2019-01-09

VIII KADENCJA 2018 - 2023

Nr Sesji/ data podjęcia

Nr uchwały

W sprawie :

Wykonawca

Uwagi

I/19.11.2018

I/1/2018

przyjęcia „Regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego

i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie”.

M Narloch

 

I/19.11.2018

I/2/2018

stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

I/19.11.2018

I/3/2018

stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie.

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/4/2018

powołania Komisji Rozwoju Gminy, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej

w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/5/2018

powołania Komisji Edukacji, Sportu i Kultury oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej  w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/62018

powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/7/2018

powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady

Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/8/2018

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/9/2018

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M Narloch

 

II/26.11.2018

II/10/2018

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czarnej Wody

M Narloch

Traci moc uchwała Nr XXIX/230/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.

II/26.11.2018

II/11/2018

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok

B. Kropidłowska

 

III/17.12.2018

III/12/2018

Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

z. Baczyńska

 

III/17.12.2018

III/13/2018

Rocznego Programu Współpracy Gminy Czarna Woda z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

P. Jasiński

 

III/17.12.2018

III/14/2018

przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i paliwa gazowe dla Gminy Czarna Woda”

P. Jasiński

 

III/17.12.2018

III/15/2018

sprzedaży prawa użytkowania wieczystego

A. Wegner

 

III/17.12.2018

III/16/2018

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

A. Wegner

 

III/17.12.2018

III/172018

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

A. Wegner

 

III/17.12.2018

III/18/2018

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Woda w 2019 roku”

J. Gołębiewska

 

III/17.12.2018

III/19/2018

uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na 2019 rok

B. Kropidłowska

 

III/17.12.2018

III/20/2018

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2019-2028

B. Kropidłowska

 

III/17.12.2018

III/21/2018

ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i Radnych Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

M. Narloch

 

III/17.12.2018

III/22/2018

ustalenia diet dla sołtysów sołectwa Lubiki i Huta Kalna

M. Narloch

 

III/17.12.2018

III/23/2018

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia

z opłat, jak również trybu ich pobierania

A. Wegner

Traci moc uchwała nr VI/48/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.

III/17.12.2018

III/24/2018

przyjęcia programu osłonowego Gminy Czarna Woda „Posiłek w szkole i w domu” na lata

2019-2023

A. Wegner

Traci moc uchwała nr XXVIII/189/2014 z dnia 3 lutego 2014r.

III/17.12.2018

III/25/2018

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem

„Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023

A. Wegner

Traci moc uchwała Nr XXVIII/190/14 z dnia 3 lutego 2014r.

III/17.12.2018

III/26/2018

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy

społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim

programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

B. Gliniecka

Traci moc uchwała Nr XXVIII/188/2014  dnia 3 lutego 2014r.

III/17.12.2018

III/27/2018

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2018 rok

B. Kropidłowska

 

IV/25.02.2019

IV/28/2019

„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarna Woda”

J. Gąsiorowska 

 

IV/25.02.2019

IV/29/2019

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Przewodniczący komisji

 

IV/25.02.2019

IV/30/2019

przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie

Przewodniczący komisji

 

IV/25.02.2019

IV/31/2019

ustalenia diet dla sołtysów sołectwa Lubiki i Huta Kalna

B. Kropidłowska 

 

IV/25.02.2019

IV/32/2019

udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański

 B. Kropidłowska 

 

IV/25.02.2019

IV/33/2019

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczenia gospodarczego na

okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy

dzierżawy pomieszczenia gospodarczego przy ul. Słowackiego 3

Burmistrz 

 

IV/25.02.2019

IV/34/2019

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczenia gospodarczego na

okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy

dzierżawy pomieszczenia gospodarczego przy ul. Mickiewicza 4

 Burmistrz

 

IV/25.02.2019

IV/35/2019

zwolnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie

z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Czarna Woda

  Burmistrz

 

IV/25.02.2019

IV/36/2019

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2019 rok

 B. Kropidłowska

 

IV/25.02.2019

IV/37/2019

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2019-2028

 B. Kropidłowska

 

IV/25.02.2019

IV/382019

emisji obligacji komunalnych oraz określenia ich zbywania, nabywania i wykupu

B. Kropidłowska 

 

IV/25.02.2019

IV/39/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla części obrębu Czarna Woda uchwalonego uchwałą Nr XXVI/239/10 Rady Miejskiej w Czarnej

Wodzie z dnia 29 września 2010r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 151 poz. 2952)

P. Jasiński 

 

IV/25.02.2019

IV/40/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Czarna Woda uchwalonego uchwałą Nr XXVI/166/97 Rady Gminy Miejskiej w Czarnej Wodzie

z dnia 18 kwietnia 1997r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 34, poz. 106) poprzez jego uchylenie w części

dotyczącej działki nr 277/3

P. Jasiński  

 

IV/25.02.2019

IV/41/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części Gminy Czarna Woda w obrębie ewidencyjnym Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Rady

Miejskiej w Czarnej Wodzie Nr XVII/146/09 z dnia 25 lutego 2009r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 68,

poz.1349)

 P. Jasiński  

 

IV/25.02.2019

IV/42/2019

określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Czarna Woda na 2019 rok"

J. Gąsiorowska 

 

V/27.05.2019

V/43/2019

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie za 2018 rok

S. Błociński 

 

V/27.05.2019

V/442019

wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat oraz

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

A. Wegner

 

V/27.05.2019

V/45/2019

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Wegner 

 

V/27.05.2019

V/46/2019

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

A. Wegner  

 

V/27.05.2019

V/47/2019

wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 B. Gliniecka

 

V/27.05.2019

V/48/2019

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkola

prowadzących zajęcia w grupach dzieci 5-6-letnich

 A. Wegner  

 

V/27.05.2019

V/49/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz

warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych

w pełnym wymiarze zajęć

 A. Wegner   

 Zmienia załącznik do uchwały Nr XI/71/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego

i doradcy zawodowego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla

nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć (Dz. Urz. Woj. Pomor. z 2016r. poz. 1196 i 2473 oraz

z 2018 r. poz. 3814),

VI/24.06.2019

VI/50/2019

udzielenia Burmistrzowi Czarnej Wody wotum zaufania

Przewodniczący Rady 

 

VI/24.06.2019

VI/51/2019

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Czarna Woda za 2018 rok

 Przewodniczący Rady 

 

VI/24.06.2019

VI/52/2019

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czarnej Wody z tytułu wykonania budżetu za

2018 rok

 Przewodniczący Rady 

 

VI/24.06.2019

VI/53/2019

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego na okres powyżej

3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

 A. Wegner   

 

VI/24.06.2019

VI/54/2019

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów

publicznych szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Czarna Woda,

od dnia 1 września 2019 roku

 S. Burczyk

 

VI/24.06.2019

VI/55/2019

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

udzielających schronienia osobom bezdomnym 

B. Gliniecka 

 

VI/24.06.2019

VI/56/2019

ustalenia dopłaty do grupy taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków

J. Gąsiorowska 

 

VI/24.06.2019

VI/57/2019

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

 A. Wegner

 

VI/24.06.2019

VI/58/2019

sprzedaży nieruchomości gruntowej

  A. Wegner

 

VI/24.06.2019

VI/59/2019

sprzedaży nieruchomości gruntowej

   A. Wegner

 

VI/24.06.2019

VI/60/2019

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2019 rok

B. Kropidłowska 

 

VI/24.06.2019

VI/61/2019

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2019-2028

B. Kropidłowska 

 zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2019-202

VI/24.06.2019

VI/62/2019

przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna Woda

P. Jasiński 

 

VI/24.06.2019

VI/63/2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru na terenie obrębu Czarna Woda, gmina Czarna Woda

 P. Jasiński 

 

VI/24.06.2019

VI/64/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Lubiki, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr VIII/47/15 Rady

Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 28 września 2015 r

  P. Jasiński 

 Zmiana uchwały Nr VIII/47/15 Rady

Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 28 września 2015 r

VI/24.06.2019

VI/65/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Lubiki, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997r.

   P. Jasiński 

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/66/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Huta Kalna, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr

XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

    P. Jasiński 

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/67/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Huta Kalna, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

    P. Jasiński  

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/68/2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych uchwałami Rady Miejskiej

w Czarnej Wodzie Nr XVII/142/00 z dnia 28 marca 2000r. i Nr XVII/146/09 z dnia 25 lutego 2009r. dla

obszaru na terenie miasta Czarna Woda, gmina Czarna Woda

P. Jasiński   

 Zmiana uchwał Nr XVII/142/00 z dnia 28 marca 2000r. i Nr XVII/146/09 z dnia 25 lutego 2009r. dla

VI/24.06.2019

VI/69/2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru na terenie miasta Czarna Woda, gmina Czarna Woda

P. Jasiński

 

VI/24.06.2019

VI/70/2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

obszaru na terenie miasta Czarna Woda, gmina Czarna Woda

P. Jasiński 

 

VI/24.06.2019

VI/71/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Lubiki, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

P. Jasiński  

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/72/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Lubiki, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97

Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

P. Jasiński   

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/73/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Huta Kalna, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

 P. Jasiński   

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/74/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Huta Kalna, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

 P. Jasiński    

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/75/2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru na terenie obrębu Huta Kalna, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

 P. Jasiński     

 Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/76/2019

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru na terenie obrębu Lubiki, gmina Czarna Woda, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

 P. Jasiński     

Z miana uchwały Nr XXVIII/180/97 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 8 sierpnia 1997 r.

VI/24.06.2019

VI/77/2019

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

 A. Wegner     

 

VII/15.07.2019

VII/78/2019

zmian budżetu Gminy Czarna Woda na 2019 rok

B. Kropidłowska 

Wprowadza zmiany  w uchwale budżetowej na rok 2019

VII/15.07.2019

VII/78/2019

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2019-2028

B. Kropidłowska 

Wprowadza zmiany w uchwale nr III/20/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Czarna Woda na lata 2019-2028

VII/15.07.2019

VII/78/2019

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

B. Kropidłowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się