2015-10-07

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZARNEJ WODY

Zarządzenie Nr VII/84/15
Burmistrza Czarnej Wody

z dnia 7 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie NR VII/82/15 Burmistrza Czarnej Wody z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczy w gminie Czarna Woda dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik do zarządzenie Nr VII/82/15 Burmistrza Czarnej Wody z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczy w gminie Czarna Woda dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Burmistrz


Arkadiusz Gliniecki[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045

 

Załącznik do Zarządzenia Nr VII/84/15
Burmistrza Czarnej Wody
z dnia 7 października 2015 r.

SKŁAD
obwodowych komisji wyborczych powołanych w gminie Czarna Woda.

Lp.

Nazwisko i imię (imiona)

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 1
Miejska Biblioteka Publiczna

w Czarnej Wodzie ul. Starogardzka 13

1.

Burczyk Sandra

Czarna Woda

osoba wskazana przez burmistrza

2.

Kwiatkowska Elżbieta

Czarna Woda

KW Platforma Obywatelska RP

3.

Chełmowska Maria

Czarna Woda

KW Prawo i Sprawiedliwość

4.

Gołuńska Bogumiła

Czarna Woda

KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

5.

Netkowska Sylwia

Lubiki Małe

KW KORWIN

6.

Banach Anna

Czarna Woda

Komitet Wyborczy PSL

7.

Kaliszewska Barbara

Czarna Woda

wyborca uzupełniający skład komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 2

Przedszkole Publiczne

w Czarnej Wodzie ul. Mostowa 2

1.

Cybula Bożena

Czarna Woda

osoba wskazana przez burmistrza

2.

Tomaszewska Agnieszka

Czarna Woda

KW Platforma Obywatelska RP

3.

Gwizdała Sławomir

Czarna Woda

KW Prawo i Sprawiedliwość

4.

Kinowska Katarzyna

Czarna Woda

KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

5.

Cybula Magdalena

Czarna Woda

KW KORWIN

6.

Żygowska Alina

Czarna Woda

Komitet Wyborczy PSL

7.

Pawłowska Longina

Czarna Woda

wyborca uzupełniający skład komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie głosowania Nr 3 Budynek byłej szkoły

w Hucie Kalnej

ul. Szkolna 2

1.

Freitag Sabina

Czarna Woda

osoba wskazana przez burmistrza

2.

Szwoch Nina

Czarna Woda

KW Platforma Obywatelska RP

3.

Szatkowski Sylweriusz

Czarna Woda

KW Prawo i Sprawiedliwość

4.

Gołuńska Sylwia

Czarna Woda

KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

5.

Linda Dorota

Lubiki

KW KORWIN

6.

Zimnoch Elżbieta

Lubiki

Komitet Wyborczy PSL

7.

Czapiewska Anna

Czarna Woda

wyborca uzupełniający skład komisji

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się