2019-01-09

VIII KADENCJA 2018 - 2023

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I/19.11.2018

I/1/2018

przyjęcia „Regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego

i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie”.

M Narloch

 

I/19.11.2018

I/2/2018

stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

I/19.11.2018

I/3/2018

stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/4/2018

powołania Komisji Rozwoju Gminy, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej

w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/5/2018

powołania Komisji Edukacji, Sportu i Kultury oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej  w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/62018

powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/7/2018

powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady

Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/8/2018

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/9/2018

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/10/2018

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czarnej Wody

M Narloch

Traci moc uchwała Nr XXIX/230/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.

II/26.11.2018

II/11/2018

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok

B. Kropidłowska

 

III/17.12.2018

III/12/2018

Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

z. Baczyńska

 

III/17.12.2018

III/13/2018

Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

P. Jasiński

 

III/17.12.2018

III/14/2018

przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i paliwa gazowe dla Gminy Czarna Woda”

P. Jasiński

 

III/17.12.2018

III/15/2018

sprzedaży prawa użytkowania wieczystego

A. Wegner

 

III/17.12.2018

III/16/2018

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

A. Wegner

 

III/17.12.2018

III/172018

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

A. Wegner

 

III/17.12.2018

III/18/2018

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Woda w 2019 roku”

J. Gołębiewska

 

III/17.12.2018

III/19/2018

uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2019 rok

B. Kropidłowska

 

III/17.12.2018

III/20/2018

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2019-2028

B. Kropidłowska

 

III/17.12.2018

III/21/2018

ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i Radnych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

III/17.12.2018

III/22/2018

ustalenia diet dla sołtysów sołectwa Lubiki i Huta Kalna

M. Narloch

 

III/17.12.2018

III/23/2018

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia

z opłat, jak również trybu ich pobierania

A. Wegner

Traci moc uchwała nr VI/48/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.

III/17.12.2018

III/24/2018

przyjęcia programu osłonowego Gminy Czarna Woda „Posiłek w szkole i w domu” na lata

2019-2023

A. Wegner

Traci moc uchwała nr XXVIII/189/2014 z dnia 3 lutego 2014r.

III/17.12.2018

III/25/2018

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem

„Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023

A. Wegner

Traci moc uchwała Nr XXVIII/190/14 z dnia 3 lutego 2014r.

III/17.12.2018

III/26/2018

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy

społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim

programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

B. Gliniecka

Traci moc uchwała Nr XXVIII/188/2014  dnia 3 lutego 2014r.

III/17.12.2018

III/27/2018

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok

B. Kropidłowska

 

 

 

 

 

 

IV/25.02.2019

IV/28/2019

„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarna Woda”

J. Gąsiorowska 

 

IV/25.02.2019

IV/29/2019

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Przewodniczący komisji

 

IV/25.02.2019

IV/30/2019

przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Przewodniczący komisji

 

IV/25.02.2019

IV/31/2019

ustalenia diet dla sołtysów sołectwa Lubiki i Huta Kalna

B. Kropidłowska 

 

IV/25.02.2019

IV/32/2019

udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański

 B. Kropidłowska 

 

IV/25.02.2019

IV/33/2019

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczenia gospodarczego na

okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy

dzierżawy pomieszczenia gospodarczego przy ul. Słowackiego 3

Burmistrz 

 

IV/25.02.2019

IV/34/2019

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczenia gospodarczego na

okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy

dzierżawy pomieszczenia gospodarczego przy ul. Mickiewicza 4

 Burmistrz

 

IV/25.02.2019

IV/35/2019

zwolnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Czarna Woda

  Burmistrz

 

IV/25.02.2019

IV/36/2019

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2019 rok

 B. Kropidłowska

 

IV/25.02.2019

IV/37/2019

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2019-2028

 B. Kropidłowska

 

IV/25.02.2019

IV/382019

emisji obligacji komunalnych oraz określenia ich zbywania, nabywania i wykupu

B. Kropidłowska 

 

IV/25.02.2019

IV/39/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla części obrębu Czarna Woda uchwalonego uchwałą Nr XXVI/239/10 Rady Miejskiej w Czarnej

Wodzie z dnia 29 września 2010r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 151 poz. 2952)

P. Jasiński 

 

IV/25.02.2019

IV/40/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Czarna Woda uchwalonego uchwałą Nr XXVI/166/97 Rady Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie

z dnia 18 kwietnia 1997r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 34, poz. 106) poprzez jego uchylenie w części

dotyczącej działki nr 277/3

P. Jasiński  

 

IV/25.02.2019

IV/41/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części Gminy Czarna Woda w obrębie ewidencyjnym Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Rady

Miejskiej w Czarnej Wodzie Nr XVII/146/09 z dnia 25 lutego 2009r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 68,

poz.1349)

 P. Jasiński  

 

IV/25.02.2019

IV/42/2019

określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Czarna Woda na 2019 rok"

J. Gąsiorowska 

 

V/27.05.2019

V/43/2019

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2018 rok

S. Błociński 

 

V/27.05.2019

V/442019

wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat oraz

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

A. Wegner

 

V/27.05.2019

V/45/2019

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Wegner 

 

V/27.05.2019

V/46/2019

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Wegner  

 

V/27.05.2019

V/47/2019

wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 B. Gliniecka

 

V/27.05.2019

V/48/2019

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkola

prowadzących zajęcia w grupach dzieci 5-6-letnich

 A. Wegner  

 

V/27.05.2019

V/49/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz

warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych

w pełnym wymiarze zajęć

 A. Wegner   

 Zmienia załącznik do uchwały Nr XI/71/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego

i doradcy zawodowego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla

nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć (Dz. Urz. Woj. Pomor. z 2016r. poz. 1196 i 2473 oraz

z 2018 r. poz. 3814),

VI/24.06.2019

VI/50/2019

udzielenia Burmistrzowi Czarnej Wody wotum zaufania

Przewodniczący Rady 

 

VI/24.06.2019

VI/51/2019

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Czarna Woda za 2018 rok

 Przewodniczący Rady 

 

VI/24.06.2019

VI/52/2019

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czarnej Wody z tytułu wykonania budżetu za

2018 rok

 Przewodniczący Rady 

 

VI/24.06.2019

VI/53/2019

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego na okres powyżej

3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

 A. Wegner   

 

VI/24.06.2019

VI/54/2019

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów

publicznych szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Czarna Woda,

od dnia 1 września 2019 roku

 S. Burczyk

 

VI/24.06.2019

VI/55/2019

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

udzielających schronienia osobom bezdomnym 

B. Gliniecka 

 

VI/24.06.2019

VI/56/2019

ustalenia dopłaty do grupy taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków

J. Gąsiorowska 

 

VI/24.06.2019

VI/57/2019

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

 A. Wegner

 

VI/24.06.2019

VI/58/2019

sprzedaży nieruchomości gruntowej

  A. Wegner

 

VI/24.06.2019

VI/59/2019

sprzedaży nieruchomości gruntowej

   A. Wegner

 

VI/24.06.2019

VI/60/2019

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2019 rok

B. Kropidłowska 

 

VI/24.06.2019

VI/61/2019

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2019-2028

B. Kropidłowska 

 zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2019-202

VI/24.06.2019

VI/62/2019

przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna Woda

P. Jasiński 

 

VI/24.06.2019

VI/63/2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru na terenie obrębu Czarna Woda, gmina Czarna Woda

 P. Jasiński 

 

VI/24.06.2019

VI/64/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Lubiki, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr VIII/47/15 Rady

Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 28 września 2015 r

  P. Jasiński 

 Zmiana uchwały Nr VIII/47/15 Rady

Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 28 września 2015 r

VI/24.06.2019

VI/65/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Lubiki, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997r.

   P. Jasiński 

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/66/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Huta Kalna, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr

XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

    P. Jasiński 

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/67/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Huta Kalna, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

    P. Jasiński  

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/68/2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych uchwałami Rady Miejskiej

w Czarnej Wodzie Nr XVII/142/00 z dnia 28 marca 2000r. i Nr XVII/146/09 z dnia 25 lutego 2009r. dla

obszaru na terenie miasta Czarna Woda, gmina Czarna Woda

P. Jasiński   

 Zmiana uchwał Nr XVII/142/00 z dnia 28 marca 2000r. i Nr XVII/146/09 z dnia 25 lutego 2009r. dla

VI/24.06.2019

VI/69/2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru na terenie miasta Czarna Woda, gmina Czarna Woda

P. Jasiński

 

VI/24.06.2019

VI/70/2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru na terenie miasta Czarna Woda, gmina Czarna Woda

P. Jasiński 

 

VI/24.06.2019

VI/71/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Lubiki, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

P. Jasiński  

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/72/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Lubiki, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

P. Jasiński   

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/73/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Huta Kalna, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

 P. Jasiński   

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/74/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Huta Kalna, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

 P. Jasiński    

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/75/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Huta Kalna, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

 P. Jasiński     

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/76/2019

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru na terenie obrębu Lubiki, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

 P. Jasiński     

Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/77/2019

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

 A. Wegner     

 

VII/15.07.2019

VII/78/2019

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2019 rok

B. Kropidłowska 

Wprowadza zmiany  w uchwale budżetowej na rok 2019

VII/15.07.2019

VII/79/2019

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2019-2028

B. Kropidłowska 

Wprowadza zmiany w uchwale nr III/20/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Czarna Woda na lata 2019-2028

VII/15.07.2019

VII/80/2019

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

B. Kropidłowska 

 

VIII/23.09.2019

VIII/81/2019

uchwalenia regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarna Woda

S. Burczyk

Traci moc uchwała Nr XVII/147/09 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 25 lutego 2009r. w

sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda

VIII/23.09.2019

VIII/82/2019

uchwalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarna Woda

S. Burczyk

Traci moc uchwała nr XXV/181/05 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu

przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkole i placówkach

prowadzonych przez Gminę Miejską Czarna Woda

VIII/23.09.2019

VIII/83/2019

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2019 rok.

B. Kropidłowska 

 

VIII/23.09.2019

VIII/84/2019

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2019-2028

B. Kropidłowska 

 

IX/12.11.2019

IX/85/2019

wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Czarna Woda na 2020 rok

S. Freitag

 

IX/12.11.2019

IX/86/2019

podatku od środków transportowych na 2020 rok w Gminie Czarna Woda

S. Freitag

 

IX/12.11.2019

IX/87/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na

cele rekreacyjno-wypoczynkowe

J. Gąsiorowska

Zmiana uchwały Nr XV/113/16 z dnia 26 października 2016 r.

IX/12.11.2019

IX/88/2019

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czarna Woda

P. Jasiński

 

IX/12.11.2019

IX/89/2019

zmian uchwały budżetowej Gminy Czarna Woda na 2019 rok

B. Kropidłowska 

 

IX/12.11.2019

IX/90/2019

uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

B. Kropidłowska 

Uchyla się uchwałę nr VII/80/2019 z dnia 15 lipca 2019r.

IX/12.11.2019

IX/91/2019

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2019-2028

B. Kropidłowska 

Zmiana uchwały nr III/20/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.

X/16.12.2019

X/92/2019

Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Z. Baczyńska

 

X/16.12.2019

X/93/2019

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Woda w 2020 roku”

J. Gołębiewska

 

X/16.12.2019

X/94/2019

zmiany uchwały Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie obrębu Lubiki,

gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej

w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997r.

P. Jasiński

Zmiana uchwały Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 24 czerwca 2019r.

X/16.12.2019

X/95/2019

zmiany uchwały Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie obrębu Lubiki,

gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej

w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997r.

P. Jasiński

uchwale Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 24 czerwca 2019r.

X/16.12.2019

X/96/2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/216/18

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 28 maja 2018 r., dla obszaru na terenie obrębu Czarna Woda,

gmina Czarna Woda

P. Jasiński

 

X/16.12.2019

X/97/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/216/18 Rady Miejskiej

w Czarnej Wodzie z dnia 28 maja 2018 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru na terenie obrębu Czarna Woda, gmina Czarna Woda

P. Jasiński

 

X/16.12.2019

X/98/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie obrębu Huta Kalna,

gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

P. Jasiński

 

X/16.12.2019

X/99/2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru na terenie obrębu Czarna Woda, gmina Czarna Woda

P. Jasiński

 

X/16.12.2019

X/100/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie obrębu Lubiki,

gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/216/18 Rady Miejskiej

w Czarnej Wodzie z dnia 28 maja 2018 r.

P. Jasiński

 

X/16.12.2019

X/101/2019

określenia średniej ceny jednostki paliwa w celu obliczenia wysokości zwrotu kosztów

przejazdu dzieci niepełnosprawnych pięcioletnich, dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,

uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

zamieszkania do szkoły/ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

a także przewozu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z tego miejsca do miejsca zamieszkania

lub miejsca pracy i z powrotem, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów

lub opiekunów prawnych - na rok szkolny 2019/2020

S. Burczyk

 

X/16.12.2019

X/102/2019

uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2020 rok.

B. Kropidłowska 

 

X/16.12.2019

X/103/2019

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2020-2031

B. Kropidłowska 

 

X/16.12.2019

X/104/2019

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

w placówkach dla osób bezdomnych

B. Gliniecka

 

X/16.12.2019

X/105/2019

zmian uchwały budżetowej Gminy Czarna Woda na 2019 rok

B. Kropidłowska 

 

X/16.12.2019

X/106/2019

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2019-2028

B. Kropidłowska 

 

X/16.12.2019

X/107/2019

zmiany wynagrodzenia Burmistrza Czarnej Wody

M. Filas-Beling 

Traci moc uchwała Nr II/10/18 z dnia 26 listopada 2018 r.

X/16.12.2019

X/108/2019

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

B. Kropidłowska 

 

X/16.12.2019

X/109/2019

uchylenia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czarna Woda

P. Jasiński

 

X/16.12.2019

X/110/2019

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czarna Woda

P. Jasiński

Traci moc uchwała Nr XII/97/99 z dnia 24 września 1999 r.

XI/24.02.2020

XI/111/2020

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XI/24.02.2020

XI/112/2020

przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XI/24.02.2020

XI/113/2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XI/24.02.2020

XI/114/2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XI/24.02.2020

XI/115/2020

zwolnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Czarna Woda

S. Błociński

 

XI/24.02.2020

XI/116/2020

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2020 rok

B. Kropidłowska 

 

XI/24.02.2020

XI/117/2020

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2020-2031

B. Kropidłowska 

 

XI/24.02.2020

XI/118/2020

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

B. Kropidłowska

 

XI/24.02.2020

XI/119/2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Woda uchwalonego uchwałą Nr XXVI/166/97 Rady Gminy Miejskiej

w Czarnej Wodzie z dnia 18 kwietnia 1997r., poprzez jego uchylenie w części dotyczącej działki nr 277/3

P. Jasiński

 

XI/24.02.2020

XI/120/2020

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczenia garażowego na okres

powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy

dzierżawy

P. Jasiński

 

XI/24.02.2020

XI/121/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg

gminnych

P. Jasiński

Zmiana uchwały Nr XXIII/211/10 z dnia 17 marca 2010 r

XI/24.02.2020

XI/122/2020

określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Czarna Woda na 2020 rok"

J. Gąsiorowska

 

XII/11.03.2020

XII/123/2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części Gminy Czarna Woda w obrębie ewidencyjnym Czarna Woda

P. Jasiński

Zmiana dot. uchwały Nr XVII/146/09 z dnia 25 lutego 2009 r.

XII/11.03.2020

XII/124/2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla części obrębu Czarna Woda

P. Jasiński

Zmiana dot. uchwały Nr XXVI/239/10 z dnia 29 września 2010 r.

XIII/25.05.2020

XIII/125/2020

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Woda

     K. Dulska

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIV/182/17 z dnia 27 listopada

2017 r.

XIII/25.05.2020

XIII/126/2020

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

K. Dulska

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/99/16 z dnia 26 września

2016 r.

XIII/25.05.2020

XIII/127/2020

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

K. Dulska

 

XIII/25.05.2020

XIII/128/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Czarna Woda w latach 2019 - 2023”

P. Jasiński

Zmiana uchwały Nr III/13/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

XIII/25.05.2020

XIII/129/2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XIII/25.05.2020

XIII/130/2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XIII/25.05.2020

XIII/131/2020

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2019 rok

S. Błociński

 

XIII/25.05.2020

XIII/132/2020

zmian uchwały budżetowej Gminy Czarna Woda na 2020 rok

B. Kropidłowska

 

XIII/25.05.2020

XIII/133/2020

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2020-2031

B. Kropidłowska

 

XIII/25.05.2020

XIII/134/2020

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

B. Kropidłowska

 

XIII/25.05.2020

XIII/135/2020

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu

B. Kropidłowska

 

XIII/25.05.2020

XIII/136/2020

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola w Czarnej Wodzie

Komisja Skarg, wniosków i petycji

 

XIII/25.05.2020

XIII/137/2020

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Komisja Skarg, wniosków i petycji

 

XIV/30.06.2020

XIV/138/2020

udzielenia Burmistrzowi Czarnej Wody wotum zaufania

Przewodniczący Rady

 

XIV/30.06.2020

XIV/139/2020

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Czarna Woda za 2019 rok

Przewodniczący Rady

 

XIV/30.06.2020

XIV/140/2020

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czarnej Wody z tytułu wykonania budżetu za

2019 rok

Przewodniczący Rady

 

XIV/30.06.2020

XIV/141/2020

zmian uchwały budżetowej Gminy Czarna Woda na 2020 rok

B. Kropidłowska

 

XIV/30.06.2020

XIV/142/2020

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2020-2031

B. Kropidłowska

 

XIV/30.06.2020

XIV/143/2020

ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

MZGKiM

 

XIV/30.06.2020

XIV/144/2020

uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

K. Dulska

Uchyla się uchwałę nr XIV/97/16 z dnia 26 września 2016 r.

XIV/30.06.2020

XIV/145/2020

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarna Woda na rok szkolny 2020/2021

S. Burczyk

 

XIV/30.06.2020

XIV/146/2020

upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie do załatwiania

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

S. Burczyk

 

XIV/30.06.2020

XIV/147/2020

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy garażu na okres powyżej 3 lat oraz

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

A. Wegner

 

XIV/30.06.2020

XIV/148/2020

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy garażu na okres powyżej 3 lat oraz

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

A. Wegner

 

XIV/30.06.2020

XIV/149/2020

uchylenia uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Czarna Woda

K. Dulska

Uchyla się uchwałę nr XIII/125/2020 z dnia 25 maja 2020 r.

XIV/30.06.2020

XIV/150/2020

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Woda

K. Dulska

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIV/182/17 z dnia 27 listopada

2017 r.

XIV/30.06.2020

XIV/151/2020

uchylenia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

K. Dulska

Uchyla się uchwałę nr XIII/126/2020 z dnia 25 maja 2020 r.

XIV/30.06.2020

XIV/152/2020

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

K. Dulska

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/99/16 z dnia 26 września

2016 r.

XV/07.09.2020

XV/153/2020

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2020 rok

B. Kropidłowska

 

XV/07.09.2020

XV/154/2020

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2020-2031

B. Kropidłowska

 

XV/07.09.2020

XV/155/2020

określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

K. Dulska,

J. Gąsiorowska

Traci moc uchwała nr XI/67/16 z dnia 29 lutego 2016 r.

XV/07.09.2020

XV/156/2020

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

K. Dulska

 

XVI/12.10.2020

XVI/157/2020

wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Czarna Woda na 2021 rok

S. Fraitag

 

XVI/12.10.2020

XVI/158/2020

podatku od środków transportowych na 2021 rok w Gminie Czarna Woda

S. Fraitag

 

XVI/12.10.2020

XVI/159/2020

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2020 rok

B. Kropidłowska

 

XVI/12.10.2020

XVI/160/2020

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2020-2031

B. Kropidłowska

 

XVI/12.10.2020

XVI/161/2020

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

stawki tej opłaty

K. Dulska

Traci moc uchwała Nr XV/113/16 z dnia 26 października 2016 r.

XVI/12.10.2020

XVI/162/2020

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz warunków i trybu składania deklaracji

K. Dulska

Traci moc uchwała Nr XIII/127/2020 z dnia 25 maja 2020 r.

XVI/12.10.2020

XVI/163/2020

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

K. Dulska

 

XVI/12.10.2020

XVI/164/2020

zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących

w skład aglomeracji Czersk przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic

aglomeracji Czersk

J. Gąsiorowska

 

XVI/12.10.2020

XVI/165/2020

uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Miejska Biblioteka

Publiczna” i nadania jej statutu

Biblioteka

 

XVII/30.11.2020

XVII/166/2020

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2020 rok

B. Kropidłowska

 

XVII/30.11.2020

XVII/167/2020

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2020-2031

B. Kropidłowska

 

XVII/30.11.2020

XVII/168/2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XVII/30.11.2020

XVII/169/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

A. Mundra

 

XVII/30.11.2020

XVII/170/2020

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

A. Wegner

 

XVII/30.11.2020

XVII/171/2020

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu na okres dłuższy niż 3 lata

A. Wegner

 

XVII/30.11.2020

XVII/172/2020

Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie - na 2021 r.

Z. Baczyńska

 

XVII/30.11.2020

XVII/173/2020

zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o uznanie za ochronne lasów w Nadleśnictwie Kaliska, położonych w Granicach Administracyjnych Gminy Czarna Woda

Z. Baczyńska

 

XVII/30.11.2020

XVII/174/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

K. Dulska

 

XVII/30.11.2020

XVII/175/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Czarna Woda na 2021 rok

S. Fraitag

 

XVII/30.11.2020

XVII/176/2020

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Woda w 2021 roku”

J. Gołębiewska

 

XVIII/21.12.2020

XVIII/177/2020

przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czarna Woda na

lata 2020 - 2032"

J. Gąsiorowska

Traci moc uchwała nr XI/77/16 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 lutego 2016 r.

XVIII/21.12.2020

XVIII/178/2020

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czarnej Wody

Komisja skarg i wniosków

 

XVIII/21.12.2020

XVIII/179/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Woda

J. Gąsiorowska

 

XVIII/21.12.2020

XVIII/180/2020

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie obrębu

Czarna Woda, gmina Czarna Woda

P. Jasiński

 

XVIII/21.12.2020

XVIII/181/2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Lubiki, gmina Czarna Woda

P. Jasiński

 

XVIII/21.12.2020

XVIII/182/2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie

obrębu Huta Kalna, gmina Czarna Woda

P. Jasiński

 

XVIII/21.12.2020

XVIII/183/2020

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2020 rok

B. Kropidłowska

 

XVIII/21.12.2020

XVIII/184/2020

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2020-2031

B. Kropidłowska

 

XVIII/21.12.2020

XVIII/185/2020

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2021 - 2033

B. Kropidłowska

 

XVIII/21.12.2020

XVIII/186/2020

uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2021 rok

B. Kropidłowska

 

XIX/22.02.2021

XIX/187/2021

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XIX/22.02.2021

XIX/188/2021

przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

XIX/22.02.2021

XIX/189/2021

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2021 rok

B. Kropidłowska

 

XIX/22.02.2021

XIX/190/2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2021 - 2033

B. Kropidłowska

 

XIX/22.02.2021

XIX/191/2021

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Czarna Woda na lata 2021-2023

B. Gliniecka

 

XIX/22.02.2021

XIX/192/2021

zwolnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Czarna Woda

S. Błociński

 

XIX/22.02.2021

XIX/193/2021

przekazania petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia

Komisja Skarg, wniosków i petycji

 

XIX/22.02.2021

XIX/194/2021

uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Komisja Skarg, wniosków i petycji

 

XIX/22.02.2021

XIX/195/2021

uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Komisja Skarg, wniosków i petycji

 

XX/29.03.2021

XX/196/2021

określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Woda na 2021 rok"

J. Gąsiorowska

 

XX/29.03.2021

XX/197/2021

zmian uchwały budżetowej Gminy Czarna Woda na 2021 rok

B. Kropidłowska

 

XX/29.03.2021

XX/198/2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2021 - 2033

B. Kropidłowska

 

XX/29.03.2021

XX/199/2021

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Komisja Skarg, wniosków i petycji

 

XX/29.03.2021

XX/200/2021

uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Komisja Skarg, wniosków i petycji

 

XXI/26.04.2021

XXI/201/2021

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2020 rok

S. Błociński

 

XXI/26.04.2021

XXI/202/2021

zmian uchwały budżetowej Gminy Czarna Woda na 2021 rok

B. Kropidłowska

 

XXI/26.04.2021

XXI/203/2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2021 - 2033

B. Kropidłowska

 

XXI/26.04.2021

XXI/204/2021

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXII/28.06.2021

XXII/205/2021

udzielenia Burmistrzowi Czarnej Wody wotum zaufania

Przewodniczący Rady

 

XXII/28.06.2021

XXII/206/2021

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Woda za 2020 rok

Przewodniczący Rady

 

XXII/28.06.2021

XXII/207/2021

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czarnej Wody z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Przewodniczący Rady

 

XXII/28.06.2021

XXII/208/2021

zmian uchwały budżetowej Gminy Czarna Woda na 2021 rok

B. Kropidłowska

 

XXII/28.06.2021

XXII/209/2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2021 - 2033

B. Kropidłowska

 

XXII/28.06.2021

XXII/210/2021

ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

B. Kropidłowska

Traci moc uchwała Nr V/32/03 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 6.02.2003r.

XXII/28.06.2021

XXII/211/2021

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarna Woda na rok szkolny 2021/2022

S. Burczyk

 

XXII/28.06.2021

XXII/212/2021

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

B. Gliniecka

 

XXIII/23.08.2021

XXIII/213/2021

ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

S. Błociński

 

XXIII/23.08.2021

XXIII/214/2021

przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarna Woda”

S. Błociński

 

XXIII/23.08.2021

XXIII/215/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

B. Gliniecka

 

XXIII/23.08.2021

XXIII/216/2021

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2021 rok

B. Kropidłowska

 

XXIII/23.08.2021

XXIII/217/2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2021 - 2033

B. Kropidłowska

 

XXIII/23.08.2021

XXIII/218/2021

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/219/2021

zmian uchwały budżetowej Gminy Czarna Woda na 2021 rok

B. Kropidłowska

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/220/2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2021 - 2033

B. Kropidłowska

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/221/2021

"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarna Woda"

S. Błociński

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/222/2021

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Woda

P. Jasiński

Zmiana uchwały Nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 10 października 2011 r.

XXIV/18.10.2021

XXIV/223/2021

przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czarna Woda na lata 2021-2024

Z. Baczyńska

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/224/2021

wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Czarna Woda na 2022 rok

S. Fraitag

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/225/2021

podatku od środków transportowych na 2022 rok w Gminie Czarna Woda

S. Fraitag

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/226/2021

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/227/2021

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/228/2021

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/229/2021

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/230/2021

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/231/2021

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/232/2021

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/233/2021

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/234/2021

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/235/2021

Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na 2022 r.

Z. Baczyńska

 

XXIV/18.10.2021

XXIV/236/2021

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części budynku Przychodni Zdrowia wraz z wyposażeniem – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

A. Wegner

 

XXV/29.11.2021

XXV/237/2021

zmian uchwały budżetowej Gminy Czarna Woda na 2021 rok

B. Kropidłowska

 

XXV/29.11.2021

XXV/238/2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2021 - 2033

B. Kropidłowska

 

XXV/29.11.2021

XXV/239/2021

uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

K. Dulska

 

XXV/29.11.2021

XXV/240/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

K. Dulska

Zmiana w uchwale Nr XVI/162/2020 z 12 października 2020 r.

XXV/29.11.2021

XXV/241/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

B. Kropidłowska

Zmiana W uchwale nr XXX/222/06 z dnia 7 września 2006 r.

XXV/29.11.2021

XXV/242/2021

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXV/29.11.2021

XXV/243/2021

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XXV/29.11.2021

XXV/244/2021

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

A. Wegner

 

XXV/29.11.2021

XXV/245/2021

uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Czarna Woda na 2022 rok

S. Fraitag

Zmiany W uchwale Nr XXIV/224/2021 z dnia 18 października 2021 r.

XXVI/27.12.2021

XXVI/246/2021

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2021 rok

B. Kropidłowska

 

XXVI/27.12.2021

XXVI/247/2021

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2021 - 2033

B. Kropidłowska

 

XXVI/27.12.2021

XXVI/248/2021

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2022 - 2034

B. Kropidłowska

 

XXVI/27.12.2021

XXVI/249/2021

uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2022 rok

B. Kropidłowska

 

XXVI/27.12.2021

XXVI/250/2021

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania „ Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie”.

B. Kropidłowska

 

XXVI/27.12.2021

XXVI/251/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

K. Dulska

Zmiana w uchwale Nr XVI/161/2020 r. z dnia 12 października 2020 r.

XXVI/27.12.2021

XXVI/252/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

K. Dulska

Zmiana w uchwale Nr XVI/162/2020 z 12 października 2020 r.

XXVI/27.12.2021

XXVI/253/2021

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Woda w 2022 roku”

J. Gołębiewska

 

XXVI/27.12.2021

XXVI/254/2021

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czarnej Wody

Przewodniczący Rady

 

XXVI/27.12.2021

XXVI/255/2021

diet dla radnych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Przewodniczący Rady

 

XXVI/27.12.2021

XXVI/256/2021

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2022 rok

B. Kropidłowska

 

XXVII/17.01.2022

XXVII/257/2022

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2022 rok

B. Kropidłowska

 

XXVII/17.01.2022

XXVII/258/2022

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda

na lata 2022 - 2034

B. Kropidłowska

 

XXVII/17.01.2022

XXVII/259/2022

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatku osłonowego

B. Gliniecka

 

XXVIII/28.02.2022

XXVIII/260/2022

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2022 rok

B. Kropidłowska

 

XXVIII/28.02.2022

XXVIII/261/2022

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2022 - 2034

B. Kropidłowska

 

XXVIII/28.02.2022

XXVIII/262/2022

zwolnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Czarna Woda

S. Błociński

 

XXVIII/28.02.2022

XXVIII/263/2022

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Komisja Rewizyjna

 

XXVIII/28.02.2022

XXVIII/264/2022

przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Komisje Rady Miejskiej

 

XXVIII/28.02.2022

XXVIII/265/2022

petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku

Komisja Skarg, wniosków i petycji

 

XXVIII/28.02.2022

XXVIII/266/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

K. Dulska

Zmiana w uchwale Nr XVI/161/2020 r. z dnia 12 października 2020 r.

XIX/28.03.2022

XXIX/267/2022

zmian uchwały budżetowej Gminy Czarna Woda na 2022 rok

B. Kropidłowska

 

XIX/28.03.2022

XXIX/268/2022

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2022 - 2034

B. Kropidłowska

 

XIX/28.03.2022

XXIX/269/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

B. Kropidłowska

 

XIX/28.03.2022

XXIX/270/2022

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej

B. Kropidłowska

Zmiana w uchwale nr XXX/222/06 z dnia 7 września 2006 r.

XIX/28.03.2022

XXIX/271/2022

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Czarna Woda

M. Filas-Beling

 

XIX/28.03.2022

XXIX/272/2022

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Czarna Woda na lata 2022-2025

J. Gołębiewska

 

XIX/28.03.2022

XXIX/273/2022

określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Woda na 2022 rok"

J. Kowalewska

 

XIX/28.03.2022

XXIX/274/2022

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XIX/28.03.2022

XXIX/275/2022

sprzedaży nieruchomości gruntowej

A. Wegner

 

XIX/28.03.2022

XXIX/276/2022

przekazania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa do podmiotu właściwego

Komisja Skarg, wniosków i petycji

 

XXX/11.04.2022

XXX/277/2022

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2022 rok

B. Kropidłowska

 

XXX/11.04.2022

XXX/278/2022

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2022 - 2034

B. Kropidłowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..