-2019

B. Kropidłowska

Zmiany w uchwale Nr. XX/132/12 z dnia 17 grudnia 2012r.

XXVI / 12.12.2013r.

XXVI/179/13

Wyrażenia zgody na poszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Burmistrz

Z- ca Burmistrza

Utraciła moc uchwałą Nr. XXVI/187/13 z dnia 19.12.2013r.

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/180/13

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna Woda w latach 2014 – 2018”

MZGKiM

W. Szopińska

Stwierdzenie nieważności przez Wojewodę Pomorskiego (zawiadomienie o wszczęciu postępowania) z dnia 15.01.2014r

Utraciła moc uchwałą Nr. XXVIII/197/14 z dnia 3 lutego 2014r.

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/181/13

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Woda w 2014 roku”

J. Gołębiewska

 

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/182/13

Zbycia nieruchomości gruntowej

A. Rekowska

Inf.dod: zbyce działki gminnej przy ul.Wrzosowej na rzecz Mirosławy i józefa Szcyzgielskich.

 

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/183/13

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2014-2019

B. Kropidłowska

 

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/184/13

Uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2014 rok

B. Kropidłowska

 

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/185/13

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego na wykonanie ulepszenia nawierzchni drogi powiatowej nr 2722 G metodą slurry seal

B. Kropidłowska

 

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/186/13

Zmian uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2013

B. Kropidłowska

 

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/187/13

Wyrażenia zgody na poszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Burmistrz

Z-ca Burmistrza

Traci moc uchwała Nr. XXVI/179/13 z dnia 12 grudnia 2013r.

Utraciła moc uchwałą Nr. XXIX/199/14 z dnia 7 marca 2014r.

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/188/14

Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywiania.

B. Gliniecka

 

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/189/14

Wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020.

B. Gliniecka

 

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/190/14

Określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo śniadania rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” na lata 2014- 2020.

B. Gliniecka

 

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/191/14

Upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

B. Gliniecka

 

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/192/14

Statutu Gminy Czarna Woda.

Sekretarz

Traci moc uchwała Nr. III/20.02 z dnia 9 grudnia 2002r.

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/193/14

O zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.

M. Filas- Beling

Dyr. Szkoły

Dyr. Przedszkola

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr. XXIV/162/13 z dnia 2 września 2013r. (tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć- szczególnie świetlica z 45 min na 60 min.)

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/194/14

Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/195/14

Przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/196/14

Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

MZGKiM

B. Szramka

W uchwale Nr. XVI/1-3/12 z dnia 28 maja 2012r. uchyla się §2 (dotyczy dopłaty z budżetu Gminy do 1m3 odprowadzonych ścieków dla I grupy taryfowej w wys. 2,10 netto- uchwała Nr. XX/129/13 z dnia 17 grudnia 2912r. W wys. 0,50 netto.

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/197/14

,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna Woda w latach 2014- 2018”

W. Szopińska

MZGKiM

Traci moc uchwała Nr. XXVII/180/13 z dnia 19 grudnia 2013r.

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/198/14

Udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację ”Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci” w 2014 roku.

B. Kropidłowska

M. Narloch

 

XXIX/

7.03.14r.

XXIX/199/14

Wyrażania zgody na poszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Burmistrz

Z-ca Burmistrza

Traci moc uchwała Nr. XXVII/187/13 z dnia 19 grudnia 2013r.

XXX/

31.03.2014r.

XXX/200/14

Określania ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Woda na 2014r”.

B. Szramka

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/201/14

Wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Czarna Woda.

B. Szramka

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/202/14

Zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2013rok.

MZGKiM

B. Kropidłowska

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/203/14

Zwolnienie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Czarna Woda.

MZGKiM

B. Kropidłowska

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/204/14

Wyrażania zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat oraz wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

A. Rekowska

A. Wegner

Inf.dod:umieszczenie tablic reklamowych BSO/Zblewo Bank

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/205/14

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

A. Rekowska

A. Wegner

Inf.dod:wykup działki przez Gminę od Edwarda Ossowskiego- pod droge Leśna

Utraciła moc uchwałą Nr. XXXI/215/14 z dnia 26 maja 2014r.

XXX/

31.03.2014r.

XXX/206/14

Sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych.

A. Rekowska

A. Wegner

Inf.dod:sprzedaż nieruchomości stanowi własność Gminy( na wniosek Steico)

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/207/14

Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Woda, w części obejmującej sołectwa Lubiki i huta Kalna.

W. Szopińska

Zmiany do uchwały Nr XXVIII/180/97 z dnia 8 sierpnia 1997r.

XXX/

31.03.2014r.

XXX/208/14

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie.

Dyr. Biblioteki

B. Kropidłowska

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/209/14

Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2014- 2019.

B. Kropidłowska

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/210/14

Zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2014 rok.

B. Kropidłowska

 

XXX/

23.03.2014r.

XXX/211/14

Wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Czarna Woda środków stanowiących fundusz sołecki.

B. Kropidłowska

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/212/14

Wyrażania zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat oraz wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu.

A. Jędrzejewska

 

Inf.dod:dzierzawa pomieszczeń przez BS/ o Bank

XXX/

31.03.2014r.

 

 

 

 

 

 

XXX/213/14

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany granic okręgów wyborczych na obszarze  Gminy Czarna Woda ustalonym uchwałą Nr XVIII/116/12 z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Czarna Woda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

 

R. Sikora

Inf.dod:dotyczy opkregu 5 i 6 ul.Polna u Piotra Sztormowskiego

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzono zmiany w uchwale Nr XVIII/116/12 z dnia 19 września 2012r.

XXXI/

26.05.2014r.

XXXI/214/14

Zmiana budżetu Gminy Czarna Woda na 2014r.

B.Kropidłowska

 

XXX/

26.05.2014r.

XXXI/215/14

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

A.Wegner

Inf.dod:wykupienie gruntu pod droge Lesną od Edwarda Ossowskiego.

Traci moc uchwała Nr. XXX/205/14 z dnia 21.03.2014r.

XXXI/

26.05.2014r.

XXXI/216/14

O Zmianie uchwały w sprawie powołani Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

R.Wojdowski

Zmiany do uchwały Nr IX/57/93 z dnia 22.10.1993r.

XXXI/

26.05.14r.

XXXI/217/14

Określania tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupach dzieci 5- 6- letnich.

A.Wegner

Dyr. Przedszkola

Inf.dod:decyzją Wojewody Stwierdzono nieważność

 

Uchylona. Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały.

XXXI/

26.05.14r.

XXXI/218/14

Sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych.

A.Wegner

Inf.dod:na wniosek Steico,działka pod budowę szkoły ponadgimnazjalnej.

A. Jędrzejewska

B.Kropidłowska

B.Kropidłowska

W.Szopińska

Inf.dod: dzierżawa garaży gminnych(przy Ośr.Zdrowia)

B.Kropidłowska

Burmistrz

M.Narloch

A.Wegner

Inf.dod: działka w Hucie Kalnej wniosek-B.Sojka.

XXXII/

23.06.2014r.

 

XXXII/219/14

Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014r.

 

 

XXXII/

23.06.2014r.

XXXII/220/14

Zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2014 rok.

 

 

XXXII

23.06.2014r.

XXXII/221/14

Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2014- 2019.

 

 

XXXII

23.06.2014r.

XXXII/222/14

Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

 

 

XXXII

23.06.2014r.

 

XXXII/223/14

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2013 rok.

 

 

XXXII

23.06.2014r.

XXXII/224/14

Udzielenia absolutorium dla Burmistrza Czarnej Wody z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

 

 

XXXII

23.06.2014r.

XXXII/225/14

Sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych.

 

 

XXXIII

30.09.2014r.

XXXIII/226/14

Nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie.

 

 

XXXIII

30.09.2014r.

XXXIII/227/14

Zmianie uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą ,,MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,, i nadania jej statutu.

 

 

XXXIII

30.09.2014r.

XXXIII/228/14

Zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2014 rok.

 

 

XXXIII

30.09.2014r.

XXXIII/229/14

Zmiany wieloletniej Prognozy Gminy Czarna Woda na lata 2014- 2019.

 

 

XXXIV

3.11.2014r

XXXIV/230/14

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Czarna Woda, obręb Czarna Woda

 

 

XXXIV

3.11.2014r.

XXXIV/231/14

Zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2014 rok.

 

 

XXXIV

3.11.2014r.

XXXIV/232/14

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Czarna Woda na 2015r.

 

 

XXXIV

3.11.2014r.

XXXIV/233/14

Podatku od środków transportowych na 2015 rok w Gminie Czarna Woda

 

 

XXXIV

3.11.2014r.

XXXIV/234/14

,,Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Woda w 2015 roku’’

 

 

XXXIV

3.11.2014r.

XXXIV.235/14

Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej.

 

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..