2019-01-09

VIII KADENCJA 2018 - 2023

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I/19.11.2018

I/1/2018

przyjęcia „Regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego

i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie”.

M Narloch

 

I/19.11.2018

I/2/2018

stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

I/19.11.2018

I/3/2018

stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/4/2018

powołania Komisji Rozwoju Gminy, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej

w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/5/2018

powołania Komisji Edukacji, Sportu i Kultury oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej  w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/62018

powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/7/2018

powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady

Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/8/2018

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/9/2018

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/10/2018

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czarnej Wody

M Narloch

Traci moc uchwała Nr XXIX/230/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.

II/26.11.2018

II/11/2018

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok

B. Kropidłowska

 

III/17.12.2018

III/12/2018

Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

z. Baczyńska

 

III/17.12.2018

III/13/2018

Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

P. Jasiński

 

III/17.12.2018

III/14/2018

przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i paliwa gazowe dla Gminy Czarna Woda”

P. Jasiński

 

III/17.12.2018

III/15/2018

sprzedaży prawa użytkowania wieczystego

A. Wegner

 

III/17.12.2018

III/16/2018

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

A. Wegner

 

III/17.12.2018

III/172018

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

A. Wegner

 

III/17.12.2018

III/18/2018

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Woda w 2019 roku”

J. Gołębiewska

 

III/17.12.2018

III/19/2018

uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2019 rok

B. Kropidłowska

 

III/17.12.2018

III/20/2018

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2019-2028

B. Kropidłowska

 

III/17.12.2018

III/21/2018

ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i Radnych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

III/17.12.2018

III/22/2018

ustalenia diet dla sołtysów sołectwa Lubiki i Huta Kalna

M. Narloch

 

III/17.12.2018

III/23/2018

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia

z opłat, jak również trybu ich pobierania

A. Wegner

Traci moc uchwała nr VI/48/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.

III/17.12.2018

III/24/2018

przyjęcia programu osłonowego Gminy Czarna Woda „Posiłek w szkole i w domu” na lata

2019-2023

A. Wegner

Traci moc uchwała nr XXVIII/189/2014 z dnia 3 lutego 2014r.

III/17.12.2018

III/25/2018

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem

„Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023

A. Wegner

Traci moc uchwała Nr XXVIII/190/14 z dnia 3 lutego 2014r.

III/17.12.2018

III/26/2018

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy

społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim

programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

B. Gliniecka

Traci moc uchwała Nr XXVIII/188/2014  dnia 3 lutego 2014r.

III/17.12.2018

III/27/2018

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok

B. Kropidłowska

 

IV/25.02.2019

IV/28/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się