2014-12-30

VII KADENCJA 2014 - 2018

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I/1.12.2014 r.

I/1/14

przyjęcia „Regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie”.

M. Narloch

 

I/1.12.2014 r.

I/2/14

stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

I/1.12.2014 r.

I/3/14

stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

II/8.12.2014 r.

II/4/14

powołania Komisji Rozwoju Gminy, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

II/8.12.2014 r.

II/5/14

powołania Komisji Edukacji, Sportu i Kultury oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

II/8.12.2014 r.

II/6/14

powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

II/8.12.2014 r.

II/7/14

powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

II/8.12.2014 r.

II/8/14

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

II/8.12.2014 r.

II/9/14

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Czarna Woda.

M. Filas-Beling

Traci moc uchwała Nr II/9?10 z dnia 10.12.2010 r.

III/29.12.2014 r.

III/10/14

Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

Z .Baczyńska

 

III/29.12.2014 r.

III/11/14

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2015 - 2022.

B. Kropidłowska

Wprowadzono zmiany uchwałą  Nr V/28/15 z dnia 23 lutego 2015 r.

III/29.12.2014 r.

III/12/14

uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2015 rok.

B. Kropidłowska

 

III/29.12.2014 r.

III/13/14

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2014 rok.

B. Kropidłowska

 

IV/2.02.2015 r.

IV/14/15

określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Woda na 2015 rok".

B. Szramka

 

IV/2.02.2015 r.

IV/15/15

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

IV/2.02.2015 r.

IV/16/15

przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

IV/2.02.2015 r.

IV/17/15

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania ”Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci” w 2015 roku.

B. Kropidłowska

M. Narloch

 

IV/2.02.2015 r.

IV/18/15

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

MZGKiM

 

IV/2.02.2015 r.

IV/19/15

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na wykonanie ulepszenia nawierzchni drogi powiatowej nr 2722G metodą slurry seal.

B. Kropidłowska

 

IV/2.02.2015 r.

IV/20/15

środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

B. Kropidłowska

A. Wegner

M. Filas-Beling

Traci moc uchwała Nr IX/82/08 z dnia 26.02.2008 r. 

IV/2.02.2015 r.

IV/21/15

udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wodzie.

B. Kropidłowska

 

IV/2.02.2015 r.

IV/22/15

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2015-2022.

B. Kropidłowska

 

IV/2.02.2015 r.

IV/23/15

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2015 rok.

B. Kropidłowska

 

IV/2.02.2015 r.

IV/24/15

emisji obligacji.

B. Kropidłowska

Wprowadzono zmiany w uchwałą Nr V/29/15  z dnia 23 lutego 2015 r.

Wprowadzono zmiany w uchwałą Nr

VIII/46/15 z dnia 28.09.2015

V/23.02.2015 r.

V/25/15

inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

L. Landowska

Traci moc uchwała Nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011 r.

V/23.02.2015 r.

V/26/15

określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarna Woda.

A. Wegner

M. Wróbel

Utraciła moc uchwałą Nr XVIII/135/17 z dnia 27.02.2017 r.

V/23.02.2015 r.

V/27/15

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2015 rok.

B. Kropidłowska

 

V/23.02.2015 r.

V/28/15

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2015-2025.

B. Kropidłowska

Zmiany do uchwały Nr III/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. Zmieniona uchwałą Nr IV/22/15 z dnia 2 lutego 2015 r.

V/23.02.2015 r.

V/29/15

o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji.

B. Kropidłowska

Zmiany do uchwały Nr IV/24/15 z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniona uchwała Nr VIII/46/15 z dnia 29 września 2015 r.

V/23.02.2015 r.

V/30/15

o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 roku.

B. Kropidłowska

Zmiany do uchwały Nr XXIV/221/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r.

V/23.02.2015 r.

V/31/15

o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku.

B. Kropidłowska

Zmiany do uchwały Nr V/27/11 z dnia 28 marca 2011 r.

V/23.02.2015 r.

V/32/15

o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku.

B. Kropidłowska

Zmiany do uchwały Nr XVI/109/12 z dnia 28 maja 2012 r.

VI/30.03.2015 r.

VI/33/15

o wyrażeniu zgody na przejęcie do zasobu gminnego działek nr 47/2 i nr 47/3, obr. Lubiki.

R. Wojdowski

 

VI/30.03.2015 r.

VI/34/15

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2014 rok.

MZGKiM

 

VI/30.03.2015 r.

VI/35/15

zwolnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Czarna Woda.

B. Kropidłowska

MZGKiM

 

VI/30.03.2015 r.

VI/36/15

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

A. Wegner

 

 

VI/30.03.2015 r.

VI/37/15

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie za 2014 rok.

A Rekowska

 

VII/22.06.2015 r.

VII/38/15

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Czarna Woda, obręb Czarna Woda oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Gminy Miejskiej Czarna Woda, w części obejmującej sołectwa Lubiki

i Huta Kalna” uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 z dnia 8 sierpnia 1997 r. (Dz.Urz.Woj.Gdańskiego

z 1998 r. Nr 2 poz.4.).

W. Szopińska

Zmiany do uchwały Nr XXVIII/180/97 z dnia 8. Sierpnia 1997 r.

VII/22.06.2015 r.

VII/39/15

o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda do

kategorii dróg gminnych.

B. Kropidłowska

 

VII/22.06.2015 r.

VII/40/15

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Woda za 2014 rok.

B. Kropidłowska

 

VII/22.06.2015 r.

VII/41/15

udzielenia absolutorium dla Burmistrza Czarnej Wody z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

 

 

VII/22.06.2015 r.

VII/42/15

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2015 rok.

B. Kropidłowska

 

VII/22.06.2015 r.

VII/43/15

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2015-2025.

B. Kropidłowska

 

VII/22.06.2015 r.

VII/44/15

udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wodzie.

B. Kropidłowska

M. Filas-Beling

 

 

VIII\28.09.2015 r.

VIII/45/15

powołania zespołu, który na sesji Rady Miejskiej przedstawi swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.

R. Sikora

 

VIII\28.09.2015 r.

VIII/46/15

o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji.

B. Kropidłowska

Zmiany w uchwale Nr IV/24/15 z dnia 2 lutego 2015 r. zmienionej uchwałą Nr V/29/15 z dnia 23 lutego 2015 r.

VIII\28.09.2015 r.

VIII/47/15

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Woda, w części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna.

W. Szopińska

 

VIII\28.09.2015 r.

VIII/48/15

pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie tej części z użytkowania.

W. Szopińska

 

VIII\28.09.2015 r.

VIII/49/15

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarna Woda oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

W. Szopińska

Załącznik otrzymuje brzmienie jak w uchwale Nr XIX/140/17 z dnia 27 marca 2017 r.

VIII\28.09.2015 r.

VIII/50/15

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2015 rok.

B. Kropidłowska

 

VIII\28.09.2015 r.

VIII/51/15

udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubikach.

B. Kropidłowska

M. Filas-Beling

 

 

VIII\28.09.2015 r.

VIII/52/15

udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

M. Filas-Beling

 

 

IX\23.11.2015 r.

IX/53/15

określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

S. Freitag

Traci moc uchwała nr XIX/123/12 z dnia 29 października 2012 r.

Utraciła moc uchwałą Nr XV/109/16  z dnia 26 października 2016 r.

IX\23.11.2015 r.

IX/54/15

wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Czarna Woda na 2016 rok.

S. Freitag

 

IX\23.11.2015 r.

IX/55/15

podatku od środków transportowych na 2016 rok w Gminie Czarna Woda.

S. Freitag

 

IX\23.11.2015 r.

IX/56/15

opłaty targowej w Gminie Czarna Woda.

S. Freitag

L. Landowska

Traci moc uchwała Nr XXIV/170/05 z dnia 29 listopada 2005 r.

IX\23.11.2015 r.

IX/57/15

Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Z Baczyńska

 

IX\23.11.2015 r.

IX/58/15

wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.

R Sikora

 

IX\23.11.2015 r.

IX/59/15

sprzedaży nieruchomości gruntowej.

A. Wegner

 

 

IX\23.11.2015 r.

IX/60/15

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2015 rok.

B. Kropidłowska

 

X\21.12.2015 r.

X/61/15

"Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Woda w 2016 roku”

J. Gołębiewska

 

X\21.12.2015 r.

X/62/15

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2016-2025.

B. Kropidłowska

Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc uchwała Nr XVI/120/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.

X\21.12.2015 r.

X/63/15

uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2016 rok.

B. Kropidłowska

 

X\21.12.2015 r.

X/64/15

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2015 rok.

B. Kropidłowska

 

X\21.12.2015 r.

X/65/15

przystąpienia Gminy Czarna Woda do Pomorskiego Klastra Drzewnego „Czarna Woda”.

Burmistrz A. Gliniecki

 

XI\29.02.2016 r.

XI/66/16

określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Woda na 2016 rok".

B. Szramka

 

XI\29.02.2016 r.

XI/67/16

określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarna Woda.

B. Szramka

 

XI\29.02.2016 r.

XI/68/16

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania ”Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci” w 2016 roku.

M. Narloch

B. Kropidłowska

 

XI\29.02.2016 r.

XI/69/16

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

MZGKiM

 

XI\29.02.2016 r.

XI/70/16

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Czarna Woda.

A. Wegner

Dyr. Szkoły

Utraciła moc uchwałą Nr XVIII/134/17  z dnia 27 lutego 2017

XI\29.02.2016 r.

XI/71/16

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.

A. Wegner

 

Traci moc uchwała Nr XXVIII/193/14, wprowadzono zmiany do załącznika uchwałą Nr XIII/89/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.

XI\29.02.2016 r.

XI/72/16

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

A. Wegner

 

 

XI\29.02.2016 r.

XI/73/16

o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, korzystanie z boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim, korzystanie z hali sportowej, za wynajem salki sportowo-konferencyjnej i językowej i wynajem domków kempingowych.

W. Szopińska

 

XI\29.02.2016 r.

XI/74/16

wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.

R. Sikora

 

XI\29.02.2016 r.

XI/75/16

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

XI\29.02.2016 r.

XI/76/16

przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M. Narloch

 

XI\29.02.2016 r.

XI/77/16

przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarna Woda na lata 2016 – 2019, z perspektywą na lata 2020 - 2032"

B. Szramka

 

XI\29.02.2016 r.

XI/78/16

zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna Woda

B. Szramka

Traci moc uchwała NR XV/101/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r.

XI\29.02.2016 r.

XI/79/16

ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych oraz sołtysów sołectwa Lubiki i Huta Kalna.

B. Kropidłowska

Traci moc uchwała Nr XI/87/08 z dnia 26 lutego 2008 r.

XI\29.02.2016 r.

XI/80/16

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2015 rok.

MZGKiM

 

XI\29.02.2016 r.

XI/81/16

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2016 rok.

B. Kropidłowska

 

XII\25.05.2016 r.

XII/82/16

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie za 2015 rok.

A Rekowska

 A. Gwizdała

 

 

XII\25.05.2016 r.

XII/83/16

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie

A. Wegner

M. Wróbel

1. W uchwale Nr XXV/175/13  z dnia 28 października 2013 r. uchyla się §3

2. zmiany uchwały Nr XVII/128/17  z dnia 30 stycznia 2017 r.

XII\25.05.2016 r.

XII/84/16

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2016 rok.

B. Kropidłowska

 

XII\25.05.2016 r.

XII/85/16

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2016-2025.

B. Kropidłowska

Z dniem 31. Grudnia 2016 r. traci moc uchwała Nr XV/120/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.

XII\25.05.2016 r.

XII/86/16

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

A. Wegner

 

 

XIII\27.06.2016 r.

XIII/87/16

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Woda za 2015 rok.

B. Kropidłowska

 

XIII\27.06.2016 r.

XIII/88/16

udzielenia absolutorium dla Burmistrza Czarnej Wody z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Rada

 

XIII\27.06.2016 r.

XIII/89/16

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.

M. Filas-Beling

Dyr. Szkoły

Zmiana z załączniku do uchwały Nr XI/71/16 z dnia 29 lutego 2016 r.

XIII\27.06.2016 r.

XIII/90/16

ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

M. Filas-Beling

B. Kropidłowska

Traci moc uchwała Nr XXXIX/216/06 z dnia 19 czerwca 2006 r.

XIII\27.06.2016 r.

XIII/91/16

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Czarna Woda.

W. Szopińska

 

XIII\27.06.2016 r.

XIII/92/16

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2016 rok.

B. Kropidłowska

 

XIII\27.06.2016 r.

XIII/93/16

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Gminy Czarna Woda.

B. Szramka

Po ogłoszeniu traci moc uchwała Nr XX/128/12  z dnia 17 grudnia 2012 r.

Utraciła moc uchwała Nr XIV/98/16 z dnia 26 września 2016 r.

XIII\27.06.2016 r.

XIII/94/16

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Czarna Woda, obręb Czarna Woda.

W. Szopińska

 

XIII\27.06.2016 r.

XIII/95/16

udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wodzie.

B. Kropidłowska

M. Filas-Beling

 

XIII\27.06.2016 r.

XIII/96/16

wystąpienia Gminy Czarna Woda ze Związku Gmin Wierzyca

Z-ca Burmistrza

 

XIV\26.09.2016 r.

XIV/97/16

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

B. Szramka

 

XIV\26.09.2016 r.

XIV/98/16

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Gminy Czarna Woda.

B. Szramka

Traci moc uchwała Nr XIII/93/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zmiany uchwałą Nr XX/148/17 z dnia 29 maja 2017 r.

XIV\26.09.2016 r.

XIV/99/16

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

B. Szramka

 

XIV\26.09.2016 r.

XIV/100/16

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

 

XIV\26.09.2016 r.

XIV/101/16

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

 

XIV\26.09.2016 r.

XIV/102/16

„Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom (słuchaczom) zamieszkałym na terenie Gminy Czarna Woda"

B. Kropidłowska

A Rekowska

 

 

XIV\26.09.2016 r.

XIV/103/16

wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ”Dobra Edukacja” złożonego na konkurs numer RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

B. Kropidłowska

A Rekowska

 

 

XIV\26.09.2016 r.

XIV/104/16

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2016 rok.

B. Kropidłowska

 

 

XIV\26.09.2016 r.

XIV/105/16

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2016-2025

B. Kropidłowska

 

Z dniem 31.grudnia 2016 r. traci moc uchwała Nr XVI/120/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.

XIV\26.09.2016 r.

XIV/106/16

wyznaczenia przedstawiciela Gminy Czarna Woda do Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca

Burmistrz

 

XV\26.10.2016 r.

XV/107/16

wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Czarna Woda na 2017 rok

S. Freitag

Wprowadzone zmiany uchwała Nr XVI/117/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.

XV\26.10.2016 r.

XV/108/16

podatku od środków transportowych na 2017 rok w Gminie Czarna Woda

S. Freitag

Wprowadzone zmiany uchwała Nr XVI/118/16 z dnia 19 grudnia 2016 r

XV\26.10.2016 r.

XV/109/16

określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

S. Freitag

Traci moc uchwała Nr IX/53/15 z dnia 23 listopada 2015 r.

XV\26.10.2016 r.

XV/110/16

przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czarna Woda na lata 2017 – 2020

Z .Baczyńska

 

XV\26.10.2016 r.

XV/111/16

Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

Z .Baczyńska

 

XV\26.10.2016 r.

XV/112/16

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

J. Gąsiorowska

 

XV\26.10.2016 r.

XV/113/16

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

J. Gąsiorowska

 

XV\26.10.2016 r.

XV/114/16

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez cześć roku na cele rekreacyjnowypoczynkowe

J. Gąsiorowska

 

XV\26.10.2016 r.

XV/115/16

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

J. Gąsiorowska

 

XV\26.10.2016 r.

XV/116/16

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2016 rok

B. Kropidłowska

 

 

XVI\19.12.2016 r.

XVI/117/16

o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Czarna Woda na 2017 rok

S. Freitag

Zmiany w uchwale Nr XV/107/16 z dnia 26 października 2016 r/

XVI\19.12.2016 r.

XVI/118/16

o zmianie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok w Gminie Czarna Woda

S. Freitag

Zmiany w uchwale Nr XV/108/16 z dnia 26 października 2016 r/

XVI\19.12.2016 r.

XVI/119/16

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Woda w 2017 roku”

J. Gołębiewska

 

XVI\19.12.2016 r.

XVI/120/16

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2017-2026.

B. Kropidłowska

1. Traci moc uchwała Nr X/62/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniona uchwała Nr XII/85/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i uchwałą Nr XIV/105/16 z dnia 26 września 2016 r.

2. wprowadza się zmioany uchwałą Nr XVII/131/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.

XVI\19.12.2016 r.

XVI/121/16

uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2017 rok.

B. Kropidłowska

 

XVI\19.12.2016 r.

XVI/122/16

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2016 rok.

B. Kropidłowska

 

XVI\19.12.2016 r.

XVI/123/16

rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

Przewodniczący

 S. Schmidt

 

XVII\30.01.2017 r.

XVII/124/17

określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Woda na 2017 rok".

J. Gąsiorowska

 

XVII\30.01.2017 r.

XVII/125/17

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania ”Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci” w 2017 roku.

M. Narloch

 

XVII\30.01.2017 r.

XVII/126/17

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie na 2017 rok.

M. Narloch

 

XVII\30.01.2017 r.

XVII/127/17

przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie na 2017 rok.

M. Narloch

 

XVII\30.01.2017 r.

XVII/128/17

uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie

A. Wegner

M. Wróbel

 

XVII\30.01.2017 r.

XVII/129/17

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

MZGKiM

J. Gąsiorowska

 

XVII\30.01.2017 r.

XVII/130/17

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2017 rok

B. Kropidłowska

 

XVII\30.01.2017 r.

XVII/131/17

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2017 – 2026

B. Kropidłowska

Zmiany do uchwały Nr XVI/120/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wprowadzono zmiany do załącznika uchwała Nr XIX/143/17 z dnia 27 marca 2017 r.

XVII\30.01.2017 r.

XVII/132/17

ustalenia dopłaty do grupy taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków

MZGKiM

B. Kropidłowska

J. Gąsiorowska

 

XVIII\27.02.2017 r.

XVIII/133/17

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

A. Wegner

Dyr. Szkoły

 

XVIII\27.02.2017 r.

XVIII/134/17

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czarna Woda

A. Wegner

Dyr. Szkoły

Traci moc uchwała Nr XI/70/16 z dnia 29 lutego 2016 r.

XVIII\27.02.2017 r.

XVIII/135/17

określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarna Woda

A. Wegner

M. Wróbel

Traci moc uchwała Nr V/26/15 z dnia 23 lutego 2015 r.

XIX\27.03.2017 r.

XIX/136/17

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2016 rok.

MZGKiM

 

XIX\27.03.2017 r.

XIX/137/17

zwolnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Czarna Woda

MZGKiM

B. Kropidłowska

 

XIX\27.03.2017 r.

XIX/138/17

uchylenia uchwały nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, przedszkolom specjalnym oraz zespołom wychowania przedszkolnego i punktom przedszkolnym na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

A. Wegner

 

Uchyla się uchwałę Nr VII/36/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.

XIX\27.03.2017 r.

XIX/139/17

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2722G w miejscowości Lubiki, gm. Czarna Woda

P. Jasiński

B. Kropidłowska

 

XIX\27.03.2017 r.

XIX/140/17

zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarna Woda oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

P. Jasiński

 

W uchwale nr 28.09.2015 załącznik otrzymuje  brzmienie jak w załącznik do niniejszej uchwały.

XIX\27.03.2017 r.

XIX/141/17

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarna Woda na lata 2017 – 2027

B. Gliniecka

 

 

XIX\27.03.2017 r.

XIX/142/17

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2017 rok.

B. Kropidłowska

 

XIX\27.03.2017 r.

XIX/143/17

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2017-2026.

B. Kropidłowska

Zmian w załączniku do uchwały Nr XVI/120/16 z dnia 19 grudnia 2016

XIX\27.03.2017 r.

XIX/144/17

przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Czarna Woda przy współudziale środków

finansowych uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)

J. Gąsiorowska

 

XIX\27.03.2017 r.

XIX/145/17

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

A. Wegner

 

Wprowadzono zmiany uchwała Nr XX/146/17 z dnia 29 maja 2017 r. uchyla się § 3, uchyla się załącznik 3

XX\29.05.2017 r.

XX/146/17

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

A. Wegner

 

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XIX/145/17 z dnia 27 marc 2017 r.

uchyla się § 3, uchyla się załącznik 3

XX\29.05.2017 r.

XX/147/17

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

 

XX\29.05.2017 r.

XX/148/17

zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Woda

J. Gąsiorowska

Zmiany w uchwale Nr XIV/98/16 z dnia 26 września 2016 r.

XX\29.05.2017 r.

XX/149/17

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie za 2016 rok.

A Rekowska

 

 

XX\29.05.2017 r.

XX/150/17

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Woda za 2016 rok.

B. Kropidłowska

 

XX\29.05.2017 r.

XX/151/17

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2017 rok.

B. Kropidłowska

 

XX\29.05.2017 r.

XX/152/17

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2017-2026.

B. Kropidłowska

 

XX\29.05.2017 r.

XX/153/17

przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Czarna Woda przy współudziale środków

finansowych uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)

J. Gąsiorowska

 

XX\29.05.2017 r.

XX/154/17

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

A. Wegner

 

XXI\26.06.2017 r.

XXI/155/17

udzielenia absolutorium dla Burmistrza Czarnej Wody z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Rada

 

XXI\26.06.2017 r.

XXI/156/17

nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

MOPS

Traci moc uchwała Nr XXI/217/06 z dnia 19 czerwca 2006 r.

XXI\26.06.2017 r.

XXI/157/17

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Czarna Woda na lata 2017-2019.

MOPS

 

XXI\26.06.2017 r.

XXI/158/17

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXI\26.06.2017 r.

XXI/159/17

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXI\26.06.2017 r.

XXI/160/17

zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna Woda w latach 2014 - 2018”

P. Jasiński

MZGKiM

Zmiana do uchwały Nr XXVIII/197/14 z dnia 2 lutego 2014 r. Zmiany w załączniku.

XXI\26.06.2017 r.

XXI/161/17

rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Urząd Czarna Woda, reprezentowany przez Burmistrza Czarnej Wody

Przewodniczą Rady

 

XXII\25.09.2017 r.

XXII/162/17

stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Czarnej Wodzie

A. Wegner

 

XXII\25.09.2017 r.

XXII/163/17

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXII\25.09.2017 r.

XXII/164/17

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2017 rok

B. Kropidłowska

 

XXII\25.09.2017 r.

XXII/165/17

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2017-2026

B. Kropidłowska

 

XXII\25.09.2017 r.

XXII/166/17

udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

M. Filas-Beling

 

XXII\25.09.2017 r.

XXII/167/17

udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubikach

B. Kropidłowska

M. Filas-Beling

 

XXIII\30.10.2017 r.

XXIII/168/17

wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Czarna Woda na 2018 rok

S. Freitag

 

XXIII\30.10.2017 r.

XXIII/169/17

podatku od środków transportowych na 2018 rok w Gminie Czarna Woda

S. Freitag

 

XXIII\30.10.2017 r.

XXIII/170/17

Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Z. Baczyńska

 

XXIII\30.10.2017 r.

XXIII/171/17

przystąpienia Gminy Czarna Woda do stowarzyszenia Związek Gmin Pomorskich

Burmistrz

 

XXIII\30.10.2017 r.

XXIII/172/17

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

A. Wegner

 

XXIII\30.10.2017 r.

XXIII/173/17

stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Czarnej Wodzie

A. Wegner

 

XXIII\30.10.2017 r.

XXIII/174/17

nadania pierwszego statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie

A. Wegner

 

XXIII\30.10.2017 r.

XXIII/175/17

uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

J. Gąsiorowska

 

XXIII\30.10.2017 r.

XXIII/176/17

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2017 rok

B. Kropidłowska

 

XXIII\30.10.2017 r.

XXIII/177/17

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2017-2026

B. Kropidłowska

 

XXIII\30.10.2017 r.

XXIII/178/17

wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat

P. Jasiński

 

 

XXIV\27.11.2017 r.

XXIV/179/17

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części budynku Przychodni Zdrowia wraz z wyposażeniem – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

P. Jasiński

 

 

XXIV\27.11.2017 r.

XXIV/180/17

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części budynku Przychodni Zdrowia wraz z wyposażeniem – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

T. Januszewski

 

XXIV\27.11.2017 r.

XXIV/181/17

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części budynku Przychodni Zdrowia wraz z wyposażeniem – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

T. Januszewski

 

XXIV\27.11.2017 r.

XXIV/182/17

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Woda

J. Gąsiorowska

 

XXIV\27.11.2017 r.

XXIV/183/17

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

J. Gąsiorowska

 

XXIV\27.11.2017 r.

XXIV/184/17

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2017 rok

B. Kropidłowska

 

XXV\18.12.2017 r.

XXV/185/17

dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Czarna Woda za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest

pieniądz elektroniczny

B. Kropidłowska

 

XXV\18.12.2017 r.

XXV/186/17

uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna Woda na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

J. Gąsiorowska

 

XXV\18.12.2017 r.

XXV/187/17

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Woda w 2018 roku”

J. Gołębiewska

 

XXV\18.12.2017 r.

XXV/188/17

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2018-2028.

B. Kropidłowska

 

XXV\18.12.2017 r.

XXV/189/17

uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok.

B. Kropidłowska

 

XXV\18.12.2017 r.

XXV/190/17

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2017 rok

B. Kropidłowska

 

XXVI\26.02.2018 r.

XXVI/191/18

nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Czarnej Wodzie

 S. Błociński

 Traci moc uchwała NR XXXIII/226/14 z dnia 30 września 2014 r.

XXVI\26.02.2018 r. 

 XXVI/192/18

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

A. Wegner 

 

XXVI\26.02.2018 r.

 XXVI/193/18

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania ”Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci” w 2018 roku

M. Narloch 

 

XXVI\26.02.2018 r. 

 XXVI/194/18

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie na 2018 rok

 M. Narloch

 

XXVI\26.02.2018 r. 

 XXVI/195/18

przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie na 2018 rok

 M. Narloch

 

XXVI\26.02.2018 r. 

 XXVI/196/18

podziału Gminy Czarna Woda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

R. Sikora 

 Traci moc uchwała Nr XVIII/116/12 z dnia 19 września 2012 roku

XXVI\26.02.2018 r. 

 XXVI/197/18

przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Czarna Woda przy współudziale środków

finansowych uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)

 J. Gąsiorowska

 

XXVI\26.02.2018 r. 

 XXVI/198/18

 uchylenia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach

prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda

A Wegner 

 Uchyla uchwałę nr XVII/148/09 z dnia 25 lutego 2009 r.

XXVI\26.02.2018 r. 

 XXVI/199/18

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych

wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie

A Wegner  

 Traci moc uchwała Nr XXV/175/13 z dnia 28 października 2013 r.

XXVI\26.02.2018 r. 

 XXVI/200/18

 sprzedaży nieruchomości gruntowej

A Wegner   

 

XXVI\26.02.2018 r. 

 XXVI/201/18

 określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Czarna Woda na 2018 rok"

J. Gąsiorowska 

 

XXVI\26.02.2018 r. 

 XXVI/202/18

 ustalenia dopłaty do grupy taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 S. Błociński 

 

XXVI\26.02.2018 r. 

 XXVI/203/18

 zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok

B. Kropidłowska

 

XXVI\26.02.2018 r. 

 XXVI/204/18

 zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2018-2028

B. Kropidłowska

 

XXVI\26.02.2018 r. 

 XXVI/205/18

 określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarna Woda oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do

udzielania ulg

 S. Freitag

 Traci moc uchwała Nr XXIV/215/10 Rady Miejskiej w z dnia 22 kwietnia 2010 r.

XXVI\26.02.2018 r. 

 XXVI/206/18

 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2722G w miejscowości Lubiki, gm. Czarna Woda

B. Kropidłowska

 

XXVII\26.03.2018 r. 

 XXVI/207/18

 podziału Gminy Czarna Woda na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic,

siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, parlamentarnych,

prezydenckich i referendów na terenie Gminy Czarna Woda

R. Sikora 

 Traci moc uchwała Nr XVIII/117/12 z dnia 19 września 2012 r.

XXVII\26.03.2018 r. 

 XXVII/208/18

 poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 S. Freitag 

 Traci moc uchwała Nr IV/17/11 z dnia 17 lutego 2011 r. w

XXVII\26.03.2018 r. 

 XXVII/209/18

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2017 rok

  S. Błociński 

 

XXVII\26.03.2018 r. 

 XXVII/210/18

 zwolnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Czarna Woda

  S. Błociński  

 

XXVII\26.03.2018 r. 

 XXVII/211/18

 zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok

B. Kropidłowska

 

XXVII\26.03.2018 r. 

 XXVII/212/18

 zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2018-2028

B. Kropidłowska

 

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/213/18

 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

za inkaso

 S. Freitag  

 Z mienia uchwałę Nr XXVII/208/18 z dnia 26 marca 2018 r. oraz traci moc uchwała Nr

V/25/15 z dnia 23 lutego 2015 r.

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/214/18

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie za 2017 rok.

 J. Gwizdała

 

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/215/18

 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Czarna Woda, obręb Czarna Woda

P. Jasiński 

 

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/216/18

 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Czarna

Woda, obręb Czarna Woda oraz zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Miejskiej Czarna Woda, w części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna”

 P. Jasiński 

 

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/217/18

 wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej

nr 2722G w miejscowosci Huta Kalna

  P. Jasiński 

 

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/218/18

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Woda za 2017 rok

B. Kropidłowska

 

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/219/18

 zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok

B. Kropidłowska

 

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/220/18

 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2018-2028

 B.Kropidłowska

 

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/221/18

 udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wodzie na zakup sprzętu

M. Filas Beling 

 

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/222/18

 udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Kalnej na zakup sprzętu

 M. Filas Beling 

 

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/223/18

 udzielenia pomocy finansowej Gminie Osieczna

 B.Kropidłowska

 

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/224/18

 zatwierdzenia taryfy dla ciepła opracowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

S. Błociński   

Traci moc uchwała Nr IV/20/11 z dnia 17 lutego 2011 r.

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/225/18

 sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner 

 

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/226/18

 udzielenia absolutorium dla Burmistrza Czarnej Wody z tytułu wykonania budżetu za

2017 rok

M. Narloch 

 

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/227/18

 sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner  

 

XXVIII\28.05.2018 r. 

 XXVIII/228/18

 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie podziału Powiatu Starogardzkiego na okręgi wyborcze

R. Sikora 

 

XXIX\25.06.2018 r. 

 XXIX/229/18

 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do grupy taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 S. Błociński   

 Zmienia uchwaę nr XXVI/202/18 z dnia 26 lutego 2018

XXIX\25.06.2018 r. 

 XXIX/230/18

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czarnej Wody

 M. Narloch

 Traci moc uchwała Nr II/9/14 z dnia 8 grudnia 2014 r

XXIX\25.06.2018 r. 

 XXIX/231/18

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok

B. Kropidłowska

 

XXIX\25.06.2018 r. 

 XXIX/232/18

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2018 - 2028

 B.Kropidłowska

 

XXIX\25.06.2018 r. 

 XXIX/233/18

 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu

 B.Kropidłowska

 Zmienia uchwałe nr XXVI/206/18 z dnia 26 lutego 2018 r.

XXIX\25.06.2018 r. 

 XXIX/234/18

 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy

Czarna Woda

M. Narloch 

 Traci moc uchwała nr XXIV/218/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r.

XXIX\25.06.2018 r. 

 XXIX/235/18

 zasad usytuowania na terenie Gminy Czarna Woda miejsc sprzedaży i podawania napojów

alkoholowych

M. Narloch  

 Traci moc uchwała nr XXIV/218/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r.

XXIX\25.06.2018 r. 

 XXIX/236/18

 przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czarna Woda”

 J. Gąsiorowska

 

XXX\6.08.2018 r. 

 XXX/237/18

 przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie

Gminy Czarna Woda”

S. Błociński 

 

XXX\6.08.2018 r. 

 XXX/238/18

 zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok

B. Kropidlowska

 

XXX\6.08.2018 r. 

 XXX/239/18

 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2018-2028

 B.Kropidlowska

 

XXXI\24.09.2018 r. 

 XXXI/240/18

 zmiany statutu Gminy Czarna Woda

 R. Sikora

Zmieni uchwałę  Nr XXVIII/192/14 z dnia 3 lutego 2014 r.

XXXI\24.09.2018 r. 

 XXXI/241/18

 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie

Czersk realizacji zadania publicznego Gminy Czarna Woda w zakresie pomocy społecznej polegającego

na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Czarna

Woda

 B. Kropidłowska

 

XXXI\24.09.2018 r. 

 XXXI/242/18

wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Czarna Woda na 2019 rok

S. Freitag

 

XXXI\24.09.2018 r. 

 XXXI/243/18

 podatku od środków transportowych na 2019 rok w Gminie Czarna Woda

S. Freitag 

 

XXXI\24.09.2018 r. 

 XXXI/244/18

 ustalenia dopłaty do grupy taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków

S. Bóciński 

 

XXXI\24.09.2018 r. 

 XXXI/245/18

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć

M. Filas Beling

Zmienia Nr XI/71/16 z dnia 29 lutego 2016 r. oraz uchwałę Nr XIII/89/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.

XXXI\24.09.2018 r. 

 XXXI/246/18

 zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok

B. Kropidłowska

 

XXXI\24.09.2018 r. 

 XXXI/247/18

 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2018-2028

 B. Kropidłowska

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..