2014-12-30

VI KADENCJA 2010-2014

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I / 02.12.2010r.

I/1/10

Przyjęcia „Regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie”

M. Narloch

 

I / 02.12.2010r.

I/2/10

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

Wybrano Sebastiana Schmidta

I / 02.12.2010r.

I/3/10

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

Wybrano Adama Gradowskiego

II / 10.12.2010r.

II/4/10

Wyboru Komisji Rozwoju Gminy, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

II / 10.12.2010r.

II/5/10

Wyboru Komisji Edukacji, Sportu i Kultury oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

II / 10.12.2010r.

II/6/10

Wyboru komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

II / 10.12.2010r.

II/7/10

Wyboru Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

II / 10.12.2010r.

II/8/10

Wyboru komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

II / 10.12.2010r.

II/9/10

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Czarna Woda

M. Filas-Beling

Traci moc uchwała XIII/115/08 z 26.06.08

Utraciła moc uchwałą Nr II/9/14 z dnia 8.12.2014r.

III / 29.12.2010r.

III/10/10

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2010

B. Kropidłowska

B. Meca

 

III / 29.12.2010r.

III/11/10

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

A. Rekowska

Inf.dod: ,,Wega’’

 

III / 29.12.2010r.

III/12/10

Przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

III / 29.12.2010r.

III/13/10

Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

IV / 17.02.2011r.

IV/14/11

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2011 roku”

J. Gołębiewska

 

IV / 17.02.2011r.

IV/15/11

Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011 – 2019

B. Kropidłowska

Zmiana X/59/11 z 26.10.11

IV / 17.02.2011r.

IV/16/11

Uchwała Budżetowa Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2011

B. Kropidłowska

 

IV / 17.02.2011r.

IV/17/11

Inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

L. Landowska

Traci moc uchwała XI/84/08 z 26.02.08

IV / 17.02.2011r.

IV/18/11

Opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, korzystanie z boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim, korzystanie z hali sportowej, za wynajem salko sportowo-konferencyjnej i językowej i wynajem domków kempingowych

A. Jędrzejewska

Traci moc uchwała XIX/127/05 z 15.02.05

IV / 17.02.2011r.

IV/19/11

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miejska Czarna Woda z Powiatem Starogardzkim dotyczącego wspólnej realizacji „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci”

E. Kwiatkowska

 

IV / 17.02.2011r.

IV/20/11

Zatwierdzenia taryfy dla ciepła opracowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

MZGKiM

Traci moc uchwała XVII/149/09 z 25.02.09

IV / 17.02.2011r.

IV/21/11

Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Czarna Woda

M. Narloch
Przewodniczący Rady Miejskiej

 

V / 28.03.2011r.

V/22/11

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2010 rok

B. Kropidłowska

MZGKiM

 

V / 28.03.2011r.

V/23/11

Zwolnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Kropidłowska

MZGKiM

 

 

V / 28.03.2011r.

V/24/11

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie za rok 2010

B. Kropidłowska

J. Gwizdała

 

V / 28.03.2011r.

V/25/11

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

B. Kropidłowska

 

V / 28.03.2011r.

V/26/11

Wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się i uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

B. Szramka

 

V / 28.03.2011r.

V/27/11

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku

B. Kropidłowska

 

V / 28.03.2011r.

V/28/11

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na budowę drogi powiatowej nr 2766G – ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

Burmistrz

Zmiany X/61/11 z 26.10.11, uchylająca XXVI/227/10 z 29.09.10

V / 28.03.2011r.

V/29/11

Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych nr 22, nr 50 i nr 508

M. Narloch
R. Sikora
Burmistrz

W. Szopińska

Inf.dod: Związek Modern. Dróg Krajowych

Zmiana do uchwały X/86/99 z 30.07.99. Zmiana dotycząca Burmistrza

VI / 16.05.2011r.

VI/30/11

Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

MZGKiM

B. Szramka

Przedłużona uchwałą XVI/103/12 z 28.05.12

VI / 16.05.2011r.

VI/31/11

Ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Czarna Woda będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży służbowej

B. Kropidłowska

 

VI / 16.05.2011r.

VI/32/11

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2011

B. Kropidłowska

 

VI / 16.05.2011r.

VI/33/11

Zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Szramka

 

VI / 16.05.2011r.

VI/34/11

O zmianie uchwały Nr X/73/07 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2008 – 2011

B. Szramka

 

VII / 29.06.2011r.

VII/35/11

Ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie

A. Rekowska

Traci moc uchwała XXII/193/09 z 17.12.09

VII / 29.06.2011r.

VII/36/11

Szczegółowych zasad udzielania i rozliczenia dotacji niepublicznym przedszkolom, przedszkolom specjalnym oraz zespołom wychowania przedszkolnego i punktom przedszkolnym na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

A. Rekowska

B. Kropidłowska

 

VII / 29.06.2011r.

VII/37/11

Wyrażenia zgody na wynajem garaży na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

W. Szopińska

 

VII / 29.06.2011r.

VII/38/11

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

B. Szramka

 

VII / 29.06.2011r.

VII/39/11

Uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

B. Szramka

 

VII / 29.06.2011r.

VII/40/11

Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

B. Gliniecka

 

VII / 29.06.2011r.

VII/41/11

Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Czarna Woda

B. Gliniecka

 

VII / 29.06.2011r.

VII/42/11

Powołania zespołu, który na sesji Rady Miejskiej przedstawi swoją opinię i zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

R. Sikora

 

VII / 29.06.2011r.

VII/43/11

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2010 rok

B. Kropidłowska

 

VII / 29.06.2011r.

VII/44/11

Udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Czarna Woda z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

M. Narloch

 

VII / 29.06.2011r.

VII/45/11

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2011

B. Kropidłowska

 

VII / 29.06.2011r.

VII/46/11

Zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Czarna Woda”

Z. Baczyńska

Zmiana XV/126/08 z 21.10.08 i XVI/142/11 z 18.12.11

VII / 29.06.2011r.

VII/47/11

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011 – 2019

B. Kropidłowska

Zmiany IV/15/11 z 17.02.11

VIII / 01.08.2011r.

VIII/48/11

Wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie projektu systemowego pn. „Indywidualizacja szansa na sukces” finansowanego ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

B. Kropidłowska

B. Meca

A. Rekowska

ZSP

 

VIII / 01.08.2011r.

VIII/49/11

Zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Uwierz w siebie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2011 – 2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Kropidłowska

B. Gliniecka

 

IX / 10.10.2011r.

IX/50/11

Uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Czarna Woda”

W. Szopińska

Zmiana XXI/180/00 z 12.10.00

IX / 10.10.2011r.

IX/51/11

Podatku od środków transportowych na 012 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

IX / 10.10.2011r.

IX/52/11

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2012 rok

S. Freitag

 

IX / 10.10.2011r.

IX/53/11

Określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

S. Freitag

Traci moc uchwała XXIV/167/05 z 29.11.05

IX / 10.10.2011r.

IX/54/11

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2011

B. Kropidłowska

 

IX / 10.10.2011r.

IX/55/11

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011 – 2019

B. Kropidłowska

Zmiany IV/15/11 z 17.02.11 i VII/47/11 z 29.06.11

IX / 10.10.2011r.

IX/56/11

Wieloletniego programu i trybu współpracy Gminy Miejskiej Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

A. Jędrzejewska

 

IX / 10.10.2011r.

IX/57/11

Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2012 – 2015

R. Sikora

Uchylona uchwałą X/62/11 z 26.11.11

IX / 10.10.2011r.

IX/58/11

Zmiany uchwały w sprawie „Planu Odnowy Miejscowości Czarna Woda na lata 2008 – 2015”

Z. Baczyńska

Zmiany XV/126/08 z 21.10.08 i zmiany wprowadzone uchwałami XVI/142/08 z 18.12.08 i VII/46/11 z 29.06.11

X / 26.10.2011r.

X/59/11

Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011 – 2019

B. Kropidłowska

Zmiany IV/15/11 z 17.02.11, VII/47/11 z 29.06.11 i IX/55/11 z 10.10.11

X / 26.10.2011r.

X/60/11

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2011

B. Kropidłowska

 

X / 26.10.2011r.

X/61/11

Zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na budowę drogi powiatowej nr 2766G – ulicy Sosnowej w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

Zmiana w uchwale V/28/11 z 28.03.11

X / 26.10.2011r.

X/62/11

Uchylenia uchwały Nr IX/57/11 z dnia 10 października 2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2012 – 2015

R. Sikora

Uchylona uchwała IX/57/11 z 10.11.11

X / 26.10.2011r.

X/63/11

Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2012 – 2015

R. Sikora

 

XI / 01.12.2011r.

XI/64/11

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2012 roku”

J. Gołębiewska

 

XI / 01.12.2011r.

XI/65/11

Sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych

A. Rekowska

Inf.dod: przy piekarni (3 działki)

 

XI / 01.12.2011r.

XI/66/11

Wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

A. Rekowska

 

XI / 01.12.2011r.

XI/67/11

Opłat za wynajem sali okolicznościowej mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

A. Jędrzejewska

 

XI / 01.12.2011r.

XI/68/11

Wystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda ze Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „Bory Tucholskie”

A. Jędrzejewska

 

XI / 01.12.2011r.

XI/69/11

Wystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda ze Stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk”

A. Jędrzejewska

 

XI / 01.12.2011r.

XI/70/11

O zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

S. Freitag

Zmiany XXI/187/09 z 24.09.09 i IX/65/07 z 14.11.07

XII / 19.12.2011r.

XII/71/11

Przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Czarna Woda będącej udziałowcem Zakładów Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp.z o.o. Na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 oraz Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Czarna Woda będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021

B. Szramka

 

XII / 19.12.2011r.

XII/72/11

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2012 – 2019

B. Kropidłowska

Uchylająca IV/15/11 z 17.02.11 i zmiana VII/47/11 z 29.06.11, IX/55/11 z 10.10.11 i X/59/11 z 26.10.11

XII / 19.12.2011r.

XII/73/11

Uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2012 rok

B. Kropidłowska

 

XII / 19.12.2011r.

XII/74/11

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2011

B. Kropidłowska

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/75/12

Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej

A. Rekowska

Inf.dod: służebnośc gruntowa wokół pawilonu GS

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/76/12

Wyrażenia zgody na zastosowanie, innej niż określonej w ustawie, stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

A. Rekowska

Inf.dod: wykup gruntu Pawilon GS

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/77/12

Przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

Uchylona XIV/96/12 z 28.03.12

XIII / 27.02.2012r.

XIII/78/12

Przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/79/12

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miejską Czarna Woda z Powiatem Starogardzkim dotyczącego wspólnej realizacji „Powiatowego Programu profilaktyki wad postawy u dzieci”

E. Kwiatkowska

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/80/12

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miejską Czarna Woda z Powiatem Starogardzkim dotyczącego wspólnej realizacji „Samorządowego programu profilaktyki i szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy”

E. Kwiatkowska

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/81/12

Zamiaru przystąpienia Gminy Miejskiej Czarna Woda do związku międzygminnego, którego zadaniem będzie gospodarka odpadami komunalnymi

Ł. Łangowski

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/82/12

Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Czarna Woda w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kamionna

R. Sikora

Konsultacje przeprowadzone:

28.02.2014- Huta Kalna

7.03.2012- Lubiki

20.03.2012- Czarna Woda

XIII / 27.02.2012r.

XIII/83/12

Określenia zasad i trybu przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Czarna Woda dotyczących zmiany granic miejscowości Czarna Woda o statusie miasta, wyłączenia Lubik, Lubik Małych, Huty Kalnej, Podlesia i Kamionnej z miasta i zmiany nazw rodzajowych tych jednostek na wsie i osady oraz zmiany statusu Gminy Miejskiej Czarna Woda z gminy miejskiej na gminę miejsko - wiejską

R. Sikora

 

XIII / 27.02.2012r.

XIII/84/12

Wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miejską Czarna Woda projektu pt. „Aktywna Jesień Życia” złożonego na konkurs nr 01/POKL/9.5/2011, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ł. Łangowski

J. Gwizdała

B. Kropidłowska

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/85/12

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2011 rok

MZGKiM

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/86/12

Zwolnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda

MZGKiM

B. Kropidłowska

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/87/12

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie

J. Gwizdała

B. Meca

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/88/12

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

B. Kropidłowska

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/89/12

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

B. Kropidłowska

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/90/12

Określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2012 rok”

B. Szramka

Traci moc uchwała XXVI/238/10 z 29.09.10

XIV / 28.03.2012r.

XIV/91/12

O zmianie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda”

B. Szramka

Ł. Łangowski

Zmiana XXVII/199/06 z 28.03.06, X/75/07 z 27.12.07. Stwierdzenie nieważności przez Wojewodę

XIV / 28.03.2012r.

XIV/92/12

Przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2032 (aktualizacja)”

B. Szramka

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/93/12

Wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości

R. Sikora

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/94/12

Wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości na terenie Miasta Czarna Woda

R. Sikora

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/95/12

Wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Czarna Woda oraz o zmianę statusu gminy z gminy miejskiej na gminę miejsko – wiejską

R. Sikora

 

XIV / 28.03.2012r.

XIV/96/12

Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

Traci moc uchwała XIII/77/12 z 27.02.12

XV / 24.04.2012r.

XV/97/12

Utworzenia związku gmin pod nazwą Związek Gmin Wierzyca

Ł. Łangowski

 

XV / 24.04.2012r.

XV/98/12

Przyjęcia statutu związku gmin pod nazwą Związek Gmin Wierzyca

Ł. Łangowski

Uchylona XVIII/118/12 z 19.09.12

XV / 24.04.2012r.

XV/99/12

O zmianie uchwały w sprawie określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

L. Landowska

 

XV / 24.04.2012r.

XV/100/12

O zmianie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rozwoju Gminy, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XV / 24.04.2012r.

XV/101/12

Zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Szramka

 

XV / 24.04.2012r.

XV/102/12

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

B. Kropidłowska

 

XVI / 28.05.2012r.

XVI/103/12

Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

MZGKiM

B. Szramka

Przedłuża się uchwałę VI/30/11 z 16.05.2011r.

Wprowadza sie zmiany uchwałą Nr. XX/129/12 z dnia 17.02.2012r. Uchylenie dopłaty dotyczącej również p/w uchwały.

XVI / 28.05.2012r.

XVI/104/12

Wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku Przychodni Zdrowia wraz z wyposażeniem w Czarnej Wodzie przy ul. Okrężnej 10 na okres 5 lat

A. Rekowska

 

XVI / 28.05.2012r.

XVI/105/12

O zmianie uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej – Ognisko Muzyczne w Czarnej Wodzie

Z. Baczyńska

 

XVI / 28.05.2012r.

XVI/106/12

W sprawie ustalenia maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego

MOPS

D. Ossowska

 

XVI / 28.05.2012r.

XVI/107/12

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2012 – 2019

B. Kropidłowska

 

XVI / 28.05.2012r.

XVI/108/12

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

B. Kropidłowska

 

XVI / 28.05.2012r.

XVI/109/12

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku

B. Kropidłowska

 

XVII / 19.06.2012r.

XVII/110/12

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2011 rok

B. Kropidłowska

 

XVII / 19.06.2012r.

XVII/111/12

Udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Czarna Woda z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

M. Narloch

 

XVII / 19.06.2012r.

XVII/112/12

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2012 – 2019

B. Kropidłowska

 

XVII / 19.06.2012r.

XVII/113/12

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

B. Kropidłowska

 

XVII / 19.06.2012r.

XVII/114/12

O zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Czarna Woda w latach 2009 – 2013”

MZGKiM

I. Oksentowicz
S. Błociński
W. Szopińska

Zmiana XV/122/08 z 21.10.08

XVII / 19.06.2012r.

XVII/115/12

Zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Czarna Woda a Gmina Miejską Starogard Gdański w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Starogard Gdański przez Gminę Miejską Czarna Woda kwestii uregulowania szczegółów realizacji zadania własnego polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk (regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lesie) i unieszkodliwienia odpadów komunalnych

Ł. Łangowski

Utraciła moc uchwała XXVI/234/10 z 29.09.10

XVIII / 19.09.2012r.

XVIII/116/12

Podziału Gminy Miejskiej Czarna Woda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Sikora

Inf.dod: dotyczy okręgu 5 i 6 ul. Polna

Zmieniona uchwałą Nr XXX/213/14 z dnia 31.03.2014r.

XVIII / 19.09.2012r.

XVIII/117/12

Podziału Gminy Miejskiej Czarna Woda na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendów na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda

R. Sikora

 

XVIII / 19.09.2012r.

XVIII/118/12

Przyjęcia statutu związku gmin pod nazwą Związek Gmin Wierzyca

Ł. Łangowski

Uchyla się uchwałę XV/98/12 z 24.04.12

XVIII / 19.09.2012r.

XVIII/119/12

Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wodzie

R. Muszyński

B. Kropidłowska

 

XVIII / 19.09.2012r.

XVIII/120/12

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

B. Kropidłowska

 

XIX / 29.10.2012r.

XIX/121/12

Podatku od środków transportowych na 2013 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

XIX / 29.10.2012r.

XIX/122/12

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2013 rok

S. Freitag

 

XIX / 29.10.2012r.

XIX/123/12

Określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

S. Freitag

 

XIX / 29.10.2012r.

XIX/124/12

O zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie

M. Wróbel
Z. Baczyńska

 

XIX / 29.10.2012r.

XIX/125/12

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

B. Kropidłowska

 

XIX / 29.10.2012r.

XIX/126/12

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

W. Szopińska

Wykup działki przez Gminę od A. Krajnik (Szyszkowiec) ,na której wybudowana została przepompownia ścieków komunalnych.

XX / 17.12.2012r.

XX/127/12

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2013 roku”

J. Gołębiewska

 

XX / 17.12.2012r.

XX/128/12

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda

B. Szramka

Uchwała XXVII/199/06 traci moc

XX / 17.12.2012r.

XX/129/12

O zmianie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

MZGKiM
B. Szramka

Zmiany XVI/103/12 z 28.05.12

XX / 17.12.2012r.

XX/130/12

O zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych oraz sołtysów sołectwa Lubiki i Huty Kalnej

M. Narloch

Zmiany XI/87/08 z 26.02.08

XX / 17.12.2012r.

XX/131/12

W sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012

B. Kropidłowska

 

XX / 17.12.2012r.

XX/132/12

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2013 – 2019

B. Kropidłowska

Dokonano zmian uchwałą Nr. XXII/151/13 z dnia 26.03.2013r i uchwałą Nr. XXIII/160/13 z dnia 24.06.2013r. Dokonano zmian uchwałą Nr. XXV/178/13 z dnia 28 października 2013r.

XX / 17.12.2012r.

XX/133/12

Uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2013 rok

B. Kropidłowska

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/134/13

Wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miejską Czarna Woda projektu pt. „Aktywna Jesień Życia II” złożonego na konkurs nr 01/POKL/9.5/2012, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

J. Gwizdała

B. Kropidłowska

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/135/13

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

MZGKiM
B. Szramka

Obowiązuje od 1.03.2013r. do 28.02.2014r. Przedłużona uchwałą Nr. XXVIII/196/14 z dnia 3 lutego 2014r.

XXI / 28.01.2013r.

XXI/136/13

przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/137/13

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/138/13

wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

B. Szramka

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/139/13

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci” w 2013 roku

R. Sikora
B. Kropidłowska

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/140/13

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku

B. Kropidłowska

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/141/13

zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2013 rok

B. Kropidłowska

 

XXI / 28.01.2013r.

XXI/142/13

sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej

W. Szopińska

Inf.dod: działka nr 79/6 pow. 10,5687 ha wykup-Steico

Wniosek firmy „Steico” o zakup działki w całości na cele inwestycyjne (rozwój zakładu w Czarnej Wodzie)

XXI / 28.01.2013r.

XXI/143/13

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

R. Sikora

Inf.dod: umieszczenie tablic informacyjnych-reklamowych

Uchwała dotyczy umieszczenia przez firmy tablic informacyjno- reklamowych.

XXII / 26.03.2013r.

XXII/144/13

zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2013

B. Kropidłowska

 

XXII / 26.03.2013r.

XXII/145/13

określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2013 rok”

B. Szramka

 

XXII / 26.03.2013r.

XXII/146/13

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie za 2012 rok

B. Kropidłowska
B. Meca
J. Gwizdała

 

XXII / 26.03.2013r.

XXII/147/13

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowanego oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2012 rok

I. Oksentowicz
B. Kropidłowska

 

XXII / 26.03.2013r.

XXII/148/13

zwolnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda

I. Oksentowicz
B. Kropidłowska

 

XXII / 26.03.2013r.

XXII/149/13

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki

B. Kropidłowska

 

XXII / 26.03.2013r.

XXII/150/13

Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Miejskiej Czarna Woda na lata 2012 - 2015

B. Gliniecka

 

XXII / 26.03.2013r.

XXII/151/13

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2013 - 2019

B. Kropidłowska

zmiany do uchwały XX/132/12 z 17.12.12

XXII / 26.03.2013r.

XXII/152/13

zaopiniowania projektu planu aglomeracji Czersk

B. Szramka

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/153/13

wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu

A. Jędrzejewska

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/154/13

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

R. Sikora
A. Jędrzejewska

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/155/13

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

L. Landowska
B. Kropidłowska

zmiana w uchwale XXX/222/06 z 07.09.06

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/156/13

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2012 rok

B. Kropidłowska

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/157/13

udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Czarna Woda z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

B. Kropidłowska

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/158/13

powołania reprezentantów Gminy Miejskiej Czarna Woda do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”

Z. Baczyńska

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/159/13

zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2013

B. Kropidłowska

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/160/13

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2013 - 2019

B. Kropidłowska

 

XXIII / 24.06.2013r.

XXIII/161/13

podjęcia czynności w celu ustanowienia w Starogardzie Gdańskim ośrodka egzaminacyjnego kandydatów na kierowców

M. Narloch
Burmistrz

Wysłano z pismem przewodnim do Zarządu Powiatu

XXIV / 02.09.2013r.

XXIV/162/13

Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin

M. Filas-Beling
B. Kropidłowska
Dyrektor Szkoły
B. Meca

Traci moc uchwała XIX/170/09 z 26.06.2009r. Wprowadza się zmiany uchwałą Nr. XXVIII/193.14 z dnia 3 lutego 2014r. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć (Świetlica 45- na 60 min.)

XXIV / 02.09.2013r.

XXIV/163/13

Wyrażenia zgody na realizację przez Przedszkole Publiczne w Czarnej Wodzie projektu pod nazwą „Ola i Krzyś to przedszkolacy od dziś” złożonego na konkurs numer 02/POKL/9.1.1/2012 – VI runda, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

M. Wróbel
B. Kropidłowska

 

XXIV / 02.09.2013r.

XXIV/164/13

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda, obręb Czarna Woda

W. Szopińska

 

XXIV / 02.09.2013r.

XXIV/165/13

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Rekowska

Inf.dod: wykup części gruntu pod drogę ul.Poprzeczna od Stanisława Rafińskiego

 

XXIV / 02.09.2013r.

XXIV/166/13

Zmian uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2013

B. Kropidłowska

 

XXIV / 02.09.2013r.

XXIV/167/13

Przekazania dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska
M. Filas-Beling

 

XXIV / 02.09.2013r.

XXIV/168/13

Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

W. Szopińska

R. Sikora

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/169/13

Pozbawienia statusu pomnika przyrody

Z. Baczyńska

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/170/13

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Czarna Woda na 2014 rok

S. Freitag

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/171/13

Podatku od środków transportowych na 2014 rok w Gminie Miejskiej Czarna Woda

S. Freitag

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/172/13

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Rekowska

Inf.dod: Nabycie przez Gmine gruntu pod drogę-Szyszkowiec od B.J.Fierek Cz. Woda

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/173/13

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu

A. Rekowska

Inf.dod: dzierżawa części działki ,,Wega’’

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/174/13

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

A. Rekowska

Inf.dod: dzierżawa łąki za zakładem-p. Tadeusz Klaman

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/175/13

Ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie

A. Rekowska
B. Kropidłowska
M. Wróbel

Traci moc VII/35/11 z 29.06.11

XXV / 28.10.2013r.

XXV/176/13

Zawarcia porozumienia o powierzenie Gminie Kaliska realizacji zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Miejskiej Czarna Woda (osób z zaburzeniami psychicznymi) opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach

B. Gliniecka

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/177/13

Zmian uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2013

B. Kropidłowska

 

XXV / 28.10.2013r.

XXV/178/13

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2013-2019

B. Kropidłowska

Zmiany w uchwale Nr. XX/132/12 z dnia 17 grudnia 2012r.

XXVI / 12.12.2013r.

XXVI/179/13

Wyrażenia zgody na poszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Burmistrz

Z- ca Burmistrza

Utraciła moc uchwałą Nr. XXVI/187/13 z dnia 19.12.2013r.

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/180/13

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna Woda w latach 2014 – 2018”

MZGKiM

W. Szopińska

Stwierdzenie nieważności przez Wojewodę Pomorskiego (zawiadomienie o wszczęciu postępowania) z dnia 15.01.2014r

Utraciła moc uchwałą Nr. XXVIII/197/14 z dnia 3 lutego 2014r.

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/181/13

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Woda w 2014 roku”

J. Gołębiewska

 

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/182/13

Zbycia nieruchomości gruntowej

A. Rekowska

Inf.dod: zbyce działki gminnej przy ul.Wrzosowej na rzecz Mirosławy i józefa Szcyzgielskich.

 

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/183/13

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2014-2019

B. Kropidłowska

 

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/184/13

Uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2014 rok

B. Kropidłowska

 

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/185/13

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego na wykonanie ulepszenia nawierzchni drogi powiatowej nr 2722 G metodą slurry seal

B. Kropidłowska

 

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/186/13

Zmian uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2013

B. Kropidłowska

 

XXVII / 19.12.2013r.

XXVII/187/13

Wyrażenia zgody na poszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Burmistrz

Z-ca Burmistrza

Traci moc uchwała Nr. XXVI/179/13 z dnia 12 grudnia 2013r.

Utraciła moc uchwałą Nr. XXIX/199/14 z dnia 7 marca 2014r.

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/188/14

Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywiania.

B. Gliniecka

 

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/189/14

Wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020.

B. Gliniecka

 

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/190/14

Określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo śniadania rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” na lata 2014- 2020.

B. Gliniecka

 

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/191/14

Upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

B. Gliniecka

 

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/192/14

Statutu Gminy Czarna Woda.

Sekretarz

Traci moc uchwała Nr. III/20.02 z dnia 9 grudnia 2002r.

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/193/14

O zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.

M. Filas- Beling

Dyr. Szkoły

Dyr. Przedszkola

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr. XXIV/162/13 z dnia 2 września 2013r. (tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć- szczególnie świetlica z 45 min na 60 min.)

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/194/14

Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/195/14

Przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/196/14

Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

MZGKiM

B. Szramka

W uchwale Nr. XVI/1-3/12 z dnia 28 maja 2012r. uchyla się §2 (dotyczy dopłaty z budżetu Gminy do 1m3 odprowadzonych ścieków dla I grupy taryfowej w wys. 2,10 netto- uchwała Nr. XX/129/13 z dnia 17 grudnia 2912r. W wys. 0,50 netto.

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/197/14

,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna Woda w latach 2014- 2018”

W. Szopińska

MZGKiM

Traci moc uchwała Nr. XXVII/180/13 z dnia 19 grudnia 2013r.

XXVIII /

3.02.2014r.

XXVIII/198/14

Udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację ”Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci” w 2014 roku.

B. Kropidłowska

M. Narloch

 

XXIX/

7.03.14r.

XXIX/199/14

Wyrażania zgody na poszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Burmistrz

Z-ca Burmistrza

Traci moc uchwała Nr. XXVII/187/13 z dnia 19 grudnia 2013r.

XXX/

31.03.2014r.

XXX/200/14

Określania ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Woda na 2014r”.

B. Szramka

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/201/14

Wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Czarna Woda.

B. Szramka

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/202/14

Zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2013rok.

MZGKiM

B. Kropidłowska

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/203/14

Zwolnienie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Czarna Woda.

MZGKiM

B. Kropidłowska

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/204/14

Wyrażania zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat oraz wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

A. Rekowska

A. Wegner

Inf.dod:umieszczenie tablic reklamowych BSO/Zblewo Bank

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/205/14

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

A. Rekowska

A. Wegner

Inf.dod:wykup działki przez Gminę od Edwarda Ossowskiego- pod droge Leśna

Utraciła moc uchwałą Nr. XXXI/215/14 z dnia 26 maja 2014r.

XXX/

31.03.2014r.

XXX/206/14

Sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych.

A. Rekowska

A. Wegner

Inf.dod:sprzedaż nieruchomości stanowi własność Gminy( na wniosek Steico)

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/207/14

Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Woda, w części obejmującej sołectwa Lubiki i huta Kalna.

W. Szopińska

Zmiany do uchwały Nr XXVIII/180/97 z dnia 8 sierpnia 1997r.

XXX/

31.03.2014r.

XXX/208/14

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie.

Dyr. Biblioteki

B. Kropidłowska

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/209/14

Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2014- 2019.

B. Kropidłowska

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/210/14

Zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2014 rok.

B. Kropidłowska

 

XXX/

23.03.2014r.

XXX/211/14

Wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Czarna Woda środków stanowiących fundusz sołecki.

B. Kropidłowska

 

XXX/

31.03.2014r.

XXX/212/14

Wyrażania zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat oraz wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu.

A. Jędrzejewska

 

Inf.dod:dzierzawa pomieszczeń przez BS/ o Bank

XXX/

31.03.2014r.

 

 

 

 

 

 

XXX/213/14

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany granic okręgów wyborczych na obszarze  Gminy Czarna Woda ustalonym uchwałą Nr XVIII/116/12 z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Czarna Woda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

 

R. Sikora

Inf.dod:dotyczy opkregu 5 i 6 ul.Polna u Piotra Sztormowskiego

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzono zmiany w uchwale Nr XVIII/116/12 z dnia 19 września 2012r.

XXXI/

26.05.2014r.

XXXI/214/14

Zmiana budżetu Gminy Czarna Woda na 2014r.

B.Kropidłowska

 

XXX/

26.05.2014r.

XXXI/215/14

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

A.Wegner

Inf.dod:wykupienie gruntu pod droge Lesną od Edwarda Ossowskiego.

Traci moc uchwała Nr. XXX/205/14 z dnia 21.03.2014r.

XXXI/

26.05.2014r.

XXXI/216/14

O Zmianie uchwały w sprawie powołani Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

R.Wojdowski

Zmiany do uchwały Nr IX/57/93 z dnia 22.10.1993r.

XXXI/

26.05.14r.

XXXI/217/14

Określania tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupach dzieci 5- 6- letnich.

A.Wegner

Dyr. Przedszkola

Inf.dod:decyzją Wojewody Stwierdzono nieważność

 

Uchylona. Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały.

XXXI/

26.05.14r.

XXXI/218/14

Sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych.

A.Wegner

Inf.dod:na wniosek Steico,działka pod budowę szkoły ponadgimnazjalnej.

A. Jędrzejewska

B.Kropidłowska

B.Kropidłowska

W.Szopińska

Inf.dod: dzierżawa garaży gminnych(przy Ośr.Zdrowia)

B.Kropidłowska

Burmistrz

M.Narloch

A.Wegner

Inf.dod: działka w Hucie Kalnej wniosek-B.Sojka.

XXXII/

23.06.2014r.

 

XXXII/219/14

Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014r.

 

 

XXXII/

23.06.2014r.

XXXII/220/14

Zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2014 rok.

 

 

XXXII

23.06.2014r.

XXXII/221/14

Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2014- 2019.

 

 

XXXII

23.06.2014r.

XXXII/222/14

Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

 

 

XXXII

23.06.2014r.

 

XXXII/223/14

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czarna Woda za 2013 rok.

 

 

XXXII

23.06.2014r.

XXXII/224/14

Udzielenia absolutorium dla Burmistrza Czarnej Wody z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

 

 

XXXII

23.06.2014r.

XXXII/225/14

Sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych.

 

 

XXXIII

30.09.2014r.

XXXIII/226/14

Nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie.

 

 

XXXIII

30.09.2014r.

XXXIII/227/14

Zmianie uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą ,,MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,, i nadania jej statutu.

 

 

XXXIII

30.09.2014r.

XXXIII/228/14

Zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2014 rok.

 

 

XXXIII

30.09.2014r.

XXXIII/229/14

Zmiany wieloletniej Prognozy Gminy Czarna Woda na lata 2014- 2019.

 

 

XXXIV

3.11.2014r

XXXIV/230/14

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Czarna Woda, obręb Czarna Woda

 

 

XXXIV

3.11.2014r.

XXXIV/231/14

Zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2014 rok.

 

 

XXXIV

3.11.2014r.

XXXIV/232/14

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Czarna Woda na 2015r.

 

 

XXXIV

3.11.2014r.

XXXIV/233/14

Podatku od środków transportowych na 2015 rok w Gminie Czarna Woda

 

 

XXXIV

3.11.2014r.

XXXIV/234/14

,,Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Woda w 2015 roku’’

 

 

XXXIV

3.11.2014r.

XXXIV.235/14

Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej.