2015-09-25

Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Wody z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,  poz. 112, ze zm.1)), podaje się do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

     Numer

obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji

1

 

CZARNA WODA ul. Akacjowa, ul. Brzozowa

ul. Cicha, ul. Długa, ul. Dworcowa,

ul. Jarzębinowa, ul. Kamienna, ul. Kręta,

ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Mickiewicza nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16,

ul. Polna, ul. Pomorska, ul. Poprzeczna,

ul. Słoneczna, ul. Starogardzka, ul. Starowiejska,

ul. Topolowa, ul. Wiśniowa, ul. Wrzosowa,

ul. Zielona,

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna

w Czarnej Wodzie

ul. Starogardzka 13

tel. 585878616

 

 

2

CZARNA WODA ul. Chojnicka,

ul. Mickiewicza nr 9, 11, 13,

ul. Mostowa, ul. Okrężna,

ul. Przemysłowa, ul. Słowackiego,

ul. Sosnowa, ul. Szyszkowiec.

Przedszkole Publiczne

w Czarnej Wodzie

ul. Mostowa 2

Lokal przystosowany do potrzeb

wyborców niepełnosprawnych

tel. 585878849,

Komisja wykonuje zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym

3

HUTA KALNA, LUBIKI,

LUBIKI MAŁE, PODLESIE, KAMIONNA.

 

Budynek byłej szkoły

w Hucie Kalnej

ul. Szkolna 2, tel. 585366506

 

      Informacje dodatkowe

1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do Urzędu Gminy/Miasta do dnia 12 października 2015 r.(poniedziałek) - termin przedłużony.

2. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w Urzędzie Gminy/Miasta do dnia 16 października  2015 r. (piątek).

3. Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego.

   W dniu głosowania lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą
   w godzinach od 700 do 2100.

                                                                                                                               Burmistrz

 

                        /-/ Arkadiusz Gliniecki

 1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się